Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131.nr.; 2011, 204.nr.; 2013, 194., 232.nr.; 2015, 60.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

"1.1 pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir mazināt administratīvo un nodokļu slogu mikrouzņēmumiem, it īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un sociālās drošības jomā."

2. 2.pantā:

papildināt pantu ar 1.1  un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, ja tas veic saimniecisko darbību Ministru kabineta noteiktajās nozarēs.

(12) Ministru kabinets nosaka nozares, kurās, veicot saimniecisko darbību, mikrouzņēmums nav tiesīgs kļūt un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, tāpēc ka nodokļa režīma piemērošana attiecīgajās nozarēs neatbilst šā likuma mērķim."

3. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) mikrouzņēmums veiks saimniecisko darbību nozarē, kas nav ietverta šā likuma 2.panta 1.2 daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos.";

papildināt astoto daļu pēc skaitļa un vārda "2.panta" ar skaitli un vārdu "1.1 daļas".

4. 6.pantā:

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Sākot ar 2015.gada 1.janvāri, mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 euro par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmo, otro un trešo taksācijas gadu kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas ir 9 procenti, bet, sākot ar saimnieciskās darbības ceturto taksācijas gadu kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas, mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 12 procenti.";

papildināt pantu ar 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(12) Sākot ar 2016.gada 1.janvāri mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 euro ir:

1) 2016. taksācijas gadā - 13 procenti;

2) 2017. taksācijas gadā un turpmākajos taksācijas gados - 15 procenti.

(13) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmajā, otrajā vai trešajā taksācijas gadā kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas nodarbina vismaz vienu mikrouzņēmuma darbinieku, kurš trīs gadus un vairāk ir bijis nodarbināts mikrouzņēmumā, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, attiecīgajā taksācijas periodā nav tiesīgs piemērot šajā likumā noteikto nodokļa likmi par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmajiem trim gadiem.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Mikrouzņēmuma īpašnieks vai tā dibināts mikrouzņēmums, kas ir piemērojis pirmajiem trim taksācijas gadiem kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas šā likuma 6.panta 1.1 daļā noteikto mikrouzņēmumu nodokļa likmi 9 procentu apmērā, bet zaudējis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu (tai skaitā 4.panta 8.3 daļā minētajos gadījumos), atkārtoti izvēloties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vairs nav tiesīgs piemērot šā likuma 6.panta 1.1 daļā noteikto 9 procentu likmi."

5. Papildināt 7.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Mikrouzņēmums mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norāda informāciju par to, ka mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pamatnozare nav ietverta likuma 2.panta 1.2 daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos."

6. 8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli "65" ar skaitli "74,5";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli "30" ar skaitli "21,9";

aizstāt pirmās daļas 4.punktā skaitli "4,9" ar skaitli "3,5";

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli "65" ar skaitli "74,5";

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli "35" ar skaitli "25,5";

aizstāt trešās daļas 2.punktā skaitli "65" ar skaitli "74,5";

aizstāt trešās daļas 3.punktā skaitli "34,9" ar skaitli "25,4".

7. Papildināt 9.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41)Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks papildus šajā likumā noteiktajam ir sociāli apdrošināms saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 2.panta 1.1 daļa, 4.panta pirmās daļas 4.punkts, grozījums 4.panta astotajā daļā (ievērojot pārejas noteikumu 11.punktā noteikto), kā arī 7.panta 2.1 daļa stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

10. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.augustam izdod šā likuma 2.panta 1.2 daļā paredzētos noteikumus.

11. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas līdz 2015.gada 31.decembrim ir ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību nozarē, kas noteikta uz šā likuma 2.panta 1.2 daļas pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos, ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss iegūts līdz 2015.gada 30.aprīlim, - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2016., 2017. un 2018.gadā, ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šo nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu;

2) ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss iegūts laikposmā no 2015.gada 1.maija līdz 2015.gada 31.decembrim, - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2016.gadā, ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šo nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu.

12. Ja 2016.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kuri paredz, ka mikrouzņēmuma darbinieki papildus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajam ir sociāli apdrošināmi ar mērķi triju gadu laikā sasniegt sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru, kas atbilst darba devēja un darba ņēmēja iemaksu summai, kura aprēķināta no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tad:

1) 2016.gada 1.janvārī spēku zaudē šā likuma 6.panta 1.2 daļa;

2) 2016.gada 1.janvārī stājas spēkā šā likuma 9.panta 4.1 daļa;

3) 2018.gada 1.janvārī stājas spēkā šā likuma 6.panta 1.3 daļa un devītā daļa.

13. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu līdz 2014.gada 31.decembrim, šā likuma 6.panta 1.1 daļā noteiktais triju gadu termiņš tiek skaitīts, sākot ar 2015.gada 1.janvāri.

14. Ja 2016.gada 1.janvārī nav stājušies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kuri paredz, ka mikrouzņēmuma darbinieki papildus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajam ir sociāli apdrošināmi ar mērķi triju gadu laikā sasniegt sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru, kas atbilst darba devēja un darba ņēmēja iemaksu summai, kura aprēķināta no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tad:

1) 2016.gada 1.janvārī spēku zaudē šā likuma 6.panta 1.1, 1.3 un devītā daļa un 9.panta 4.1 daļa, kā arī pārejas noteikumu 13.punkts;

2) ar 2016.gada 1.janvāri sāk piemērot šā likuma 6.panta 1.2 daļu.

15. Grozījumi šā likuma 8.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

16. Valsts budžetā iemaksātos mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus 2015.gadā Valsts kase sadala likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" noteiktajā kārtībā.

17. Valsts budžetā iemaksātos mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus 2016.gadā Valsts kase sadala šādi:

1) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli, - valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus:

a) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā,

b) 72,4 procentus - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,

c) 23,7 procentus - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā,

d) 3,8 procentus - uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā;

2) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - fiziskās personas, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, - valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus:

a) 72,4 procentus ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,

b) 27,6 procentus - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā;

3) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kuras īpašnieks iepriekšējā taksācijas periodā no individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ienākuma maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli, - valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus:

a) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā,

b) 72,4 procentus - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,

c) 27,5 procentus - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 23.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 12.maijā

13.05.2015