Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.; 2000, 15., 19.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 20.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 22.nr.; 2008, 23.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 206.nr.; 2011, 112., 202.nr.; 2012, 190.nr.; 2013, 142.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) starptautiska testēšanas institūcija - institūcija, kas nodrošina pārbaudījumu svešvalodā un izsniedz dokumentu par pārbaudījuma rezultātiem, kuri pielīdzināti Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem."

2. 4.pantā:

papildināt 3.1 punktu pēc vārdiem "izglītības iestāžu" ar vārdiem "kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu";

papildināt pantu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"121) nosaka kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāj ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, un apstiprina starptautisko testēšanas institūciju sarakstu;".

3. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vispārējās izglītības iestādi dibina valsts, pašvaldības, valsts augstskolas, kā arī privātpersonas. Valsts augstskolas dibina vispārējās vidējās izglītības iestādi.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Valsts vai pašvaldības vispārējās izglītības iestādi" ar vārdiem "Valsts vai pašvaldības vispārējās izglītības iestādi, kā arī valsts augstskolas vispārējās vidējās izglītības iestādi".

4. Papildināt 40.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts augstskolas vispārējās vidējās izglītības iestādes pamatuzdevums ir īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas."

5. Aizstāt 41.panta otrajā daļā vārdus "un pašvaldību" ar vārdiem "pašvaldību un valsts augstskolu".

6. Aizstāt 47.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts un pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādes" ar vārdiem "Valsts, pašvaldības, kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes".

7. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. Dokumenti par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi

(1) Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu.

(2) Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts apliecina vērtējumu visos mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens. Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma.

(3) Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai augstākas pakāpes izglītības programmās.

(4) Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;

2) vērtējums mācību priekšmetā gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par četrām ballēm."

8. Izteikt 62.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pedagogu un tiem attiecībā uz darba samaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pielīdzināto ar pedagoģisko procesu saistīto speciālistu darba samaksas izdevumus pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas, un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas;".

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"21. Ministru kabinets līdz 2015.gada 30.septembrim izdod šā likuma 4.panta 12.1 punktā minētos noteikumus.

22. Šā likuma 48.panta jaunā redakcija (attiecībā uz dokumentiem par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi) stājas spēkā 2015.gada 1.novembrī.

23. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.septembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti", nosakot kārtību, kādā izsniedzami dokumenti par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi.

24. Grozījumi šā likuma 62.panta trešās daļas 1.punktā (par valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu un citu tiem pielīdzināto speciālistu darba samaksu) stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 18.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 2.jūlijā

16.07.2015