Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.69

Rīgā 2015.gada 10.februārī (prot. Nr.7 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.panta otro daļu un Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 62., 84. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka institūciju, kura veic būvizstrādājumu tirgus (ražošanas un tirdzniecības vietas, būvlaukumi) uzraudzību, kā arī nosaka uzraudzības kārtību, bet būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk - regula (ES) Nr. 305/2011), - arī kārtību, kādā izvirza prasības būvizstrādājuma atbilstībai, pieprasa un saņem būvizstrādājumu paraugus, veic laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes, un gadījumus, kad izdevumus par attiecīgu ekspertīžu veikšanu sedz būvizstrādājuma ražotājs, importētājs vai izplatītājs.

2. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - centrs) veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību, pārbaudot būvizstrādājumu atbilstību normatīvajos aktos būvniecības jomā un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām un ražotāja deklarētajām ekspluatācijas īpašībām."

2. Papildināt II nodaļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Centrs veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību:

2.1 1. būvizstrādājumiem, uz kuriem ir attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas, - saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011, Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk - regula (EK) Nr. 765/2008), un šajos noteikumos noteikto kārtību;

2.1 2. būvizstrādājumiem, uz kuriem ir attiecināmi šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, - saskaņā ar regulu (EK) Nr. 765/2008 un šajos noteikumos noteikto kārtību;

2.1 3. būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas un šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, - pārbaudot šo noteikumu 30.8 2. apakšpunktā norādītās dokumentācijas esību saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību."

3. Izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. pieprasīt un saņemt no atbilstības novērtēšanas institūcijām un paziņotajām institūcijām regulas (ES) Nr. 305/2011 39. panta izpratnē informāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar ekspertējamā būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanu vai ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanu un pārbaudi."

4. Papildināt 4. punktu aiz skaitļa un vārda "2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī šo noteikumu 30.2 4. un 30.8 2. apakšpunktā".

5. Papildināt 5. punktu aiz vārda "gadījumos" ar vārdiem un skaitli "kā arī ja ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka būvizstrādājums, uz kuru attiecas šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, neatbilst normatīvo aktu vai attiecīgā standarta prasībām".

6. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. centrs, konstatējot būvizstrādājumu neatbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā, veic regulā (ES) Nr. 305/2011, regulā (EK) Nr. 765/2008, Preču un pakalpojumu drošuma likumā un Būvniecības likumā noteiktās darbības un par atklātajām neatbilstībām rakstiski informē attiecīgo būvinspektoru un būvdarbu veicēju;".

7. Papildināt noteikumus ar IV1 un IV2 nodaļu šādā redakcijā:

"IV.1 Atbilstības prasības būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecināmi šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti

30.1 Būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecināmi šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, atbilstību novērtē saskaņā ar vienu no šo noteikumu 2. pielikumā norādītajām atbilstības novērtēšanas sistēmām, kas noteikta attiecīgajā standartā.

30.2 Būvizstrādājuma ražotājam ir šādi pienākumi:

30.2 1. Latvijas tirgū piedāvāt tikai tādus būvizstrādājumus, kas ir derīgi paredzētajam izmantošanas veidam, atbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā būvei noteiktajām būtiskajām prasībām (turpmāk - būtiskās prasības) un šo noteikumu 1. pielikumā minētajam standartam;

30.2 2. nodrošināt, ka uz būvizstrādājuma ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits identifikācijas elements vai, ja izstrādājuma izmēra vai rakstura dēļ tas nav iespējams, nodrošināt, ka attiecīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai pievienotajā dokumentā;

30.2 3. novērtēt būvizstrādājuma atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā minētā standarta prasībām;

30.2 4. katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievienot produkta standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

30.2 4.1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;

30.2 4.2. būvizstrādājuma identifikācija elements;

30.2 4.3. Latvijas valsts standarts, kuram būvizstrādājums atbilst;

30.2 4.4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;

30.2 4.5. paredzētais izmantojums;

30.2 4.6. atbilstības novērtēšanas institūcijas nosaukums, ja tāda ir iesaistīta;

30.2 4.7. vārds, uzvārds un amats personai, kas ražotāja vārdā paraksta atbilstību apliecinošo dokumentu;

30.2 4.8. izdošanas vieta un datums;

30.2 5. pēc centra pamatota pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu būvizstrādājuma atbilstību standarta un normatīvo aktu prasībām, kas uz to ir attiecināmi;

30.2 6. pēc centra pieprasījuma veikt nepieciešamās darbības, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt attiecīgā ražotāja tirgū laistie būvizstrādājumi.

