Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.39

Daugavpilī 2015.gada 15.oktobrī (prot. Nr.20, 12.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību
" 13.punktu un Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni
" 3.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 29 (5347), 11.02.2015., 82 (5400), 28.04.2015., 90 (5408), 11.05.2015., 127 (5445), 02.07.2015., 148 (5466), 31.07.2015., 164 (5482), 24.08.2015.) 30.punktā šādus grozījumus:

aizstāt 30.1.1.apakšpunktā skaitli "155,00" ar skaitli "160,00".

aizstāt 30.1.2.apakšpunktā skaitļus "155,01 - 215,00" ar skaitļiem "160,01 - 220,00".

aizstāt 30.1.3.apakšpunktā skaitļus "215,01 - 290,00" ar skaitļiem "220,01 - 295,00".

aizstāt 30.2.1.apakšpunktā skaitli "155,00" ar skaitli "160,00".

aizstāt 30.2.2.apakšpunktā skaitļus "155,01 - 215,00" ar skaitli "160,01 - 220,00".

aizstāt 30.2.3.apakšpunktā skaitļus "215,01 - 275,00" ar skaitļiem "220,01 - 280,00".

aizstāt 30.5.1.apakšpunktā skaitli "335,00" ar skaitli "345,00".

aizstāt 30.5.2.apakšpunktā skaitļus "335,01 - 445,00" ar skaitļiem "345,01 - 455,00".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.39 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par valsts pensijām" 26.pants paredz, ka valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50 procentus no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, pārskata reizi gadā 1.oktobrī. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras publicēto informāciju, 2015.gada 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1,0158, tiek palielinātas (indeksētas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 311 euro. Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas.

Līdz ar to palielinās ienākums pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kas savukārt liegs viņiem tiesības turpmāk saņemt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" noteikto pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai, jo viņu ienākumi pārsniedz noteikumos noteiktos apmērus.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumu projekts paredz pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti tiesības arī turpmāk saņemt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" noteikto pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai neatkarīgi no veiktajām pensiju indeksācijām.

Noteikumu projekts paredz noteikt labvēlīgākus nosacījumus pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti pabalsta siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai saņemšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognozētie pabalsta siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai izdevumi 2015./2016.apkures sezonām ir 581 000.00 euro (3079 iesniegumi). Prognozētie pabalsta siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai izdevumi neietekmēs pašvaldības budžetu, jo grozījumi neietekmēs jau esošu personu loku, kuri ir tiesīgi saņemt augstākminēto pabalstu un izdevumi pabalsta piešķiršanai ir ietverti Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Grozījumi saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes speciālisti.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

31.10.2015