Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.90

Rīgā 2015.gada 24.februārī (prot. Nr.10 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
15.panta trešo daļu, 16.panta piekto daļu un
 17.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr. 1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 182. nr.; 2011, 9. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. administratora sertifikāta darbības apturēšanas, izbeigšanas un sertifikāta anulēšanas kārtību.";

1.2. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Maksātnespējas likuma 14. pantā noteikto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu nodrošina biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (turpmāk - Administratoru asociācija), administratoru sertificēšanu, atkārtotu sertificēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu, izbeigšanu un sertifikāta anulēšanu veic Administratoru asociācijas sertifikācijas centrs, kas akreditēts atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām.";

1.3. aizstāt 3. punktā vārdus "sertifikāta darbības izbeigšanu un anulēšanu" ar vārdiem "sertifikāta darbības apturēšanu, atjaunošanu, izbeigšanu un sertifikāta anulēšanu";

1.4. papildināt noteikumus ar 59.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.5. sertifikāta darbības apturēšanas un atjaunošanas datums.";

1.5. papildināt 66. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Vērtēšanas periodā netiek ieskaitīts periods, kurā sertifikāta darbība bija apturēta.";

1.6. aizstāt 69. punktā skaitļus un vārdu "70.5., 70.6. un 70.7." ar skaitļiem un vārdu "70.4., 70.5. un 70.6.";

1.7. izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Administratora sertifikāta darbības apturēšana un izbeigšana un sertifikāta anulēšana";

1.8. izteikt 75. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"75. Ja sertifikāta darbība ir izbeigta, apturēta vai atjaunota vai sertifikāts ir anulēts:";

1.9. izteikt 75.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.2. Maksātnespējas administrācija pēc šo noteikumu 76. punktā minētā lēmuma apstrīdēšanas termiņa beigām iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas, ja administratora sertifikāta darbība izbeigta vai sertifikāts ir anulēts. Ja divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta darbības apturēšanu administrators neiesniedz tiesā pieteikumu par atkāpšanos, Maksātnespējas administrācija iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas. Pēc administratora atcelšanas Maksātnespējas administrācija maksātnespējas procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesaka tiesai citu kandidātu;";

1.10. papildināt noteikumus ar 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, 75.5, 75.6, 75.7, 75.8, 75.9, 75.10, 75.11, 75.12 un 75.13 punktu šādā redakcijā:

"75.1 Administrators Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos var lūgt apturēt sertifikāta darbību. Lai apturētu sertifikāta darbību, administrators Administratoru asociācijā iesniedz iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanu (11. pielikums) un sertifikāta darbības apturēšanas pamatu apliecinošus dokumentus, kā arī apliecina, ka ir samaksājis par sertifikāta darbības apturēšanu.

75.2 Lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku līdz diviem gadiem Administratoru asociācija pieņem 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

75.3 Ja pēc sertifikāta darbības apturēšanas termiņa beigām nav zudis sertifikāta darbības apturēšanas pamats, administrators var lūgt pagarināt sertifikāta darbības apturēšanu, līdz sertifikāta darbības apturēšanas termiņa beigām iesniedzot Administratoru asociācijā šo noteikumu 75.1 punktā minēto iesniegumu.

75.4 Pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta darbības apturēšanu administrators nekavējoties iesniedz tiesā pieteikumus par atkāpšanos no administratora pienākumu pildīšanas lietvedībā esošajos maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos.

75.5 Administratoram ir pienākums nekavējoties informēt Administratoru asociāciju, ja ir mainījies vai zudis sertifikāta darbības apturēšanas pamats.

75.6 Lai atjaunotu sertifikāta darbību, administrators līdz sertifikāta darbības apturēšanas termiņa beigām iesniedz Administratoru asociācijā iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu (12. pielikums). Iesniegumā administrators apliecina, ka viņš atbilst Maksātnespējas likuma 13. panta pirmajā daļā norādītajām prasībām un uz viņu neattiecas Maksātnespējas likuma 13. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, kā arī apliecina, ka ir samaksājis par sertifikāta darbības atjaunošanu.

75.7 Lēmumu par sertifikāta darbības atjaunošanu Administratoru asociācija pieņem mēneša laikā no šo noteikumu 75.8 1. un 75.8 3. apakšpunktā minēto apstākļu iestāšanās vai no dienas, kad Administratoru asociācija ir saņēmusi šo noteikumu 75.82. apakšpunktā norādītās ziņas.

75.8 Administratoru asociācija lemj par sertifikāta darbības atjaunošanu, ja:

75.8 1. administrators ir iesniedzis iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu;

75.8 2. ir zudis sertifikāta darbības apturēšanas pamats;

75.8 3. ja sertifikāta darbības apturēšanas termiņš beidzies pirms sertifikāta derīguma termiņa un administrators nav iesniedzis iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanas termiņa pagarināšanu vai iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu.

75.9 Lemjot par sertifikāta darbības atjaunošanu, Administratoru asociācija pārbauda, vai administrators atbilst Maksātnespējas likuma 13. panta pirmajā daļā minētajām prasībām un vai uz viņu neattiecas Maksātnespējas likuma 13. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.

75.10 Pieņemot lēmumu par sertifikāta darbības atjaunošanu, Administratoru asociācija pagarina tā darbības termiņu, lai kopējais sertifikāta darbības termiņš būtu divi gadi, neiekļaujot sertifikāta darbības apturēšanas periodu.

75.11 Ja sertifikāta darbības apturēšanas termiņš beidzies pēc sertifikāta derīguma termiņa un administrators nav iesniedzis iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanas termiņa pagarināšanu vai iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu, administratora sertifikāta darbība atzīstama par izbeigtu līdz ar tā termiņa beigām.