30.3 Būvizstrādājuma importētājam, ražotāja pilnvarotajam pārstāvim un izplatītājam ir šādi pienākumi:

30.3 1. Latvijas tirgū piedāvāt tikai tādus būvizstrādājumus, kas ir derīgi paredzētajam izmantošanas veidam, atbilst būtiskajām prasībām un šo noteikumu 1. pielikumā minētajam standartam;

30.3 2. nodrošināt, ka ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 30.2 2. un 30.2 4. apakšpunktā minētās prasības;

30.3 3. pēc centra pamatota pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu būvizstrādājuma atbilstību standarta un normatīvo aktu prasībām, kas uz to ir attiecināmi;

30.3 4. pēc centra pieprasījuma veikt nepieciešamās darbības, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt to tirgū piedāvātie būvizstrādājumi.

30.4 Atbilstības novērtēšanas institūcijas veic trešās puses uzdevumus atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajām atbilstības novērtēšanas sistēmām.

30.5 Ja, veicot ražotnes un ražošanas procesa sākotnējo kontroli, atbilstības novērtēšanas institūcija konstatē, ka ražotājs nav nodrošinājis būvizstrādājuma atbilstību standarta un normatīvo aktu prasībām, kas uz to ir attiecināmi, tā pieprasa, lai ražotājs veic koriģējošus pasākumus, un neizsniedz sertifikātu.

30.6 Ja, veicot uzraudzību, atbilstības novērtēšanas institūcija konstatē, ka būvizstrādājuma tehniskās vai fizikālās īpašības vairs nav tādas pašas kā izstrādājuma tipam, tā pieprasa, lai ražotājs veic koriģējošus pasākumus un, ja nepieciešams, atsauc vai anulē sertifikātu.

30.7 Ja netiek veikti koriģējoši pasākumi vai tie nedod vēlamo rezultātu, atbilstības novērtēšanas institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc attiecīgos sertifikātus.

IV.2 Atbilstības prasības būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas un šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti

30.8 Būvizstrādājuma ražotājam ir šādi pienākumi:

30.8 1. nodrošināt, ka uz būvizstrādājuma ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits identifikācijas elements vai, ja izstrādājuma izmēra vai rakstura dēļ tas nav iespējams, nodrošina, ka attiecīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai pievienotajā dokumentā;

30.8 2. katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievienot produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

30.8 2.1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;

30.8 2.2. būvizstrādājuma identifikācijas elements;

30.8 2.3. tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir;

30.8 2.4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;

30.8 2.5. paredzētais izmantojums.

30.9 Būvizstrādājuma importētāja, ražotāja pilnvarotā pārstāvja un izplatītāja pienākums ir nodrošināt, ka ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 30.8 punktā noteiktās prasības."

8. Papildināt noteikumus ar 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.marta
noteikumiem Nr.156

Piemērojamo standartu saraksts

Nr. 
p. k.
Nosaukums
1. LVS 203-2:2005 "Stikla materiāli būvniecībai - Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai - Tehniskie noteikumi"
2. LVS 156-1:2009 "Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai"
3. LVS 191-1:2012 "Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana"

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.marta
noteikumiem Nr.156

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas

Nr. 
p. k.
Atbilstības novērtēšanas sistēma Ražotāja pienākumi Atbilstības novērtēšanas institūcijas pienākumi
1. 1+ Ražošanas procesa kontrole.

Ražotnē iegūto paraugu turpmāka kontroltestēšana atbilstoši noteiktajam testēšanas plānam

Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas inspicēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzība.

Ražotnē, tirdzniecības vietās vai būvlaukumā atlasītu paraugu kontroltestēšana

2. 1 Ražošanas procesa kontrole.

Ražotnē iegūto paraugu turpmāka kontroltestēšana atbilstoši noteiktajam testēšanas plānam

Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas inspicēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzība

3. 2+ Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana.

Ražošanas procesa kontrole.

Ražotnē iegūto paraugu turpmāka kontroltestēšana atbilstoši noteiktajam testēšanas plānam

Ražošanas procesa kontroles sistēmas inspicēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzība

4. 3 Ražošanas procesa kontrole Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana
5. 4 Ražošanas procesa kontrole.

Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana

Nav"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

25.02.2015