Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Rēzeknē 2015.gada 3.decembrī (prot. Nr.74, 3.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.22) (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 11.punktu ar 11.7. un 11.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.7. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;

11.8. sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām."

1.2. Papildināt 15.punktu ar 15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4. ceturtā līmeņa aprūpe līdz 5 reizēm nedēļā, nepārsniedzot 60 stundas mēnesī."

1.3. Svītrot 80.punktu.

1.4. Aizstāt 99.punktā vārdus "uzturēšanās noteikumiem" ar vārdiem "sociālā pakalpojuma sniegšanu".

1.5. Papildināt 104.punktā aiz vārdiem "Atbalsta nodaļa" ar vārdiem "Sociālās palīdzības nodaļa".

1.6. Papildināt 105.punktu ar 105.6., 105.7. un 105.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"105.6. ilgstošajiem bezdarbniekiem;

105.7. pilngadīgām personām pēc atrašanās ieslodzījuma vietās;

105.8. pilngadīgām personām ar atkarību problēmām."

1.7. Papildināt 107. un 108.punktā aiz vārdiem "Atbalsta nodaļā" ar vārdiem "Sociālās palīdzības nodaļā".

1.8. Aizstāt 120.punktā vārdus "par klienta psiholoģiskās izpētes un darba rezultātiem" ar vārdiem "par sniegto pakalpojumu".

1.9. Papildināt 123.5.apakšpunktu aiz vārda "bērniem" ar vārdiem "un viņu ģimenes locekļiem".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs


Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošie noteikumi Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) pieejamo sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība 1. 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām", kas paredz no valsts budžeta finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidus, apjomu, saturu pilngadīgām personām, kas cietušas no vardarbības un pilngadīgām personām, kas veikušas vardarbību. Ievērojot šo noteikumu prasības, pašvaldības saistošajos noteikumos papildus jau uzskaitītajiem sociālo pakalpojuma veidiem ir jāiekļauj divi jauni pakalpojumu veidi, kas saistīti ar vardarbības novēršanu.

2. Ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu pēc plašāka aprūpes mājās pakalpojuma, saistošos noteikumus nepieciešams papildināt ar jaunu aprūpes mājās pakalpojuma līmeni (ceturtā līmeņa aprūpe), kas paredzēs aprūpi līdz 5 reizēm nedēļā, nepārsniedzot 60 stundas mēnesī.

3. Ar Rēzeknes pilsētas domes 2015.gada 8.marta lēmumu Nr.1219 "Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" nolikuma grozījumu apstiprināšanu" (protokols Nr.62, 4.punkts), no 2015.gada 1.septembra sociālā darba pakalpojumu sociālajā dienestā sniedz arī Sociālās palīdzības nodaļa. Sakarā ar to tiek veiktas izmaiņas saistošo noteikumu tekstā.

4. Ņemot vērā tādu specifisku mērķa grupu kā ilgstošie bezdarbnieki, pilngadīgas personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietām, pilngadīgas personas ar atkarību problēmām, nepieciešamību pēc sociālā darba pakalpojuma, saistošie noteikumi papildināti ar to tiesībām saņemt sociālā darba pakalpojumus Sociālās palīdzības nodaļā.

5. Saistošo noteikumu 120.punktā līdz šim bija paredzēts, ka par psihologa sniegto pakalpojumu pēc katrām 10 individuālajām konsultācijām vai pēc 6 mēnešiem psihologs sniedz rakstisku ziņojumu institūcijai, kas nosūtījusi personu pakalpojuma sniegšanai, par klienta psiholoģiskās izpētes un darba rezultātiem. Ņemot vērā to, ka šī informācija satur ierobežotas pieejamības raksturu, tā nav paredzēta izpaušanai. Pamatojoties uz minēto, nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos, paredzot, ka psihologs nosūtošajai institūcijai sniedz informāciju tikai par to, vai pakalpojums ir sniegts un kādā apjomā, neaprakstot konkrētu pakalpojuma sniegšanas rezultātu, tādā veidā aizsargājot Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto privātās dzīves neaizskaramības principu.

6. Sakarā ar to, ka bērnu audzināšanas problēmas un uzvedības traucējumi cieši saistīti ar pieaugušo ģimenes locekļu neprasmi komunicēt savā starpā, neprasmi risināt dzīves grūtības un lai veiksmīgi risinātu bērna uzvedības problēmas, nepieciešams strādāt sistēmā ar visu ģimeni. Ņemot vērā minēto, saistošie noteikumi tiek papildināti tiesībām saņemt bezmaksas psihologa pakalpojumu ne tikai bērniem, bet arī viņu ģimenes locekļiem.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Veicot grozījumus saistošajos noteikumos, tiek atrisinātas paskaidrojuma raksta 2.sadaļā norādītās problēmas.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Neietekmē, jo sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti esošo budžeta resursu ietvaros.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa, Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" 9., 10., 11.punkts.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

01.01.2016