75.12 Ja administratora iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu iesniegts laikā, kad maksātnespējas procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lemjams jautājums par administratora atkārtotu sertificēšanu, administratora sertifikāta darbības izbeigšanu vai sertifikāta anulēšanu, Administratoru asociācija vispirms lemj par administratora atkārtotu sertificēšanu, sertifikāta darbības izbeigšanu vai sertifikāta anulēšanu.

75.13 Lemjot par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu vai sertifikāta anulēšanu, Administratoru asociācija normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos uzaicina administratoru sniegt viedokli un paskaidrojumus. Administratora neierašanās vai paskaidrojumu nesniegšana nav šķērslis minēto jautājumu izskatīšanai.";

1.11. aizstāt 76. punktā vārdus "sertifikāta darbības izbeigšanu vai anulēšanu" ar vārdiem "sertifikāta darbības apturēšanu, atjaunošanu, izbeigšanu vai sertifikāta anulēšanu";

1.12. izteikt 81. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Maksātnespējas reģistra pārzinis nodrošina iespēju elektroniski saņemt maksātnespējas reģistra datus par administratoriem, kā arī izsniegtajiem un anulētajiem sertifikātiem un sertifikātiem, kuru darbība ir apturēta, atjaunota vai izbeigta.";

1.13. izteikt 7., 8. un 9. pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra
noteikumiem Nr.1038

Sertifikāta paraugs

Akreditācijas zīme un reģistrācijas numurs

Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" logo

Sertifikācijas centrs

Sertifikāts

Nr.______

 
(vārds, uzvārds)

personas kods ______________________________

ir tiesīgs veikt maksātnespējas procesa administratora pienākumus.

Sertifikāta darbības termiņš no   līdz  
  (datums)   (datums)

Persona ir sertificēta atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumiem Nr. 1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība".

Sertifikācijas centrs akreditēts  
  (akreditācijas institūcija)

atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

Sertifikācijas centra vadītājs      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Izsniegšanas vieta un datums ________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra
noteikumiem Nr.1038

Maksātnespējas procesa administratoru sertifikātu reģistrs Nr._____

Datums___________________

Vieta_____________________

Nr.
p. k.

Vārds, uzvārds Personas kods Sertifikāta numurs Sertifikāta darbības termiņš Sertifikāta izdošanas datums Sertifikāta apturēšanas un atjaunošanas datums Sertifikāta darbības pagarināšanas termiņš Sertifikāta anulēšanas /darbības izbeigšanas datums Sertifikāta izsniegšanas veids un datums
no līdz apturēts atjaunots līdz
                       
                       
                       
                       

9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra
noteikumiem Nr.1038

Iesnieguma paraugs par atkārtotu sertificēšanu

Biedrībai
"Latvijas Sertificēto maksātnespējas
procesa administratoru asociācija"

Iesniegums par atkārtotu sertificēšanu

Datums  
Vārds  
Uzvārds  
Personas kods  
Sertifikāta Nr.  
Prakses vietas adrese  
Sertifikāta darbības termiņš no   līdz  
Elektroniskā pasta adrese  
Tālrunis  

Lūdzu veikt atkārtotu sertificēšanu un pagarināt mana sertifikāta Nr.____ darbības termiņu.

Apliecinu, ka:

1) atbilstu Maksātnespējas likuma 13. panta pirmajā daļā administratoram izvirzītajām prasībām;

2) uz mani neattiecas Maksātnespējas likuma 13. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;

3) esmu samaksājis par atkārotu sertificēšanu;

4) visa sniegtā informācija ir patiesa.

Sertifikātu vēlos saņemt (atzīmēt vēlamo informācijas saņemšanas veidu ar ):

pa pastu

pa elektronisko pastu

   
(paraksts*)  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.14. papildināt noteikumus ar 11. un 12. pielikumu šādā redakcijā:

"11.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra
noteikumiem Nr.1038

Iesnieguma paraugs par sertifikāta darbības apturēšanu

Biedrībai
"Latvijas Sertificēto maksātnespējas
procesa administratoru asociācija"

Iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods  
Sertifikāta Nr.  
Prakses vietas adrese  
Sertifikāta darbības termiņš no   līdz  
Elektroniskā pasta adrese  
Tālrunis  
Lūdzu apturēt mana sertifikāta Nr.   darbību līdz   .
      (datums)  

Sertifikāta darbības apturēšanas pamats

 
 

Apliecinu, ka:

1) esmu samaksājis par sertifikāta darbības apturēšanu (sertifikāta darbības apturēšanas termiņa pagarināšanu);

2) visa iesniegtā informācija ir patiesa.

Pielikumā:

 
 
 
 
     
     
(datums*)   (paraksts*)

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra
noteikumiem Nr.1038

Iesnieguma paraugs par sertifikāta darbības atjaunošanu

Biedrībai
"Latvijas Sertificēto maksātnespējas
procesa administratoru asociācija"

Iesniegums par sertifikāta darbības atjaunošanu

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods  
Sertifikāta Nr.  
Prakses vietas adrese  
Sertifikāta darbības termiņš no   līdz  
Elektroniskā pasta adrese  
Tālrunis  

Lūdzu atjaunot mana sertifikāta Nr.______ darbību.

Apliecinu, ka:

1) atbilstu Maksātnespējas likuma 13. panta pirmajā daļā administratoram izvirzītajām prasībām;

2) uz mani neattiecas Maksātnespējas likuma 13. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;

3) esmu samaksājis par sertifikāta darbības atjaunošanu;

4) visa sniegtā informācija ir patiesa.

     
(datums*)   (paraksts*)

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. martā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministra vietā -
kultūras ministre Dace Melbārde

01.03.2015