Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 13., 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 7., 10., 14.nr.; 2009, 8., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 16., 205.nr.; 2011, 202.nr.; 2012, 104.nr.; 2013, 112., 137., 194.nr.; 2014, 75.nr.) šādus grozījumus:

1.  12.pantā:

papildināt pirmās daļas apzīmējuma "K" skaidrojumu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ikgadējā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa noteikšanā piemēro apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma robežu, kas nepārsniedz 15 procentus.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja atbilstoši šā panta pirmajai daļai pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas iemaksu algas indekss ir mazāks par skaitli "1", pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro indeksu "1". Gadam, kurā pensijas kapitāla indeksācijai aprēķinātais indekss ir mazāks par skaitli "1", sekojošajos gados, kuros pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais indekss ir lielāks par skaitli "1", tas tiek aizstāts ar indeksu "1" līdz gadam, kad iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli "1". Šajā gadā pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro apdrošināšanas iemaksu algas indeksu, ko veido iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums."

2.  16.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā apzīmējuma "Vi" skaidrojuma trešajā teikumā vārdus "par faktiski nostrādātajiem darba mēnešiem" ar vārdiem "par mēnešiem, kuros veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai";

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus un skaitli "kas aprēķinātas saskaņā ar šā likuma 24.panta piekto daļu" ar vārdiem un skaitli "kas bija aprēķinātas līdz invaliditātes grupas maiņas dienai saskaņā ar šā likuma 24.panta piekto daļu";

papildināt ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja personai ir apdrošināšanas periods, kas uzkrāts pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) līdz iepriekšējam mēnesim, kurā mainās invaliditātes grupa, tad, mainoties invaliditātei uz I vai II grupu, par šo apdrošināšanas periodu nosaka pensijas pārrēķina daļu atbilstoši šā likuma 24.panta piektajai daļai un to pievieno šajā daļā noteiktajā kārtībā aprēķinātajai pensijai."

3. Izteikt 24.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pārrēķināto I un II grupas invaliditātes pensiju veido agrāk piešķirtā (pārrēķinātā) pensija un pensijas pārrēķina daļa, kas tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

I grupas invalīdiem:

P1 = (Asi 1/Asie 1) x Vi 1 x 0,45

II grupas invalīdiem:

P1 = (Asi 1/Asie 1) x Vi 1 x 0,4, kur

P1 - pensijas pārrēķina daļa;

Asi 1 - to mēnešu skaits, kuros pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai;

Asie 1 - maksimāli iespējamais apdrošināšanas stāžs (izteikts mēnešos) no likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktā vecuma sasniegšanas līdz šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai;

Vi 1 - personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga par papildinātajiem mēnešiem, kuros pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai."

4. Izteikt 27.panta tekstu šādā redakcijā:

"Valsts pensiju pieprasa likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā kārtībā."

5. Papildināt 28.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksāšanas noteikumus un kārtību nosaka Ministru kabinets."

6. 32.pantā:

papildināt sestās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "ES vai EEZ dalībvalsts teritorijā" ar vārdiem "vai valstī, ar kuru noslēgts līgums sociālās drošības jomā";

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Ja vecuma pensiju piešķir pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, tās izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr vecuma pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu."

7. Aizstāt 33.panta otrajā daļā vārdus "atlīdzina no turpmākās pensijas izmaksas" ar vārdiem "atgūst atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam par pārmaksu atgūšanu".

8.  34.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts pensijas saņēmēja pienākums ir pārmaksātās pensijas summas, kas saskaņā ar tiesību normām viņam nepienākas, atlīdzināt atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam par pārmaksu atgūšanu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

9.  36.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"36.pants. Ieturējumi no valsts pensijas un pārmaksātās pensijas atgūšana";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersonas lēmumu, lai atgūtu tās pensijas summas, kas pensionāram pārmaksātas. Pārmaksātās pensijas summas, kas saskaņā ar tiesību normām personai nepienācās, atgūst atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam par pārmaksu atgūšanu."

10. Pārejas noteikumos:

aizstāt 19.punkta otrajā teikumā vārdus "vienu mēnesi" ar vārdiem "četriem mēnešiem";

papildināt 33.punktu pēc vārdiem un skaitļa "par 30 gadiem" ar vārdiem un skaitļiem "no kuriem vismaz pieci gadi uzkrāti pēc 1996.gada 1.janvāra";

aizstāt 39.punktā vārdus un skaitli "saskaņā ar šo pārejas noteikumu 29.punktu ļauj" ar vārdiem "ļauj priekšlaicīgi";

papildināt pārejas noteikumus ar 65., 66., 67., 68. un 69.punktu šādā redakcijā:

"65. Personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim saskaņā ar šo likumu piešķirta vai pārrēķināta vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensija, to pārskata, pārrēķinot pensijas sākuma kapitālu un pensijas kapitālu atbilstoši šā likuma 12.panta ceturtās daļas noteikumiem, ievērojot šādus nosacījumus:

1) pensijas tiek pārskatītas, sākot ar 2016.gada 1.janvāri;

2) konkrētos gados pārskatāmās pensijas un to pārskatīšanas nosacījumi tiek noteikti ikgadējā valsts budžeta likumā un vidēja termiņa budžeta ietvara likumā, ievērojot valsts budžeta iespējas;

3) pārrēķinot pensijas sākuma kapitālu un pensijas kapitālu, tā aktualizācijā apdrošināšanas iemaksu algas indeksus 2009., 2010. un 2011.gadam aizstāj ar skaitli "1" un pēc tam sekojošajos gados pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos indeksus, kas ir lielāki par skaitli "1", aizstāj ar indeksu "1" līdz gadam, kad iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli "1". Šajā gadā pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro apdrošināšanas iemaksu algas indeksu, ko veido iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums;

4) pensijas apmērs pēc tā pārskatīšanas nedrīkst būt mazāks par iepriekš saņemtās pensijas apmēru.

66. Šā likuma 12.panta ceturtās daļas noteikumus pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro, sākot ar 2009.gadam noteikto apdrošināšanas iemaksu algas indeksu.

67. Šā likuma 12.panta ceturtā daļa, pārejas noteikumu 65. un 66.punkts un grozījumi šā likuma 12.panta pirmajā daļā saistībā ar to, ka apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma robeža, kas nepārsniedz 15 procentus, tiek piemērota ikgadējā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa noteikšanā, stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

68. Šā likuma 32.panta trīspadsmitā daļa, grozījumi 16.panta pirmajā daļā saistībā ar vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu, 33.panta otrajā daļā saistībā ar avansa pārmaksas atgūšanu, pārejas noteikumu 19.punkta otrajā teikumā saistībā ar vecuma pensijas saglabāšanu invaliditātes pensijas apmērā invaliditātes grupas atkārtotas noteikšanas gadījumā, ja invaliditātes pārtraukuma laiks nav ilgāks par četriem mēnešiem, un grozījumi pārejas noteikumu 33.punktā saistībā ar vecuma pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanu stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

69. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 28.panta trešajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 18.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 27.jūnijā

01.07.2015