Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.180

Rīgā 2015.gada 24.novembrī (prot. Nr.65, 9.§)
Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 11.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas (turpmāk – brīvpusdienas) izglītojamiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē (turpmāk – izglītības iestāde), un izglītojamo kategoriju, kurai ir tiesības saņemt brīvpusdienas.

2. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir izglītojamam, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

3. Brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja izglītojamam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem.

4. Lai izglītojamam tiktu piešķirtas brīvpusdienas, izglītojamā likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamam.

5. Ja ģimenei jau ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, Sociālais dienests lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt brīvpusdienas pieņem ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

6. Izglītojamam ir tiesības saņemt brīvpusdienas izglītības iestādē, kurā izglītojamais apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, sākot ar nākamo mācību dienu pēc Sociālā dienesta lēmuma par brīvpusdienu piešķiršanu spēkā stāšanās dienas; tiesības saņemt brīvpusdienas ilgst līdz mācību semestra beigām. Ja šajā laika periodā izglītojamā ģimene vairs neatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, izglītojamam saglabājas tiesības saņemt brīvpusdienas līdz semestra beigām.

7. Sociālais dienests par pieņemto lēmumu piešķirt vai atteikt piešķirt izglītojamam brīvpusdienas elektroniski informē izglītojamā likumisko pārstāvi un nosūta viņam lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī informē personalizētās viedkartes "Skolēna e karte" (turpmāk – Skolēna e karte) pakalpojuma administratoru, kurš nodrošina izglītojamā izmantoto brīvpusdienu elektronisko uzskaiti, par brīvpusdienu piešķiršanu vai to piešķiršanas pārtraukšanu izglītojamam.

8. Izglītojamā brīvpusdienu uzskaites nodrošināšanai izglītības iestādē tiek izmantota Skolēna e karte, kuru izglītojamais pirms brīvpusdienu saņemšanas validē izglītības iestādes ēdināšanas telpā esošajā elektroniskās kartes reģistrēšanas terminālī.

9. Sociālais dienests apmaksā izglītojamā izmantotās brīvpusdienas izglītības iestādes, kurā mācās izglītojamais, apstiprinātās pusdienu komplekta maksas apmērā atbilstoši izglītojamā veikto Skolēna e kartes validāciju brīvpusdienu saņemšanai skaitam, pārskaitot finanšu līdzekļus izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

10. Neizmantotās brīvpusdienas izglītojamam netiek kompensētas.

11. Sociālais dienests pieņem lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanas pārtraukšanu un par to informē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izglītojamā likumisko pārstāvi, ja:

11.1. izglītojamā ģimene mainījusi pamata deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas;

11.2. izglītojamais pārtrauc mācības izglītības iestādē.

12. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu vai atteikumu tās piešķirt un faktisko rīcību klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

13. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību klients var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.180 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka personu kategoriju, kurai ir tiesības saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu izglītojamo pusdienu apmaksai (turpmāk – brīvpusdienas), tā pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

No 2015.gada 1.septembra no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošinātas brīvpusdienas 1.–4.klases izglītojamiem.

Saistošie noteikumi sagatavoti ar mērķi sniegt atbalstu brīvpusdienu apmaksai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītojamiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un kuru ģimenes Rīgas pilsētas pašvaldībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, tādējādi sekmējot bērnu veselīgu un līdzsvarotu uzturu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pēc Rīgas domes Labklājības departamenta rīcībā esošās informācijas brīvpusdienas varētu tikt apmaksātas ap 1112 izglītojamiem, izlietojot šim mērķim 253 000 euro.

Pabalsta izmaksas nodrošināšanai paredzētie finanšu līdzekļi tiek plānoti budžeta programmā 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 2016.gada budžeta projektā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu rezultātā tiks papildināts to sociālo pabalstu, kuri tiek finansēti no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, skaits.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
01.01.2016