Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"

Izdarīt likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2007, 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174.nr.; 2014, 140., 251.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "valsts nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu "nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu "papildnodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "papildmaksa" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdus "Apelācijas padome" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome" (attiecīgā locījumā).

5. 2.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"2.pants. Likuma mērķis un darbības joma";

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Papildu tiesisko attiecību regulējumu Patentu valdes procedūrām, kas attiecas uz preču zīmju reģistrāciju, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darbību, personu pārstāvību Patentu valdē un profesionālo patentpilnvarnieku darbību, nosaka Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums.";

izslēgt piekto daļu.

6. 6.panta pirmajā daļā:

izslēgt 9.punktā vārdus "vai citas zīmes ar augstu simbolisku vērtību, kā arī reliģiskos simbolus";

papildināt daļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) kas ietver citus apzīmējumus ar augstu simbolisku vērtību, arī reliģiskos simbolus;".

7. 10.pantā:

izslēgt otro daļu;

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Pieteikumā ietver:";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Par pieteikuma iesniegšanas datumu (turpmāk - pieteikuma datums) uzskata datumu, kad Patentu valdē saņemts pieteikums, kurā ietvertas šā panta trešajā daļā minētās ziņas. Pieteikuma maksa un, ja pieteikums attiecas uz vairāk nekā vienu Nicas klasifikācijas klasi, arī papildmaksa jāsamaksā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja minētais termiņš nokavēts, bet iesniegti visi pieteikuma datuma noteikšanai nepieciešamie dokumenti, par pieteikuma datumu uzskata datumu, kad samaksāta pieteikuma maksa un, ja nepieciešams, arī papildmaksa.";

izslēgt desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu.

8. 13.pantā:

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;

izslēgt septīto daļu.

9. Izteikt 14.panta otrās daļas piekto teikumu šādā redakcijā:

"Ziņu ierakstīšana par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas."

10. Izslēgt 16.panta otrās daļas otro teikumu.

11. 17.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu "Valsts";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Valsts preču zīmju reģistru" ar vārdiem "Preču zīmju reģistru";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ziņas, kuras nosaka Patentu valde" ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktās ziņas";

izteikt otrās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Preču zīmes pieteikuma lieta un reģistrācijas lieta ir pieejama jebkurai personai. Patentu valde ir tiesīga liegt pieeju atsevišķai informācijai, ja pieteicējs vai īpašnieks norādījis, ka šī informācija ir komercnoslēpums."

12. Izteikt 17.1 pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu

Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (preču zīmes īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu."

13. 18.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"18.pants. Iebilduma iesniegums pret preču zīmes reģistrāciju

(1) Triju mēnešu laikā pēc preču zīmes publikācijas ieinteresētās personas var iesniegt Patentu valdei iebilduma iesniegumu pret preču zīmes reģistrāciju. Iebilduma iesnieguma iesniegšana, virzība un izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu.";

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdu "Iebildumu" ar vārdiem "Iebilduma iesniegumu";

izslēgt piekto un sesto daļu.

14. Izslēgt 19.pantu.

15. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu var iesniegt tikai pēc šā likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktā iebilduma iesnieguma iesniegšanas termiņa (iebildumu perioda) izbeigšanās."

16. 22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Patentu valde ir tiesīga pagarināt šajā likumā attiecībā uz darbībām Patentu valdē noteiktos, kā arī Patentu valdes noteiktos termiņus uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja pirms attiecīgā termiņa beigām Patentu valdē saņemts attiecīgs lūgums un samaksāta maksa par termiņa pagarināšanu.";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu "iebildumu" ar vārdiem "iebilduma iesniegumu";

izslēgt otrās daļas 3.punktu.

17. 22.1 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "saņemts Patentu valdes paziņojums" ar vārdiem "Patentu valde paziņojusi";

aizstāt ceturtās daļas 4.punktā vārdu "iebildumu" ar vārdiem "iebilduma iesnieguma".

18. 22.2 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "lietvedības turpināšanu" ar vārdiem "tiesību atjaunošanu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "saņemšanas" ar vārdu "paziņošanas";

aizstāt piektās daļas 3.punktā vārdu "iebildumu" ar vārdiem "iebilduma iesniegumu".

