Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; 2009, 6., 7., 17., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51., 160.nr.; 2011, 4.nr.; 2012, 50., 56., 92.nr.; 2013, 61., 106., 193.nr.; 2014, 92.nr.; 2015, 29., 97.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "tīmekļa vietne" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "mājaslapa internetā" (attiecīgā locījumā)".

2. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma noteikumi kredītiestādes darbības atjaunošanai un noregulējumam piemērojami tiktāl, ciktāl Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā nav noteikts citādi."

3. Izteikt 16.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) juridiskā persona;".

4. Aizstāt 24. un 25.pantā vārdus "ārvalstu kredītiestādes filiāles" ar vārdiem "ārvalsts kredītiestādes filiāles vai kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī".

5. 27.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Kredītiestādes licenci (atļauju) ir tiesības anulēt, ja:";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Anulētā kredītiestādes licence (atļauja) netiek atjaunota.

(3) Lēmuma par kredītiestādes licences (atļaujas) anulēšanu apstrīdēšana Administratīvajā pārskatīšanas padomē vai lēmuma pārsūdzēšana Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar Padomes 2013.gada 15.oktobra regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (turpmāk - ES regula Nr. 1024/2013) neaptur lēmuma darbību, izņemot ES regulas Nr. 1024/2013 24.pantā noteikto gadījumu."

6. Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiešu vai netiešu būtisku līdzdalību kredītiestādē drīkst iegūt persona vai vairākas uz vienošanās pamata saskaņoti darbojošās personas (turpmāk šajā nodaļā - persona), kuras atbilst šā likuma 16.panta prasībām un nodrošina 19.panta nosacījumu un 29.panta piektajā daļā noteikto kritēriju izpildi, turklāt šai personai jābūt finansiāli stabilai, lai tā, ja nepieciešams, spētu veikt papildu ieguldījumu kredītiestādes kapitāla atjaunošanai, nodrošinot kredītiestādes kapitāla atbilstību likuma prasībām un kredītiestāžu darbību regulējošo prasību izpildi."

7. 29.pantā:

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Saskaņā ar ES regulā Nr. 1024/2013 minēto kārtību, ievērojot šā panta piektajā daļā noteikto termiņu, lēmumu, ar kuru personai aizliedz iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību kredītiestādē, pieņem Eiropas Centrālā banka, ja:

1) persona neatbilst šā panta piektajā daļā noteiktajiem kritērijiem;

2) persona nesniedz vai atsakās sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai Eiropas Centrālajai bankai šajā likumā noteikto informāciju vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Eiropas Centrālās bankas pieprasīto papildu informāciju;

3) no personas neatkarīgu apstākļu dēļ tai nav iespējams sniegt šajā likumā noteikto informāciju vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Eiropas Centrālās bankas pieprasīto papildu informāciju.";

aizstāt astotajā daļā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" ar vārdiem un skaitli "Saskaņā ar ES regulā Nr. 1024/2013 minēto kārtību Eiropas Centrālā banka";

aizstāt devītajā daļā vārdus "Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija" ar vārdiem un skaitli "Ja saskaņā ar ES regulā Nr. 1024/2013 minēto kārtību Eiropas Centrālā banka";

izteikt vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja persona ir saņēmusi piekrišanu būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai kredītiestādē, šī persona savu būtisko līdzdalību kredītiestādē iegūst vai palielina ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad nosūtīta šā panta trešajā daļā minētā informācija par paziņojuma vai papildu informācijas saņemšanu. Ja līdz minētā termiņa beigām persona nav ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību kredītiestādē, piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai kredītiestādē zaudē spēku. Pēc personas motivēta rakstveida lūguma Finanšu un kapitāla tirgus komisija var lemt par minētā termiņa pagarināšanu.

(12) Šā panta septītajā daļā minētā lēmuma apstrīdēšana Administratīvajā pārskatīšanas padomē vai lēmuma pārsūdzēšana Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar ES regulu Nr. 1024/2013 neaptur lēmuma darbību, izņemot ES regulas Nr. 1024/2013 24.pantā noteikto gadījumu."

8. Izslēgt 34.4 pantu.

9. Izslēgt 50.9 pantā skaitli "34.4".

10. Papildināt 57.panta 1.1, 1.2 un 1.3 daļu pēc vārdiem "ārvalsts kredītiestādes filiāles" ar vārdiem "vai kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī".

11. Izteikt 59.2 panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja kredītiestādes uzņēmuma pāreju veic, pamatojoties uz šā likuma 59.3 panta pirmajā daļā minēto pilnvarnieka lēmumu par priekšlikuma iesniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, tad atļaujas saņemšanai kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai kredītiestādes uzņēmuma pārejas priekšlikumu, kam pievienots kredītiestādes uzņēmumā ietverto aktīvu un saistību vērtējums saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā noteikto."

12. Aizstāt 100.panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus "Padomes 2013.gada 15.oktobra regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību" ar vārdiem un skaitli "ES regula Nr. 1024/2013".

13. 101.3 pantā:

izslēgt 4.4 daļas 2.punktā skaitli "34.4";

izslēgt 4.6 daļas 2.punktā vārdu un skaitli "un 34.4".

14. 113.panta pirmajā daļā:

izslēgt 4.punktā vārdus un skaitli "izņemot šīs daļas 5.punktā minētos noguldījumu saistību izpildes ierobežojumus";

izslēgt 5.punktu.

15. Izslēgt 114.pantu.

16. Papildināt 115.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pilnvarnieku ieceļ uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu gadu. Izņēmuma kārtā Finanšu un kapitāla tirgus komisija šo termiņu var pagarināt, ja joprojām pastāv pilnvarnieka iecelšanai nepieciešamie nosacījumi."

17. 117.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitļus un vārdus "4. vai 5.punktā" ar skaitli un vārdu "4.punktā";

izslēgt trešajā daļā vārdus "akcionāru sapulces";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pilnvarnieka iecelšana neierobežo Komerclikumā noteiktās akcionāru tiesības.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja pilnvarniekam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemtajā lēmumā par pilnvarnieka iecelšanu ir noteiktas pilnvaras pārstāvēt kredītiestādi, tad šādu lēmumu Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē savā mājaslapā internetā.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pilnvaras sasaukt akcionāru sapulci un noteikt šādas sapulces darba kārtību pilnvarnieks var īstenot tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piekrišanu, ja vien šāda piekrišana jau nav ietverta šā panta pirmajā daļā minētajā lēmumā."

18. 192.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izmaksas noguldītājiem, kuriem saskaņā ar likumu pienākas garantētā atlīdzība segtā noguldījuma apmērā. Izmaksas nosaka segtā noguldījuma apmērā saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja noguldītājam kredītiestādē ir atvērti vairāki konti, tiek uzskatīts, ka noguldītājam ir viens noguldījums visu noguldījumu summas apmērā. Ja noguldītājs ir saņēmis garantēto atlīdzību segtā noguldījuma apmērā, viņš zaudē prasījuma tiesības attiecībā uz saņemto summu un noguldījumu garantiju fonda prasījumi pret kredītiestādi tiek pielīdzināti šīs grupas prasījumiem;";

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) izmaksas noguldītājiem, kuri ir fiziskās personas, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē), noguldījuma daļas apmērā, kas pārsniedz segto noguldījumu;".

19. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 23.punktu šādā redakcijā:

"23) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvas 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā

14.07.2015