Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/7

Rīgā 2015.gada 26.februārī (prot. Nr.7, 4.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1 panta
trešo un ceturto daļu un 32.1 panta trešo un piekto daļu,
Enerģētikas likuma 7.1panta otro un trešo daļu un likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 117.nr.) šādus grozījumus:

1.1. 12.punktā

aizstāt vārdu "izslēdz" ar vārdiem "var izslēgt";

papildināt ar 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. ja komersants ir atkārtoti pārkāpis vispārējās atļaujas noteikumus enerģētikas nozarē.";

1.2. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ja regulators konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja darbībā, regulators nosūta siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā brīdinājuma vēstuli, kurā norāda konstatēto pārkāpumu, lūdz siltumenerģijas ražotāju vai tirgotāju sniegt skaidrojumu, sniedz ieteikumus konstatētā pārkāpuma novēršanai un nosaka termiņu, līdz kuram siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam jānovērš konstatētais pārkāpums.";

1.3. aizstāt 14.punktā vārdu "komersants" ar vārdiem "siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs";

1.4. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ja siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs nenovērš gada laikā atkārtoti izdarītu līdzīgu pārkāpumu (turpmāk - atkārtots pārkāpums) regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, regulators:

15.1. uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;

15.2. nosūta siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam vēstuli, kurā norāda konstatēto atkārtoto pārkāpumu, uzliek par pienākumu novērst atkārtoto pārkāpumu, nosaka termiņu, līdz kuram atkārtotais pārkāpums jānovērš, un brīdina par siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja izslēgšanu no attiecīgā reģistra.";

1.5. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ja šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā vēstulē noteiktajā termiņā siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, regulators lemj par siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja izslēgšanu no attiecīgā reģistra.";

1.6. papildināt ar 16.1 un16.2punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja regulators elektroenerģijas ražotāja vai tirgotāja darbībā konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, par to paziņojot elektroenerģijas ražotājam vai tirgotājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

16.2 Ja elektroenerģijas ražotājs vai tirgotājs atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, par to paziņojot elektroenerģijas ražotājam vai tirgotājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā, un lemj par elektroenerģijas ražotāja vai tirgotāja izslēgšanu no attiecīgā reģistra.";

1.7. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Regulators attiecīgajā reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta izslēgšanu no attiecīgā reģistra.";

1.8. izteikt 1., 2., 3. un 4.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

Paziņojums par elektroenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,
vārds, uzvārds:
Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:  [X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt  
  (komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - elektroenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par katru komersanta elektrostaciju

1. Elektrostacijas faktiskā adrese  
2. Ekonomikas ministrijas atļaujas izdošanas datums  
3. Ekonomikas ministrijas atļaujas Nr.  
4. Elektrostacijas veids:*
  Vēja elektrostacija  
Hidroelektrostacija  
Saules elektrostacija  
Koģenerācijas stacija  
Kondensācijas elektrostacija  
5. Elektrostacijas uzstādītā jauda Elektriskā jauda
(P, MW)
Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)**
Ūdenssildāmo katlu siltuma jauda
(Qūk, MW)**
6. Kurināmā veids ***
  Dabasgāze  
Biogāze  
Biomasa  
Kūdra  
Ogles  
Dīzeļdegviela  
Mazuts  
7. Ražošanas apjoms gadā:
7.1. Elektroenerģija, MWh  
7.2. Siltumenerģija, MWh**  
8. Persona, kurai pārdod siltumenerģiju**  
9. Elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas datums  

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).****

Datums***** _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts***** un tā atšifrējums/

Piezīmes:
* - atzīmēt ar X vienu veidu.
** - aizpildīt tikai par koģenerācijas stacijām.
*** - atzīmēt ar X vienu veidu tikai par koģenerācijas stacijām vai kondensācijas elektrostacijām.
**** - attiecas tikai uz koģenerācijas stacijām.
***** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs


2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

Paziņojums par elektroenerģijas tirgotāja reģistrāciju

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,
vārds, uzvārds:
Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese: [X] Elektroniskā pasta adrese:
Plānotais elektroenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh:  

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt  
  (komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - elektroenerģijas tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs


3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

Paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,
vārds, uzvārds:
Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:  [X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt  
  (komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - siltumenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par katru komersanta siltumenerģijas ražošanas objektu

1. Objekta faktiskā adrese  
2. Uzstādīto katlu jauda, (Quk, MW)  
3. Uzstādīto koģenerācijas iekārtu jauda* Elektriskā jauda
(P, MW)
Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)
   
4. Kurināmā veids**:
  Dabasgāze  
Biogāze  
Biomasa  
Kūdra  
Ogles  
Dīzeļdegviela  
Mazuts vai citi naftas produkti  
Elektroenerģija  
5. No objekta lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā, MWh  
6. Persona, kurai pārdod siltumenerģiju  
7. Objekta ekspluatācijā nodošanas datums  

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums*** _____._____._____________

Persona, kas tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts*** un tā atšifrējums/

Piezīmes:
* - aizpildīt, ja objektā uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru kopējā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW.
** - atzīmēt ar X kurināmā veidu.
*** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs


4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

Paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,
vārds, uzvārds:
Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese: [X] Elektroniskā pasta adrese:
Siltumenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh: Pakalpojuma sniegšanas administratīvā teritorija:
Sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums - fiziskās vai juridiskās personas):  

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt  
  (komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - siltumenerģijas tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums* _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs"

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

04.03.2015