Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.04.2016. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.753

Rīgā 2014.gada 9.decembrī (prot. Nr.69 22.§)
Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus un kārtību, to darbības nosacījumus, kā arī darbības kontroli.

II. Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanas kritēriji

2. Zvejas produktu ražotāju organizācija var pretendēt uz atzīšanu un saglabāt to, ja tā darbojas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (turpmāk – regula Nr. 1379/2013) 7., 8., 14. un 17. panta nosacījumiem un atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. zvejas rajonā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes joslas (turpmāk – zvejas rajons) zvejas produktu ražotāju organizācijas biedru īpašumā vai nomā (ar vismaz 12 mēnešu ilgu nomas līguma termiņu no dienas, kad saņemta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā) šo noteikumu 11. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas brīdī un turpmāk katra zvejas gada sākumā (pēc stāvokļa 1. janvārī) ir vismaz 20 procentu no to kopējā zvejas kuģu skaita, kuri veic reālas zvejas darbības attiecīgajā zvejas rajonā un ir reģistrēti Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā;

2.2. zvejas rajonā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē darbojošās zvejas produktu ražotāju organizācijas biedru pašu nozvejotās zivis veido vismaz 25 procentus no iepriekšējā zvejas gada un turpmāk no katra nākamā zvejas gada kopējā nozvejas apjoma Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastē vai vismaz katrā atsevišķajā Rīgas jūras līča piekrastes daļā – austrumu daļā (Limbažu un Salacgrīvas novadā), dienvidu daļā (Saulkrastu un Carnikavas novadā, kā arī Rīgas un Jūrmalas pilsētā) un rietumu daļā (Engures, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadā);

2.3. Latvijas iekšējos ūdeņos darbojošās zvejas produktu ražotāju organizācijas biedru pašu nozvejotās zivis veido vismaz 15 procentus no iepriekšējā zvejas gada un turpmāk no katra nākamā zvejas gada kopējā nozvejas apjoma Latvijas iekšējos ūdeņos.

(MK 26.04.2016. noteikumu Nr. 256 redakcijā)

3. Akvakultūras produktu ražotāju organizācija var pretendēt uz atzīšanu, ja tā darbojas atbilstoši regulas Nr. 1379/2013 7., 8., 14. un 17. pantā minētajiem nosacījumiem un tās biedri iepriekšējā gada laikā izaudzējuši vismaz 25 procentus no akvakultūrā audzējamās attiecīgās dzīvnieku sugas (sugu) kopējā izaudzētā produkcijas apjoma Latvijā.

(MK 26.04.2016. noteikumu Nr. 256 redakcijā)

4. Zvejas produktu ražotāju organizācija un akvakultūras produktu ražotāju organizācija var veidot starpnozaru organizāciju, kas var pretendēt uz atzīšanu, ja tā darbojas atbilstoši regulas Nr. 1379/2013 12., 13., 16. un 17. pantā minētajiem nosacījumiem un to veido vismaz trīs pārstāvji no divām apakšnozarēm – zvejas produktu ražotāji, akvakultūras produktu ražotāji, kā arī zvejas vai akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumi vai vismaz tikpat daudz zvejas un akvakultūras produktu pirmo pircēju – un ja katras starpnozaru organizāciju pārstāvētās apakšnozares gada kopējais apgrozījums veido vismaz 15 procentu no pēdējā noslēgtā gada kopējā attiecīgās apakšnozares apgrozījuma Latvijā un starpnozaru organizācijas atzīšanas brīdī par šo apgrozījumu Zemkopības ministrijai ir pieejami atbilstoši statistikas dati.

III. Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizācijas un starpnozaru organizācijas noteikumu paplašināšana

5. Par atbilstošu regulas Nr. 1379/2013 22. panta piemērošanai atzīst:

5.1. zvejas produktu ražotāju organizāciju, ja tās biedri atbilst regulas Nr. 1379/2913 22. panta 2. punktā noteiktajām prasībām;

5.2. akvakultūras ražotāju organizāciju, ja tās biedri atbilst regulas Nr. 1379/2913 22. panta 3. punktā noteiktajām prasībām;

5.3. starpnozaru organizāciju, ja tās biedri atbilst regulas Nr. 1379/2913 23. pantā noteiktajām prasībām.

6. Lai paplašinātu ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas noteikumus regulas Nr. 1379/2013 22. un 23. panta izpratnē, ražotāju organizācija vai starpnozaru organizācija Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) iesniedz:

6.1. ziņas par attiecīgo ražotāju organizāciju vai starpnozaru organizāciju, norādot tās nosaukumu un adresi;

6.2. informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu, ka ražotāju organizācija vai starpnozaru organizācija atbilst regulas Nr. 1379/2013 22. panta 2. un 3. punktā, kā arī 23. panta 1. punkta "a" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

6.3. paplašināšanai paredzētos noteikumus;

6.4. noteikumu paplašināšanas pamatojumu, kam pievienoti attiecīgie dati un cita būtiska informācija;

6.5. tā apgabala vai apgabalu nosaukumu, kuros minētos noteikumus plānots piemērot;

6.6. noteikumu paplašinājuma piemērošanas periodu;

6.7. spēkā stāšanās datumu.

