Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 628

Rīgā 2015. gada 3. novembrī (prot. Nr. 57 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 46. panta pirmo daļu,
46.1 panta trešo daļu un likuma "Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem" 22. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 168. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. siltuma maksas sadalītājs - instruments radiatoru proporcionālās siltuma atdeves reģistrācijai galalietotāju un koplietošanas telpās."

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Norēķinus starp piegādātāju un lietotāju par piegādāto siltumenerģiju veic, pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem. Siltumenerģijas skaitītāju iegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, remontu un apkopi lietotājam nodrošina piegādātājs (ja piegādātājs un lietotājs nav vienojušies citādi)."

3. Papildināt noteikumus ar 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 un 8.5 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Katra dzīvokļa īpašnieka, mākslinieku darbnīcas un nedzīvojamo telpu īpašnieka apmaksājamo daļu pilnvarotā persona aprēķina, pamatojoties uz normatīvajos aktos par dzīvojamo māju pārvaldīšanu noteiktajām siltumenerģijas aprēķinu metodikām.

8.2 Daudzdzīvokļu un nedzīvojamajās ēkās, kurās, neskaitot koplietošanas telpu grupas, atrodas vairākas citas telpu grupas, kam savstarpēji jādala rēķins par patērēto siltumenerģiju, pilnvarotā persona sadala ēkā patērēto siltumenerģijas apjomu, izmantojot galalietotāju dzīvokļos, mākslinieku darbnīcās vai nedzīvojamajās telpās uzstādītus uzskaites mēraparātus patērētās siltumenerģijas daudzuma, siltuma slodzes un siltumnesēja parametru kontrolei un uzskaitei. Ja šādu mēraparātu vai mēraparātu sistēmu izmantošana nav tehniski iespējama vai nav rentabla, izmanto siltuma maksas sadalītājus. Karstā ūdens patēriņa noteikšanai dzīvoklī, nedzīvojamajā telpā vai mākslinieka darbnīcā izmanto karstā ūdens patēriņa skaitītājus.

8.3 Šo noteikumu 8.2 punkta prasības attiecas uz tādām ēkām, kurām būvatļauja izdota pēc 2016. gada 1. janvāra un kurām siltumapgāde ir nodrošināta no kopīga siltuma avota vai no centralizētās siltumapgādes sistēmas, un kuras:

8.3 1. ir jaunbūves vai tiek pārbūvētas;

8.3 2. tiek atjaunotas par Eiropas Savienības fondu, valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem.

8.4 Šo noteikumu 8.2 punktā minēto mēraparātu un siltuma maksas sadalītāju iegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, remontu un apkopi daudzdzīvokļu un nedzīvojamajās ēkās, kurās, neskaitot koplietošanas telpu grupas, atrodas vairākas citas telpu grupas, kam savstarpēji jādala rēķins par patērēto siltumenerģiju, nodrošina ēkas īpašnieks.

8.5 Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas, izmantošanas, vērtēšanas, apkopes un citas prasības nosaka normatīvie akti par mērījumu vienotību."

4. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Piegādātājs lietotājiem adresētajos rēķinos iekļauj vai kopā ar tiem sniedz vismaz šādu informāciju:

36.1 1. siltumenerģijas tarifs (cena) un maksājamā summa;

36.1 2. faktiskais siltumenerģijas patēriņš;

36.1 3. norāde uz tīmekļvietni, kurā atrodams faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums (vēlams - grafiskā veidā) ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā, ņemot vērā ārgaisa temperatūras izmaiņas;

36.1 4. informācija saziņai ar lietotāju organizācijām, enerģētikas aģentūrām vai citām organizācijām, tostarp tīmekļvietņu adreses, kur var iegūt informāciju par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, efektīvām enerģiju patērējošām iekārtām, līdzīgu lietotāju patēriņu un, ja iespējams, līdzīgas lietotāju grupas vidējo normalizēto siltumenerģijas patēriņu. Šo informāciju piegādātājs iekļauj arī savā tīmekļvietnē, kas paredzēta lietotājiem."

5. Papildināt noteikumus ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājums

44. Šo noteikumu 8.2 punkts tiek piemērots ar 2016. gada 31. decembri."

6. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

10.11.2015