Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā kodeksā vārdus "Jūras spēku" ar vārdiem "Jūras spēku flotiles".

2. Izslēgt 46.1 panta septīto daļu.

3. Papildināt kodeksu ar 46.3 pantu šādā redakcijā:

"46.3 pants. Neziņošana par zāļu reklāmas pasākumu rīkošanu

Par neziņošanu normatīvajos aktos noteiktai institūcijai par tādu semināru, konferenču, izstāžu vai citu pasākumu rīkošanu, kuri saistīti ar zāļu reklāmu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz tūkstoš četrsimt euro."

4. Papildināt 80.panta trešo daļu pēc vārdiem "dzīvnieku izmantošanas" ar vārdiem "vai savvaļā dzīvojošu medījamo dzīvnieku piebarošanas".

5. 106.4 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Par nodarbošanos ar veterinārmedicīnisko praksi, ja veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs nav reģistrējies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Par nodarbošanos ar veterinārmedicīnisko praksi, ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde nav reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz četrsimt euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz astoņsimt piecdesmit euro."

6. Papildināt kodeksu ar 106.5 pantu šādā redakcijā:

"106.5 pants. Izmēģinājumu dzīvnieku audzētājam, piegādātājam un lietotājam noteikto prasību pārkāpšana

Par izmēģinājumu dzīvnieka audzēšanu, piegādi vai izmantošanu bez normatīvajos aktos noteiktās audzētāja, piegādātāja vai lietotāja reģistrācijas vai neziņošanu par izmaiņām darbībā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz septiņsimt euro.

Par darbībām, ko izmēģinājumu dzīvnieka lietotājs veicis bez atļaujas, kas noteikta normatīvajos aktos par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, vai neziņošanu par izmaiņām darbībā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš euro."

7. 107.pantā:

papildināt nosaukumu pēc vārda "slēpšana" ar vārdu "nereģistrēšana";

papildināt pirmo daļu pēc vārda "inspektora" ar vārdiem "dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā".

8. Papildināt kodeksu ar 110.5 pantu šādā redakcijā:

"110.5 pants. Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas traucēšana

Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro."

9. Izslēgt 115.panta otrajā daļā skaitli "115.1".

10. Izteikt 115.1 pantu šādā redakcijā:

"115.1 pants. Kuģniecībā noteikto ziņošanas pienākumu nepildīšana

Par kuģniecībā noteikto ziņošanas pienākumu nepildīšanu, kas izpaudusies kā:

1) normatīvajos aktos noteiktās informācijas savlaicīga neiesniegšana vai nepatiesas informācijas iesniegšana Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmai;

2) citas normatīvajos aktos noteiktās informācijas savlaicīga nesniegšana, tai skaitā neziņošana par jūras negadījumu vai neziņošana Latvijas Jūras administrācijai par kuģa bojājumiem, kas var ietekmēt kuģa jūrasspēju vai radīt vides piesārņojumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro."

11. 116.pantā:

aizstāt pirmās un otrās daļas sankcijā vārdus "simt četrdesmit" ar vārdu "septiņdesmit" un vārdus "četrsimt trīsdesmit" - ar vārdiem "divsimt piecdesmit";

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdus "simt četrdesmit" ar vārdu "piecdesmit" un vārdu "septiņsimt" - ar vārdu "četrsimt";

aizstāt ceturtās, piektās un sestās daļas sankcijā vārdus "tūkstoš četrsimt" ar vārdu "sešsimt";

aizstāt septītās daļas sankcijā vārdus "četrtūkstoš trīssimt" ar vārdu "divtūkstoš";

aizstāt astotās daļas sankcijā vārdu "septiņdesmit" ar vārdu "piecdesmit" un vārdus "četrsimt trīsdesmit" - ar vārdiem "divsimt astoņdesmit".

12. Aizstāt 116.3 panta sankcijā vārdus "simt četrdesmit" ar vārdu "četrdesmit" un vārdu "septiņsimt" - ar vārdiem "divsimt piecdesmit".

