Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.24

Rīgā 2015.gada 25.februārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.8 2.p.)
Informācijas par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem atklāšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem atklāšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas atklāšanas prasības kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras ir iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula Nr. 575/2013) 4. panta 3. punkta izpratnē (tālāk tekstā – iestāde) un kurām saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 piemērošanas jomā noteikto ir jāievēro informācijas publiskas atklāšanas prasības, pamatojoties uz iestādes individuālajiem vai konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

2. Informācijas sagatavošanu pamatojoties uz iestādes konsolidētajiem finanšu pārskatiem veic, piemērojot Regulas Nr. 575/2013 II sadaļas 2. nodaļā noteiktās konsolidācijas prasības.

3. Aktīvu uzskata par apgrūtinātu, ja tas ir ieķīlāts vai uz to attiecas jebkāda veida vienošanās par bilances vai ārpusbilances darījuma nodrošināšanu, vērtspapīrošanu vai kredītkvalitātes uzlabošanu un iestāde nav tiesīga to vienpusēji, bez papildnosacījumu izpildes un/vai iestāšanās un bez otras puses iepriekšējās brīdināšanas pārņemt savā valdījumā. Par apgrūtinātiem uzskata ieķīlātus aktīvus, uz kuriem ne tikai pēc juridiskās formas, bet arī ekonomiskās būtības attiecas jebkādi ierobežojoši nosacījumi iestādei brīvi rīkoties ar tiem, piemēram, aktīvus, pirms kuru līguma izbeigšanas vai aizstāšanas ar citiem aktīviem ir jāsaņem otras darījuma puses piekrišana.

4. Par apgrūtinātiem uzskata aktīvus, kas izriet no šādiem darījumiem:

4.1. nodrošinātie finanšu darījumi, t.sk., līgumi un vienošanās par vērtspapīru atpirkšanu, vērtspapīru aizdevumu un citi nodrošinātu aizdevumu veidi;

4.2. nodrošinājuma līgumi, piemēram, nodrošinājums atvasināto finanšu instrumentu tirgus vērtībai;

4.3. finanšu garantiju nodrošinājums;

4.4. iemaksas centrālo darījumu partneru un citu infrastruktūras iestāžu klīringa sistēmās kā pakalpojuma pieejamības nodrošinājums, kas ietver gan sākotnējās drošības rezerves iemaksas, gan iemaksas saistību izpildes nodrošināšanai;

4.5. kredītoperācijās ar centrālajām bankām. Centrālajā bankā izvietotos aktīvus uzskata par neapgrūtinātiem, ja rīcībai ar šādiem aktīviem nav nepieciešama iepriekšēja centrālās bankas atļauja;

4.6. vērtspapīrošanas pamatā esošie aktīvi gadījumos, kad to atzīšana iestādes finanšu aktīvos netiek pārtraukta. Tīrās ekonomiskās ieinteresētības saistībā ar vērtspapīrošanu pamatā esošos aktīvus uzskata par neapgrūtinātiem, ja šie vērtspapīri nav ieķīlāti vai jebkādā citā veidā izmantoti kā darījuma nodrošinājums;

4.7. nodrošinājuma portfelī iekļautie aktīvi, kurus izmanto segto obligāciju emitēšanai. Segto obligāciju pamatā esošos aktīvus uzskata par apgrūtinātiem, izņemot gadījumus, kad iestādes turējumā ir segtās obligācijas saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 33. pantu.

5. Aktīvus, kurus paredzēts nodot kā nodrošinājumu iespējamo kredītsaistību izpildei, ja iestāde ir tiesīga tos vienpusēji, bez papildnosacījumu izpildes un/vai iestāšanās un bez otras puses iepriekšējās brīdināšanas pārņemt savā valdījumā, uzskata par neapgrūtinātiem līdz brīdim, kamēr tie netiek faktiski izmantoti kā nodrošinājums.

6. Iestāde atklāj informāciju par apgrūtinājumiem, kas izriet no visiem tās darījumiem, t.sk., no visiem darījumiem ar centrālajām bankām.

