Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.149

Rīgā 2015.gada 9.jūnijā (prot. Nr.56, 9.§)

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.16, Nr.170, Nr.212; 2014, Nr.3, Nr.55, Nr.255) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdu "renovācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "atjaunošana" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdu "rekonstrukcija" ar vārdu "pārbūve";

1.3. izteikt 4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8. personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir bērns (bērni) vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai:

4.8.1. trīs vai vairāk bērni - 90%;

4.8.2. divi bērni - 70%;

4.8.3. viens bērns - 50%;";

1.4. aizstāt 11.punktā vārdus "vismaz trijiem no attiecīgajā saistošo noteikumu apakšpunktā minētajiem bērniem" ar vārdiem "attiecīgajā saistošo noteikumu apakšpunktā minēto bērnu skaitu";

1.5. aizstāt 14.1punktā vārdus "saskaņota ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes trešā daļa" ar vārdiem "veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu";

1.6. aizstāt 15.punktā vārdu "individuālās" ar vārdiem "viena vai divu dzīvokļu";

1.7. izteikt 19.1punktu šādā redakcijā:

"19.1 Atvieglojumus nepiešķir par zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, par būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajām būvēm piekritīgo zemi.";

1.8. izteikt 26.1punktu šādā redakcijā:

"26.1 Šo saistošo noteikumu 19.1punkts tiek piemērots, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā vai administratīvais akts par zemes vienību atzīšanu par tādām, kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, vai atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, statusu.";

1.9. papildināt 27.3.apakšpunktu pēc vārdiem "apliecinājumu par" ar vārdiem "bērnu vai";

1.10. aizstāt 27.1punktā vārdus "ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes trešās daļas saskaņošanas" ar vārdiem "atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu";

1.11. papildināt saistošos noteikumus ar 28.2punktu šādā redakcijā:

"28.2 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja maiņas gadījumā tiesiskās sekas, kas nodibinātas ar saistošo noteikumu 28.5.-28.10.apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildi, ir attiecināmas uz jauno nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Pārvaldē iesniegts jaunā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja iesniegums par atvieglojumu piemērošanu.";

1.12. papildināt 30.punktu ar vārdiem " ,izņemot gadījumus, kad persona ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu";

1.13. svītrot 33.punktā vārdus "kārtējiem" un "taksācijas gadā", kā arī pēdējo teikumu;

1.14. papildināt 34.punktu pēc vārdiem "par sevi vai saviem ģimenes locekļiem" ar vārdiem " ,izņemot ziņas par deklarēto dzīvesvietu,".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.149 "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar grozījumiem Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (turpmāk- Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošie noteikumi Nr.198) tiek papildināts to personu loks, kuriem noteikti atvieglojumi, ar personām, kuru apgādībā ir viens vai divi bērni.

Grozījumi paredz, ka atvieglojumus nepiešķir par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, un par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī tai piekritīgo zemi.

Grozījumi redakcionāli precizē vairākus Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 punktus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.1panta ceturtā daļa paredz, ka, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus kopsakarā ar nodokļa likmi vai likmēm, pašvaldība ievēro sociālās atbildības principu, saskaņā ar kuru tā it īpaši ņem vērā nodokļa ietekmi uz sociāli mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotāju grupām.

Ar grozījumiem Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 tiek paredzēts piemērot zemei likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto likmi.

Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 4.8.apakšpunkta spēkā esošā redakcija paredz, ka atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai - 90% apmērā.

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu ģimenēm ar bērniem, grozījumos paredzēts, ka turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saņems arī personas, kuru apgādībā ir viens bērns (50% apmērā) vai divi bērni (70% apmērā).

2.2. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 1.6daļā noteikts, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

2) būves kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar piešķirto pilnvarojumu saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" paredz noteikt paaugstināto nodokļa likmi par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Tāpat paredzēts noteikt paaugstināto likmi par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, un zemes vienībām, kuras netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, grozījumos paredzēts, ka atvieglojumi netiek piešķirti par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par šai būvei piekritīgo zemi, par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, un zemes vienībām, kuras netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2.3. Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 15.punktā noteikts, ka par individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir par zemes vienības platību, kas nav lielāka par 1500 m2. Grozījumi precizē terminu "individuālā māja" atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju". Saskaņā ar minēto noteikumu pielikumā minēto turpmāk individuālās dzīvojamās mājas saistošo noteikumu izpratnē būs ēkas ar galvenā lietošanas veida kodu 1110 "Viena dzīvokļa mājas" un kodu 1121 "Divu dzīvokļu mājas".

