Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-3

Jelgavā 2015.gada 29.janvārī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.2/4

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra lēmumu Nr.17/5) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu 3.punktu aiz vārdiem "Jelgavas pilsētas domes administrācijas" ar vārdiem "Administratīvās pārvaldes", aizstāt skaitļus "28.15" ar skaitļiem "28.14" un aizstāt vārdu "aģentūrā" ar vārdu "iestādē".

2. Noteikumu 5.punktā svītrot vārdu "aģentūras".

3. Aizstāt noteikumu 19.4.apakšpunktā skaitļus un vārdus "I un II grupas invalīdi" ar vārdiem un skaitļiem "Personas ar I un II invaliditātes grupu" un papildināt pirms vārda "maznodrošinātas" ar vārdiem "trūcīgas vai".

4. Izteikt noteikumu V nodaļu šādā redakcijā:

"V Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

20. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu:

Nr.p.k. Nodevas objekts euro
20.1. Fiziskām personām:
20.1.1. I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25m2), un/vai ēkas lietošanas veida maiņai 20,00
20.1.2. I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis 20,00
20.1.3. II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai 70,00
20.1.4. II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei 50,00
20.1.5. II un III grupas ēkas nojaukšanai 26,00
20.1.6. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, restaurācijai, atjaunošanai pārbūvei un nojaukšanai 30,00
20.2. Juridiskām personām:
20.2.1. I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25m2), un/vai ēkas lietošanas veida maiņai 40,00
20.2.2. I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis 50,00
20.2.3. II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai 160,00
20.2.4. II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei 90,00
20.2.5. II un III grupas ēkas nojaukšanai 50,00
20.2.6. II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai 170,00
20.2.7. II un III grupas inženierbūvju novietošanai, ierīkošanai, restaurācijai, atjaunošanai pārbūvei un nojaukšanai 60,00

21. Nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto nodevu neatmaksā.

22. Nodeva par būvatļaujas pagarināšanu - 14,00 euro.

23. No nodevas samaksas atbrīvo politiski represētās personas un personas ar I un II invaliditātes grupu.".

5. noteikumu 25.punktu izteikt šādā redakcijā:

" 25. No nodevas samaksas atbrīvo personas ar redzes invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, individuālo dzīvojamo māju īpašniekus.".

6. Noteikumu 26.punktā aizstāt skaitļus un vārdus "II grupas invalīdiem" ar skaitļiem un vārdiem "personām ar II invaliditātes grupu".

7. Noteikumu 27.punktā vārdu "aģentūras" aizstāt ar vārdu "iestādes".

8. Svītrot noteikumu 28.1. un 28.1.1.-28.1.5.apakšpunktus.

9. noteikumu 29.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"29.1. politiski represētas personas, personas ar I un II invaliditātes grupu, trūcīgas vai maznodrošinātas personas;".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšJelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr.15-3 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi tiek precizēti atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ievērojot to, ka 2014.gada 1.oktobrī stājās spēkā jaunais būvniecības regulējums, ir nepieciešamas izdarīt grozījumus Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām".

Precizēta noteikumos lietojamā terminoloģija.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

4. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldība.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

11.04.2015