Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 11., 18., 23.nr.; 2006, 13., 15.nr.; 2007, 13.nr.; 2009, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā likuma noteikumi par elektronisko dokumentu apriti starp valsts un pašvaldību iestādēm ir piemērojami arī citām publiskām personām un to iestādēm, tiesām, tiesu sistēmai piederīgajām personām un iestādēm, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" izpratnē."

2. Izteikt 3.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šis likums piemērojams tiktāl, ciktāl citos normatīvajos aktos nav noteikta cita dokumentu noformēšanas kārtība un nosacījumi."

3. 16.pantā:

izslēgt pirmās daļas 8.punktu;

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārda "sertifikātā" ar vārdiem "pēc parakstītāja rakstveida pieprasījuma";

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) summas ierobežojumus darījumiem, kuru veikšanai var izmantot kvalificētu sertifikātu."

4. Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pirms pirmreizējas kvalificēta sertifikāta izsniegšanas uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs parakstītāja klātbūtnē pārliecinās par parakstītāja identitāti, pamatojoties uz parakstītāja uzrādītu personu apliecinošu dokumentu. Pirms atkārtotas kvalificēta sertifikāta izsniegšanas uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs var pārliecināties par parakstītāja identitāti, pamatojoties uz parakstītāja pieteikumu, kas parakstīts ar parakstītāja drošu elektronisko parakstu."

5. 22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs nekavējoties rakstveidā informē uzraudzības iestādi un nodrošina savā mājaslapā internetā parakstītājiem, ar kuriem tam noslēgts sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas līgums vai kuriem ir izsniegta personas apliecība ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai, publiski pieejamu informāciju par to, ka tā darbība ir izbeigta, tas ir pasludināts par maksātnespējīgu, sertifikācijas pakalpojumu sniegšana ir apturēta vai ir anulēta sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācija.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Parakstītājs pēc tam, kad uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs savā mājaslapā internetā publicējis šā panta pirmajā daļā minēto informāciju, ir tiesīgs nodot savus ar izsniegto kvalificēto sertifikātu saistītos datus citam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam pēc savas izvēles."

6. 23.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nodrošināt, lai parakstītāja personu identificējošo informāciju kvalificētā sertifikātā iekļauj, pamatojoties uz parakstītāja klātbūtnē uzrādītu personu apliecinošu dokumentu vai - atbilstoši šā likuma 17.panta otrajai daļai - uz parakstītāja pieteikumu, kas parakstīts ar parakstītāja drošu elektronisko parakstu;";

papildināt 5.punktu ar vārdiem "vai izsniedzot personas apliecību ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai";

izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) pirms līguma noslēgšanas vai pirms tam, kad tiek izsniegta personas apliecība ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai, nodrošināt savā mājaslapā internetā publiski pieejamu informāciju par noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz kvalificēta sertifikāta lietošanu, to skaitā par jebkādiem sertifikāta lietošanas ierobežojumiem, par sūdzību un strīdu izskatīšanas procedūrām, par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesisko atbildību, kā arī par līgumā vai normatīvajos aktos, kas attiecas uz personu apliecinošiem dokumentiem, paredzētajiem kvalificēta sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas gadījumiem;

7) pirms līguma noslēgšanas vai pirms tam, kad tiek izsniegta personas apliecība ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai, nodrošināt savā mājaslapā internetā publiski pieejamu informāciju par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un drošības pasākumiem, kurus veic uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, lai novērstu izsniegto kvalificēto sertifikātu nelikumīgu lietošanu;";

papildināt 8.punktu pēc vārdiem "izsniedzot kvalificētu sertifikātu" ar vārdiem "nodrošināt savā mājaslapā internetā publiski pieejamu informāciju vai";

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kvalificēts sertifikāts tiek iekļauts personas apliecībā, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs neslēdz līgumu ar parakstītāju par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu.

(3) Kvalificētu sertifikātu personas apliecībā iekļauj saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz personu apliecinošiem dokumentiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

7. Papildināt 25.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu" ar vārdiem "vai pirms tam, kad tiek izsniegta personas apliecība ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai".

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 5.martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 19.martā

02.04.2015