Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.31

Daugavpilī 2015.gada 23.jūlijā (prot. Nr.15, 3.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13.punktu
un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 29 (5347), 11.02.2015., 90 (5408), 11.05.2015., 127 (5445), 02.07.2015.) šādus grozījumus:

1. svītrot noteikumu 7.4.apakšpuntā vārdus "un daudzbērnu ģimenēm";

2. papildināt 7.4.apakšpuntā otro teikumu aiz komata ar vārdiem "kā arī speciāli personām ar invaliditāti pielāgotu vieglo automobili";

3. papildināt noteikumu 7.4.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā "Transportlīdzeklis, kuram reģistrēts atsavināšanas aizliegums (izņemot gadījumu, ja tas ir reģistrēts uz paša īpašnieka iesnieguma pamata) valsts reģistros (tikai uz aizlieguma laiku)."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.31 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde saskaras ar situācijām, kad personām pieder transportlīdzeklis, ar kuru objektīvu iemeslu dēļ ir liegtas tiesības rīkoties. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunkts nosaka pašvaldības tiesības pašai noteikt īpašumu, kurš netiek uzskatīts par īpašumu, vērtējot personas materiālo stāvokli, līdz ar to ir pieņemts lēmums paplašināt to īpašumu veidu uzskaitījumu, kurus neuzskata par īpašumiem, nosakot atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam vai piešķirot pašvaldības sociālos pabalstus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījuma projekts paredz paplašināt to īpašumu veidu uzskaitījumu, kuri nav uzskatāmi par īpašumu pašvaldības saistošo noteikumu izpratnē paredzot, ka par īpašumu netiks uzskatīts transportlīdzeklis, kuram noteikti atsavināšanas aizliegumi valsts reģistros.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

01.08.2015