Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.09.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 590

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 20. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (turpmāk – apakšpasākums).

2. Apakšpasākuma mērķi ir:

2.1. veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību;

2.2. veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

3. Apakšpasākumu īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai:

3.1. pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (turpmāk – vietējās attīstības stratēģijas) īstenošanai noteiktajā teritorijā;

3.2. atbilstoši vietējo rīcības grupu sagatavotajām un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas apstiprinātajām vietējās attīstības stratēģijām.

4. Atbalsta pretendenta pieteikšanās un atbalsta saņemšanas nosacījumus, projektu iesniegumu vērtēšanas un atlases kārtību, lēmuma pieņemšanu, projekta īstenošanas nosacījumus, pārskatu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu kārtību, projektu uzraudzību un sankcijas nosaka arī normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Apakšpasākumā atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas aktivitātes darbības):

5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas":

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas":

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515)

5.1 Atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto šo noteikumu 5.2.1. apakšpunktā minēto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589)

5.2 Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" nav atbalstāmas darbības, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma īres pakalpojuma (NACE 2. red. L sadaļas 68.20 klase) sniegšanai, izņemot šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minēto gadījumu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

6. Šo noteikumu izpratnē:

6.1. lauksaimniecības produktu pārstrāde atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 2. panta 1. punkta "b" apakšpunktā sniegtajai definīcijai;

6.2. radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

6.3. sabiedriskā labuma projekts – projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Sabiedriskā labuma projekts nav kvalificējams kā valsts atbalsts, izņemot šo noteikumu 5.1 punktā minēto gadījumu;

6.4. kopprojekts – projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", izņemot šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minēto darbību, un kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi, ja kopprojektu iesniedz:

6.4.1. (svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589);

6.4.2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;

6.4.3. šo noteikumu 8.1.1., 8.2.1. un 8.3. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti (izņemot biedrību vai nodibinājumu) kopīgas darbības īstenošanai, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā nav vairāk par trim dalībniekiem, un starp dalībniekiem nav laulāto attiecības vai pirmās pakāpes radniecība;

6.4.4. vietējā pašvaldība tās īpašumā vai valdījumā esošai infrastruktūras izveidei, kā arī jaunu pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, juridiskām personām (tostarp biedrībai, nodibinājumam), kas veic saimniecisku darbību, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums;

6.5. saistīti uzņēmumi atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, I pielikuma 3. panta 3. punkta nosacījumiem;

6.6. viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkta nosacījumiem;

6.7. interešu konflikts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu 57. panta 2. punkta nosacījumiem;

6.8. atbalsta pretendents – juridiska vai fiziska persona – veic saimniecisko darbību, ja tam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats, un tas ir apliecinājis saimnieciskās darbības sistemātiskumu (vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā);

6.9. mazvērtīgais inventārs ir inventārs, kura kalpošanas laiks ir mazāks par pieciem gadiem;

6.10. sabiedriskās attiecības ir sabiedrības informēšana un atpazīstamības veidošana, tostarp zīmola un logotipa izveide un pozicionēšana tirgū, izmantojot sabiedrisko attiecību speciālista pakalpojumu, plašsaziņas līdzekļus vai izstādes un izgatavojot informatīvus izdales materiālus vai videomateriālus.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

7. Šo noteikumu 5. punktā minētās darbības vietējā pašvaldība nevar īstenot pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta vai reģionālās nozīmes attīstības centrs, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība reģionālās nozīmes attīstības centrā īsteno šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minēto darbību.

(Grozīts ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 65)

8. Atbalsta pretendents ir:

8.1. šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētajai darbībai:

8.1.1. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

8.1.2. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums), kura uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziska persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās saistīto uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

8.1.3. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;

8.1.4. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – vietējā pašvaldība;

8.2. šo noteikumu 5.1.2. apakšpunktā minētajai darbībai:

8.2.1. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi un kura apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

8.2.2. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kuras saistīto uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, ja tā plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, izņemot zivsaimniecības produktu pārstrādi;

8.2.3. (svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589);

8.2.4. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi, tā ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums;

8.2.5. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – vietējā pašvaldība;

8.3. šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajai darbībai – juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, vai vietējā pašvaldība un šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā;