7. Dienests 30 dienu laikā pēc ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas iesnieguma saņemšanas izvērtē tās atbilstību noteikumu paplašināšanas nosacījumiem saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 22. un 23. pantu un par to informē Zemkopības ministriju.

8. Zemkopības ministrija nosūta informāciju Eiropas Komisijai lēmuma pieņemšanai par attiecīgo ražotāju organizāciju noteikumu paplašināšanu saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 25. pantu.

9. Ja saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 22. un 23. pantu ražotāju organizācijas noteikumus attiecina arī uz tiem tirgus dalībniekiem, kas nav šīs ražotāju organizācijas biedri, tad, ievērojot regulas Nr. 1379/2013 24. pantā minētos nosacījumus, tie sedz visas ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas tiešās izmaksas, kas radušās, piemērojot šajā punktā minētos nosacījumus tirgus dalībniekiem, kas nav ražotāju organizācijas biedri.

IV. Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizācijas un starpnozaru organizācijas atzīšanas kārtība un darbības nosacījumi

10. Latvijā dienests ir kompetentā iestāde, kas pieņem lēmumus par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu atbilstoši regulas Nr. 1379/2013 14. un 16. pantam, kā arī 2013. gada 17. decembra Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (turpmāk – regula Nr. 1419/2013) 2. un 4. pantam.

11. Zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju organizācija vai starpnozaru organizācija, kas pretendē uz atzīšanu, papīra vai elektroniskā formā, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, iesniedz dienestā iesniegumu par organizācijas atzīšanu (1. pielikums) saskaņā ar regulas Nr. 1419/2013 I pielikumu, tam pievienojot šādus dokumentus:

11.1. ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas statūtu kopiju. Ja ražotāju organizācija vai starpnozaru organizācija šo dokumentu neiesniedz, dienests nepieciešamo informāciju saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

11.2. ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas iekšējās darbības noteikumu kopiju;

11.3. gada pārskata kopiju par pēdējo noslēgto gadu, izņemot gadījumu, ja iesniegumu iesniedz pirmajā ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas darbības gadā. Ja ražotāju organizācija vai starpnozaru organizācija šo dokumentu neiesniedz, dienests nepieciešamo informāciju saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

12. Zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju organizācija saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 28. pantu un Eiropas Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1418/2013 par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (turpmāk – regula Nr. 1418/2013), 2. pantu izstrādā ikgadējo ražošanas un tirdzniecības plānu, ko iesniedz dienestam papīra formā vai elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības. Šī plāna struktūra atbilst regulas Nr. 1418/2013 pielikumā noteiktajam un šo noteikumu 3. pielikuma vadlīnijām.

13. Ražotāju organizācija katru gadu līdz 1. martam papīra vai elektroniskā formā, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, iesniedz dienestā gada ziņojumu par šo noteikumu 12. punktā minēto plānu izpildi saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 28. panta piekto daļu un šo noteikumu 2. pielikumu.

14. Dienests šo noteikumu 13. punktā minētajā gada ziņojumā iekļauto pasākumu izpildi izvērtē 60 dienu laikā. Ja dienests, izvērtējot ziņojumu, konstatē, ka šo noteikumu 12. punktā minētajā plānā paredzētie rādītāji ir sasniegti nepilnīgi – 10 līdz 70 procentu apmērā, ražotāju organizācija sniedz skaidrojumu par rādītāju nesasniegšanas iemeslu. Ja plānos paredzētie rādītāji ir sasniegti mazāk nekā 10 procentu apmērā, dienests ir tiesīgs lemt par atzīšanas atsaukšanu ražotāju organizācijai.

(MK 26.04.2016. noteikumu Nr. 256 redakcijā)

15. Ja, īstenojot ražošanas un tirdzniecības plānus, ražotāju organizācijai ir nepieciešamība veikt darbības, kas nav paredzētas šo noteikumu 12. punktā minētajā sākotnēji apstiprinātajā plānā, vai rodas apstākļi, kas apstiprinātā plāna īstenošanu padara neiespējamu, ražotāju organizācija, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienestā, ir tiesīga saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 28. panta 4. punktu un regulas Nr. 1418/2013 3. pantu izdarīt grozījumus sākotnēji apstiprinātajā ražošanas un tirdzniecības plānā, bet tikai attiecībā uz turpmākajām darbībām.

16. Dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likuma 13. pantā noteiktajā kārtībā.

V. Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju darbības kontrole

17. Dienests atbilstoši kompetencei veic pārbaudes, lai pārliecinātos, vai atzītās zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizācijas un starpnozaru organizācijas ievēro atzīšanas nosacījumus un īsteno izstrādāto ražošanas un tirdzniecības plānu.

18. Zemkopības ministrija pēc atbilstošas informācijas saņemšanas no dienesta sniedz paziņojumus Eiropas Komisijai.

VI. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 8. aprīļa noteikumus Nr. 276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66., 207.nr.; 2008, 201.nr.; 2009, 203.nr.; 2013, 169.nr.).

