Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 356 "Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības un lēmumu pieņemšanas kritēriju izvērtēšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.345

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 43.§)
Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa
50.15 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijus.

2. Ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu izveidotās komisijas sastāvā ietver šādus balsstiesīgus locekļus:

2.1. komisijas priekšsēdētājs – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta amatpersona;

2.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks;

2.3. komisijas locekļi – par notiesāto resocializāciju, uzraudzību un drošību atbildīgo brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienību priekšnieki.

3. Komisijas sēdē ar padomdevēja tiesībām piedalās brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kuras kompetencē ietilpst notiesāto uzskaite.

4. Komisijas sēdē var piedalīties brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka uzaicinātas personas, ja tās var sniegt būtisku informāciju par notiesātā soda izpildes gaitu un tās rezultātiem.

5. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

6. Komisijas darbību šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošina komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs ir brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kuras kompetencē ietilpst notiesāto uzskaite.

II. Sagatavošanās komisijas sēdei

7. Persona, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu (turpmāk – notiesātais), iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam rakstisku iesniegumu ar lūgumu virzīt izskatīšanai komisijas sēdē jautājumu (turpmāk – iesniegums):

7.1. par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma mīkstināšanu;

7.2. par notiesātā, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, atstāšanu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem;

7.3. par notiesātā, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, pārvietošanu no audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi.

8. Notiesātais iesniegumā norāda, vai komisijas sēdē piedalīsies notiesātā aizstāvis. Ja notiesātais ir citas valsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, bezvalstnieks vai persona, kas sazinās zīmju valodā, notiesātais iesniegumā lūdz atļauju komisijas sēdē piedalīties tulkam, ja tas ir nepieciešams.

9. Brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienība, kas atbild par iesniegumu reģistrēšanu, reģistrē notiesātā iesniegumu tā saņemšanas dienā.

10. Reģistrēto iesniegumu nodod brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc iesnieguma saņemšanas nodod iesnieguma oriģinālu tās struktūrvienības priekšniekam, kas atbild par notiesāto uzskaiti, bet tā kopiju – tās struktūrvienības priekšniekam, kas atbild par notiesāto resocializāciju, un uzdod sagatavot komisijas sēdei nepieciešamo informāciju.

11. Brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kas atbild par notiesāto uzskaiti, 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nodrošina veidlapas sagatavošanu par notiesātā brīvības atņemšanas soda izpildes gaitu (turpmāk – veidlapa) (pielikums). Veidlapu nodod komisijas sekretāram.

12. Brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kas atbild par notiesāto resocializāciju, 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma kopijas saņemšanas nodrošina notiesātā uzvedības izvērtējuma sagatavošanu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem kritērijiem (turpmāk – izvērtējums). Izvērtējumu nodod komisijas sekretāram.

13. Ja komisijas sēdē izskata jautājumu par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu, brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kuras kompetencē ietilpst notiesāto resocializācija, sagatavo komisijai ziņojumu par soda izciešanas režīma pastiprināšanu atbilstoši kriminālsodu izpildi regulējošajiem normatīvajiem aktiem un priekšlikumus par turpmāko rīcību attiecībā uz notiesātā pārvietošanu (turpmāk – ziņojums). Ziņojumā norāda izdarītā pārkāpuma būtību, apstākļus un notiesātā paskaidrojumus. Komisijas sēdē izskata jautājumu par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu, ja ziņojums komisijai iesniegts ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes, lai nodrošinātu notiesātā aizstāvja uzaicināšanu.

14. Ja komisijas sēdē izskata jautājumu par soda izciešanas režīma pakāpes noteikšanu soda izpildei no ārvalsts pārņemtam ar brīvības atņemšanu notiesātajam, brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kuras kompetencē ietilpst notiesāto resocializācija, sagatavo komisijai priekšlikumu par turpmāko rīcību attiecībā uz notiesātā pārvietošanu. Priekšlikumā ietver informāciju par ārvalstī un Latvijā apcietinājumā pavadīto laiku un izciesto soda daļu atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktajam par soda izciešanas režīma pakāpē izciešamajām soda daļām, kā arī informāciju par atrašanās laikā brīvības atņemšanas iestādē Latvijā izdarītajiem pārkāpumiem.

15. Ja komisijas sēdē izskata jautājumu par notiesātā, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, pārvietošanu no audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi pēc audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem administrācijas ierosinājuma, brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kuras kompetencē ietilpst notiesāto resocializācija, sagatavo komisijai priekšlikumu par turpmāko rīcību attiecībā uz notiesātā pārvietošanu. Priekšlikumā ietver informāciju par apcietinājumā pavadīto laiku un izciesto soda daļu, informāciju par atrašanās laikā audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem izdarītajiem pārkāpumiem, kā arī informāciju par resocializācijas plānā noteikto pasākumu izpildes rezultātiem.