7. Iestāde informāciju atklāj saskaņā ar noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā norādītajām formām un papildu sniedz aprakstošu informāciju par apgrūtinājuma būtību saskaņā ar noteikumu 14. punktu.

8. Informāciju saskaņā ar noteikumu prasībām atklāj tajā pašā valūtā un mērvienībās kā pārējo informāciju, kuru atklāj saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 astotās daļas prasībām. Ja informāciju saskaņā ar noteikumu prasībām atklāj finanšu pārskatu pielikumā vai tā ir iekļauta vienā dokumentā ar finanšu pārskatiem, izmanto iestādes finanšu pārskatos lietoto valūtu un mērvienības. Iestāde var atklāt papildu informāciju, izmantojot citu valūtu.

9. Iestāde datus atklāj, pamatojoties uz skaitļu grupas vidējo rādītāju, kas aprēķināts vismaz no secīgiem četru ceturkšņu beigu datiem iepriekšējo divpadsmit mēnešu periodā.

10. Saskaņā ar noteikumu prasībām atklājamo informāciju iekļauj dokumentā, kurā ir iekļauta pārējā saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 astotās daļas prasībām atklājamā informācija. Ja objektīvo iemeslu dēļ to nav iespējams nodrošināt, dokumentā, kur atklāj informāciju atbilstoši Regulas Nr. 575/2013 astotās daļas prasībām, sniedz nepārprotamu norādi uz vietu, kur ir pieejama saskaņā ar šo noteikumu prasībām atklājamā informācija.

II. Pārskatu sagatavošana

11. Pārskatā "Aktīvi" (1. pielikums) atklāj informāciju par apgrūtināto un neapgrūtināto aktīvu uzskaites vērtību un patieso vērtību saskaņā ar A formā norādīto sadalījumu. Pārskatā "Aktīvi" uzrāda aktīvus, kurus saskaņā ar gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanai piemērotajiem Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras ir publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (tālāk tekstā – Starptautiskie finanšu pārskatu standarti), atzīst iestādes bilancē.

12. Pārskatā "Saņemtais nodrošinājums" (2. pielikums) atklāj informāciju par iestādes saņemto nodrošinājumu saskaņā ar B formā norādīto sadalījumu, kuru saskaņā ar gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanai piemērotajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, neatzīst iestādes bilancē. Saņemto nodrošinājumu un pašu emitētos parāda vērtspapīrus, atspoguļo sadalījumā pa apgrūtinātiem un tādiem, kas ir pieejami apgrūtinājumam. Saņemto nodrošinājumu uzskata par pieejamu apgrūtinājumam, ja iestāde ir tiesīga vienpusēji, bez papildnosacījumu izpildes un iestāšanās un bez otras puses iepriekšējās brīdināšanas to pārdot vai atkārtoti ieķīlāt. Pašu emitētos parāda vērtspapīrus, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus, uzskata par pieejamiem apgrūtinājumam, ja iestāde ir tiesīga vienpusēji, bez papildnosacījumu izpildes un iestāšanās un bez otras puses iepriekšējās brīdināšanas tos pārdot vai atkārtoti ieķīlāt.

13. Pārskatā "Apgrūtinātie aktīvi un saņemtais nodrošinājums, kas kalpo par iestādes finanšu saistību nodrošinājumu" (3. pielikums) atklāj informāciju par saistībām, kuru izpilde nodrošināta ar aktīvu apgrūtinājumu un saņemto nodrošinājumu saskaņā ar C formā norādīto sadalījumu. Kolonnā 010 uzrāda attiecīgo saistību, iespējamo saistību, t.sk. izsniegto galvojumu, un no aizdotiem vērtspapīriem ar bezskaidras naudas nodrošinājumu radušos saistību, ciktāl šādi darījumi paredz aktīvu apgrūtinājumu, kopējo vērtību. Kolonnā 030 uzrāda apgrūtināto aktīvu, saņemtā nodrošinājuma un pašu emitēto parāda vērtspapīru, izņemot pašu segto obligāciju vai ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru, kopējo vērtību, summējot A formas kolonnā 010 un B formas kolonnā 010 ietvertos lielumus.