8.4. šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minētajai darbībai – juridiska persona (izņemot biedrības un nodibinājumus), kura veic komerciāla rakstura darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

8.5. šo noteikumu 5.2.1. un 5.2.2. apakšpunktā minētajai darbībai – juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma projektu.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

9. Ja aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbalsta pretendents ir fiziska persona, tā pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu, un, ja atbalsta pretendents kļūst par kapitāldaļu turētāju komercsabiedrībā, kas īsteno projektu, tam attiecīgajā komercsabiedrībā ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu, kā arī Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

10. Šo noteikumu 8.2.2. un 8.2.4. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai reģistrējas vai tiek atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

11. Nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šā atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu.

12. Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības produktus. Projektā paredzamais gala produkts var būt pārstrādāts pārtikas produkts.

(Grozīts ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 65)

13. Publisko finansējumu šo noteikumu 5. punktā minētajām darbībām var saņemt, ja:

13.1. projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai;

13.2. projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, izņemot gadījumu, ja projektā ir paredzētas šādas darbības:

13.2.1. dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

13.2.2. ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības;

13.2.3. interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide;

13.2.4. paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku vai piekabi (transportlīdzekli, kam nav motora un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) vai iegādāties pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojams. Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku un piekabi, kā arī pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojams, uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas;

13.3. atbalsta pretendents, īstenojot projektu aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", sasniedz projekta mērķi, un tas atbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajam mērķim;

13.4. atbalsta pretendents, īstenojot projektu aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", sasniedz projekta mērķi, un tas atbilst šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajam mērķim;

13.5. projektā paredzēta tikai dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai vai tikai ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala izveide vai šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētās mobilās tehnikas vai piekabes iegāde, ja atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Ja projektā iegādātos pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, uzraudzības laikā plāno izmantot pakalpojumu sniegšanai ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas;

13.6. atbalsta pretendents, īstenojot projektu, neaizvieto esošos pamatlīdzekļus.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 65; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

14. Ja atbalsts tiek saņemts aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", atbalsta pretendents papildus šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem ievēro šādas prasības:

14.1. uz atbalsta pretendentu vai uz kādu no kopprojekta dalībniekiem nedrīkst attiekties neviena no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Ja uz atbalsta pretendentu vai uz kādu no kopprojekta dalībniekiem attiecas kāda no minētajām pazīmēm, atbalsta pretendents var iesniegt zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo (starpperiodu) pārskatu, kas pierāda, ka grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes ir novērstas. Šajā apakšpunktā minētā prasība attiecas arī uz atbalsta pretendentu, kas projektā īsteno šo noteikumu 5.1 punktā minēto darbību;

14.2. atbalsta pretendents, izņemot vietējo pašvaldību, un šo noteikumu 6.4.3. un 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā arī kopprojekta dalībnieki ar projektam pievienoto finanšu plānu apliecina saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju un spēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Finanšu plānā ir pozitīvs atlikums starp ieņēmumiem un izdevumiem pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas un gadā, kad plānots sasniegt saimnieciskās darbības rādītāju, bet šo noteikumu 8.1.2. un 8.2.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem – arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos projekta īstenošanas gados. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 50 000 euro, atbalsta pretendents nodrošina atbilstību vismaz diviem no šādiem ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas:

14.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir vismaz 0,20;

14.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir vismaz 1,00, nerēķinot nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu;

14.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma (reizināta ar 50 procentiem) summa ir nulle vai vairāk;

14.3. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.1., 8.2.1. un 8.3. apakšpunktā minētie atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības, nodibinājumus, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un vietējās pašvaldības) sasniedz projektā plānoto apgrozījumu un vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

14.3.1. nozarē, kurā īsteno projektu, rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba vietas;

14.3.2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu vai palielina to vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas;

14.4. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.2. un 8.2.2. apakšpunktā minētie atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības, nodibinājumus, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un vietējās pašvaldības) sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

14.4.1. rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozarē;

14.4.2. nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas;

14.5. pēc projekta īstenošanas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodrošina vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

14.5.1. par 10 procentiem palielina biedru skaitu;

14.5.2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vai par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas palielina neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem;

