Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Jēkabpilī 2015.gada 5.novembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013., 80.nr., 132.nr., 224.nr., 247.nr.; 2014., 223.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. atbalsts izglītojamajiem:

6.1.1. atvieglojumi maksai par izglītojamā ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē;

6.1.2. brīvpusdienas;

6.1.3. pabalsts uzsākot mācību gadu;

6.1.4. pabalsts izglītojamajam, kuram noteiktas mācības mājās;"

2. Izteikt 4.nodaļas un 4.1.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"4. Atbalsts izglītojamajiem

4.1. Atvieglojumi maksai par izglītojamā ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē".

3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Atvieglojumus maksai par izglītojamā, kurš apmeklē Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanu piešķir 100 % apmērā no Jēkabpils pilsētas domes noteiktās maksas izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā."

4. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Brīvpusdienas piešķir:

17.1. 100 % apmērā izglītojamajam līdz 19 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē;

17.2. 50 % apmērā izglītojamajam līdz 19 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā esošajā citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē."

5. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Pabalstu skolas piederumu iegādei piešķirt izglītojamajam līdz 19 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenes vienu reizi gadā, uzsākot mācību gadu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādes dienas nodaļā vai profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē."

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.4.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.4. Pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās

24.1 Tiesības saņemt pabalstu ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības vai speciālās izglītības iestādes vai speciālās izglītības klases izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu, ja mācības tiek organizētas mājās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

24.2 Dienests pieprasa no izglītības iestādes izziņu par mācību organizēšanu mājās.

24.3 Pabalstu piešķir pārtikas talonu veidā pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums, līdz mācību organizēšanas mājās noteiktā termiņa beigām, paredzot divus talonus mēnesī. Viena talona vērtība ir 5% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas."

7. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Pabalsta apmērs ir 100 euro."

8. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Pabalsta apmērs ir 30 euro."

9. Izteikt 42.2 punktu šādā redakcijā:

"42.2 Pabalsta apmērs ir 150 euro."

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.SalcevičsJēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr.23 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošo noteikumu projekts "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, kā arī atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 2015.gada 30.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.13, 4.§.

Ievērojot minēto, Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem" ir veicami grozījumi, papildinot tos ar jaunu apakšnodaļu, kas reglamentēs pabalsta izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī paplašinot personu loku, kurām būs tiesības saņemt atvieglojumus maksai par izglītojamā ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē un brīvpusdienas.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1. paplašināt atvieglojumu maksai par izglītojamā ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē un brīvpusdienu saņēmēju loku, papildinot to ar izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības vai speciālās izglītības iestādē vai speciālajā klasē;

2. paredzēt, ka atvieglojumi maksai par izglītojamā ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē tiek noteikti vienādā apmērā, nedifirencējot daudzbērnu ģimenes pēc bērnu skaita tajās, kā tas ir šobrīd;

3. ieviest jaunu pabalsta veidu - pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās. Tiesības saņemt pabalstu būtu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības vai speciālās izglītības iestādes vai speciālās izglītības klases izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu, ja mācības tiek organizētas mājās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4. paaugstināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru līdz 100 euro, svētku pabalsta politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem apmēru līdz 30 euro un svētku pabalsta 100 gadu jubilejā apmēru līdz 150 euro.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Veicot provizoriskos aprēķinus, par pamatu tika ņemti Jēkabpils Sociālā dienesta, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas un Izglītības nodaļas rīcībā esošie dati par Jēkabpils pilsētā reģistrēto jaundzimušo, izglītojamo, kuri apgūst speciālo izglītību, kā arī personu, kuras jau saņem materiālo atbalstu, skaitu.

Ieviešot atvieglojumus maksai par izglītojamā, kurš apgūst speciālo izglītības programmu, ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības budžeta ieņēmumi 2016.gadā samazināsies par 5112.99 euro.

Uz 2015.gada 1.septembri speciālo izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs apgūst 19 izglītojamie, t.sk. diviem dzīvesvieta deklarēta citā pašvaldībā; viens saņem atvieglojumu maksai par ēdināšanu 100% apmērā un septiņi - 50% apmērā kā izglītojamie no daudzbērnu ģimenes.

Aprēķins: (7 (izglītojamie, kuri saņem 50% atlaidi) x 261 (darba dienas) x EUR 0,78 (50 % no ēdināšanas maksas dienā) + (9 izglītojamie x 261 darba dienas x EUR 1,57 (ēdināšanas maksa)) = EUR 5112,99.

Ieviešot atvieglojumus maksai par izglītojamā ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē 100% visām daudzbērnu ģimenēm, nediferencējot tās pēc bērnu skaita tajās, pašvaldības budžeta ieņēmumi 2016.gadā samazināsies par 21880.94 euro.

Uz 2015.gada 1.septembri atvieglojums 50% apmērā bija piešķirts 44 bērniem vecumā no 1 - 3 gadiem (maksa par ēdināšanu EUR 1,42 dienā) un 74 bērniem vecumā no 4 - 6 gadiem (maksa par ēdināšanu EUR 1,57 dienā).

Aprēķins: 50% no (44 izglītojamiem x 261 darba diena x EUR 1,42) = EUR 8153,64;

50 % no ((74 izglītojamie - 7 izglītojamie, kuri apgūst speciālo izglītības programmu) x 261 darba diena x EUR 1,57) = EUR 13727,30.

Kopā: EUR 21880,94

2016.gadā pašvaldības budžeta izdevumi palielināsies par 7369,20 euro, t.sk.:

1. brīvpusdienas izglītojamajiem, kuri apgūst speciālo izglītības programmu - apmēram 1020 euro.

Uz 2015.gada 1.septembri Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs speciālo izglītības programmu apgūst 9 izglītojamie, no kuriem četri jau saņem brīvpusdienas kā izglītojamie no trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes.

Aprēķins: 5 izglītojamie x 170 mācību dienas x EUR 1,20 (brīvpusdienu cena dienā) = 1020 euro.

2. bērna piedzimšanas pabalsts - apmēram EUR 6349,20.

Aprēķins: 220 jaundzimušie x (EUR 100 - EUR 71,14) = EUR 6349,20.

Pārējās izmaiņas saistošajos noteikumos budžeta izdevumu sadaļu būtiski neietekmēs.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

Normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

01.01.2016