Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Rēzeknē 2015.gada 5.novembrī

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis", 2011, Nr.26 (4424)) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.1.2.apakšpunktā skaitli "267" ar skaitli "272".

1.2. Papildināt 3.punktu ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. nodokļa maksātājam - personai, kurai Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, - 90 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokļa" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem - dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai - un tiem piekritīgo zemi."

1.3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, nodokļa maksātājam, izņemot šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētās personas, Rēzeknes pilsētas pašvaldībā līdz kārtējā gada 1.decembrim jāiesniedz rakstveida iesniegums par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot atvieglojumu saņemšanas nosacījumus apliecinošos dokumentus.

1.4. Papildināt 3.nodaļu ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.2 Personām, kas minētas šo noteikumu 3.7.apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir, pārbaudot Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas (SOPA) datus par maznodrošinātās personas statusu un nosūtot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Personai iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz."

2. Grozījumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.18 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā""

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Ar saistošajiem noteikumiem palielināts pensionāru, kuriem ir tiesības pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, pensijas (kopā ar piemaksu) apmērs no 267 euro uz 272 euro.
1.2. Ar saistošajiem noteikumiem noteikts nodokļa atvieglojums (90% apmērā) nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem Rēzeknes pilsētas pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Pensijas (kopā ar piemaksu) apmērs palielināts no 267 euro uz 272 euro atbilstoši valstī noteiktajam pensiju indeksācijas indeksam - 1,0158. Tādējādi nodrošināta iespēja minētajiem pensionāriem arī turpmāk saņemt Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošo noteikumu Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" 3.1.2.apakšpunktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
2.2. Ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" ieviests maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.1 daļā noteikts, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu - līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.
Ņemot vērā minēto, ar saistošajiem noteikumiem noteikts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums (90% apmērā) maznodrošinātām personām, tādējādi samazinot nodokļa slogu nodokļa maksātājiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Pensijas kopā ar piemaksu apmēra palielināšana no 267 euro uz 272 euro pašvaldības budžetu neietekmēs, jo netiek prognozēts šajā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijā ietilpstošo personu skaita pieaugums.
3.2. Nodokļa atvieglojuma (90% apmērā) noteikšana maznodrošinātām personām samazinās budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa aptuveni par 15 000 euro.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Noteikumu projekta izpildi nodrošina Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ievērojot nodokļa maksātāju priekšlikumus.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

01.01.2016