Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Patentu likumā

Izdarīt Patentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174.nr.; 2011, 202.nr.; 2014, 140., 251.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "valsts nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu "nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu "papildnodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "papildmaksa" (attiecīgā locījumā).

4. 1.pantā:

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) biotehnoloģisks izgudrojums - izgudrojums, kas attiecas uz produktiem, kuri sastāv no bioloģiska materiāla vai satur bioloģisku materiālu, vai uz paņēmieniem, ar kuriem bioloģisks materiāls tiek iegūts, apstrādāts vai lietots;";

aizstāt 14.punktā vārdu "selekcija" ar vārdu "atlase".

5. 3.pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Papildu tiesisko attiecību regulējumu Patentu valdes procedūrām, kas attiecas uz patenta piešķiršanu, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darbību, personu pārstāvību Patentu valdē un profesionālo patentpilnvarnieku darbību, nosaka Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums."

6. Aizstāt 5.panta ceturtās daļas 1.punktā skaitli un vārdus "8.panta otrajā" ar skaitli un vārdiem "9.panta piektajā".

7. Izslēgt 8.panta otro daļu.

8. 9.pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "publiskošana vai";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Patentu nepiešķir terapeitiskiem vai ķirurģiskiem ārstēšanas paņēmieniem, kurus lieto attiecībā uz cilvēka vai dzīvnieka ķermeni. Šis noteikums neattiecas uz ierīcēm un vielām vai to kompozīcijām, kuras izmanto, lietojot šos paņēmienus."

9. Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdu "izmanto" ar vārdiem "ir izmantojušas".

10. Izslēgt V nodaļu.

11. 28.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "dienu (turpmāk - pieteikuma datums) uzskata dienu," ar vārdiem "datumu (turpmāk - pieteikuma datums) atzīstams datums,";

aizstāt piektajā daļā vārdus "tā tulkojumu" ar vārdu "to";

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikuma maksa jāsamaksā mēneša laikā no patenta pieteikuma iesniegšanas dienas.";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Par pieteikumu, kas, to iesniedzot, satur vairāk par desmit pretenzijām, attiecībā uz katru pretenziju, sākot ar vienpadsmito, jāmaksā pretenziju maksa (papildu maksa). Pretenziju maksa jāsamaksā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja pretenziju maksa nav samaksāta noteiktajā termiņā, to var vēl samaksāt mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par termiņu neievērošanu. Ja pretenziju maksa nav samaksāta šajā termiņā, attiecīgās pretenzijas netiek uzskatītas par iesniegtām."

12. Aizstāt 29.panta trešās daļas otrajā un piektajā teikumā un ceturtajā daļā vārdu "agrākās" ar vārdu "agrākā".

13. 30.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Izgudrojums nedrīkst būt pretrunā ar zinātniski apstiprinātiem dabas likumiem.";

izslēgt trešo daļu.

14. Izslēgt 32.pantu.

15. Aizstāt 33.panta ceturtajā daļā vārdu "dienu" ar vārdu "datumu".

16. 34.pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "30.panta trešās daļas un 32.panta";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pieteikumu noraida" ar vārdiem "Patentu valde pieņem lēmumu par patenta pieteikuma noraidīšanu".

17. 35.panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdu "Patentu" ar vārdiem "Ja pieteikums nav atsaukts, Patentu";

aizstāt vārdus "pirmās agrākās" ar vārdiem "pirmā agrākā".

18. Aizstāt 36.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus "31. un 32.panta" ar vārdiem un skaitli "un 31.panta".

19. Izteikt 37.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Patentu valde pārbauda, vai patenta pieteikums atbilst šā likuma 8., 9. un 10.panta, 30.panta pirmās, 1.1 un otrās daļas, 31. un 36.panta prasībām. Patentu valde pieteikuma izskatīšanas procesā neveic izgudrojuma patentspējas ekspertīzi atbilstoši šā likuma 5. un 7.panta prasībām."

20. Izteikt 38.panta sestās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas."

21. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. Apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu

Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (patenta īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu."

22. Izslēgt 40., 41. un 42.pantu.

23. 44.panta otrajā daļā:

papildināt daļu pēc skaitļa un vārdiem "28.panta piektajā" ar vārdiem "un sestajā";

izslēgt skaitli un vārdus "41.panta pirmajā daļā".

