Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Daugavpilī 2015.gada 9.aprīlī (prot. Nr.7, 1.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13.punktu
un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni
" 3.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" šādus grozījumus:

1. izteikt noteikumu 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. viens vai vairāki nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība ir mazāka par 5000,00 euro;";

2. papildināt 7.5.apakšpunktā aiz vārda "hipotēka" ar vārdiem "vai citi atsavināšanas tiesību aprobežojumi, kas ierakstīti zemesgrāmatā".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 9.aprīļa saistošo noteikumu Nr.19 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde saskaras ar situācijām, kad personām, kurām objektīvu iemeslu dēļ ir liegtas tiesības rīkoties ar īpašumu (to atsavināt vai iznomāt) piemēram, gadījumā, ja kādai trešajai personai īpašumā ir nostiprinātas mūža lietojuma tiesības, ir liegtas tiesības tikt atzītām par trūcīgām, kā arī ir liegtas tiesības saņemt pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības pabalstus. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunkts nosaka pašvaldības tiesības pašai noteikt īpašumu, kurš netiek uzskatīts par īpašumu, vērtējot personas materiālo stāvokli. Līdz ar to ir pieņemts lēmums paplašināt to īpašumu veidu uzskaitījumu, kurus neuzskata par īpašumiem nosakot personas (ģimenes) atbilstību trūcīgās statusam vai piešķirot pašvaldības sociālos pabalstus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījuma projekts paredz paplašināt to īpašumu veidu uzskaitījumu, kuri nav uzskatāmi par īpašumu pašvaldības saistošo noteikumu izpratnē paredzot, ka par īpašumu netiks uzskatīts īpašums, kuram noteikti atsavināšanas tiesību aprobežojumi, kuri reģistrēti zemesgrāmatā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

29.04.2015