20. Šo noteikumu 15. punktu neattiecina uz ražošanas un tirdzniecības plāniem 2014. gadam.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 9. decembra
noteikumiem Nr. 753

(Pielikums MK 26.04.2016. noteikumu Nr. 256 redakcijā)

Iesniegums zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas atzīšanai

1. Ražotāju organizācijas veids (atzīmēt atbilstošo):

Zvejas produktu ražotāju organizācija
Akvakultūras produktu ražotāju organizācija
Iekšējo ūdeņu zvejas produktu ražotāju organizācija
Starpnozaru organizācija
2. Ražotāju organizācija vai starpnozaru organizācija
(nosaukums)
(juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)
3. Pilnvarotā(-s) persona(-s)
(vārds, uzvārds)
(adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)
4. Kontaktpersona
(vārds, uzvārds)
(adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)

5. Uz atzīšanu pretendējošās zvejas produktu ražotāju organizācijas (saskaņā ar noteikumu 2.1. apakšpunktu) biedri, to īpašumā esošie zvejas kuģi un ražotie zvejas produkti

Nr.
p. k.
Ražotāju organizācijas biedriRažotāju organizācijas biedru īpašumā esošie zvejas kuģi (skaits)Zvejas kuģa vārdsZvejas produktu veids
Kopā-

6. Uz atzīšanu pretendējošās zvejas produktu ražotāju organizācijas (saskaņā ar noteikumu 2.2. apakšpunktu) biedri un to nozvejas apjoms iepriekšējā zvejas gadā

Nr.
p. k.
Ražotāju organizācijas biedriZvejas vieta
(norādīt Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes daļu)
Ražotāju organizācijas biedru iepriekšējā zvejas gada nozvejas apjoms (t)Zvejas produktu veids
Kopā-

7. Uz atzīšanu pretendējošās zvejas produktu ražotāju organizācijas (saskaņā ar noteikumu 2.3. apakšpunktu) biedri un to nozvejas apjoms iepriekšējā zvejas gadā

Nr.
p. k.
Ražotāju organizācijas
biedri
Ražotāju organizācijas biedru iepriekšējā zvejas gada nozvejas apjoms (t)Zvejas produktu veids
Kopā

8. Uz atzīšanu pretendējošās akvakultūras ražotāju organizācijas, to iepriekšējā gadā izaudzētā produkcija un tās apjoms

Nr.
p. k.
Ražotāju organizācijas
biedri
Ražotāju organizācijas iepriekšējā gadā izaudzētā produkcija (dzīvnieku suga)Produkcijas apjoms (t)
Kopā

9. Uz atzīšanu pretendējošās starpnozaru organizācijas biedri, to iepriekšējā gadā saražotā (pārdotā) produkcija, tās apjoms un vērtība (euro)

Nr. p. k.Ražotāju organizācijas biedriRažotāju organizācijas saražotās produkcijas apjoms un vērtībaRažotāju organizācijas biedru tirdzniecības apgrozījums
Kopā

10. Apraksts par to, kā tiks nodrošināti attiecīgās ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas darbības mērķi, kas iekļauti regulas Nr. 1379/2013 7. pantā (attiecīgās ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas darbību apraksts, ietverot to pamatdarbības jomu un zvejas vai akvakultūras produktu sarakstu, par kuriem tiek pieprasīta atzīšana)

Darbības veidu apraksts

11. APLIECINĀJUMS (ražotāju organizācijām)

Apliecinu, ka iesnieguma iesniegšanas brīdī nav stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums, ar kuru manā darbībā būtu konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās (izņemot gadījumu, ja attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda). Apliecinu, ka organizācijas darbība atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un tā pilnībā izpilda nepieciešamos atzīšanas kritērijus.

12. APLIECINĀJUMS (starpnozaru organizācijām)

Apliecinu, ka iesnieguma iesniegšanas brīdī nav stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums, ar kuru manā darbībā būtu konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās (izņemot gadījumu, ja attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda). Apliecinu, ka organizācijas darbība atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un tā pilnībā izpilda nepieciešamos atzīšanas kritērijus. Tāpat starpnozaru organizācija savā darbībā ievēro patērētāju intereses un apņemas to nodrošināt arī turpmāk.

(vārds, uzvārds*)(paraksts**)(datums**)

Piezīmes.

1. * Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.decembra
noteikumiem Nr.753

(Pielikums grozīts ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr. 231; MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 256)

Gada ziņojums par ražošanas un tirdzniecības plānu ieviešanu
1. Ražotāju organizācijas veids (atzīmēt atbilstošo):
Zvejas produktu ražotāju organizācija
Akvakultūras produktu ražotāju organizācija
Iekšējo ūdeņu zvejas produktu ražotāju organizācija

2. Ražotāju organizācija

(nosaukums)

(juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)


3. Identifikācijas kods/reģistrācijas Nr.

4. Atrašanās vieta _______________________________________

5. Pilnvarotā(-s) persona(-s)

(vārds, uzvārds)

(adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)


6. Kontaktpersona

(vārds, uzvārds)

(adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)

7. Gads, par kuru iesniedz ziņojumu ____________

8. Ražotāju organizācijas locekļu skaits __________________

9. Apgrozījums (sadalījumā pa sugām). Iesniedzot pārskatu pirmo reizi, informāciju sniedz par pēdējiem trijiem gadiem pirms gada, par kuru iesniegts gada ziņojums, iesniedzot pārskatu atkārtoti, – tikai par pēdējo gadu:

Apgrozījums (sadalījumā pa sugām)

