Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumus Nr. 70 "Noteikumi par valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. maijam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.843

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 82.§)
Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2015.gadam" 48.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs), par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai (turpmāk – valsts atbalsts), ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, bet pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē nesaņem, kā arī valsts atbalsta apmēru.

2. Valsts atbalsts ir paredzēts norēķinam par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.

3. Lai saņemtu valsts atbalstu izdevumu segšanai par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, bērna likumīgais pārstāvis:

3.1. noslēdz rakstisku līgumu ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;

3.2. rakstiski informē pašvaldību, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, par to, ka bērns saņem pakalpojumu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, un norāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja datus:

3.2.1. juridiskai personai – juridisko adresi un reģistrācijas numuru;

3.2.2. fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi.

4. Valsts atbalsts nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

5. Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām var nodrošināt līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.

6. Pašvaldības līdzfinansējums šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības saistošajos noteikumos, domes lēmumā vai līgumā noteikts pašvaldības līdzfinansējums bērnam pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

7. Valsts atbalsta apmērs par vienu bērnu tiek noteikts līdz 142 euro mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka kopējais valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma (ja tāds tiek nodrošināts) apmērs vienam bērnam nepārsniedz:

7.1. 228 euro – Rīgas plānošanas reģionā pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā;

7.2. 185 euro – ārpus Rīgas plānošanas reģiona pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā.

8. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam visā valsts atbalsta izmaksas periodā ir pienākums samazināt bērna likumīgā pārstāvja līdzfinansētās daļas apmēru tādā apmērā, kas atbilst kopējam izmaksātajam atbalsta apmēram. Ja bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs paaugstina pakalpojuma cenu, tas sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai pamatojumu par cenu pieaugumu.

9. Ja maksa par bērnu uzraudzības pakalpojumu ir mazāka nekā valsts atbalsts, tad valsts atbalsts tiek nodrošināts tādā apmērā, kāda ir maksa par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.

10. Ja pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu un maksa par bērnu uzraudzības pakalpojumu ir šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minētajā apmērā vai mazāka par to, valsts atbalsts tiek piešķirts atbilstoši starpībai starp līgumā par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu noteikto pakalpojuma cenu un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu, bet ne vairāk par 142 euro.

11. Ja pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu un maksa par bērnu uzraudzības pakalpojumu ir lielāka par šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minēto atbalsta apmēru, valsts atbalsts tiek piešķirts atbilstoši starpībai starp kopējā atbalsta summu un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu, bet ne vairāk par 142 euro.

12. Ja pašvaldības līdzfinansējums ir šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minētajā apmērā vai lielāks par to, valsts atbalsts netiek paredzēts.

13. Valsts atbalsta līdzekļi netiek piešķirti par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šādā gadījumā valsts atbalsts tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izziņa.

14. Valsts atbalsta izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts. Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, valsts atbalstu Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu vai bijis attaisnotā prombūtnē šo noteikumu 13. punkta izpratnē.

15. Pašvaldība katru mēnesi līdz piektajam datumam nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par bērniem, kuri iepriekšējā mēnesī bija reģistrēti uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet saņēma pakalpojumu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. Pašvaldība informāciju par bērniem sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam. Attiecīgo informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

16. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs katru mēnesi līdz piektajam datumam (izņemot šo noteikumu 21. punktā minēto gadījumu) iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā pieprasījumu valsts atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

17. Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts valsts atbalsta pieprasījums un pašvaldības informācija par bērniem, kuri iepriekšējā mēnesī bija reģistrēti uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet saņēma pakalpojumu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, izvērtē valsts atbalsta pieprasījumus, piešķir valsts atbalstu un veic maksājumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja kontā kredītiestādē.

18. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pienākums ir atmaksāt valsts atbalsta summas pārmaksu, ja tā izveidojusies pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz valsts atbalstu. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos valsts atbalsta līdzekļus Izglītības un zinātnes ministrijas kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītības un zinātnes ministrija neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus pārskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

19. Valsts atbalsts par 2015. gada decembri bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegto finansējuma pieprasījumu par novembri.

20. Ja pēc valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas par 2015. gada decembri tiek konstatēta valsts atbalsta pārmaksa, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus ieskaita Izglītības un zinātnes ministrijas kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītības un zinātnes ministrija neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus pārskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

21. Ja pēc valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas par 2015. gada decembri bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs konstatē, ka saņemtais valsts atbalsta apmērs nav pietiekams, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs līdz 2015. gada 15. decembrim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā pieprasījumu papildu valsts atbalsta saņemšanai. Izglītības un zinātnes ministrija pēc papildu valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas izvērtē valsts atbalsta pieprasījumu, piešķir papildu valsts atbalstu un veic maksājumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja kontā kredītiestādē.

22. Ja bērns, par kuru tiek saņemts valsts atbalsts, tiek deklarēts citā pašvaldībā un turpina saņemt bērna uzraudzības pakalpojumu, valsts atbalsta piešķiršana tiek atkārtoti izvērtēta atbilstoši situācijai pašvaldībā, kurā tiek deklarēta bērna dzīvesvieta.

23. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.843
Informācija par bērniem, kas ir reģistrēti uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, bet saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

par laikposmu no 2015. gada ____._________________ līdz 2015. gada ____._________________

Pašvaldības nosaukums 
  

Nr.
p. k.

Bērns

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs

Pašvaldības izmaksātais līdzfinansējums, ja ir (euro)

Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums

Datums, kad bērns saņēmis pašvaldības piedāvājumu par uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Datums, kad bērna dzīvesvieta ir pārdeklarēta uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju

vārds

uzvārds

personas kods

nosaukums (fiziskām personām – vārds, uzvārds)

juridiskā adrese (fiziskām personām deklarētās dzīvesvietas adrese)

reģistrācijas numurs (fiziskām personām – personas kods)

          
          
  
Pašvaldības vadītājs
vai pilnvarotā persona
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums  
Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.843
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums valsts atbalsta saņemšanai par laikposmu

no 2015. gada ____._________________ līdz 2015. gada ____._________________

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja nosaukums 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs 
Fiziskām personām 
Vārds, uzvārds 
Adrese 
Personas kods 
  
Bankas rekvizīti
Banka:
Kods:
Konts:
 
  

Nr.
p. k.

Bērns

Maksa par bērnam sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

Maksa, kas norādīta noslēgtajā rakstiskajā līgumā (euro)

Dienu skaits, kad sniegts pakalpojums

Dienu skaits, kad pakalpojums nav sniegts

Pašvaldības administratīvā teritorija, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta

Pašvaldības līdzfinansējums (euro), ja tāds tiek nodrošināts

vārds

uzvārds

personas kods

        
        
  
Iestādes vadītājs vai pilnvarotā
persona, vai fiziskā persona,
kas sniedza pakalpojumu
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

   
Datums  
Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
01.01.2015