16. Komisijas locekļi var iepazīties ar komisijā izskatāmajiem iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem. Notiesātā aizstāvis, lai sagatavotos komisijas sēdei, var klātienē iepazīties ar aizstāvamā iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

17. Ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms komisijas sēdes komisijas sekretārs paziņo notiesātajiem sēdes datumu un laiku, izvietojot attiecīgo informāciju notiesātajiem pieejamā vietā. Notiesātos, kuri sodu izcieš slēgtā vai daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, par komisijas sēdes datumu un laiku informē brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kuras kompetencē ietilpst notiesāto resocializācija.

18. Ja komisijas sēdē tiks izskatīts jautājumu par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu vai par notiesātā, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, pārvietošanu no audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi, brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kuras kompetencē ietilpst notiesāto resocializācija, ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes paziņo notiesātajam komisijas sēdes datumu un laiku.

19. Katru mēnesi līdz desmitajam datumam komisijas sekretārs informē komisijas locekļus un uzaicināmās personas par nākamajā mēnesī plānoto komisijas sēdi.

20. Komisijas sekretārs sagatavo to notiesāto sarakstu, par kuriem lems nākamajā komisijas sēdē, un vismaz divas darbdienas pirms komisijas sēdes izvieto minēto sarakstu notiesātajiem pieejamā vietā. Ja komisijas sēdē izskatīs jautājumu par notiesāto, kurš sodu izcieš slēgtā vai daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, viņu par to informē brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kuras kompetencē ietilpst notiesāto resocializācija, vismaz divas darbdienas pirms komisijas sēdes.

III. Komisijas sēdes norise

21. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.

22. Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, nav pieļaujams komisijas sēdes vadīšanu uzdot kādam no komisijas locekļiem.

23. Komisijas sēdes laikā komisijas priekšsēdētājs:

23.1. aicina notiesāto nosaukt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, Krimināllikuma vai Kriminālkodeksa pantu, par kurā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu viņš izcieš brīvības atņemšanas sodu, soda izciešanas termiņa sākumu un beigas, kā arī minēt iesniegumā izteiktā lūguma būtību;

23.2. aicina brīvības atņemšanas iestādes amatpersonu, kuras kompetencē ietilpst notiesāto resocializācija, informēt par izvērtējumā iekļauto informāciju;

23.3. aicina komisijas locekļus uzdot jautājumus notiesātajam, viņa aizstāvim, kā arī klātesošajām brīvības atņemšanas iestādes amatpersonām;

23.4. aicina notiesāto atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem un, ja izskata jautājumu par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu vai no ārvalsts pārņemtā ar brīvības atņemšanu notiesātā atstāšanu soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, aicina notiesāto sniegt skaidrojumu par izdarītā pārkāpuma raksturu;

23.5. aicina komisijas locekļus balsot un pieņemt lēmumu atbilstoši kriminālsodu izpildi regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

24. Ja komisijas sēdē izskata jautājumu par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu vai nepilngadīgā notiesātā pārvietošanu no audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi pēc audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem administrācijas ierosinājuma, vai no ārvalsts pārņemtā ar brīvības atņemšanu notiesātā atstāšanu soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, jautājuma izskatīšanu uzsāk ar šo noteikumu 13. punktā minētā ziņojuma vai 14. vai 15. punktā minētā priekšlikuma nolasīšanu un turpina šo noteikumu 23.3., 23.4. un 23.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

25. Ja komisijas locekļiem lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, komisijas sēdē var izskatīt arī notiesātā personas lietā esošos dokumentus.

26. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. No balsošanas atturēties nedrīkst. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss. Balsošanas rezultātus norāda komisijas sēdes protokolā.

27. Komisijas lēmumu komisijas sēdes laikā paziņo notiesātajam un izskaidro viņa tiesības iesniegt sūdzību par šo lēmumu atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktajam.

28. Komisijas sēdi protokolē komisijas sekretārs.

29. Komisijas sekretārs piecu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes sagatavo:

29.1. komisijas sēdes protokolu, kuru paraksta sēdes vadītājs un komisijas sekretārs;

29.2. komisijas lēmumu divos eksemplāros – vienu eksemplāru nodod notiesātajam, bet otru eksemplāru kopā ar iesniegumu un šo noteikumu 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem dokumentiem ievieto notiesātā personas lietā.

IV. Komisijas lēmumu pieņemšanas kritēriji

30. Lemjot par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu vai no ārvalsts pārņemtā ar brīvības atņemšanu notiesātā atstāšanu soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, komisija ņem vērā izdarītā soda izciešanas režīma prasību pārkāpuma raksturu.

