Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 7., 8., 24.nr.; 2008, 13., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 94.nr.; 2012, 56.nr.; 2013, 142., 187.nr.; 2014, 119.nr.) šādus grozījumus:

1. 11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "darba stāžam" ar vārdiem "nodarbinātības ilgumam";

papildināt piekto daļu pēc vārda "sarakstu" ar vārdiem "un minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu attiecīgajā profesijā".

2. Papildināt 20.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kurš ir tiesīgs sniegt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 5.panta septītajā un astotajā daļā minētos pakalpojumus Latvijā."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Grozījums šā likuma 11.panta piektajā daļā attiecībā uz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu attiecīgajā profesijā stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī."

4. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija direktīvas 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem direktīvā 2003/41/EK, direktīvā 2009/65/EK, regulā (EK) Nr. 1060/2009 un regulā (ES) Nr. 1095/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ);";

papildināt informatīvo atsauci ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija direktīvas 2013/14/ES, ar ko groza direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem attiecībā uz pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem (Dokuments attiecas uz EEZ);

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvas 2014/65/EK par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza direktīvu 2002/92/ES un direktīvu 2011/61/ES (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 8.oktobrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 23.oktobrī

06.11.2015