19. 22.3 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Patentu valde, pieņemot lēmumu par termiņa pagarināšanu, lietvedības turpināšanu vai tiesību atjaunošanu, ņem vērā trešās personas intereses, ja lēmums tās var skart.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai Apelācijas padome".

20. 23.pantā:

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdus "19.panta septītās daļas" ar vārdiem un skaitli "šā panta 3.1 daļas";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja iebilduma iesniegums, kas tiek izskatīts Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē, pilnībā vai daļēji pamatots ar agrāku preču zīmi (7.panta otrā daļa), pēc kuras reģistrācijas pagājuši ne mazāk kā pieci gadi, apstrīdētās preču zīmes īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt, lai iebilduma iesnieguma iesniedzējs sniedz acīmredzamus un pietiekamus pierādījumus par šīs agrākās preču zīmes faktisku izmantošanu atbilstoši šā panta noteikumiem. Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome šādus iebilduma iesnieguma pamatojumus neņem vērā, ja pēc minētā pieprasījuma attiecīgie pierādījumi nav iesniegti vai ja šādu pierādījumu nav attiecībā uz pēdējiem pieciem gadiem pirms iebilduma iesnieguma iesniegšanas. Ja pretstatītā agrākā preču zīme tikusi izmantota tikai saistībā ar daļu no precēm vai pakalpojumiem, kuriem tā reģistrēta, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata minētos iebilduma iesnieguma pamatojumus tikai attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par kuriem iesniegti acīmredzami un pietiekami pierādījumi."

21. Papildināt 25.1 panta otro daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ieinteresētā persona samaksā maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu Reģistrā."

22. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā un 35.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdu "nodot" ar vārdu "piešķirt".

23. Izteikt 28.1 pantu šādā redakcijā:

"28.1 pants. Mantiskā kaitējuma atlīdzības un nemantiskā kaitējuma atlīdzības noteikšanas kārtība

(1) Ja personas vainas dēļ notikusi preču zīmes nelikumīga izmantošana, preču zīmes īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, vai licenciāts ir tiesīgi prasīt pārkāpuma rezultātā nodarītā mantiskā kaitējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzību.

(2) Prasot atlīdzināt mantisko kaitējumu, preču zīmes īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, vai licenciāts par katru pārkāpumu var lūgt vienu no šādiem mantiskās atlīdzības veidiem:

1) zaudējumu atlīdzību;

2) licences maksu - summu, kuru varētu saņemt preču zīmes īpašnieks par preču zīmes izmantošanas tiesību piešķiršanu licenciātam;

3) peļņu, ko pārkāpuma rezultātā negodīgi guvusi persona, kura prettiesiski izmantojusi preču zīmi.

(3) Nemantiskā kaitējuma atlīdzības apmēru tiesa nosaka pēc sava ieskata."

24. Aizstāt 31.panta trešajā daļā un 36.panta pirmajā daļā vārdu "iebildums" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "iebilduma iesniegums" (attiecīgā locījumā).

25. Izslēgt 37.panta pirmajā daļā skaitli "19".

26. 39.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdu "iebildumi" ar vārdiem "iebilduma iesniegumi";

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Triju mēnešu laikā no dienas, kad Starptautiskais birojs paziņojis par atteikumu, starptautiskās reģistrācijas īpašnieks ir tiesīgs iesniegt šā likuma 17.1 pantā paredzēto apelācijas iesniegumu (atbildi uz iebilduma iesniegumu).";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ciktāl citādu kārtību neparedz preču zīmju starptautiskās reģistrācijas noteikumi, saistībā ar starptautiski reģistrētām preču zīmēm iesniegtos apelācijas iesniegumus un iebilduma iesniegumus izskata saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu."

27. Aizstāt 39.3 panta pirmajā daļā vārdu "iebildumu" ar vārdiem "iebilduma iesniegumu".

28. 39.4 panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdu "iebildums" ar vārdiem "iebilduma iesniegums";

aizstāt skaitli un vārdus "(19.panta septītā daļa)" ar skaitļiem un vārdiem "(23.panta 3.1 daļa)".

29. Aizstāt pārejas noteikumu 8.punktā vārdu "iebildums" ar vārdiem "iebilduma iesniegums".

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 19.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 8.decembrī

01.01.2016