14. Papildu informācijā par apgrūtinājuma būtību atklāj aprakstošu informāciju par iestādes darbības modeļa ietekmi uz apgrūtinājuma apmēra izmaiņām un apgrūtinājuma nozīmi iestādes finansēšanas modelī, sniedzot izklāstu vismaz par:

14.1. apgrūtinājuma galvenajiem avotiem un veidiem, sniedzot detalizētāku informāciju par apgrūtinājumu, kura pamatā ir iestādes būtiskas darbības ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, vērtspapīru aizdevumiem, vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, segto obligāciju emisiju un vērtspapīrošanu;

14.2. apgrūtinājuma attīstību laika gaitā, īpaši norādot informāciju par to, kādas izmaiņas notikušas, salīdzinot ar iepriekšējo informācijas atklāšanas periodu;

14.3. apgrūtinājuma struktūru sadalījumā pa iestādes konsolidācijas grupas sabiedrībām;

14.4. situācijām, kad konstatēts pārmērīgs saistību izpildes nodrošinājums un tā vispārēju aprakstu;

14.5. saistību nodrošinājuma līgumu noteikumu un nosacījumu vispārēju aprakstu;

14.6. noteikumu 1. pielikuma A formas kolonnas 060 "Neapgrūtinātu aktīvu uzskaites vērtība" rindā 120 "Citi aktīvi" iekļauto bilances posteņu proporcionālās daļas novērtējumu, kuru iestāde savas parastās komercdarbības gaitā neuzskatītu par pieejamu apgrūtinājumam, piemēram, nemateriālie aktīvi, t.sk. nemateriālā vērtība, atliktā nodokļa aktīvi, pamatlīdzekļi, atvasinātie finanšu aktīvi, līgumi par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanas iespēju un akciju aizņēmuma parādi;

14.7. citu informāciju, kuru iestāde uzskata par būtisku aktīvu apgrūtinājuma novērtēšanai.

III. Noslēguma jautājumi

15. Iestāde pirmo reizi informāciju sagatavo un atklāj saskaņā ar noteikumu prasībām par stāvokli 2014. gada 31. decembrī.

16. Sagatavojot informāciju par stāvokli 2014. gada 31. decembrī, iestāde var atkāpties no noteikumu 9. punktā minētā un izmantot datus par stāvokli 2014. gada 31. decembrī. Iestāde aprakstošajā informācijā saskaņā ar noteikumu 14. punktu papildus norāda, vai datu atklāšanā izmantots noteikumu 9. punktā minētais aprēķins vai dati par stāvokli 2014. gada 31.decembrī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes 2014. gada 27. jūnija EBA/GL/2014/03 "Pamatnostādnes attiecībā uz informācijas atklāšanu par pagrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

A forma Aktīvi

 

Apgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība

Apgrūtināto aktīvu patiesā vērtība

Neapgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība

Neapgrūtināto aktīvu patiesā vērtība

010

040

060

090

010

Iestādes aktīvi kopā  

X

 

X

030

t.sk. kapitāla instrumenti        

040

t.sk. parāda vērtspapīri        

120

t.sk. citi aktīvi  

X

 

X


2.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

B forma Saņemtais nodrošinājums

 

Saņemtā nodrošinājuma un pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir apgrūtināti, patiesā vērtība

Saņemtā nodrošinājuma un pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir pieejami apgrūtinājumam, patiesā vērtība

010

040

130

Iestādes saņemtais nodrošinājums kopā    

150

t.sk. kapitāla instrumenti    

160

t.sk. parāda vērtspapīri    

230

t.sk. cits saņemtais nodrošinājums    

240

Pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri    

3.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

C forma Apgrūtinātie aktīvi un saņemtais nodrošinājums, kas kalpo par iestādes finanšu saistību nodrošinājumu

 

Attiecīgās saistības, iespējamās saistības vai aizdotie vērtspapīri

Apgrūtinātie aktīvi, saņemtais nodrošinājums un pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri

010

030

010

Finanšu saistību uzskaites vērtība    
28.02.2015