Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.169

Rīgā 2015.gada 13.oktobrī (prot. Nr.62, 2.§)

Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1punktu, 2.1daļu, 3.panta pirmo daļu,
1.4, 1.5, 1.6daļu un 9.panta otro daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr.149) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, inženierbūves - laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, nekustamos īpašumus, kuri netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.";

1.2. aizstāt visā tekstā vārdus "Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, šo saistošo noteikumu 3.1punktā noteiktajā kārtībā";

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 3.1punktu šādā redakcijā:

"3.1 Ja nekustamā īpašuma objektā deklarēta citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai personas, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, dzīvesvieta, saistošo noteikumu 3.punkta ievaddaļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanai iepriekšminētās personas dzīvesvietai jābūt bijušai deklarētai Latvijā uz tā gada, kas ir bijis 7 gadus pirms attiecīgā taksācijas gada, 1.janvāri. Ja personai vienreiz konstatēta atbilstība šim kritērijam, nākamajos taksācijas gados to atkārtoti neizvērtē un uzskata par izpildītu.";

1.4. papildināt saistošo noteikumu 15.punktu pēc vārdiem "Vidi degradējošu būvju komisija" ar vārdiem "atbilstoši savai kompetencei";

1.5. svītrot saistošo noteikumu 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 25.punktu;

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 25.1punktu šādā redakcijā:

"25.1 Nekustamais īpašums vai tā daļa, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tiek aplikta ar nodokļa likmi 3% apmērā.";

1.7. izteikt saistošo noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Rīgas pilsētas būvvalde atbilstoši savai kompetencei apkopo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, statusu un aktualizē to Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā, kā arī Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā publicē attiecīgā nekustamā īpašuma adresi un kadastra apzīmējumu.";

1.8. aizstāt saistošo noteikumu 28.punktā vārdu un skaitļus "18.-26.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "25.1 un 26.punktā";

1.9. svītrot saistošo noteikumu 29.punktu;

1.10. papildināt saistošos noteikumus ar 30.1punktu šādā redakcijā:

"30.1 Saistošo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktā noteiktā vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrītošā platības daļa 30 m2 tiek piemērota no 2018.gada. Platības daļa 2016.gadā tiek noteikta 50 m2, bet 2017.gadā - 40 m2."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.169 "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1. Ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.148) tiek paredzēts papildināt to personu loku, kuru dzīvesvietas deklarācijas fakts konkrētā nekustamā īpašuma objektā dod iespēju uz šo objektu attiecināt saistošo noteikumu 3.punkta ievaddaļā noteikto nekustamā īpašuma likmi. Ar grozījumiem paredzēts, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi, papildus Latvijas pilsoņu un nepilsoņu dzīvesvietas deklarācijām ņemt vērā arī Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņu vai personu, kas ir saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, dzīvesvietas deklarācijas, ar nosacījumu, ka šo personu dzīvesvieta ir bijusi deklarēta Latvijā uz tā gada, kas ir bijis 7 gadus pirms attiecīgā taksācijas gada, 1.janvāri.
2. Ar grozījumiem paredzēts saistošajos noteikumos Nr.148 lietotos vārdus "patvaļīga būvniecība" aizstāt ar vārdiem "nekustamais īpašums, kas netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai", saskaņojot lietoto terminoloģiju ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmo daļu.
3. Saistošo noteikumu Nr.148 grozījumos ietverts arī pārejas posms attiecībā uz 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktā noteiktās vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrītošās platības daļas apmēru, nosakot, ka platības daļa 30 m2 tiek piemērota no 2018.gada, 2016.gadā attiecīgā platības daļa tiek noteikta 50 m2, bet 2017.gadā - 40 m2.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1. Pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē saņemto Rīgas domes Labklājības departamenta vēstuli, izstrādāti saistošo noteikumu Nr.148 grozījumi, ar kuriem saistošo noteikumu Nr.148 3.punkta apakšpunktos ietvertā atsauce uz nekustamā īpašuma objektos dzīvesvietu deklarējušajiem Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem tiek papildināta ar Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem un personām, kas ir saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā.
Norādītie papildinājumi jāvērtē kopsakarā ar nosacījumu, ka minēto personu dzīvesvieta ir bijusi deklarēta Latvijā uz tā gada, kas ir bijis 7 gadus pirms attiecīgā taksācijas gada, 1.janvāri. Šāds regulējums uzskatāms par samērīgu un pamatotu, jo personas, kuras Latvijā dzīvo un strādā ilgstoši un pastāvīgi, ir integrējušās Latvijas sabiedrībā, pārvalda latviešu valodu, ir saistījušas savu un savu bērnu dzīvi ar Latviju, mācās, strādā, ilgstoši maksā nodokļus un ir devušas ievērojamu ieguldījumu valsts attīstībā, ir lojālas Latvijai.
Tādējādi vienlīdzīgi nosacījumi tiek piešķirti ne tikai Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem, bet arī tām personām, kurām ir ilgstoša un pastāvīga saikne ar Latviju, ko apliecina dzīvesvietas deklarēšanas fakts 7 gadu garumā.
No iepriekšminētā secināms, ka paredzētie grozījumi saistošajos noteikumos Nr.148 nodrošinās vienlīdzīgus apstākļus plašākam personu lokam, kam ir ilgstoša un pastāvīga saikne ar Latviju, neaprobežojoties tikai ar Latvijas valsts piederību. Tādējādi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi un personas, kas ir saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā, tajā skaitā vientuļi, trūcīgi un maznodrošināti pensionāri, netiks apgrūtinātas ar papildu finansiālu slogu, kas varētu būt par pamatu vērsties Rīgas domes Sociālajos dienestos pēc materiālās palīdzības.
Papildus jāuzsver, ka saistošo noteikumu Nr.148 grozījumi motivēs nekustamo īpašumu īpašniekus nopietnāk izvērtēt, kam izīrēt sev piederošās telpas, un ņemt vērā, ka ar Latvijas valsti cieši saistītu personu izmitināšana savā īpašumā var būt pamats saistošo noteikumu 3.punkta ievaddaļā noteiktās likmes piemērošanai, tādējādi paplašinot iedzīvotājiem pieejamo īres dzīvesvietu klāstu.
2. Saistošo noteikumu Nr.148 līdzšinējā redakcija paredzēja noteikt paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļu likmi nekustamajiem īpašumiem, kuros veikta patvaļīga būvniecība. Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Būvniecības likums un citi būvniecības vispārējo tiesisko kārtību regulējošie normatīvie akti nosaka prasības nekustamo īpašumu uzturēšanai, ievērojot būvniecības procesa vispārējo tiesisko kārtību.
Ar grozījumiem paredzēts saistošajos noteikumos Nr.148 lietotos vārdus "patvaļīga būvniecība" aizstāt ar vārdiem "nekustamais īpašums, kas netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai". Šādu redakcionālo labojumu nepieciešams veikt, lai tiktu lietota likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" izmantotā terminoloģija, kā arī tiktu ievērots minētajā likumā pašvaldībai dotais tiesiskais deleģējums.
3. Ņemot vērā, ka ar šiem saistošajiem noteikumiem dzīvokļa īpašumos sadalītām ēkām paredzēta atšķirīga nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanas kārtība, salīdzinot ar divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, kopīpašnieki, kam pieder domājamās daļas no šādas ēkas, ir ieinteresēti veikt nekustamā īpašuma reālo sadalīšanu dzīvokļa īpašumos. Jāņem vērā, ka reālās sadales veikšana ir pietiekami laikietilpīgs process, kuru var nebūt iespējams paveikt līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim. Tāpēc, lai ar saistošajos noteikumos ietverto regulējumu neradītu divu vai vairāku dzīvokļu māju, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, kopīpašniekiem nelabvēlīgākus apstākļus, kurus nav bijis iespējams savlaicīgi novērst, ar grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.148 tiek paredzēts pārejas periods attiecībā uz vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrītošās platības daļas apmēru šādās ēkās. Tādējādi kopīpašniekiem tiek dots saprātīgs un pietiekams laiks nekustamā īpašuma sadalīšanai dzīvokļa īpašumos, lai uz objektu varētu tikt attiecināts saistošo noteikumu Nr.148 3.1.1. vai 3.1.2.apakšpunkts.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu Nr.148 grozījumu ietekme uz pašvaldības budžetu plānota 300 000 euro apmērā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu Nr.148 grozījumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu Nr.148 grozījumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2016