Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/5

Rīgā 2015.gada 19.februārī (prot. Nr.6, 4.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 96.nr.; 2011, 97., 103.nr; 2012, 53.nr.; 2013, 193.nr.) šādus grozījumus:

1.1. 2.punktā:

1.1.1. svītrot 2.2.apakšpunktu;

1.1.2. svītrot 2.6., 2.7. un 2.8.apakšpunktu;

1.1.3. izteikt 2.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.18. kopkapitāla rentabilitāte - peļņas pirms procentu un nodokļu nomaksas attiecība pret gada vidējo kopkapitāla vērtību. Kopkapitāls ir pamatlīdzekļiem proporcionāli attiecināmā pašu kapitāla un ilgtermiņa aizņemtā kapitāla, par kuru ir noslēgti līgumi, summa. Gada vidējā kopkapitāla vērtība ir kopkapitāla vērtības perioda sākumā un beigās vidējā vērtība;";

1.2. svītrot 7.punktu;

1.3. svītrot 8.punktu;

1.4. svītrot 9. un 10.punktā vārdu " esošai";

1.5. 11.punktā:

1.5.1. izteikt 11.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.12. aprēķinot kopkapitāla rentabilitāti, izmanto uz siltumenerģiju un koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmo gada vidējo kopkapitāla vērtību un peļņu pirms procentiem un nodokļiem;";

1.5.2. svītrot 11.13.apakšpunktā vārdus "iekšējā peļņas norma vai";

1.5.3. izteikt 11.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.14. koģenerācijas stacijai, kurā ražo siltumenerģiju un elektroenerģiju tikai koģenerācijas režīmā, aprēķinot tarifu tikai ražotajai siltumenerģijai, izmaksu pārdale starp elektroenerģiju un siltumenerģiju pēc iepriekšminētās kārtības nav nepieciešama. Aprēķinātajā tarifu projektā ietver ienākumus par pārdoto elektroenerģijas pārpalikumu, izmantojot koģenerācijas stacijai noteikto iepirkuma tarifu vai vienošanās cenu. Siltumenerģijas tarifu projektu aprēķina tā, lai kopējie ienākumi no elektroenerģijas un siltumenerģijas pārdošanas nepārsniedz metodikā noteikto kopkapitāla rentabilitātes vērtību. Koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifs nedrīkst būt augstāks par siltumenerģijas cenas etalonu;";

1.5.4. svītrot 11.15.apakšpunktu;

1.6. svītrot 18.punktā 1.tabulas rindas 18.22, 18.33 un 18.36;

1.7. 19.punktā:

1.7.1. izteikt 19.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.12. tabulas rinda 18.14,18.15 - norāda cietā kurināmā zemāko sadegšanas siltumu, pie kura nosaka cietā kurināmā pirkšanas līgumcenu, norāda dabasgāzes iepriekšējā perioda faktisko zemāko sadegšanas siltumu. 18.15, 18.17, 18.19 attiecas uz siltuma maksimumslodžu katlu iekārtām;";

1.7.2. izteikt 19.14.apakšpunktā skaitli "600" ar skaitli "853,7";

1.7.3. svītrot 19.15.apakšpunktu;

1.7.4. izteikt 19.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.16. tabulas rinda 18.23 - ja koģenerācijas iekārtās izmanto dabasgāzi, nosaka pēc šādas formulas:

ĪKKOĢ = 32.631 x QJUBRUTO -0.0377 ;

ja koģenerācijas iekārtās izmanto šķidro kurināmo, nosaka pēc šādas formulas:

ĪKKOĢ = 34.589 x QJUBRUTO -0.0377 ;

ja koģenerācijas iekārtās izmanto cieto kurināmo, nosaka pēc šādas formulas:

ĪKKOĢ = -16.194 x LN(QJUBRUTO)+121.035, kur LN(QJUBRUTO) - naturālais logaritms no QJUBRUTO ;";

1.7.5. aizstāt 19.21.apakšpunktā ietverto formulu "KQ = 2.16 x KQŪK" ar formulu " KQ =3.07 x KQŪK";

1.7.6. izteikt 19.25. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.25. tabulas rindas 18.34, 18.37 formulas ir lineāras sakarības starp kopkapitāla rentabilitāti un peļņas aprēķina (rentabilitātes) koeficientu, kuras iegūtas matemātiskas modelēšanas rezultātā;";

1.8. izteikt 27.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. tabulas rinda 26.19-26.21 - tarifu projekta aprēķinam pievieno plānoto grāmatvedības bilanci par tarifa aprēķina periodu un vidējā kopkapitāla aprēķinu.";

1.9. 28.punktā izteikt 6.tabulu šādā redakcijā:

"Naudas plūsmas pārskats

Nr.p.k. Nosaukums Mērvienība Apzīmējums; aprēķina izteiksme
  Gadi pēc kārtas    
28.1 Kopējā ienākošā plūsma tūkst. EUR KIEP=IEE+IEQ
28.2 Ieņēmumi par elektroenerģiju tūkst. EUR IEE
28.3 Ieņēmumi par siltumenerģiju tūkst. EUR IEQ
28.4 Kopējā izejošā plūsma tūkst. EUR KIZP= ISD+N+KPROC+KPAM
28.5 Saimnieciskās darbības izmaksas tūkst. EUR ISD=IM+IPRAŽ
28.6 Nodokļi (UIN un NĪN) tūkst. EUR N=UIN+NĪN
28.7 Procentu maksājumi tūkst. EUR KPROC=KPROCQ+KPROCE
28.8 Aizņēmuma pamatdaļas maksa tūkst. EUR KPAM=KPAMQ+KPAME
28.9 TĪRĀ NAUDAS PLŪSMA tūkst. EUR TNP=KIEP-KIZP"

1.10. svītrot 29.punktu;

1.11. 31.punktā:

1.11.1. svītrot 31.1. un 31.2.apakšpunktu;

1.11.2. svītrot 31.3. un 31.4.apakšpunktā vārdu "esošām";

1.12. 34.punktā:

1.12.1. svītrot 34.1. un 34.2.apakšpunktu;

1.12.2. svītrot 34.3. un 34.4.apakšpunktā vārdu "esošām";

1.13. svītrot 34.1 punktā skaitli un vārdu "7. un";

1.14. 38.punktā:

1.14.1. izteikt 38.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.3. ja koģenerācijas stacijā plānots izmantot vairākus kurināmā veidus, aprēķinu veic, izmantojot svērto lietderības koeficientu, kuru nosaka, ņemot vērā katra kurināmā īpatsvaru;";

1.14.2. papildināt ar 38.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.4. ja koģenerācijas stacijā plānots izmantot cieto kurināmo, aprēķinu veic, izmantojot lietderības koeficientu, kas nav mazāks par 85%.";

1.15. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas tarifu pārskata cikls koģenerācijas stacijai ir trīs gadi vai mazāk atbilstoši obligātā iepirkuma termiņam.";

1.16. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Koģenerācijas stacijām tarifus aprēķina, pamatojoties uz prognozētajām komersanta izmaksām gadā.";

1.17. svītrot 49.punktu;

1.18. svītrot 50.punktu;

1.19. papildināt ar 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Tarifu projekts, kuru komersants iesniedzis regulatorā līdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.1/5 "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika"" spēkā stāšanās dienai un kura izvērtēšana nav pabeigta, tiek izvērtēts saskaņā ar spēkā esošo metodiku tarifu projekta izvērtēšanas brīdī.".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

25.02.2015