14.5.3. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas palielina neto apgrozījumu par 10 procentiem no produktu pārstrādes vai par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas;

14.6. šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētie atbalsta saņēmēji vienojas ar darbiniekiem turpināt darba attiecības vismaz 18 mēnešus pēc projekta īstenošanas, un par darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

14.7. pēc projekta īstenošanas biedrība vai nodibinājums sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

14.7.1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba vietas;

14.7.2. palielina ieņēmumus no saimnieciskās darbības vismaz par 20 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 589 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

14.1 Ja tiek iesniegti vairāki projekti, kuriem neto apgrozījuma noteikšanai sakrīt pēdējais noslēgtais gads un kuros norādīta vienāda šo noteikumu 14.3.2., 14.5.2. vai 14.5.3. apakšpunktā minētā saimnieciskās darbības rādītāja vērtība, atbalsta pretendents sniedz pamatojumu par katra projekta ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

15. Ja fiziskā persona, kas uzsāk saimniecisko darbību, iegūst individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu, tā sasniedz abus šo noteikumu 14.4.1. un 14.4.2. apakšpunktā minētos saimnieciskās darbības rādītājus.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589)

16. (Svītrots ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515)

17. Šo noteikumu 6.4.3. un 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā šo noteikumu 14. punktā minētos saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks atsevišķi.

18. Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents sasniedz rādītājus, kas noteikti saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju un atbilst projekta mērķim un projekta iesniegumā paredzētajām darbībām, par kurām vietējā rīcības grupa ir piešķīrusi papildu punktus projekta vērtēšanas kritērijos.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589)

19. Šo noteikumu 14.3., 14.4., 14.5. un 14.7. apakšpunktā un 18. punktā minētos rādītājus atbalsta pretendents sasniedz ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas, un tos nepazemina visā turpmākajā saistību periodā.

(Grozīts ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320)

19.1 Ja pretendents pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 14. punktā minētos saimnieciskās darbības rādītājus nesasniedz nepārvaramas varas dēļ, no tā neatkarīgu vispārēju tirgus pārmaiņu vai tādu vispārēju cenu izmaiņu dēļ kā, piemēram, valsts ekonomiskā krīze, pretendents, iesniedzot pamatojumu, ir tiesīgs lūgt Lauku atbalsta dienestu:

19.1 1. pārskatīt plānoto rādītāju palielinājumu, bet ne zemāk par šo noteikumu 14. punktā noteikto, ja projektā sākotnēji plānotie rādītāji ir augstāki. Šo nosacījumu nepiemēro, ja par atbalsta pretendenta projektā plānotā rādītāja palielinājumu vietējā rīcības grupa ir piešķīrusi papildu punktus projekta vērtēšanas kritērijos;

19.1 2. pagarināt projekta uzraudzības periodu plānoto rādītāju sasniegšanai šo noteikumu 14. punktā minētajā līmenī.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

20. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

20.1. papildu investīcijas esošos pamatlīdzekļos, kas vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta iesniegšanas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem;

20.2. tādu pamatlīdzekļu iegādi, kuru jauda, ražība, celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā atbalsta pretendentam esošā pamatlīdzekļa ražošanas jauda;

20.3. tāda pamatlīdzekļa iegādi projektā, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

20.4. jaunbūvi, pārbūvi, būves ierīkošanu, būves novietošanu un būves atjaunošanu.

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

21. Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir līdz 70 procentiem, bet:

21.1. sabiedriskā labuma projektam – līdz 90 procentiem;

21.2. kopprojektam – līdz 80 procentiem.

22. Šo noteikumu 5. punktā minētajām darbībām viena atbalstāmā projekta (tai skaitā, kopprojekta) maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

22.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās infrastruktūras projektiem ir līdz 100 000 euro, ja ieguldījumi būvniecībā infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas;

22.2. pārējiem projektiem nepārsniedz 50 000 euro.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515)

23. Vietējā rīcības grupa vietējās attīstības stratēģijā var samazināt gan atbalsta apmēru, kas aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" nav mazāks par 20 000 euro, ja vien konkrētai rīcības plānā iekļautai rīcībai publiskā finansējuma atlikums nav mazāks, gan atbalsta intensitāti.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

24. Atbalstu aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un šo noteikumu 5.1 punktā minētajai darbībai sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

25. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu:

25.1. piešķirtais atbalsts pēdējo triju fiskālo gadu laikā nepārsniedz regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā minētajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

25.2. atbalstu uzskata par piešķirtu ar dienu, kad Lauku atbalsta dienests pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

25.3. atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kas minētas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punktā;

25.4. ievērojot regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

25.5. ja atbalsta pretendents ir saņēmis vai plāno saņemt citu valsts atbalstu attiecībā uz apakšpasākumā attiecināmajām izmaksām, tas Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par šīm izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (attiecināms, ja cits atbalsts jau piešķirts), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta intensitāti un summu;

25.6. ja atbalsta pretendents darbojas kādā no regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajām nozarēm, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punktu;

25.7. atbalsta saņēmējs informāciju par sniegto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas brīža;

25.8. Lauku atbalsta dienests informāciju par sniegto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo apakšpasākumu ir piešķirts pēdējais atbalsts;

25.9. atbalstu piešķir līdz regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām;

25.10. de minimis atbalstu uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem elektroniskā formā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā;

25.11. ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas regulas Nr.  1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam visu projektā saņemto komercdarbības atbalstu atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma V nodaļas nosacījumiem.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

26. Atbalstu nepiešķir, ja atbalsta pretendentam vai kādam no kopprojekta dalībniekiem, ja tiek īstenots kopprojekts, ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515)

27. Šo noteikumu 6.4.3. apakšpunktā minētajā gadījumā šo noteikumu 24. punktā minēto atbalstu dala proporcionāli uz visiem kopprojekta dalībniekiem.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

28. Šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. apakšpunktā minētajās darbībās attiecināmas ir šādas izmaksas:

28.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

28.2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas izmaksas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), kā arī būves atjaunošanas izmaksas, ja nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā iekļautu būvi, kas ir tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta, vai ražošanas būvi (uzlabot ēkas energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju), un būves restaurācijas izmaksas. Izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi;

28.3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētajiem būvniecības darbiem, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

28.4. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;

28.5. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10 procentu no šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3. un 28.4. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas;

28.6. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, piemērojot Zemkopības ministrijas apstiprināto vienotās likmes aprēķina metodiku, ja atbalsta pretendents nav Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs;

28.7. vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no šo noteikumu 31.2. un 31.3. apakšpunktā minētajām izmaksām, ja atbalsta pretendents ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

29. Šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajā darbībā attiecināma ir arī internetveikala izveide.

30. Šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minētajām darbībām attiecināmas ir šādas izmaksas:

30.1. maksa par darbinieku dalību mācībās, kurās apgūst Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētu vai akreditētu izglītības programmu un par kuru sekmīgu apguvi tiek saņemts sertifikāts, vai maksa par transportlīdzekļa vadītāja apmācību, ja tiek iegūta atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;

30.2. komandējuma izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515)

31. Šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajām darbībām attiecināmas ir šādas izmaksas:

31.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

31.2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), būves atjaunošanas, būves restaurācijas un teritorijas labiekārtošanas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

31.3. būvmateriālu iegādes izmaksas šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minētajiem būvniecības darbiem, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

31.4. (svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589);

31.5. mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki;

31.6. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10 procentu no šo noteikumu 31.1., 31.2. un 31.3. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas;

31.7. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, piemērojot Zemkopības ministrijas apstiprināto vienotās likmes aprēķina metodiku, izņemot, ja atbalsta pretendents nav Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs;

31.8. vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no šo noteikumu 31.2. un 31.3. apakšpunktā minētajām izmaksām, ja atbalsta pretendents ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

32. Šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas neattiecas uz pamatlīdzekļu iegādi, un projektā, kurā ir paredzētas šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas, nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

33. Šo noteikumu 5.2.2. apakšpunktā minētajā darbībā (izņemot, ja projektā ir tikai šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas) gadu pēc projekta pabeigšanas attiecināmas ir arī ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas (tajā skaitā ar to saistītie nodokļi un nodevas) un darbības nodrošināšanas izmaksas, ja tās nepārsniedz 15 procentu no šo noteikumu 31. punktā minēto attiecināmo izmaksu summas. Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515)