Ražotāju organizācijas kopējais apgrozījums pēdējos trijos gados un apgrozījums sadalījumā pa atsevišķām sugām
Pārdotās produkcijas vērtību euro aprēķina kā pirmajā pārdošanā pārdotās produkcijas gada vidējo vērtību pēdējos trijos gados.
Jaunatzītām ražotāju organizācijām pārdotās produkcijas vērtību euro aprēķina kā visu ražotāju organizācijas locekļu pirmajā pārdošanā pārdotās produkcijas summu tajā pašā laikposmā

Zivju suga

Pirmajā pārdošanā pārdotās produkcijas vērtība pēdējos trijos gados, euro gadā

Vidējais gada apgrozījums, euro

KOPĀ

10. Galvenās tirgū laistās sugas (sadalījumā pa sugām). Iesniedzot pārskatu pirmo reizi, informāciju sniedz par pēdējiem trijiem gadiem pirms gada, par kuru iesniegts gada ziņojums, iesniedzot pārskatu atkārtoti, – tikai par pēdējo gadu:

Ražotāju organizācijas galveno tirgū laisto sugu identifikācija (ex 2.1.) un to nozvejas un ieguves apjoms (sadalījumā pa sugām)

Par katru sugu norādīts nozvejas vai ieguves apjoms (tonnās gadā) un vērtība (euro gadā) par pēdējiem trijiem gadiem
Tabulā norāda informāciju par zivju sugām, kas aizņem nozīmīgu ražotāju organizācijas nozvejas daļu un kas veido:
a) vismaz 5 % ražotāju organizācijas kopējās ražošanas apjoma iepriekšējā zvejas gada laikā pēc daudzuma vai vērtības attiecībā uz sugām, kas ietvertas nozvejas kvotās;
b) vismaz 10 % ražotāju organizācijas kopējās ražošanas apjoma iepriekšējā zvejas gada laikā pēc daudzuma vai vērtības attiecībā uz sugām, kas nav ietvertas "a" apakšpunktā minētajās nozvejas kvotās

Zivju suga

Nozvejas un ieguves apjoms un vērtība pēdējos trijos gados

... . gads

... . gads

... . gads

nozveja/ieguve, tonnas

vērtība, euro

nozveja/ieguve, tonnas

vērtība, euro

nozveja/ieguve, tonnas

vērtība, euro

11. Pasākumi, kas paredzēti, lai sasniegtu regulas 1379/2013 7. pantā noteiktos mērķus:

Nr.
p. k.

Ražotāju organizācijas īstenotais pasākums saskaņā ar ražošanas un tirdzniecības plānu

Plānotās darbības

Sasniedzamie rezultāti

Sasniegtais rezultatīvais rādītājs

Izpilde, %

Rezultatīvo rādītāju neizpildes pamatojums

Izmaksas, euro (apliecināmas ar čekiem, maksājuma uzdevumiem u. tml.)
12. Nozvejas plāna izpilde gadā, par kuru iesniegts gada ziņojums

Zivju suga
CeturksnisPlānotā nozvejaFaktiskā nozveja
1. ceturksnis
2. ceturksnis
3. ceturksnis
4. ceturksnis
Kopā

(vārds, uzvārds*)

(paraksts**)

(datums**)

Piezīmes.
1. * Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.
2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.decembra
noteikumiem Nr.753
Vadlīnijas ražošanas un tirdzniecības plānu izveidei

1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju:

1.1. nosaukums;

1.2. veids;

1.3. identifikācijas kods;

1.4. atrašanās vieta;

1.5. locekļu skaits;

1.6. apgrozījums (sadalījumā pa sugām):

1.6.1. tabula, kurā norādīts ražotāju organizācijas kopējais apgrozījums pēdējos trijos gados un apgrozījums sadalījumā pa atsevišķām sugām;

1.6.2. nozvejas vai ieguves apjoms (sadalījumā pa sugām);

1.6.3. tabula, kurā par katru sugu norādīts nozvejas vai ieguves apjoms (tonnās gadā) un vērtība (euro gadā) par pēdējiem trim gadiem;

1.7. ražotāju organizācijas galveno tirgū laisto sugu identifikācija.

Galveno tirgū laisto sugu identifikācijai ieteicams izmantot tabulu. Galvenajām komerciālajām sugām jāveido katras ražotāju organizācijas produkcijas nozīmīgākā daļa apgrozījuma un nozvejoto vai izaudzēto sugu apjoma izteiksmē.

2. Ražošanas programma un tirdzniecības stratēģija:

2.1. ievads. Ievadā jānorāda saikne starp ražošanas programmu un tirdzniecības stratēģiju, kuru īstenos ražotāju organizācija;

2.2. ražošanas programma. Ražošanas programmā jāiekļauj orientējošs piegādes grafiks, kas aptver visu gadu un balstās uz sezonālām tendencēm (cena, produkcija un pieprasījums) tirgū. Tajā īpaši jāņem vērā turpmāk norādītie elementi:

2.2.1. visām ražotāju organizācijām jāatspoguļo:

2.2.1.1. ražošanas plānošana;

2.2.1.2. darbību koordinēšana ar citiem ražotājiem;

2.2.2. zvejas produktu ražotāju organizācijām jāatspoguļo:

2.2.2.1. ražotāju organizācijas locekļu zvejas tiesību izmantošanas pārvaldība atkarībā no ražošanas plānošanas;

