Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 621

Rīgā 2015. gada 3. novembrī (prot. Nr. 57 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12. panta otrās daļas 6. punktu un 22. panta otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "likuma" ar skaitļiem un vārdiem "12. panta otrās daļas 6. punktu un".

2. Papildināt noteikumus ar 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. prasības slēgtas izgāztuves rekultivācijai un rekultivētas izgāztuves atkārtotai rekultivācijai pēc tās atrakšanas un atkritumu pāršķirošanas, tai skaitā prasības šādas izgāztuves monitoringam un uzturēšanai pēc rekultivācijas."

3. Papildināt 7.1.7. apakšpunktu aiz vārdiem "plāna nosacījumiem" ar vārdiem "ja tāds ir apstiprināts".

4. Aizstāt 9. punktā vārdus "tehniskā projekta" ar vārdiem "būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta".

5. Aizstāt 10. punktā vārdus "tehnisko projektu" ar vārdiem "būvprojektu minimālā sastāvā".

6. Izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Izstrādājot poligona būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu, ņem vērā šo noteikumu 3. nodaļā noteiktās prasības poligona būvprojektēšanai.

12. Poligona būvniecību veic atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām."

7. Svītrot 13. punktu.

8. Izteikt 3. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3. Prasības poligonu būvprojektēšanai".

9. Svītrot 15. punktu.

10. Papildināt 46. punktu aiz pirmā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Apglabāšanai pieņemtos atkritumus, kas poligonā ievesti no atraktām izgāztuvēm, operators reģistrē atsevišķā reģistrācijas žurnālā."

11. Papildināt 4.1. apakšnodaļu ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Pirms izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas darbu uzsākšanas operators nodrošina, ka, veicot minētos darbus, netiek piesārņoti gruntsūdeņi caur iepriekš izveidotajiem monitoringa urbumiem, kurus norobežo vai tamponē."

12. Izteikt 5. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"5. Poligonu un to daļu slēgšana un nosacījumi slēgtajiem poligoniem, to daļām un izgāztuvēm".

13. Papildināt noteikumus ar 70.1 un 70.2 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Pēc reģionālās vides pārvaldes pieņemtā lēmuma par poligona, tā daļu vai izgāztuves slēgšanu tajā aizliegts apglabāt jaunus atkritumus.

70.2 Operators nodrošina, ka slēgtajam poligonam, tā daļai vai izgāztuvei nepiekļūst nepiederošas personas."

14. Svītrot 71. punktu.

15. Papildināt 6. nodaļas nosaukumu aiz vārda "Poligonu" ar vārdiem "to daļu".

16. Papildināt noteikumus ar 77.1 punktu šādā redakcijā:

"77.1 Pēc izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas darbu beigšanas operators veic izgāztuves rekultivāciju."

17. Izteikt 79., 80. un 81. punktu šādā redakcijā:

"79. Slēgta poligona, tā daļas vai izgāztuves rekultivācijas būvprojektēšanas uzsākšanai papildus ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumos minētajiem dokumentiem ir nepieciešami šādi dokumenti:

79.1. attiecīgās pašvaldības lēmums un kompetento iestāžu atzinums par poligona, tā daļas vai izgāztuves slēgšanu;

79.2. atkritumu apglabāšanas vietas sākotnējā stāvokļa profils, ja tāds ir pieejams;

79.3. informācija par apglabāto atkritumu sastāvu un apjomu;

79.4. informācija par teritorijas ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem;

79.5. poligona, tā daļas vai izgāztuves monitoringa dati.

80. Slēgta poligona, tā daļas vai izgāztuves rekultivācijas būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu izstrādā atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un atbilstoši slēgta poligona, tā daļas vai izgāztuves kategorijai saskaņā ar šo noteikumu 85. punktā minētajiem rekultivācijas nosacījumiem.

81. Slēgta poligona, tā daļas vai izgāztuves rekultivāciju veic atbilstoši reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, ja tas ir apstiprināts, būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām būves pārbūvei un slēgta poligona vai izgāztuves kategorijai saskaņā ar šo noteikumu 85. punktā minētajiem rekultivācijas nosacījumiem."

18. Papildināt noteikumus ar 82.1 punktu šādā redakcijā:

"82.1 Veicot izgāztuves rekultivāciju pēc atrakšanas un atkritumu šķirošanas darbu beigšanas, ievēro šādus nosacījumus:

82.1 1. visus nešķirotos atkritumus pārved apglabāšanai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonā;

82.1 2. nodrošina šajā izgāztuvē iepriekš izveidoto monitoringa urbumu turpmāku darbību un tamponēto monitoringa urbumu aizsardzību;

82.1 3. teritoriju pārklāj ar vismaz 10 cm biezu augsnes vai komposta slāni un paredz tās apzaļumošanu vai pārklāj ar citu materiālu atbilstoši teritorijas plānojumā paredzētajam teritorijas izmantošanas veidam."

19. Aizstāt 83. punktā vārdus "normatīvajiem aktiem par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" ar vārdiem "ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumiem".

20. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Pārvalde nosaka uzturēšanas un monitoringa veikšanas ilgumu, kas rekultivētai izgāztuvei nav mazāks par 20 gadiem, rekultivētam poligonam vai tā daļai nav mazāks par 30 gadiem un rekultivētai izgāztuvei pēc tās atrakšanas un atkritumu pāršķirošanas nav mazāks par pieciem gadiem, ņemot vērā rekultivētās izgāztuves, poligona vai tā daļas iespējamo ietekmi uz vidi. Monitoringu pēc izgāztuves, poligona vai tā daļas rekultivācijas veic atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam."

21. Papildināt noteikumus ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Uzturēšana ietver teritorijas uzturēšanu atbilstoši ugunsdrošības prasībām, poligona krātuves virskārtas izolējošā seguma uzturēšanu atbilstošā stāvoklī, infiltrāta savākšanu, uzkrāšanu, priekšattīrīšanu, noglabāšanu un izvešanu, monitoringa un poligona gāzu iekārtu un infiltrāta savākšanas sistēmu uzturēšanu atbilstošā tehniskā stāvoklī, teritorijas uzturēšanu ap monitoringa vietām, nodrošinot piekļuvi tām."

22. Aizstāt 86. punktā vārdus "apsaimniekošanu, kontroli" ar vārdu "uzturēšanu".

23. Svītrot 87. punktā vārdus "kontrolē un monitoringā".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

07.11.2015