34. Attiecināms ir pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

35. Attiecināmas ir tikai tādu pamatlīdzekļu iegādes un tās būvprojekta tāmes pozīciju un būvmateriālu izmaksas, kas tieši saistītas ar konkrētā projekta mērķa sasniegšanu.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589)

36. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

36.1 Ja projektā ir paredzēts finansējums tikai būvniecības izmaksām, tostarp teritorijas labiekārtošanai, bet nav paredzēts ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksām, atbalsta saņēmējs pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pēc ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas, kad ir iespējama funkcionāla telpu un teritorijas izmantošana un ražošana vai pakalpojuma sniegšana.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

37. Šo noteikumu 5. punktā minētajām darbībām neattiecināmas ir šādas izmaksas:

37.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

37.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

37.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

37.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, ja nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

37.5. esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas izmaksas;

37.5.1 lietotu būvmateriālu iegādes izmaksas;

37.6. īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;

37.7. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

37.8. atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 33. punktā minēto gadījumu;

37.9. jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;

37.10. nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 28.6., 31.5. un 31.7. apakšpunktā, kā arī 33. un 34. punktā minētos gadījumus;

37.11. amfībiju, mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, lauksaimniecības traktortehnikas, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu (izņemot vispārējas nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kas ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta) iegādes izdevumi;

37.12. izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;

37.13. maksa par mācībām, kas ir daļa no vispārējās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmām vai ir saistītas ar Eiropas Savienības vai citu finanšu instrumentu atbalsta saņemšanu un projekta iesniegumu sagatavošanu;

37.14. pašvaldības ceļu vai ielu būvniecības un pārbūves izmaksas, no kurām attiecināmas ir laukumu un piebrauktuves vai iebrauktuves (pieslēgums esošajam ceļam vai ielai, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai ceļa vai ielas piegulošajai teritorijai un īpašumam) būvniecības vai pārbūves izmaksas;

37.15. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 28.6. un 31.7. apakšpunktā minētās izmaksas;

37.16. tādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kuri ir saistīti ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;

37.17. dzīvnieku un viengadīgu augu iegādes izmaksas;

37.18. hidrotehnisko būvju izveides izmaksas;

37.19. mazvērtīgā inventāra iegāde, izņemot šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minēto gadījumu;

37.20. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320)

38. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

39. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās, un iesniegumu pieņemšanas termiņš nav īsāks par vienu mēnesi.

40. Vietējā rīcības grupa ne vēlāk kā mēnesi pirms projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu šādu informāciju, ko Lauku atbalsta dienests ievieto savā tīmekļvietnē:

40.1. termiņu, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, un projektu īstenošanas termiņu;

40.2. attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas mērķim, un konkrētai rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru, viena atbalstāmā projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summu, atbalsta intensitāti, rīcības aprakstu un atbilstošo šo noteikumu 5. punktā minēto darbību;

40.3. projektu vērtēšanas kritērijus un to izvērtēšanai nepieciešamo informāciju, kas jāsniedz projekta iesniegumā sadaļā "Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju", kā arī minimālo punktu skaitu, kas iegūstams, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu, – par katru vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību, ar kuru ir saistīta projektu iesniegumu pieņemšana;

40.4. vietējās rīcības grupas nosaukumu un adresi, kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, kā arī kontaktinformāciju (kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi).

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320)

41. Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, un savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai, vietējās attīstības stratēģijas mērķim un rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru un šo noteikumu 40.1. un 40.4. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atsauci uz Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietni un norādi uz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

42. Ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par vienu mēnesi, pēc dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests un vietējā rīcības grupa savā tīmekļvietnē ievieto paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu un turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz vienu mēnesi. Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām vietējā rīcības grupa projektu iesniegumus apkopo un sarindo atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas konkrētajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

43. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

43.1. (svītrots ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320);

43.1.1 projekta iesniegumu, kas ietver informāciju par atbalsta pretendentu (darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas, saņemtais publiskais finansējums), informāciju par projektu (projekta mērķi, projekta apraksts, projekta īstenošanas vieta, projekta īstenošanas darbības virziens, ar investīcijām sasniedzamie rādītāji un ieguldījums Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, inovāciju apraksts, projektā plānotās izmaksas, informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju), pavaddokumentus, esošo un plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu;

