Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

Izdarīt likumā "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.; 2004, 4.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 14.nr.; 2009, 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 32., 99.nr.; 2011, 46.nr.; 2012, 56.nr.; 2013, 87., 142., 188.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta pirmajā daļā:

papildināt 7.punkta "a" apakšpunktu pēc vārdiem "finanšu pārskati un" ar vārdiem "to sagatavošanā izmantotie normatīvie akti, kā arī";

izteikt 7.punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) zvērināta revidenta viedoklis par to, vai vadības ziņojums atbilst finanšu pārskatam, bet attiecīgos gadījumos - vai konsolidētais ziņojums atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam un vai minētais ziņojums ir sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta prasībām,";

papildināt 7.punktu ar "f" un "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) zvērināta revidenta viedoklis par to, vai, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par klientu un tā darbības vidi, viņš vadības ziņojumā ir identificējis būtiskas neatbilstības, un norāde par jebkuru šādu būtisku neatbilstību raksturu,

g) zvērināta revidenta viedoklis par to, vai kapitālsabiedrības (ja tās pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū) paziņojumā par korporatīvo pārvaldību ir sniegta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1 panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā, kā arī 56.2 panta otrās daļas 5. un 6.punktā un trešajā daļā noteiktajām prasībām;";

izteikt 8.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) normatīvajos aktos noteiktā klienta gada pārskata, arī konsolidētā gada pārskata, pārbaude (revīzija) un revidenta ziņojuma sniegšana,";

papildināt 8.punktu ar "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) normatīvajos aktos noteiktā klienta gada pārskata ierobežotā pārbaude un pārbaudes ziņojuma sniegšana;";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Latvijā atzītie starptautiskie revīzijas standarti - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprināti Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotie starptautiskie revīzijas standarti, starptautiskie pārbaudes uzdevumu standarti, starptautiskie apliecinājumu uzdevumu standarti, starptautiskie saistīto pakalpojumu standarti, starptautiskie kvalitātes kontroles standarti un ar tiem saistītie paziņojumi un standarti, ciktāl tie attiecas uz revīziju;";

papildināt daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17) sabiedriskas nozīmes struktūras - finanšu institūcijas un komercsabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū."

2. Papildināt likumu ar 28.1 pantu šādā redakcijā:

"28.1 pants. Gada pārskata ierobežotā pārbaude

(1) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteikto gada pārskata ierobežoto pārbaudi veic atbilstoši šā likuma noteikumiem un ievērojot Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu - starptautisko pārbaudes uzdevumu standartu - prasības. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nosaka kārtību, kurā ir iekļauts pasākumu kopums, tajā skaitā uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstības pārbaudes metodika, kas jāveic zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, lai izpildītu šīs daļas prasības.

(2) Pēc gada pārskata ierobežotās pārbaudes pabeigšanas zvērināts revidents sagatavo pārbaudes ziņojumu saskaņā ar Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu - starptautisko pārbaudes uzdevumu standartu - prasībām."

3. 29.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "finanšu institūcijā vai kapitālsabiedrībā, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū" ar vārdiem "sabiedriskas nozīmes struktūrā";

aizstāt piektajā daļā vārdus "tādas finanšu institūcijas valdē vai padomē, kā arī tādas kapitālsabiedrības valdē vai padomē, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū" ar vārdiem "sabiedriskas nozīmes struktūras valdē vai padomē".

4. 33.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"33.pants. Informācijas sniegšana klienta vadībai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam";

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir pienākums iesniegt rakstveida ziņojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par faktiem, kuri atklāti revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā un lietpratēja vai uzticības uzdevuma izpildes laikā un varētu būt saistīti ar materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu došanu valsts amatpersonai kukuļa veidā vai ar starpniecību šādu materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu nodošanā. Ziņojumu zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība iesniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc faktu atklāšanas. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nosaka kārtību, kurā ir iekļauts pasākumu kopums, kas jāveic zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, lai izpildītu šīs daļas prasības. Šā panta izpratnē ar terminu "valsts amatpersona" saprot Krimināllikumā lietoto terminu "valsts amatpersona"."

5. 33.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "finanšu institūcijai vai komercsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū" ar vārdiem "sabiedriskas nozīmes struktūrai";

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdus "finanšu institūciju un komercsabiedrību uzskaitījums, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū un" ar vārdiem "sabiedriskas nozīmes struktūru uzskaitījums".

6. Papildināt 34.1 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja koncerna mātes sabiedrības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revidē (pārbauda) viens un tas pats atbildīgais zvērināts revidents, revidenta ziņojumu par koncerna konsolidēto gada pārskatu var apvienot ar revidenta ziņojumu par koncerna mātes sabiedrības gada pārskatu."

7. Papildināt likumu ar 34.2 pantu šādā redakcijā:

"34.2 pants. Precizēto gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzija (pārbaude)

Ja klients pirms datuma, kad atbildīgais zvērināts revidents paraksta revidenta ziņojumu vai pārbaudes ziņojumu, iesniedz precizētu gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, zvērināts revidents to revidē (pārbauda) atkārtoti tieši attiecībā uz izdarītajiem grozījumiem. Zvērināts revidents gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata atkārtotas revīzijas (pārbaudes) faktu norāda revidenta ziņojumā."

8. Aizstāt 35.1 panta otrās daļas 2.punktā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "finanšu institūcijām un komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū" ar vārdiem "sabiedriskas nozīmes struktūrām".

9. Aizstāt 42.panta trešajā daļā vārdus "finanšu institūcijai, kā arī kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū" ar vārdiem "sabiedriskas nozīmes struktūrai".

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"10. Grozījumi šā likuma 1.panta 7.punkta "e" apakšpunktā, kā arī šā panta 7.punkta "f" un "g" apakšpunkts attiecināms uz zvērināta revidenta ziņojumu, kuru zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība sagatavo par gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, sākot ar 2016. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2016.gada 1.janvārī vai 2016. kalendāra gada laikā).

11. Šā likuma 28.1 pantā paredzēto gada pārskata ierobežoto pārbaudi zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība veic gada pārskatiem, sākot ar 2016. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2016.gada 1.janvārī vai 2016. kalendāra gada laikā).

12. Grozījumi šā likuma 33.pantā attiecībā uz informācijas sniegšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

13. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija līdz 2015.gada 1.decembrim izstrādā un apstiprina šā likuma 28.1 panta pirmajā daļā, kā arī 33.panta 3.2 daļā minēto kārtību."

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (Dokuments attiecas uz EEK)."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 29.oktobrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 19.novembrī

01.01.2016