Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.142

Rīgā 2015.gada 10.martā (prot. Nr.50, 6.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.93 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
13.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu

Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.93 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.166; 2013, Nr.170) šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošu, piekrītošu vai Pašvaldības valdījumā esošu rezerves zemes fondā ieskaitītu vai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotu neapbūvētu zemesgabalu (turpmāk - zemesgabals)."

3. Svītrot 2.punktā vārdus ", inženierbūvju būvniecībai vai atrakciju iekārtu izvietošanai".

4. Svītrot 6.punktu.

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.1punktu šādā redakcijā:

"6.1 Zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar Noteikumiem aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs


Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 10.marta saistošajiem noteikumiem Nr.142 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.93 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.93 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz papildināt Rīgas domes 2010.gada 7.septembra saistošo noteikumu Nr.93 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.93) 1.punktu ar Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) valdījumā esošiem rezerves zemes fondā ieskaitītiem vai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotiem neapbūvētiem zemesgabaliem, lai uz minētajiem zemesgabaliem tiktu attiecināta saistošajos noteikumos Nr.93 noteiktā kārtība, kādā Pašvaldība aprēķina zemes nomas maksu.

Saistošie noteikumi paredz noteikt neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālo nomas maksu - 28 euro gadā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Zemes pārvaldības likums, kura 17.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemesgabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. Vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt minētos zemesgabalus saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Ievērojot minēto, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos Nr.93, lai arī Pašvaldības valdījumā esošiem rezerves zemes fondā ieskaitītiem vai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotiem neapbūvētiem zemesgabaliem piemērotu saistošajos noteikumos Nr.93 noteikto nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 7.2punkts un 34.1punkts paredz minimālo nomas maksu 28 euro gadā apbūvētam zemesgabalam vai tā daļai. Neapbūvētam zemesgabalam šāda minimālā nomas maksa nav noteikta. Minimālā nomas maksa 28 euro gadā apbūvētam zemesgabalam minētajos Ministru kabineta noteikumos tika noteikta, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā noteikto.

Tādējādi analoģiski kā apbūvētam zemesgabalam Noteikumu projekts paredz noteikt minimālo nomas maksu 28 euro gadā neapbūvētam zemesgabalam vai tā daļai, ja saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.93 aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Saistošie noteikumi precizē arī saistošo noteikumu Nr.93 2.punktu, jo nav izdoti citi Pašvaldības saistošie noteikumi par kārtību, kādā aprēķina nomas maksu neapbūvētam zemesgabalam, kas iznomāts inženierbūvju būvniecībai vai atrakciju iekārtu izvietošanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Normatīvā akta izpilde neradīs papildu izdevumus pašvaldības budžetam, savukārt ieņēmumi nav precīzi aprēķināmi.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

22.04.2015