43.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Ja īsteno kopprojektu, atbalsta pretendenta deklarācijas aizpilda visi kopprojekta dalībnieki;

43.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

43.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

43.5. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves restaurācijas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus (ja tie nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā):

43.5.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

43.5.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

43.5.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

43.5.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

43.5.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

43.6. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugu. Šis nosacījums attiecas arī uz atbalsta saņēmējiem, starp kuriem ir noslēgts kopprojekta līgums;

43.7. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

43.8. ja tiek īstenots kopprojekts:

43.8.1. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – biedru vai dibinātāju sarakstu;

43.8.2. šo noteikumu 6.4.3. un 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – kopprojekta dalībnieku līgumu, kurš:

43.8.2.1. apliecina atbalsta pretendenta tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās personas iesniegt projekta iesniegumu, īstenot projektu un saņemt atbalstu;

43.8.2.2. nosaka, ka kopprojekta dalībnieki piecus gadus pēc pēdējā maksājuma atbalsta saņēmējam ievēros prasības normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī saistības, ko tie uzņēmušies uzraudzības periodā;

43.8.2.3. paredz izmaksu sadali, norēķinu kārtību starp kopprojekta dalībniekiem un saistības, kas izriet no projekta īstenošanas (neattiecas uz šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minēto gadījumu). Kopprojekta dalībnieka ieguldījums projektā ir vismaz pieci procenti no projekta privātā finansējuma daļas;

43.8.2.4. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā de minimis atbalstu sadala starp visiem kopprojekta dalībniekiem atbilstoši kopprojekta līgumam pēc projekta apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā;

43.9. atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

44. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

44.1. (svītrots ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320);

44.1.1 projekta iesniegumu, kas ietver informāciju par atbalsta pretendentu (darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemtais publiskais finansējums) un projektu (projekta mērķi, projekta apraksts, projekta īstenošanas vieta, ar investīcijām sasniedzamie rādītāji un ieguldījums Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, inovāciju apraksts, projektā plānotās izmaksas, informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju), un pavaddokumentus;

44.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

44.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un labiekārtot teritoriju vai uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā, – nomas līguma kopiju (nomas līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana, būves restaurācija vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kurš reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja nekustamais īpašums, kurā īsteno projektu, ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, atbalsta pretendents var iesniegt kopiju patapinājuma līgumam, kas noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās darbības neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu vismaz septiņu gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

44.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

44.5. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves restaurācijas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus (ja tie nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā):

44.5.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

44.5.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

44.5.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

44.5.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

44.5.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

44.6. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

44.7. ja sabiedriskā labuma projektā rada jaunu pakalpojumu vai attīsta esošu pakalpojumu, – dokumentu, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā;

44.8. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugu šo noteikumu 5.1 punktā minētajā gadījumā;

44.9. atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību;

44.10. būvvaldes saskaņojumu vai izziņu par projektā paredzēto atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 65; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

45. Ja pretendents nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, saskaņā ar šo noteikumu 43.3. un 44.3. apakšpunktu nenomā, nepatapina vai neiesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tad nekustamam īpašumam jābūt pretendenta īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā vai arī zemesgrāmatā ir ierakstītas nekustamā īpašuma apbūves tiesības, bet, ja pretendents ir vietējā pašvaldība, tad vietējās pašvaldības īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, vai vietējās pašvaldības valdījumā.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589)

46. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, būves restaurācijai, būves ierīkošanai, būves novietošanai un pārbūvei, būvmateriālu vai stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, ja tas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 43.5. un 44.5. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus (izņemot šo noteikumu 43.5.3. un 44.5.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

46.1 Ja atbalsta pretendents ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, vietējā pašvaldība vai tās iestāde, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, tā iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), iesniedz kopā ar projektu iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno izvērstu tirgus cenu izpēti un iepirkumu dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

47. Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, tas šo noteikumu 43.5. un 44.5. apakšpunktā minētos dokumentus (izņemot šo noteikumu 43.5.3. un 44.5.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.

48. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tas papildus šo noteikumu 43. un 44. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515)

49. Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tā papildus šo noteikumu 43. un 44. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515)

VI. Projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

50. Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, mēneša laikā pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai šādā kārtībā:

50.1. projektu, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, tālāk nevērtē, un vietējā rīcības grupa pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu un paziņo to atbalsta pretendentam;

50.2. projektam, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, piešķir punktus atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem;

50.3. katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita. Projektu sarakstā norāda katrai rīcībai izsludināto publisko finansējumu euro un no citām rīcībām pārcelto publisko finansējumu euro (ja attiecināms), atbalsta pretendentu, projekta nosaukumu, projekta īstenošanas vietu (mazāko teritoriālo vienību), projekta iesnieguma publisko finansējumu, projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu un attiecīgo pozitīvo vai negatīvo lēmumu. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir projektam, kas saņēmis vairāk punktu par vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem kritērijiem;

50.4. pieņem lēmumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, ja tas saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu un tā īstenošanai attiecīgajā kārtā ir pietiekams publiskais finansējums, un paziņo to atbalsta pretendentam. Minimālo punktu skaitu nosaka samērīgu salīdzinājumā ar maksimālo punktu skaitu, ko projekts var iegūt atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Vietējā rīcības grupa lēmumu par projekta noraidīšanu, kas neiegūst minimālo punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un kam piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām un paziņo to atbalsta pretendentam.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 320 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.08.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

50.1 Vietējā rīcības grupa 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 50. punktā minētā vērtēšanas termiņa beigām Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

50.1 1. šo noteikumu 50.3. apakšpunktā minēto projektu sarakstu;

50.1 2. lēmumus par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai. Attiecībā uz inovatīviem projektiem lēmumā par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai iekļauj projekta atbilstības pamatojumu vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem inovatīvajiem risinājumiem un inovāciju kritērijiem;

50.1 3. lēmējinstitūcijas sēdes protokolus. Lēmējinstitūcijas sēdes protokolā norāda projekta iesniegumā paredzēto darbību, par kuru ir iegūti projektu vērtēšanas kritēriju punkti, bet kuru veiks projekta īstenošanas laikā vai pēc tam, personas, kas piedalījušās lēmuma pieņemšanā, to pārstāvēto iestādi, informāciju par balsu sadalījumu starp publiskā un privātā sektora pārstāvjiem, kā arī personas, kas nav piedalījušās lēmumu pieņemšanā par tādiem projektu iesniegumiem, kuri rada interešu konfliktu;

50.1 4. projektu vērtētāju individuālo vērtējumu par katru projektu un projektu vērtētāju interešu deklarācijas;

50.1 5. šo noteikumu 41. punktā minētās publikācijas atvasinājumus. Lauku atbalsta dienests informāciju par vietējās rīcības grupas vērtēšanas rezultātiem ievieto savā tīmekļvietnē.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 320 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

51. Projektu iesniegumi, par kuriem vietējā rīcības grupa ir pieņēmusi lēmumu, ka tie neatbilst vietējās attīstības stratēģijai, uzskatāmi par neatbilstošiem publiskā finansējuma saņemšanai, un Lauku atbalsta dienests nepārbauda to atbilstību pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests nevērtē arī projektu iesniegumus, kurus vietējā rīcības grupa ir noraidījusi publiskā finansējuma nepietiekamības dēļ, ja vien Lauku atbalsta dienests nav pieņēmis lēmumu par kāda projekta iesnieguma noraidīšanu un, ievērojot atbrīvoto publisko finansējumu, vietējā rīcības grupa nav atcēlusi lēmumu par projekta noraidīšanu citam projekta iesniegumam, kas konkrētajā rīcībā ieguvis lielāko punktu skaitu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 589 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320; punkta jaunā redakcija un grozījums punktā stājas spēkā 01.08.2018., sk. 26.09.2017. grozījumu 2. punktu un 05.06.2018. grozījumu 2. punktu)

51.1 Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību vietējās attīstības stratēģijai un par publiskā finansējuma pietiekamību paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīgā persona. Vietējās rīcības grupas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas vadītājam. Vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 589 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.08.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

52. Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību šo noteikumu 50. punkta prasībām, tā rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 50. punkta prasībām, pamatojoties uz projekta iesniegumā norādīto informāciju, un piešķir zemāko vērtējumu atbilstoši attiecīgajam vērtēšanas kritērijam. Vietējā rīcības grupa saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno projekta iesniegumam un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 50.1 punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 320 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.08.2018.; sk. grozījumu 2. punktu)

