Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2005, 20.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 102., 205.nr.; 2011, 169., 201.nr.; 2012, 200.nr.; 2013, 232.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "zemes īpašnieks un pastāvīgais lietotājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "zemes īpašnieks vai lietotājs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "zemes lietotājs" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "zemes īpašnieks vai lietotājs" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 4.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) kārtību, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai;".

3. Izteikt 5.panta 10.1 punktu šādā redakcijā:

"101) nodrošina ziņojumu sagatavošanu atbilstoši Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību prasībām un minētajās direktīvās noteiktajiem termiņiem, kā arī sagatavo pārskatus par ziņojumiem un pirms ziņojumu iesniegšanas Eiropas Komisijai iesniedz tos Ministru kabinetam."

4. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Īpaši aizsargājamās sugas un biotopi atrodas īpašā valsts aizsardzībā, un informācija par tiem tiek iekļauta šā likuma 4.panta 19.punktā minētajā reģistrā.";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "Īpaši aizsargājamo biotopu" ar vārdiem "un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu".

5. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zemes īpašniekam vai lietotājam ir tiesības saņemt no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, ja viņš ir veicis nepieciešamos aizsardzības pasākumus un, izmantojot savas zināšanas, prasmes un praktiskās iespējas, ir ieviesis saudzīgas ekoloģiskās metodes, lai zaudējumus novērstu vai samazinātu. Zemes īpašnieks vai lietotājs nav tiesīgs saņemt kompensāciju, ja ir ļaunprātīgi veicinājis viņam nodarīto zaudējumu rašanos vai to apmēra palielināšanos, lai saņemtu kompensāciju.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem nemaksā, ja zemes īpašniekam vai lietotājam ir piešķirti citi valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības maksājumi, kas tieši vai netieši paredzēti par tiem pašiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem vai īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, par kuriem normatīvajos aktos paredzēta kompensācija, kā arī tad, ja pretendents saņem atbalstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2014.gada 15.maija regulu Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1255/2011."

6. Izteikt 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Nejauši bojā gājušo vai nelikumīgi sagūstīto dzīvnieku uzskaite

Katrai personai ir pienākums pieteikt Dabas aizsardzības pārvaldē īpaši aizsargājamas sugas dzīvnieka vai putna nelikumīgas sagūstīšanas vai nejaušas nogalināšanas vai beigta dzīvnieka vai putna atrašanas gadījumu. Dabas aizsardzības pārvalde atbilstoši saņemtajai informācijai veic nelikumīgi sagūstīto vai nejauši bojā gājušo, vai atrasto beigto dzīvnieku un putnu uzskaiti.

23.pants. Beigti dzīvnieki

(1) Izbāžņus no īpaši aizsargājamas sugas dzīvniekiem drīkst izgatavot tikai no likumīgā ceļā iegūtiem medījamiem vai nemedījamiem dzīvniekiem vai likumīgā ceļā iegūtām zivīm.

(2) No īpaši aizsargājamas sugas dzīvniekiem izgatavotos izbāžņus aizliegts pārdot vai citādi komerciāli izmantot."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Grozījumi šā likuma 10.panta pirmajā un trešajā daļā, kas paredz tiesības uz kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, ja ir veikti nepieciešamie aizsardzības pasākumi un ieviestas saudzīgas ekoloģiskas metodes, un nosacījumus attiecīgo tiesību zaudēšanai, kā arī tiesības saņemt kompensāciju tikai no viena finansējuma avota, stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

16. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.janvārim izdod šā likuma 4.panta 6.punktā minētos noteikumus. Līdz šā likuma 4.panta 6.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 1.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumi Nr.778 "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 8.oktobrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 14.oktobrī

28.10.2015