2.2.2.2. visu nozveju izkraušanas pienākuma ieviešana un pārvaldība;

2.2.3. akvakultūras produktu ražotāju organizācijām jāatspoguļo ilgtspējīgas akvakultūras prakses izveidošana;

2.3. tirdzniecības stratēģija, kurā jāapraksta, kā ražotāju organizācija ir iecerējusi panākt piedāvājuma atbilstību tirgus prasībām kvalitātes, kvantitātes un sagatavošanas veida ziņā. Tajā īpaši jāņem vērā šādi elementi:

2.3.1. tirgus prasību (kvalitāte, kvantitāte, sagatavošanas veids) apzināšana;

2.3.2. jaunu noieta tirgu un citu komerciālo iespēju apzināšana;

2.3.3. domu apmaiņa un darba koordinēšana ar citiem piegādes ķēdes dalībniekiem.

3. Obligātie pasākumi, kas paredzēti, lai sasniegtu 2013. gada 11. decembra Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (turpmāk – regula Nr. 1379/2013) 7. pantā noteiktos mērķus.

Ražotāju organizācijai atkarībā no ražošanas veida (zvejas vai akvakultūras) ir obligāti jāīsteno šādi pasākumi:

3.1. zvejas produktu ražotāju organizācijas pasākumi:

3.1.1. ilgtspējīgu zvejas darbību veicināšana, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

3.1.1.1. kolektīvi pārvaldīt ražotāju organizācijas locekļu zvejas iespēju izmantošanu, pamatojoties uz pārvaldības noteikumiem, kas piemērojami dažādiem krājumiem, zvejniecībai un zvejas apgabaliem;

3.1.1.2. koordinēt dialogu un sadarbību ar attiecīgajām zinātniskajām organizācijām zvejniecības jomā un sadarboties, lai izstrādātu zinātniskus ieteikumus, uz kuru pamata pieņem lēmumus par zvejas resursu pārvaldību;

3.1.1.3. sagatavot un vadīt zinātniskas un tehniskas kampaņas, kuru mērķis ir uzlabot zināšanas par resursiem, ietekmi uz ekosistēmu un ilgtspējīgu zvejas metožu izstrādi;

3.1.1.4. veikt pētījumus par jaunu pārvaldības pasākumu piemērošanas ietekmi;

3.1.1.5. apzināt riskus, kas saistīti ar darba drošību un drošību uz jūras, un veikt kolektīvus riska novēršanas pasākumus;

3.1.1.6. nodrošināt ražotāju organizācijas locekļiem palīdzību un apmācību saistībā ar zvejniecības regulējumu, ilgtspējīgas zvejas prakses veicināšanu vai drošību uz kuģa;

3.1.1.7. faktiski līdzdarboties dažādās zvejniecības pārvaldības struktūrās valsts, reģionālā, Eiropas un starptautiskā mērogā;

3.1.1.8. koordinēt domu apmaiņu starp ražotāju organizācijām, tai skaitā no dažādām dalībvalstīm;

3.1.2. nevēlamas nozvejas novēršana un samazināšana, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

3.1.2.1. apzināt un veicināt zvejas praksi, kas palīdz novērst un samazināt nevēlamu nozveju;

3.1.2.2. izstrādāt un īstenot nevēlamas nozvejas novēršanas un samazināšanas plānus un kolektīvas darbības;

3.1.2.3. apzināt vislabākos veidus, kā izmantot šādas nevēlamas nozvejas;

3.1.3. centieni nodrošināt zvejas produktu izsekojamību un patērētāju piekļuvi skaidrai un visaptverošai informācijai, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

3.1.3.1. pilnveidot produktu izsekojamības nodrošināšanas metodes;

3.1.3.2. izvērtēt komunikācijas vajadzības un patērētāju informēšanas pasākumus;

3.1.3.3. uzlabot produktu marķēšanu, tostarp sertifikācijas procesu norisi, lai veicinātu obligātās un brīvprātīgās papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 38. un 39. panta prasībām;

3.1.3.4. sagatavot un īstenot komunikācijas un patērētāju informēšanas pasākumus;

3.1.4. centieni izskaust NNN zvejas praksi, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

3.1.4.1. ražotāju apmācība un izglītošana;

3.1.4.2. zvejas novērotāju programmas un ražotāju organizācijas locekļu darbības kontrole;

3.2. akvakultūras produktu ražotāju organizācijas pasākumi:

3.2.1. ilgtspējīgu akvakultūras darbību veicināšana, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

3.2.1.1. sagatavot un vadīt zinātniskas un tehniskas kampaņas, kuru mērķis ir uzlabot zināšanas par sugām un akvakultūras darbību ietekmi uz vidi un sekmēt ilgtspējīgu akvakultūras metožu izstrādi;

3.2.1.2. koordinēt dialogu un sadarbību ar attiecīgām zinātniskām organizācijām akvakultūras jomā un sadarboties, lai izstrādātu zinātniskus ieteikumus, uz kuru pamata pieņem pārvaldības lēmumus akvakultūras jomā;

3.2.1.3. nodrošināt ražotāju organizācijas locekļiem palīdzību un apmācību, lai veicinātu ilgtspējīgu akvakultūras praksi;

3.2.1.4. apzināt riskus, kas saistīti ar darba drošību, un veikt kolektīvus risku novēršanas pasākumus;