52.1 Vietējā rīcības grupa piecu darbdienu laikā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz informāciju par vietējās rīcības grupas pārstāvjiem, kas iegūst valsts amatpersonas statusu vai beidz pildīt valsts amatpersonas pienākumus, vai valsts amatpersonas pienākumus pilda uz laiku (aizvieto). Lauku atbalsta dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vietējās rīcības grupas valsts amatpersonu sarakstu vai tā grozījumus.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 320 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.08.2018.; sk. grozījumu 2. punktu)

53. (Svītrots no 01.08.2018. ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589; sk. grozījumu 2. punktu)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

54. Ja projektam piemērota atbalsta intensitāte saskaņā ar šo noteikumu 21.1. apakšpunktu, atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Ja projekts ir saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā informē vietējo rīcības grupu par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

54.1 Atbalsta saņēmējs, kas, īstenojot projektu, izveido jaunu tūrisma pakalpojumu, līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

55. Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi, izņemot projektus, kas ietver šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas. Projektiem, ko īsteno šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minētajā darbībā, uzraudzības periods ir 18 mēneši pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589)

56. Atbalsta saņēmējs aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" visā projekta uzraudzības periodā, sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā (3. pielikums).

(MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

57. Ja atbalsta saņēmējs projektā organizē mācības, kas saistītas ar šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētajām izmaksām, tas piecas darbdienas pirms mācību sākuma informē vietējo rīcības grupu un Lauku atbalsta dienestu par to norises vietu un laiku.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

58. Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji netiek sasniegti, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

59. Atbalsta saņēmējs, izņemot publisku personu vai tās iestādi, kuras projektā paredzētas tikai šo noteikumu 28.1. vai 31.1. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas, projektu sāk īstenot sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 320 redakcijā)

60. Šo noteikumu 59. punktā minēto prasību uzskata par izpildītu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

60.1. atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai ir iesniedzis šo noteikumu 43.5.1., 43.5.2., 43.5.5., 44.5.1., 44.5.2. vai 44.5.5. apakšpunktā minētos dokumentus;

60.2. atbalsta saņēmējs ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir vismaz 10 procentu no attiecināmo izmaksu summas, kas paredzēta pamatlīdzekļu iegādei;

60.3. atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no attiecināmo izmaksu summas, kas paredzēta iegādei.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320)

61. Ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona ar pašnodarbinātās personas statusu un projekta uzraudzības laikā tas kļūst par kapitāldaļu turētāju komercsabiedrībā, kas pārņem projekta saistības, tam attiecīgajā komercsabiedrībā visu projekta uzraudzības laiku ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu, kā arī Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 590

(Pielikums svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 590

(Pielikums svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 633)

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 590

(Pielikums MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums 
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums 
LAD klienta numurs 
Pārskata iesniegšanas gads 
Projekts tiek īstenots šādā nozarē 
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods 
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam) 

2. DARBASPĒKS

Radīto darba vietu skaits pārskata periodā (norāda normālā darba laika ekvivalentu):

vīrieši

 

sievietes

 

kopā

 

t. sk. jaunāki par 25 gadiem

 
Saglabāto darba vietu skaits pārskata periodā (norāda normālā darba laika ekvivalentu): 

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI (kopprojektam norāda, uz kuru kopprojekta dalībnieku attiecas atbilstošais rādītājs)

Rādītāju apraksts*

Rādītāja mērvienība

Gads

Vērtība

  

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas**
20____. gads

 

20____. gads

 
  

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas**
20____. gads

 

20____. gads

 
  

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas**
20____. gads

 

20____. gads

 
* Norāda to rādītāju, kas izvēlēts projekta iesnieguma B.4.tabulā.
** Neattiecas uz atbalsta saņēmēju, kas uzsāk saimniecisko darbību.

4. AR TŪRISMA JOMAS POPULARIZĒŠANU SAISTĪTAS INSTITŪCIJAS TĪMEKĻVIETNE, KURĀ ATBALSTA SAŅĒMĒJS IR IEKĻAUTS KĀ TŪRISMA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS (ja projektā ir izveidota jauna tūrisma mītne):

  
24.09.2021