31. Šo noteikumu 7. punktā minētajos gadījumos, pamatojoties uz veidlapā un izvērtējumā ietverto informāciju, komisija izvērtē notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē atbilstoši šādiem kritērijiem:

31.1. notiesātā piedalīšanās nodarbinātības, izglītības, psiholoģiskās aprūpes, sociālo problēmu risināšanas un brīvā laika pavadīšanas pasākumos brīvības atņemšanas iestādē un sasniegtie rezultāti;

31.2. notiesātā izdarītie soda izciešanas režīma prasību pārkāpumi, to būtība;

31.3. cita informācija, kas raksturo notiesātā uzvedību un resocializācijas plānā noteikto pasākumu izpildi brīvības atņemšanas iestādē.

32. Ja no soda par soda izciešanas režīma prasību pārkāpumu ir pagājis Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā noteiktais laiks vai notiesātajam ir piemērots pamudinājums – atzīt notiesāto par atbilstošu Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem pirms tajā noteiktā termiņa beigām –, komisija nevērtē soda izciešanas režīma prasību pārkāpumu, par kuru piemērots minētais sods. Ja minētie pārkāpumi sniedz būtisku informāciju, komisija izvērtē tikai attiecīgo sodu esību un to, kā šie pārkāpumi raksturo personu kopumā. Komisijas lēmumā atsevišķi pamato minētā vērtējuma nepieciešamību un pieņemto lēmumu. Minēto vērtējumu un pamatojumu atsevišķi norāda komisijas sēdes protokolā.

V. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumus Nr. 282 "Noteikumi par administratīvās komisijas darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 53. nr.).

34. Šo noteikumu 12. punktā minēto izvērtējuma veidlapu un tās aizpildīšanas metodiku apstiprina Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks.

35. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.345
Informācija par brīvības atņemšanas soda izpildes gaitu

I. Vispārīgā informācija

Notiesāto ,personas kods ,
 (vārds, uzvārds)  

_____________________________________ tiesa notiesāja _______. gada ______________________

pēc Krimināllikuma

_______. panta _______ daļas ______. punkta;

_______. panta _______ daļas ______. punkta;

_______. panta _______ daļas ______. punkta;

_______. panta _______ daļas ______. punkta

ar brīvības atņemšanu uz _____ gadiem _________mēnešiem________ dienām.

Spriedums stājās likumīgā spēkā ___________. gada _____________________________.

Soda termiņa sākums ________. gada _________________________________________.

Soda termiņa beigas _________. gada _________________________________________.

II. Notiesātā virzība pa soda izpildes režīma pakāpēm

1. Soda izpildes režīma mīkstināšana:

1.1. uzsākot soda izciešanu slēgtajā cietumā

Var pārvietot uzLēmums par pārvietošanu pieņemts
1.1.1.Vidējo režīma pakāpi pēc _____________________
(datums)
 (norāda termiņu)
1.1.2.Augstāko režīma pakāpi pēc _____________________
(datums)
 (norāda termiņu)
1.1.3.Daļēji slēgtā cietuma
augstāko režīma pakāpi pēc
 _____________________
(datums)
 (norāda termiņu)

1.2. uzsākot soda izciešanu daļēji slēgtajā cietumā

Var pārvietot uzLēmums par pārvietošanu pieņemts
1.2.1.Augstāko režīma pakāpi pēc _____________________
(datums)
 (norāda termiņu)
1.2.2.Atklāto cietumu pēc _____________________
(datums)
 (norāda termiņu)

2. Soda izpildes režīma pastiprināšana

Pieņemts lēmums par pārvietošanu:

2.1.No slēgtā cietuma augstākās režīma pakāpes uz slēgtā cietuma vidējo režīma pakāpi_____________________
(datums)
2.2.No slēgtā cietuma vidējās režīma pakāpes uz slēgtā cietuma zemāko režīma pakāpi_____________________
(datums)
2.3.No daļēji slēgtā cietuma augstākās režīma pakāpes uz daļēji slēgtā cietuma zemāko režīma pakāpi_____________________
(datums)
2.4.No daļēji slēgtā cietuma zemākās režīma pakāpes uz slēgtā cietuma zemāko režīma pakāpi_____________________
(datums)
2.5.No atklātā cietuma uz daļēji slēgtā cietuma augstāko režīma pakāpi_____________________
(datums)

3. Soda izpildes režīms audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

Pieņemts lēmums par atstāšanu vai pārvietošanu:

3.1.Atstāt audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām vai soda termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 25 gadu vecuma sasniegšanai_____________________
(datums)
3.2.Atstāt notiesāto, kas sasniedzis 25 gadu vecumu, audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām__________________
(datums)
3.3.No audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem uz daļēji slēgtā cietuma režīma augstāko pakāpi_____________________
(datums)

Par notiesāto uzskaiti atbildīgās amatpersonas secinājums:

Amatpersona   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

20___.gada _____. _______________

Par notiesāto uzskaiti atbildīgās daļas priekšnieks   
(vārds, uzvārds) (paraksts)

20___.gada _____.______________________

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
01.07.2015
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.