3.2.1.5. faktiski līdzdarboties dažādās ar akvakultūru saistītās struktūrās valsts, reģionālā, Eiropas un starptautiskā mērogā;

3.2.1.6. koordinēt domu apmaiņu starp ražotāju organizācijām, tai skaitā no dažādām dalībvalstīm;

3.2.2. atbilstība Akvakultūras daudzgadu stratēģiskajām pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam;

3.2.3. centieni nodrošināt, ka zivju izcelsmes barība, ko izmanto akvakultūrā, tiek iegūta ilgtspējīgi pārvaldītā zvejniecībā, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

3.2.3.1. piedalīties produktu izsekojamības procedūru izstrādē;

3.2.3.2. izstrādāt dzīvnieku barības ilgtspējas sertifikācijas shēmas.

4. Izvēles pasākumi, kas paredzēti regulas Nr. 1379/2013 7. pantā minēto mērķu sasniegšanai un ražotāju organizācijai atkarībā no ražošanas veida (zveja vai akvakultūra) jāizvēlas papildus (vismaz divi pasākumi no turpmāk minētajiem):

4.1. zvejas produktu ražotāju organizācijas pasākumi:

4.1.1. centieni uzlabot nosacījumus organizācijas locekļu zvejas produktu laišanai tirgū, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

4.1.1.1. apzināt produkcijas noieta tirgus un palīdzēt virzīt organizācijas locekļu produktu piedāvājumu;

4.1.1.2. noteikt zvejas produktus, kuru realizācija dažos gada periodos sagādā grūtības;

4.1.1.3. izstrādāt stratēģijas produkcijas labākai laišanai tirgū, tostarp produktu sertifikācijai;

4.1.1.4. izstrādāt sertifikācijas procesus, tostarp uzturvērtības un kvalitātes jomā;

4.1.1.5. veicināt brīvprātīgas papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 39. pantu;

4.1.1.6. izstrādāt un pilnveidot jaunas tirdzniecības metodes un rīkus;

4.1.1.7. nodrošināt ražotāju organizācijas locekļiem palīdzību un apmācību, kas saistīta ar tirgvedības metodēm;

4.1.1.8. piedalīties valsts, Eiropas un starptautiska mēroga gadatirgos, lai popularizētu ražotāju organizācijas locekļu produkciju;

4.1.2. ekonomiskās atdeves uzlabošana, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

4.1.2.1. sagatavot un uzraudzīt zinātniskas un tehniskas kampaņas, kuru mērķis ir samazināt darbības izmaksas;

4.1.2.2. nodrošināt ražotāju organizācijas locekļiem palīdzību un apmācību saistībā ar zvejniecības uzņēmējdarbības vadību;

4.1.2.3. izveidot ar izmaksu uzskaiti saistītus pakalpojumus ražotāju organizācijas locekļiem;

4.1.3. tirgus stabilizēšana, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

4.1.3.1. veicināt labāku tirgus izpēti;

4.1.3.2. uzlabot ražotāju organizācijas locekļu zināšanas par galvenajiem ekonomiskajiem virzītājspēkiem piegādes ķēdē;

4.1.3.3. sniegt ražotājiem praktisku atbalstu, lai labāk koordinētu informācijas apmaiņu ar patērētājiem un citiem dalībniekiem (īpaši apstrādātājiem, mazumtirgotājiem un izsoļu organizētājiem);

4.1.4. centieni nodrošināt pārtikas piegādi un veicināt augstu pārtikas kvalitātes un nekaitīguma standartu ievērošanu, vienlaikus sekmējot nodarbinātību piekrastes un lauku apvidos. Ja izvēlas šo pasākumu, paredz vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

4.1.4.1. sagatavot un vadīt kampaņas ar mērķi popularizēt iniciatīvas, kas saistītas ar tirdzniecības standartiem (kvalitāte, izmērs vai svars, iepakojums, sagatavošanas veids un marķējums);

4.1.4.2. sagatavot un vadīt kampaņas ar mērķi popularizēt jaunas sugas, kuras iespējams izmantot ilgtspējīgi;

4.1.4.3. sagatavot un vadīt kampaņas ar mērķi izstrādāt jaunus procesus un produktus;

4.1.4.4. sagatavot un vadīt kampaņas ar mērķi popularizēt zvejas produktus;

4.1.4.5. sagatavot un vadīt kampaņas ar mērķi veicināt nodarbinātību zvejniecībā;

4.1.5. centieni samazināt zvejas ietekmi uz vidi, tostarp izmantojot pasākumus, ar ko uzlabo zvejas rīku selektivitāti. Ja izvēlas šo pasākumu, paredz vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

4.1.5.1. sagatavot un īstenot zinātniskas uzskaites un eksperimentālas programmas, kuru mērķis ir novērtēt un mazināt zvejas metožu ietekmi uz vidi;

4.1.5.2. sagatavot un īstenot eksperimentālas programmas, kuru mērķis ir izstrādāt zvejas rīkus ar mazāku ietekmi uz vidi;

4.1.5.3. nodrošināt ražotājiem apmācību un palīdzību, lai veicinātu tādu zvejas metožu un zvejas rīku ieviešanu, kas samazina ietekmi uz vidi;

4.2. akvakultūras produktu ražotāju organizācijas pasākumi:

4.2.1. centieni uzlabot nosacījumus organizācijas locekļu akvakultūras produktu laišanai tirgū, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

4.2.1.1. apzināt produkcijas noieta tirgus un/vai palīdzēt virzīt organizācijas locekļu produktu piedāvājumu;

4.2.1.2. izstrādāt stratēģijas produkcijas labākai laišanai tirgū, tostarp produktu sertifikācijai;

4.2.1.3. veicināt brīvprātīgas papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 39. pantu;

4.2.1.4. izstrādāt sertifikācijas procesus, tostarp uzturvērtības un kvalitātes jomā;

4.2.1.5. izstrādāt un pilnveidot jaunas tirdzniecības metodes un rīkus;

4.2.1.6. nodrošināt ražotāju organizācijas locekļiem palīdzību un apmācību, kas saistīta ar tirgvedības metodēm;

4.2.1.7. piedalīties valsts, Eiropas un starptautiska mēroga gadatirgos, lai popularizētu ražotāju organizācijas locekļu produkciju;

4.2.2. ekonomiskās atdeves uzlabošana, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

4.2.2.1. sagatavot un uzraudzīt zinātniskas un tehniskas kampaņas, kuru mērķis ir samazināt darbības izmaksas;

4.2.2.2. nodrošināt ražotāju organizācijas locekļiem palīdzību un apmācību saistībā ar akvakultūras uzņēmējdarbības vadību;

4.2.2.3. izveidot ar izmaksu uzskaiti saistītus pakalpojumus ražotāju organizācijas locekļiem;

4.2.3. tirgus stabilizēšana, paredzot vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

4.2.3.1. koordinēt to, kā dažādas ražotāju organizācijas vāc, apstrādā, koplieto un izmanto ekonomisko informāciju, kas saistīta ar ražotāju organizācijas locekļu produkciju, tostarp datus par ielaidumiem un pirmās pārdošanas cenām;

4.2.3.2. veicināt labāku tirgus izpēti;

4.2.3.3. uzlabot ražotāju organizācijas locekļu zināšanas par galvenajiem ekonomiskajiem virzītājspēkiem piegādes ķēdē;

4.2.3.4. sniegt ražotājiem praktisku atbalstu, lai labāk koordinētu informācijas apmaiņu ar apstrādātājiem;

4.2.4. centieni nodrošināt pārtikas piegādi un veicināt augstu pārtikas kvalitātes un nekaitīguma standartu ievērošanu, vienlaikus sekmējot nodarbinātību piekrastes un lauku apvidos. Ja izvēlas šo pasākumu, paredz vienu vai vairākas šādas veicamās darbības:

4.2.4.1. sagatavot un vadīt kampaņas ar mērķi popularizēt iniciatīvas, kas saistītas ar tirdzniecības standartiem (kvalitāte, izmērs vai svars, iepakojums, sagatavošanas veids un marķējums);

4.2.4.2. sagatavot un vadīt kampaņas ar mērķi veicināt nodarbinātību akvakultūrā;

4.2.4.3. sagatavot un vadīt kampaņas ar mērķi popularizēt akvakultūras produktus.

5. Sankcijas un kontroles pasākumi plāna īstenošanā.

Saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 8. panta 1. punkta "d" apakšpunktu šajā iedaļā jāapraksta sankcijas, kas piemērojamas organizācijas locekļiem, kuri neievēro plānu īstenošanai pieņemtos lēmumus, kā arī pasākumi, ko ražotāju organizācija īstenos, lai kontrolētu tās locekļu darbību atbilstību pašu izstrādātajiem noteikumiem. Šajā iedaļā plānos jāiekļauj viena vai vairākas šādas veicamās darbības:

5.1. izveidot tādu sankciju sistēmu, kas ir samērīgas ar ražotāju organizācijas locekļu izdarītajiem pārkāpumiem,

5.2. izstrādāt stratēģijas un programmas ražotāju organizācijas pieņemto noteikumu izpildei;

5.3. veikt riska novērtējumus attiecībā uz ražotāju organizācijas pieņemto noteikumu īstenošanu;

5.4. sagatavot un veikt ražotāju organizācijas pieņemto noteikumu izpildes kontroles pasākumus:

5.4.1. apmācīt novērotājus un kontrolierus;

5.4.2. izstrādāt un izplatīt vadlīnijas par to, kā īstenot:

5.4.2.1. regulas, kas izriet no Kopējās zivsaimniecības politikas;

5.4.2.2. ražotāju organizācijas pieņemtos noteikumus un pārvaldības pasākumus.

6. Izdevumi, kas jāņem vērā plāna īstenošanā:

6.1. finanšu plāns.

Ieteicams, lai ražotāju organizācijas savos plānos iekļautu finanšu plānu, kurā attiecībā uz katru pasākumu, ko tās iecerējušas īstenot, norāda dažādās izmaksas, izdevumus un paredzamos finanšu resursus. Finanšu plānā jānodala šādi divi darbību veidi:

6.1.1. sagatavošanas, uzraudzības un koordinācijas darbības, kas saistītas ar plānotajiem pasākumiem (projekta sagatavošana un uzraudzība);

6.1.2. darbības, kas saistītas ar katra konkrētā plānotā pasākuma praktisko īstenošanu (projekta īstenošana);

6.2. projekta sagatavošana un uzraudzība.

