Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Rēzeknē 2015.gada 5.novembrī (prot. Nr.71, 7.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 14.panta sesto daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.255) šādus grozījumus:

1.1. 3.1 punktā:

Papildināt aiz vārdiem "persona ar invaliditāti" ar vārdiem "valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs".

Aizstāt skaitli un vārdu "267 euro" ar skaitli un vārdu "272 euro";

1.2. Aizstāt noteikumu 10.punktā vārdus "sociālie darbinieki" ar vārdiem "sociālā darba speciālisti".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.BartaševičsPaskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)), tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Nolūkā nodrošināt sociālas palīdzības sniegšanu tām ģimenēm (personām), kuru ienākumi un materiālais stāvoklis nav pietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai, ir nepieciešams palielināt ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot atsevišķi dzīvojošais pensionārs vai persona ar invaliditāti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, ģimene, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, tiek atzīta par maznodrošinātu.
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot atsevišķi dzīvojošais pensionārs vai persona ar invaliditāti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, ģimene, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, tiek atzīta par maznodrošinātu, palielināts no 267 euro un 272 euro.

Vienlaikus saistošajos noteikumos tiek veiktas izmaiņas, aizstājot vārdus "sociālie darbinieki" ar vārdiem "sociālā darba speciālisti", sakarā ar to, ka ar Rēzeknes pilsētas domes 2015.gada 10.jūlija lēmumu Nr.1218 "Par grozījumiem "Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību" 3.pielikumā" (protokols Nr.62, 3.punkts) no 2015.gada 1.septembra sociālo darbu pārvaldē veic ne tikai sociālie darbinieki, bet arī sociālā darba organizatori. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 16.punktam, sociālā darba speciālists ir persona, kurai ir šajā likumā noteiktā izglītība un kura veic sociālā darbinieka, karitatīvā sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības organizatora profesionālos pienākumus.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, jo netiek prognozēts klientu skaita pieaugums.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punkts un 43.panta trešā daļa, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sestā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

01.01.2016