Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Liepājā 2015.gada 16.aprīlī (prot. Nr.5, 8.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.2.punktā otro teikumu;

1.2. papildināt ar 2.1.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.10.1 zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojums";

1.3. papildināt noteikumus ar 2.1.21., 2.1.22. un 2.1.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.21. ģimenes asistenta pakalpojums;

2.1.22. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām;

2.1.23. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām";

1.4. papildināt 3.1.punktu aiz skaitļa "2.1.20." ar skaitļiem un vārdu "2.1.22. un 2.1.23.";

1.5. papildināt 3.2.punktu aiz skaitļa "2.1.16." ar vārdu un skaitli "un 2.1.21.";

1.6. papildināt noteikumus ar 4.1.8., 4.1.9. un 4.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.8. sociālais darbs;

4.1.9. ģimenes asistenta pakalpojums;

4.1.10. zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojums";

1.7. izteikt 6.8.punktu šādā redakcijā:

"6.8. Samaksu par bērnam sniegto atbalsta grupas pakalpojumu pieprasa Sociālais dienests";

1.8. svītrot 6.8.1. un 6.8.2.apakšpunktu;

1.9. izteikt 6.9.punktu šādā redakcijā:

"6.9. Sociālais dienests var atbrīvot vecākus no pakalpojuma samaksas, ja vecāki aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, kuras bija par pamatu bērna ievietošanai atbalsta grupā, ko apliecina Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinums";

1.10. izteikt 8.10.punktu šādā redakcijā:

"8.10. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot personas sociālo situāciju, personai nakts patversmes pakalpojumu var piešķirt, ja personas ienākumi pārsniedz 8.2.punktā minēto ienākumu līmeni. Šādā gadījumā persona, sākot ar sesto uzturēšanās dienu nakts patversmē, maksā līdzdalības maksu 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem";

1.11. papildināt noteikumus ar 8.1 nodaļu šādā redakcijā:

"8.1 Zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojums

8.11. Zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojums ir īslaicīgs sociāls pakalpojums, kas nodrošina personai naktsmītni un personīgās higiēnas iespējas.

8.12. Zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā, vai krīzes situācijā nonākusi persona, kura nespēj sevi nodrošināt ar pajumti. Ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, personai krīzes situācijā zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt ne vairāk kā piecas dienas sešu mēnešu laikā.

8.13. Zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojuma saņemšanai persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

8.14. Persona, kura zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojumu vēlas saņemt atkārtoti, iesniedz izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta, kas izsniegta ne vēlāk kā gadu no pakalpojuma pieprasīšanas dienas";

1.12. aizstāt 9.3.1.apakšpunktā vārdus "piecu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru" ar skaitli un vārdu "340 euro";

1.13. aizstāt 9.3.2.apakšpunktā vārdus "valstī noteikto minimālo darba algu" ar skaitli un vārdu "340 euro";

1.14. aizstāt 12.3.punktā vārdus "valstī noteikto minimālo darba algu" ar skaitli un vārdu "400 euro";

1.15. papildināt noteikumus ar 14.6.punktu šādā redakcijā:

"14.6. Dienas centra pakalpojumu personai pārtrauc sniegt, ja:

14.6.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

14.6.2. persona mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;

14.6.3. persona nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus vai Dienas centra iekšējās kārtības noteikumus;

14.6.4. persona ilgāk par vienu mēnesi bez objektīva iemesla neapmeklē Dienas centru;

14.6.5. persona ar savu rīcību apdraud savu vai citu personu veselību vai dzīvību";

1.16. izteikt 16.nodaļu šādā redakcijā:

"16. Ģimenes asistenta pakalpojums

16.1. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenēm ar bērniem atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

16.2. Ģimenes asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt:

16.2.1. līdz 10 stundām nedēļā ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

16.2.2. līdz 15 stundām nedēļā ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē.

16.3. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību, uz laiku līdz 12 mēnešiem. Ģimenei, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt."

16.4. Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, Sociālais dienests slēdz līgumu ar ģimenes asistenta pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju.

16.5. Ģimenes asistenta pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:

16.5.1. ģimenei pakalpojuma sniegšanu nav nepieciešams turpināt, ko apliecina Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinums;

16.5.2. ģimene rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

16.5.3. ģimene mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;

16.5.4. ģimene nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus;

16.5.5. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības";

1.17. uzskatīt līdzšinējo noteikumu 16.nodaļu par 17.nodaļu.

2. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks


 

Saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Sakarā ar jaunu sociālo pakalpojumu veidu ieviešanu pašvaldībā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos un ir sagatavots saistošo noteikumu grozījumu projekts.

Vienlaicīgi ir nepieciešams precizēt atsevišķu sociālo pakalpojumu saņemšanas kritērijus, paplašinot personu loku, kuriem ir tiesības saņemt sociālos pakalpojumus, jāprecizē kārtība, kādā vecākus var atbrīvot no samaksas par bērnam sniegtu atbalsta grupas pakalpojumu; kā arī jāprecizē kārtība, kādos gadījumos sociālo pakalpojumu sniegšanu var pārtraukt.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1) papildināt saistošos noteikumus ar šādu jaunu sociālo pakalpojumu tiesisko regulējumu:

- ģimenes asistenta pakalpojums;

- zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojums;

2) noteikt, ka vecākus var atbrīvot no samaksas par bērnam sniegtu atbalsta grupas pakalpojumu, ja vecāki aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, kuras bija par pamatu bērna ievietošanai atbalsta grupā, ko apliecina Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk - Sociālais dienests) sociālā darbinieka atzinums;

3) noteikt, ka nakts patversmes pakalpojumu, izvērtējot personas sociālo situāciju, personai var piešķirt, ja personas ienākumi pārsniedz noteikumu 8.2.punktā noteikto ienākumu līmeni. Šādā gadījumā persona, sākot ar sesto uzturēšanās dienu nakts patversmē, maksā līdzdalības maksu 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem;

4) noteikt vienotu skaitliskā izteiksmē izteiktu ienākumu līmeni - 340 euro mēnesī uz personu, apūpes mājās pakalpojuma saņemšanai par pašvaldības budžeta līdzekļiem;

5) palielināt ienākumu līmeni ģimenei līdz 400 euro uz katru personu ģimenē, lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam ar invaliditāti;

6) noteikt, kādos gadījumos pārtrauc sniegt Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem pakalpojumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekts papildus līdzekļus budžetā neprasa. 2015.gada budžetā ir ieplānoti nepieciešamie līdzekļi ģimenes asistenta pakalpojuma un zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojuma nodrošināšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

14.05.2015