Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
 prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 1., 24.nr.; 2008, 3., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 99.nr.; 2011, 24., 62., 65., 103.nr.; 2013, 250.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "universitātes tipa augstskola" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "universitāte" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 1.pantu ar 1.2 punktu šādā redakcijā:

"12) Eiropas profesionālā karte - elektronisks sertifikāts, kas apliecina personas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu atbilstību nosacījumiem, ar kādiem atzīstama pastāvīgai profesionālai darbībai vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs nepieciešamā profesionālā kvalifikācija;".

3. 7.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Būvniecības jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas izglītības programmas un būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās prasības, ir šādas:

1) būvdarbu vadītājs;

2) būvinženieris.";

izslēgt trešo daļu.

4. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Arhitekta izglītība iegūstama studijās, kas noslēdzas ar arhitekta diplomam vai akadēmiskā grāda prasībām atbilstošu pārbaudījumu sekmīgu nokārtošanu, diploma izdošanu un profesijas nosaukuma piešķiršanu un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) kopējais izglītības iegūšanas ilgums universitātē ir vismaz četri pilna laika studiju gadi un divus gadus ilga praktiskā darba pieredze sertificēta arhitekta uzraudzībā;

2) vismaz piecus gadus ilgas pilna laika studijas universitātē."

5. Papildināt II nodaļu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Vispārīgās prasības būvdarbu vadītāja un būvinženiera izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai

Personas tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību šā likuma 7.panta otrajā daļā minētajās profesijās apliecina:

1) būvdarbu vadītāja profesijā - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms un būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, kas iegūts saskaņā ar būvniecības jomas normatīvajiem aktiem;

2) būvinženiera profesijā - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms un būvinženiera profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, kas iegūts saskaņā ar būvniecības jomas normatīvajiem aktiem."

6. Papildināt 9.panta otro daļu ar 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25) masieris;

26) mākslas terapeits."

7. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personas tiesības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā apliecina ārsta pamatizglītību apliecinošs augstākās izglītības diploms un personas iekļaušana ārstniecības personu reģistrā. Personas prakses tiesības kādā no ārsta profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas pilna laika medicīniskās studiju programmas apguvi, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, kas iegūts Ārstniecības likumā noteiktajā kārtībā, un personas iekļaušana ārstniecības personu reģistrā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Minimālais studiju programmas ilgums ārsta pamatizglītību apliecinoša augstākās izglītības diploma iegūšanai ir seši gadi jeb 5500 kontaktstundu. Latvijas Republikā atzīst citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī izdotu ārsta pamatizglītību apliecinošu augstākās izglītības diplomu par vismaz piecus gadus ilgas studiju programmas apguvi ne mazāk kā 5500 kontaktstundu apjomā."

8. Aizstāt 11.panta ievaddaļā vārdus "augstākās medicīniskās izglītības diplomu" ar vārdiem "ārsta specializāciju apliecinošu augstākās izglītības diplomu".

9. Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdus "minimālais ilgums ir pieci gadi" ar vārdiem un skaitli "minimālais ilgums ir vismaz pieci gadi jeb 5000 kontaktstundu".

10. Izteikt 16.panta ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) vismaz sešus mēnešus ilgu mācību praksi teorētiskās un praktiskās apmācības laikā vai tās beigās vispārēja jeb atvērta tipa aptiekā vai slēgta tipa jeb ārstniecības iestādes aptiekā."

11. 18.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Autotransporta" ar vārdu "Transporta";

izslēgt trešās daļas 5.punktu;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Bīstamo kravu pārvadājumu organizēšanā pa autoceļiem un dzelzceļiem reglamentētā profesija ir drošības konsultanta (padomnieka) profesija, kurā minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets.";

izslēgt astoto daļu.

12. Izslēgt 19.panta trešo un ceturto daļu.

13. Papildināt 22.panta pirmo daļu pēc vārdiem "tās grozījumu" ar skaitli un vārdiem "1995.gada Starptautiskās konvencijas par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem".

14. Izslēgt 25.panta otro daļu.

15. 27.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ar veterinārmedicīnisko praksi drīkst nodarboties personas, kas atbilst veterinārmedicīniskās jomas normatīvo aktu prasībām.";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdu "Veterināro" ar vārdu "Veterinārmedicīnas".

16. Izslēgt 32.panta piekto daļu.

17. 34.panta pirmajā daļā:

izslēgt 5.punktu;

papildināt daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) reglamentētajām profesijām, kurās izdod Eiropas profesionālo karti."

18. Papildināt 36.pantu ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12) nosaka kārtību, kādā atzīst ārvalstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuru apliecinošo Eiropas profesionālo karti izdevušas citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu kompetentās institūcijas;

13) nosaka kārtību profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām."

19. Izteikt 44.panta otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) 1.līmenis - dokumenti, kas apliecina vismaz četrus gadus ilgas pilna laika izglītības programmas apguvi augstākās izglītības pakāpē un, ja nepieciešams, ir papildināti ar profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

2) 2.līmenis - dokumenti, kas apliecina vismaz trīs līdz četrus gadus ilgas pilna laika izglītības programmas apguvi augstākās izglītības pakāpē un, ja nepieciešams, ir papildināti ar profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;".

