Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.09.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 475

Rīgā 2015. gada 18. augustā (prot. Nr. 40 26. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" (turpmāk – pasākums) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā.

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma mērķis saskaņā ar Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013) ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

5. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir vietējā pašvaldība, kuras administratīvā teritorija vai tās daļa atbilst šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem.

6. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 20. panta 1. punkta "b" apakšpunktu pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma (turpmāk – objekts) būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts ceļu un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecību vai pārbūvi.

7. Pretendents ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

7.1. īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi;

7.2. objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, tostarp rīcības un investīciju plāniem, atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 20. panta 3. punktam;

7.3. ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem.

8. Projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods – 4.3.).

9. Vietējās pašvaldības apstiprinātos atlases kritērijus piemēro attiecīgajā novadā. Pašvaldības izvirzītos objektus sarindo prioritārā secībā atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajam mērķim.

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

10. Atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

11. Pasākumā atbalstu piešķir par ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu.

12. Vietējā pašvaldība ir tiesīga pārdalīt attiecināmās izmaksas starp projektiem attiecīgās pašvaldības teritorijas ietvaros. Grozījumus projektu finanšu sadalījumā saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

13. Pasākumā ir šādas attiecināmās izmaksas:

13.1. būvniecības vai pārbūves izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem un autoceļu un ielu būvniecību, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

13.2. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar būvniecību vai pārbūvi, – juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, autoruzraudzības, būvuzraudzības, ekspertīzes, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, patentu un licenču izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un uzraudzību un nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

13.3. pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

14. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas, kas ir tiešā veidā saistītas ar pasākuma mērķa sasniegšanu.

15. Pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

15.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

15.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesu prāvu izmaksas;

15.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri nenodrošina projekta mērķu sasniegšanu;

15.4. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

15.5. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.6. esošo un jauno vai pārbūvēto ceļu uzturēšanas izmaksas;

15.7. cietā seguma ieklāšanas izmaksas;

15.8. nodokļi un nodevas (izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās izmaksas);

15.9. tehniskās apkopes un ekspluatācijas izdevumi;

15.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās izmaksas);

15.11. citas izmaksas, kas saskaņā ar regulu Nr. 1305/2013 nav attiecināmas.

16. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī darbību īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas ir neattiecināmās izmaksas.

17. Projekta uzraudzības periods ir pieci gadi pēc tā īstenošanas, sākot ar pirmo noslēgto gadu pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

18. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

18.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) divos eksemplāros papīra formā un tā kopiju, kas elektroniskā veidā ir ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;

18.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

18.3. vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, norādot finansēšanas avotus;

18.4. dokumentu, kas apliecina sabiedrības informēšanu par šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās apspriedes izziņošanu;

18.5. vietējās pašvaldības un uzņēmēju apspriedes rezultātu apliecinošu dokumentu – protokolu;

18.6. objekta tehnisko stāvokli raksturojošus dokumentus;

18.7. izrakstu no pašvaldību ceļu un ielu reģistra par konkrēto projektā paredzēto objektu;

18.8. domes lēmumu ar apstiprinātiem projektu atlases kritērijiem;

18.9. projektā paredzētā objekta būvniecībai un pārbūvei:

18.9.1. akceptēta autoceļa būvprojekta kopiju, uzrādot oriģinālu;

18.9.2. būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, uzrādot oriģinālu;

18.9.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, uzrādot oriģinālu, – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

18.10. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu.

19. Pretendents kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

19.1. pārskatu par projekta "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" īstenošanas rezultātiem (3. pielikums);

19.2. ja projektā paredzēta jauna grants ceļa būvniecība, – izrakstu no pašvaldību ceļu un ielu reģistra par jaunizbūvētā ceļa reģistrāciju;

19.3. būvniecības speciālista atzinumu par ekspluatācijā nodoto ceļu būvniecības vai pārbūves atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību.

20. Lauku atbalsta dienestam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir tiesības pagarināt būvniecības un iepirkuma dokumentu iesniegšanas termiņu, ja to iesniegšana noteiktajā termiņā nav iespējama no atbalsta pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
noteikumiem Nr. 475
Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais atbalsts

(Pielikums MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 559 redakcijā)