24. Aizstāt 45.panta otrajā daļā vārdu "saņemts" ar vārdu "paziņots".

25. 46.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja šā panta pirmajā daļā paredzētajā gadījumā Patentu valde konstatē, ka termiņš nokavēts, kaut arī pieliktas apstākļiem atbilstošas pūles un izpildītas šā panta otrās daļas prasības, tā atjauno pieteicēja vai patenta īpašnieka tiesības uz patenta pieteikumu vai patentu.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "saņemšanas" ar vārdu "paziņošanas";

izslēgt piektās daļas 5. un 6.punktu.

26. Izslēgt 49.pantu.

27. Papildināt 50.panta piekto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ieinteresētā persona samaksā maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu patentu reģistrā."

28. Aizstāt 51.panta otrajā un ceturtajā daļā vārdus "valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments" ar vārdiem "samaksāta noteiktā maksa".

29. 58.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "lūgumu";

aizstāt otrajā daļā vārdu "Pieteikumu" ar vārdu "Lūgumu";

izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 41.pantā noteiktā iebilduma procedūras laikā vai";

aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā skaitli un vārdu "2.punktu" ar skaitli un vārdu "1.punktu";

papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārda "pieteikumu" ar vārdiem "tiesā vai lūgumu Patentu valdē";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja patents tiek ierobežots, Patentu valde iespējami īsā laikposmā publicē grozītās pretenzijas Patentu valdes oficiālajā izdevumā."

30. Izteikt 64.pantu šādā redakcijā:

"64.pants. Mantiskā kaitējuma atlīdzības un nemantiskā kaitējuma atlīdzības noteikšanas kārtība

(1) Ja personas vainas dēļ notikusi patenta nelikumīga izmantošana, patenta īpašnieks vai licenciāts ir tiesīgs prasīt pārkāpuma rezultātā nodarītā mantiskā kaitējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzību.

(2) Prasot atlīdzināt mantisko kaitējumu, patenta īpašnieks vai licenciāts par katru pārkāpumu var lūgt vienu no šādiem mantiskās atlīdzības veidiem:

1) zaudējumu atlīdzību;

2) licences maksu - summu, kuru varētu saņemt patenta īpašnieks par patenta izmantošanas tiesību piešķiršanu licenciātam;

3) peļņu, ko pārkāpuma rezultātā negodīgi guvusi persona, kura prettiesiski izmantojusi patentu.

(3) Nemantiskā kaitējuma atlīdzības apmēru tiesa nosaka pēc sava ieskata."

31. Izslēgt 70.panta pirmajā daļā vārdus "neatkarīgi no rezultāta, ar kādu beigusies tā izskatīšana Eiropas patentu iestādē".

32. 71.pantā:

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja, izskatot Eiropas patentu iestādei iesniegto lūgumu par patenta ierobežošanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, Eiropas patents tiek uzturēts spēkā ar grozītām pretenzijām, patenta īpašnieks triju mēnešu laikā pēc tam, kad publicēts lēmums par Eiropas patenta ierobežošanu, iesniedz Patentu valdei grozīto pretenziju tulkojumu latviešu valodā un samaksā maksu par publikāciju.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "otrajai vai trešajai" ar vārdiem un skaitli "otrajai, trešajai vai 3.1";

aizstāt sestajā daļā vārdus "otrajā vai trešajā" ar vārdiem un skaitli "otrajā, trešajā vai 3.1".

33. Izteikt 72.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atbilstoši šā likuma 71.panta otrajai, trešajai un 3.1 daļai iesniegto tulkojumu uzskata par autentisku, izņemot gadījumu, kad tiesas lietā, kas ir saistīta ar Eiropas patenta atzīšanu par spēkā neesošu (56.pants), Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta pretenziju tulkojums piešķir šaurāku aizsardzību salīdzinājumā ar Eiropas patenta pieteikumu vai Eiropas patentu valodā, kura ir Eiropas patentu iestādes procedūru valoda."

34. 76.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitļus "Padomes 1992.gada 18.jūnija regulu (EEK) Nr. 1768/92 par papildu aizsardzības sertifikāta izstrādi zālēm" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm";

izslēgt trešajā daļā vārdus un skaitli "un 32.panta".

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 19.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 8.decembrī

01.01.2016