Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.; 2006, 7., 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 10., 24.nr.; 2009, 2., 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 99., 206.nr.; 2011, 99., 120.nr.; 2013, 128., 201.nr.; 2014, 228.nr.; 2015, 97.nr.) šādus grozījumus:

1. 29.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas Republikā katras apgabaltiesas darbības teritorijā tiek izveidota vismaz viena rajona (pilsētas) tiesa.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Rajona (pilsētas) tiesas, to tiesu namus un zemesgrāmatu nodaļas, kā arī rajona (pilsētas) tiesu, to tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt likumu ar 33.4 pantu šādā redakcijā:

"33.4 pants. Rajona (pilsētas) tiesu reorganizācija

(1) Rajona (pilsētas) tiesu var pievienot citai rajona (pilsētas) tiesai, ja Tieslietu padome tam piekritusi. Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma apstiprina rajona (pilsētas) tiesas reorganizācijas plānu.

(2) Lietas, kuru izskatīšana pēc būtības ir uzsākta reorganizētajā tiesā pirms rajona (pilsētas) tiesas pievienošanas pabeigšanas, pēc tiesneša pārcelšanas darbā citā rajona (pilsētas) tiesā turpina izskatīt tas pats tiesnesis. Lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodod tai rajona (pilsētas) tiesai, kurai pievieno rajona (pilsētas) tiesu.

(3) Reorganizētajā rajona (pilsētas) tiesā izskatītu lietu, kurā apelācijas vai kasācijas instance ir atcēlusi nolēmumu, nodod jaunai izskatīšanai tai rajona (pilsētas) tiesai, kurai pievienota reorganizētā rajona (pilsētas) tiesa, ja likumā nav noteikts citādi.

(4) Ja reorganizētajā rajona (pilsētas) tiesā izskatītajā lietā ir izlemjami ar nolēmuma izpildi saistīti jautājumi, tos nosūta izskatīšanai tai rajona (pilsētas) tiesai, kurai pievienota reorganizētā rajona (pilsētas) tiesa, ja likumā nav noteikts citādi.

(5) Reorganizētās rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras izbeidzas līdz ar tiesas reorganizācijas pabeigšanu."

3. 35.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apgabaltiesu darbības teritorijas nosaka Ministru kabinets.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "namu" ar vārdiem "namus un to".

4. Papildināt likumu ar 73.2 pantu šādā redakcijā:

"73.2 pants. Tiesneša pārcelšana tiesas reorganizācijas gadījumā

Ja rajona (pilsētas) tiesa saskaņā ar šo likumu tiek reorganizēta, Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma lemj par rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pārcelšanu (arī bez viņa piekrišanas) darbā citā rajona (pilsētas) tiesā tajā pašā apgabaltiesas darbības teritorijā. Tieslietu padome nosaka kārtību, kādā tiek sagatavots un Tieslietu padomes sēdē izskatīts attiecīgais priekšlikums."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 88.punktu šādā redakcijā:

"88. Grozījumi šā likuma 29.pantā attiecībā uz rajonu (pilsētu) tiesu izveidošanu un darbības teritorijas noteikšanu un grozījums 35.panta otrajā daļā attiecībā uz apgabaltiesu darbības teritoriju noteikšanu stājas spēkā 2015.gada 1.augustā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 18.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 27.jūnijā

28.06.2015