Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemes ierīcības likumā

Izdarīt Zemes ierīcības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 106.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) zemes ierīcība - šā likuma izpratnē tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi zemes ierīcības projektā ietvertas vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas pārkārtošanai vai sadalīšanai;";

izslēgt 3. un 5.punktu.

2. 7.pantā:

papildināt ievaddaļu pēc vārda "projektu" ar vārdiem "un tā grozījumus";

papildināt 1.punktu ar vārdiem "un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības".

3. 8.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas;";

izslēgt 2., 4., 5. un 6.punktu.

4. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Zemes ierīcības projekta grozījumus izstrādā pēc projekta ierosinātāja priekšlikuma, ja izmaiņas zemes ierīcības projektā attiecināmas uz projektētās teritorijas daļu, kurai pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas zemes kadastrālās uzmērīšanas dati vēl nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā."

5. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus "tām projektētajām teritorijām, kurām" ar vārdiem "to vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļu, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk - projektētā teritorija), kurai".

6. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas. Zemes ierīcības projekta un tā grozījumu izstrādes un apstiprināšanas kārtību, saturu, prasības attiecībā uz paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, kā arī datu un dokumentu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.";

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92" ar vārdiem "Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā".

7. Papildināt 15.panta otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī citu normatīvo aktu prasībām".

8. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu."

9. Izslēgt 20.pantu.

10. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. (1) Zemes ierīcības projekts un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

(2) Ja zemes ierīcības projekta īstenošanas laikā tiek grozīts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, zemes ierīcības projekts īstenojams atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, kas bija spēkā zemes ierīcības projekta apstiprināšanas brīdī."

11. Izslēgt 23.panta pirmo teikumu.

12. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.";

papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 10.panta pirmajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 1.jūnijam ir piemērojami Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 12.novembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 1.decembrī

01.01.2016
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.