2.4. Tāpat grozījumos paredzēts, ka turpmāk, papildus aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, maksājumi tiks sadalīti likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos četros termiņos, tādējādi dodot iespēju nodokļu maksātājiem papildus aprēķināto nodokli samaksāt ilgākā laika periodā.

2.5. Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 30.punktā noteikts, ka personai ir pienākums paziņot par atvieglojumu piešķiršanas pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža. Savukārt 34.punktā paredzēts, ka gadījumā, ja persona savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem vai ir pārkāpusi šo saistošo noteikumu 30.punktu, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, kā arī nokavējuma naudu.

Ņemot vērā, ka pašvaldības rīcībā ir dati par personu deklarētās dzīvesvietas adresēm, grozījumos ir paredzēts, ka turpmāk personām nav uzlikts pienākums informēt par deklarētās dzīvesvietas maiņu, kā arī personām netiks aprēķināta nokavējuma nauda, ja tās savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā sniegs nepatiesas ziņas par savu vai savu ģimenes locekļu deklarēto dzīvesvietu.

2.6. Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 28.5.apakšpunkta spēkā esošā redakcija paredz, ka persona, kurai ir tiesības uz minēto saistošo noteikumu 4.11.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē noteiktas formas pieteikumu par nekustamā īpašuma atbilstību saistošo noteikumu 4.11.apakšpunkta nosacījumiem. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde līdz taksācijas gada 1.janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst saistošo noteikumu 4.11.apakšpunkta nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

Līdzīga kārtība, kad personai nepieciešams līdz noteiktam datumam, piemēram, pirmstaksācijas gada 1.oktobrim, vērsties attiecīgā iestādē, lai Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā tiktu veikta atzīme, uz kuras pamata piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ir paredzēta ne tikai attiecībā uz zemi, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā, bet arī uz zemi, kas tiek izmantota pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai, ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu u.c. teritorijā, un ēkām ar fasādes dekoratīvo apgaismojumu.

Praksē ir gadījumi, kad nodokļa maksātāja maiņas gadījumā, piemēram, īpašumu atsavinot, iepriekšējais īpašnieks ir izpildījis Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 28.5.-28.10.apakšpunktā noteikto pienākumu, lai saņemtu atvieglojumu, bet jaunajam īpašniekam nav tiesību uz saistošo noteikumu 4.11. un 4.12.,
4.15.-4.18.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem. Grozījumi atrisina minēto, paredzot, ka nodokļa maksātāja maiņas gadījumā tiesiskās sekas, kas nodibinātas ar Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 28.5.-28.10.apakšpunktā noteikto pienākumu izpildi, ir attiecināmas uz jauno nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Pārvaldē iesniegts jaunā nodokļa maksātāja attiecīgs iesniegums par atvieglojumu piemērošanu.

2.7. Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 14.1punkts paredz, ka personām, kuras minētas saistošo noteikumu 4.18. vai 4.19.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par ēkām, kurās saistošo noteikumu 4.18. vai 4.19.apakšpunktā norādītie būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (t.i., būvdarbi pieņemti ekspluatācijā vai saskaņota ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes trešā daļa) pēc 2013.gada 31.decembra.

Grozījumi precizē šī punkta redakciju atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 "Ēku būvnoteikumi", kas ir spēkā no 2014.gada 1.oktobra un kuros noteikts, ka, pabeidzot ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbus, būvvaldes atbildīgā amatpersona pēc būvdarbu pabeigšanas pieņem būvdarbus, veicot par to atzīmi ēkas fasādes apliecinājuma kartē. Tāpat tiek precizēti Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos lietotie termini atbilstoši jaunā Būvniecības likuma redakcijai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 4.8.apakšpunkta grozījumu ietekme uz budžetu - 2 000 000 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 grozījumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 grozījumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2016