Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.32

Daugavpilī 2015.gada 13.augustā (prot. Nr.16, 8.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
"
19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
"
13.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni
" 3.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 29 (5347), 11.02.2015., 90 (5408), 11.05.2015., 127 (5445), 02.07.2015.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 59.4.apakšpunktā skaitli "50" ar skaitli "100".

2. Papildināt noteikumus ar 59.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.5. ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss - 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.32 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešajai un ceturtajai daļai pašvaldība ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai. Minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījuma projekts paredz daudzbērnu ģimenēm palielināt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs no 50% uz 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas. Kā arī paredz tiesības ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss, saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdz 2015.gada beigām saistošo noteikumu izpilde notiks budžeta ietvaros. Turpmākajiem gadiem daudzbērnu ģimenēm papildus finansējums - 13 000 EUR ik gadu, ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, papildus finansējums - 30 000 EUR apmērā ik gadu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

25.08.2015