20. 45.pantā:

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "pārbaudei noteiktās prasības" ar vārdiem "pamato pretendentam un tās";

papildināt pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja pretendenta profesionālā kvalifikācija būtiski atšķiras no attiecīgajai Latvijas Republikā reglamentētajai profesijai izvirzītajām prasībām, institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, ir tiesīgas atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja izpildīti šādi nosacījumi:

1) pretendenta profesionālā kvalifikācija ir atzīta viņa mītnes valstī tajā profesionālajā darbībā, kurā prasīta profesionālās kvalifikācijas atzīšana attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām;

2) atšķirības starp profesionālo darbību, ko pretendents veic savā mītnes valstī, un attiecīgo Latvijas Republikā reglamentēto profesiju ir tik lielas, ka papildu prasību piemērošana profesionālās kvalifikācijas atzīšanai nozīmētu pilnas izglītības programmas apguvi;

3) profesionālo darbību, kurai piemēro profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, var objektīvi nošķirt no citām darbībām, kas ietilpst attiecīgajā Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā. Institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecības, ņem vērā to, vai pretendenta mītnes zemē profesionālo darbību var veikt nošķirti.

(8) Šā panta septītajā daļā minētajai profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz daļu no to reglamentēto profesiju profesionālajām darbībām, kurās nekvalificēts īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs var apdraudēt pakalpojumu saņēmēja veselību un drošību, piemēro šā likuma 42.panta sestajā daļā noteikto kārtību.

(9) Pēc šā panta septītajā daļā minētās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām persona, veicot pastāvīgu profesionālo darbību vai sniedzot īslaicīgus profesionālos pakalpojumus, izmanto savā mītnes valstī pieņemto profesionālo nosaukumu. Nosaukumu norāda pakalpojumu sniedzēja mītnes valsts valodā un pievieno tā tulkojumu latviešu valodā. Nosaukumam skaidri jāatspoguļo profesionālās darbības tvērums.

(10) Šā panta septītajā daļā minēto profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām nepiemēro šā likuma 34.panta pirmās daļas 2.punktā minētajām profesijām."

21. Izteikt 46.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude notiek ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šādas pārbaudes noteikšanas dienas. Ne vēlāk kā mēnesi pirms kvalifikācijas atbilstības pārbaudes pretendentu iepazīstina ar tās saturu un kārtību."

22. Izslēgt 52.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu.

23. Papildināt likumu ar 55.1 pantu šādā redakcijā:

"55.1 pants. Eiropas profesionālās kartes izdošana

(1) Personai, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Republikā un pretendē uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā, izņemot īslaicīgus profesionālos pakalpojumus reglamentētajās profesijās, kurās nekvalificēts īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs var apdraudēt pakalpojumu saņēmēja veselību un drošību, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, izdod Eiropas profesionālo karti.

(2) Personai, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai reglamentētajā profesijā vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, kurā nekvalificēts īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs var apdraudēt pakalpojumu saņēmēja veselību un drošību, izdod Eiropas profesionālo karti.

(3) Ja persona, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Republikā, pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai reglamentētajā profesijā vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai reglamentētajā profesijā, kurā nekvalificēts īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs var apdraudēt pakalpojumu saņēmēja veselību vai drošību, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Eiropas profesionālās kartes pieteikumu pieņem, izskata un nosūta uzņemošās valsts kompetentajai institūcijai.

(4) Ar Eiropas profesionālās kartes izdošanu saistītos izdevumus sedz pretendents Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

24. 56.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets:

1) apstiprina profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru;

2) nosaka kārtību, kādā iekšējā tirgus informācijas sistēmā izdod un anulē Eiropas profesionālo karti, un kārtību, kādā iekšējā tirgus informācijas sistēmā nodrošina ar Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšanu un pretendenta personiskās lietas vešanu saistīto informāciju, tās apstrādi un tālāku virzību;

3) nosaka kārtību, kādā iekšējā tirgus informācijas sistēmā pieņem, izskata un nosūta uzņemošās valsts kompetentajām institūcijām to personu pieteikumus, kuras izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušas Latvijas Republikā un pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs;

4) nosaka kārtību, kādā iekšējā tirgus informācijas sistēmā citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu kompetentajām institūcijām nosūta informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām Latvijas Republikā ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā;

5) nosaka kārtību, kādā iekšējā tirgus informācijas sistēmā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts saņemtā informācija par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajās profesijās, nosūtāma apstrādei, tai skaitā dzēšanai, institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Akadēmiskās informācijas centrs:

1) veic informācijas institūcijas funkcijas attiecībā uz tām reglamentētajām profesijām, kurām Latvijas Republikā vai ārvalstīs ir nepieciešama augstākā izglītība;

2) uztur un pastāvīgi aktualizē tīmekļa vietni ar informāciju par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā;

3) sniedz konsultācijas un atbalstu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos;

4) izdod un anulē Eiropas profesionālo karti, kā arī iekšējā tirgus informācijas sistēmā nodrošina ar Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšanu un pretendenta personiskās lietas vešanu saistīto informāciju, tās apstrādi un tālāku virzību par maksu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi;

5) sadarbojas ar kompetentajām institūcijām un nodrošina, ka informācija par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām Latvijas Republikā ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, iekšējā tirgus informācijas sistēmā tiek saņemta un nosūtīta Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu kompetentajām institūcijām;

6) nosūta institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās attiecīgajā profesionālās darbības jomā, no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts saņemto informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā.";

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "un tās grozījumiem" ar vārdiem un skaitli "un 1995.gada Starptautiskajai konvencijai par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem".

25. Papildināt 57.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šajā pantā minētās institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sadarbojas ar Akadēmiskās informācijas centru un sniedz informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām Latvijas Republikā ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā."

26. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

izslēgt 20. un 27.punktu;

papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 20.novembra direktīvas Nr.2013/55/ES, ar ko groza direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu) (Dokuments attiecas uz EEZ);

32) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra direktīvas 2012/35/ES, ar ko groza direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 12.novembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 1.decembrī

15.12.2015