13. Papildināt kodeksu ar 116.5 pantu šādā redakcijā:

"116.5 pants. Jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas traucēšana

Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro."

14. Izslēgt 155.10 panta pirmo un otro daļu.

15. Izslēgt 155.11 panta pirmo un otro daļu.

16. Izslēgt 155.12 pantu.

17. Papildināt kodeksu ar 155.19 pantu šādā redakcijā:

"155.19 pants. Kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības pārbaužu un tirdzniecības prasību pārkāpšana

Par izcelsmes likumības pārbaužu prasību pārkāpšanu, laižot tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem izgatavotu koka izstrādājumu laišanu tirgū -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot šos kokmateriālus vai koka izstrādājumus vai bez konfiskācijas."

18. Izslēgt 166.13 pantu.

19. Papildināt 201.5 pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"Par noteiktās kārtības pārkāpšanu audio un audiovizuālo komerciālo paziņojumu sniegšanā vai izplatīšanā -

fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro."

20. Papildināt 210.panta pirmo daļu pēc skaitļa "66." ar vārdiem un skaitli "pantā, 67.panta pirmajā daļā (par ārpus meža izdarītiem pārkāpumiem)".

21. 215.4 pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitli "155.12" un skaitli un vārdu "166.13 pantā";

izslēgt trešo daļu.

22. 215.9 pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdus "166.13 panta pirmajā un otrajā daļā";

izslēgt otro daļu.

23. Izslēgt 220.panta otrās daļas 3.punktu.

24. Papildināt 226.2 panta pirmo un trešo daļu pēc skaitļa un vārda "117.10 pantā" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī 201.43 un 201.44 pantā (ja pārkāpums attiecībā uz Latvijas valsts karogu izdarīts uz kuģa)".

25. Papildināt kodeksu ar 226.3 pantu šādā redakcijā:

"226.3 pants. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs izskata šā kodeksa 110.5 pantā, 113.panta otrajā daļā un 116.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja vārdā ir tiesīgs biroja direktors vai viņa pilnvarotas amatpersonas."

26. 228.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu un skaitli "un 46.2" ar skaitļiem un vārdu "46.2 un 46.3";

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdus "166.13 panta trešajā daļā";

izslēgt trešo daļu.

27. Papildināt 230.panta pirmo daļu pēc skaitļa "46.1" ar skaitli "46.3" un pēc skaitļa "106.4" - ar skaitli "106.5".

28. Aizstāt 233.panta pirmajā daļā vārdu un skaitli "un 155.13" ar skaitļiem un vārdu "155.13 un 155.19".

29. Izslēgt 250.panta trešo daļu.

30. Izslēgt 257.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Jūras administrācijas direktora pilnvarotas amatpersonas".

31. Izteikt 299.2 panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) neveic tāda kuģa kārtējo apskati, kas ir pārkāpuma izdarītāja īpašums vai atrodas tā pārvaldībā;

3) nereģistrē un neizslēdz no Latvijas Kuģu reģistra kuģi, kas ir pārkāpuma izdarītāja īpašums vai atrodas tā pārvaldībā, un nereģistrē īpašuma tiesību maiņu šādam kuģim."

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās, kuras par šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā, 155.10 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.11 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.12 pantā un 166.13 pantā paredzētajiem pārkāpumiem uzsāktas līdz 2015.gada 30.jūnijam, turpināma atbilstoši tam normatīvajam regulējumam, kāds attiecībā uz šīm lietām bija spēkā līdz 2015.gada 30.jūnijam. Ja tiesa, institūcija vai amatpersona, izskatot lietu, konstatē, ka ir pamats piemērot administratīvo sodu, personai tiek piemērots administratīvais sods, bet tā nav uzskatāma par administratīvi sodītu ar soda izpildes brīdi. Ja pārkāpums atbilst šā kodeksa 46.3 pantā vai 201.5 panta devītajā daļā paredzētajam administratīvā pārkāpuma sastāvam, tad personai tiek piemērots administratīvais sods un tā uzskatāma par administratīvi sodītu."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 14.maijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 3.jūnijā

01.07.2015