Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2015/7

Carnikavā 2015.gada 17.jūnijā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2015.gada 17.jūnija lēmumu (prot. Nr.14, 6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. saistošo noteikumu 6.punktā aizstāt skaitli "2" ar skaitli "5" un vārdu "divus" ar vārdu "piecus";

1.2. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:

"Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras
"Carnikavas Komunālserviss"
dzeramā ūdens un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k. Pakalpojuma nosaukums Cena euro bez PVN par m3
1. Dzeramā ūdens piegāde Carnikavas novada administratīvajā teritorijā 0,67
2. Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana Carnikavas novada administratīvajā teritorijā 1,64

."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

Carnikavā 2015.gada 17.jūnijā

 


Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/7 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Publisko aģentūru likuma 17.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa regulē to, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

1.2. lai saistošajos noteikumos būtu ietverta aktuālā informācija par aģentūrai deleģēto funkciju izpildi saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotajiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā ūdensapgāde un kanalizācija, tajos ir nepieciešams veikt grozījumus, kas nodrošinātu to aktualitāti un atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz:

2.1. paaugstināt pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojuma "Dzeramā ūdens piegāde Carnikavas novada administratīvajā teritorijā" cenu sakarā ar izmaksu palielināšanos;

2.2. paaugstināt pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojuma "Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana Carnikavas novada administratīvajā teritorijā" cenu sakarā ar izmaksu palielināšanos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs, jaunas institūcijas un jaunas darba vietas netiks veidotas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, privātpersonas - fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtos maksas pakalpojumus.

4.2. Projekts skars sabiedrību, tajā skaitā fiziskās personas un uzņēmējdarbības vidi, kas izmanto pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumus: "Dzeramā ūdens piegāde Carnikavas novada administratīvajā teritorijā"; "Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana Carnikavas novada administratīvajā teritorijā", jo palielināsies šo pakalpojumu cena.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

5.1.1. pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" kā maksas pakalpojuma sniedzēja;

5.1.2. Carnikavas novada dome un tās pilnvarotā amatpersona (pašvaldības izpilddirektors) kā pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" darbību pārraugoša institūcija, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" darbību, kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu;

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

01.09.2015