Nr.
p.k.
PašvaldībaFinanšu līdzekļi (euro)*
1.Ādažu novads210 000
2.Aglonas novads900 000
3.Aizkraukles novads390 000
4.Aizputes novads1 790 000
5.Aknīstes novads740 000
6.Alojas novads910 000
7.Alsungas novads380 000
8.Alūksnes novads1 870 000
9.Amatas novads970 000
10.Apes novads650 000
11.Auces novads1 490 000
12.Babītes novads210 000
13.Baldones novads270 000
14.Baltinavas novads400 000
15.Balvu novads1 580 000
16.Bauskas novads3 570 000
17.Beverīnas novads580 000
18.Brocēnu novads900 000
19.Burtnieku novads1 300 000
20.Carnikavas novads120 000
21.Cēsu novads380 000
22.Cesvaines novads460 000
23.Ciblas novads710 000
24.Dagdas novads1 650 000
25.Daugavpils novads4 967 000
26.Dobeles novads3 950 000
27.Dundagas novads360 000
28.Durbes novads1 110 000
29.Engures novads420 000
30.Ērgļu novads420 000
31.Garkalnes novads180 000
32.Grobiņas novads1 020 000
33.Gulbenes novads2 730 000
34.Iecavas novads470 000
35.Ikšķiles novads220 000
36.Ilūkstes novads1 730 000
37.Inčukalna novads140 000
38.Jaunjelgavas novads880 000
39.Jaunpiebalgas novads390 000
40.Jaunpils novads860 000
41.Jēkabpils novads1 950 000
42.Jelgavas novads5 297 000
43.Kandavas novads1 300 000
44.Kārsavas novads1 150 000
45.Kocēnu novads790 000
46.Kokneses novads800 000
47.Krāslavas novads2 430 000
48.Krimuldas novads970 000
49.Krustpils novads1 500 000
50.Kuldīgas novads3 120 000
51.Ķeguma novads560 000
52.Ķekavas novads250 000
53.Lielvārdes novads810 000
54.Līgatnes novads310 000
55.Limbažu novads2 230 000
56.Līvānu novads1 150 000
57.Lubānas novads260 000
58.Ludzas novads1 620 000
59.Madonas novads3 470 000
60.Mālpils novads440 000
61.Mārupes novads260 000
62.Mazsalacas novads590 000
63.Mērsraga novads40 000
64.Naukšēnu novads680 000
65.Neretas novads830 000
66.Nīcas novads710 000
67.Ogres novads2 210 000
68.Olaines novads210 000
69.Ozolnieku novads490 000
70.Pārgaujas novads760 000
71.Pāvilostas novads550 000
72.Pļaviņu novads470 000
73.Preiļu novads1 110 000
74.Priekules novads1 600 000
75.Priekuļu novads910 000
76.Raunas novads580 000
77.Rēzeknes novads5 059 000
78.Riebiņu novads1 690 000
79.Rojas novads200 000
80.Ropažu novads330 000
81.Rucavas novads640 000
82.Rugāju novads630 000
83.Rūjienas novads910 000
84.Rundāles novads1 170 000
85.Salacgrīvas novads880 000
86.Salas novads800 000
87.Salaspils novads400 000
88.Saldus novads4 832 000
89.Saulkrastu novads240 000
90.Sējas novads400 000
91.Siguldas novads870 000
92.Skrīveru novads240 000
93.Skrundas novads1 120 000
94.Smiltenes novads1 880 000
95.Stopiņu novads390 000
96.Strenču novads380 000
97.Talsu novads3 690 000
98.Tērvetes novads1 230 000
99.Tukuma novads2 900 000
100.Vaiņodes novads740 000
101.Valkas novads970 000
102.Varakļānu novads820 000
103.Vārkavas novads780 000
104.Vecpiebalgas novads770 000
105.Vecumnieku novads1 220 000
106.Ventspils novads2 660 000
107.Viesītes novads950 000
108.Viļakas novads1 010 000
109.Viļānu novads720 000
110.Zilupes novads430 000

Piezīme. * Atbalsts noteikts, ņemot vērā novada kopējo grants ceļu kopgarumu, reģistrēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un laukaugu platības.

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
noteikumiem Nr. 475

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
noteikumiem Nr. 475
Atbalsta saņēmēja pārskats par projekta "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" īstenošanas rezultātiem

I. Vispārīgā informācija

Projekta numurs, nosaukums 
Pašvaldības nosaukums 
LAD klienta numurs 

II. Projekta izpildes rādītāji

Izbūvētā vai pārbūvētā ceļa garums, km 
Iedzīvotāju skaits novadā (atskaitot iedzīvotāju skaitu pilsētās, kurās to ir vairāk par 5000) projekta īstenošanas gada 1. janvārī 
Novadu teritoriālās vienības (pagastu, pilsētu nosaukumi), kurās izbūvēti vai pārbūvēti pašvaldības ceļu posmi, un iedzīvotāju skaits šajās teritoriālajās vienībās projekta īstenošanas gada 1. janvārī 

Pārskats iesniegts ______. gada ____ . _____________________

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
07.09.2018