Izdevumos par projekta sagatavošanu un uzraudzību jāiekļauj izdevumi par tirgus pētījumiem, novērtējumiem, projekta koncepciju, riska analīzi un ikvienu priekšizpēti, kas veikta pirms tā pasākuma īstenošanas, kurš saistīts ar kāda plānā paredzēta mērķa sasniegšanu. Jāiekļauj arī izdevumi, kas saistīti ar uzraudzības un kontroles darbībām, kuras ražotāju organizācija veikusi konkrētā pasākuma īstenošanas gaitā. Minētie izdevumi var attiekties uz dažādām kategorijām, piemēram, darbaspēku, pakalpojumu sniegšanu vai piegādēm;

6.3. projekta īstenošana.

Izdevumos par projekta īstenošanu jāiekļauj izdevumi par tādiem īstenoto pasākumu elementiem, kas nav tieši saistīti ar projekta sagatavošanu un uzraudzību, piemēram, izdevumi par zinātniskiem vai tehniskiem eksperimentiem, reklāmas kampaņām, jaunu zvejas rīku selektivitātes palielināšanai paredzētu tehnisko iekārtu iegādi un ieviešanu, izsekojamības uzlabošanu vai ilgtspējīgas akvakultūras prakses veicināšanu.

7. Īstenošanas grafiks.

Plānos jāiekļauj grafiks ar plānotajiem pasākumiem un saistītajiem izdevumiem, kas daudzgadu plānā sadalīti pa gadiem.

8. Rezultatīvie rādītāji.

Par katru plānoto pasākumu jānorāda rezultatīvie rādītāji, lai ražotāju organizācijas un kompetentās valsts iestādes varētu kontrolēt pasākumu īstenošanu. Šie rādītāji jāizmanto gada ziņojumā, kas paredzēts regulas Nr. 1379/2013 28. panta 5. punktā. Ar minētajiem rādītājiem jātiecas novērtēt plāna stratēģisko mērķu sasniegšanu salīdzinājumā ar plāna ievaddaļā aprakstīto sākotnējo situāciju. Atkarībā no to saistības ar dažādiem plānotajiem pasākumiem jāizmanto šādi rādītāji:

8.1. iznākuma rādītāji attiecībā uz plānoto pasākumu īstenošanu:

8.1.1. zvejas produktu ražotāju organizācijas rezultatīvie rādītāji, kurus izmantojot, novērtē, kā ir ievēroti:

8.1.1.1. plānotā kuģu aktivitāte, kas cita starpā izteikta jūrā pavadīto dienu skaita un mērķsugu nozvejas apjoma izteiksmē;

8.1.1.2. provizoriskais produktu tirdzniecības grafiks (sadalījumā pa sugām un sagatavošanas veidiem);

8.1.1.3. tirgus iespēju apzināšanai paredzēto darbību plāns;

8.1.1.4. produktu sertifikācijai/marķēšanai paredzēto darbību plāns;

8.1.1.5. provizoriskais zvejas piepūles un/vai kapacitātes pārvaldības grafiks (sadalījumā pa zvejas apgabaliem);

8.1.1.6. nevēlamas piezvejas samazināšanai paredzēto pasākumu plāns;

8.1.1.7. ar noteikumiem un to ievērošanu, ražotāju informētību un kontroli saistīto apmācību grafiks.

Iznākuma rādītājiem jāraksturo arī produktu pārdošanas ciklu prognozes un ražotāju vidējo mēneša ienākumu atbilstība paredzamajam ienākumu līmenim;

8.1.2. akvakultūras produktu ražotāju organizācijas rezultatīvie rādītāji, kurus izmantojot, novērtē, kā ir ievēroti:

8.1.2.1. audzēto sugu plānotie ielaidumi un ieguve;

8.1.2.2. provizoriskais produktu tirdzniecības grafiks (sadalījumā pa sugām un sagatavošanas veidiem);

8.1.2.3. tirgus iespēju apzināšanai paredzēto darbību plāns;

8.1.2.4. produktu sertifikācijai/marķēšanai paredzēto darbību plāns;

8.1.2.5. ar akvakultūras darbībām saistītā ekosistēmu piesārņojuma samazināšanas plāns;

8.1.2.6. audzēto sugu ilgtspējīgas barošanas plāns;

8.1.2.7. ar noteikumiem un to ievērošanu, informētību un kontroli saistīto apmācību grafiks.

Iznākuma rādītājiem jāraksturo arī produktu pārdošanas ciklu prognozes un ražotāju vidējo mēneša ienākumu atbilstība paredzamajam ienākumu līmenim;

8.2. rezultatīvie rādītāji, kurus izmantojot, novērtē veikto pasākumu ietekmi uz ražošanas un tirdzniecības plānos izvirzīto mērķu sasniegšanu:

8.2.1. zvejas produktu ražotāju organizācijas rezultatīvie rādītāji, kurus izmantojot, novērtē:

8.2.1.1. nozvejoto vai tirgū laisto sugu apjomu un/vai vērtību;

8.2.1.2. nozvejoto vai tirgū laisto sugu vidējo izmēru;

8.2.1.3. pārdevumu apjoma pieaugumu (sadalījumā pa sugām un/vai produktiem) salīdzinājumā ar ex ante stāvokli;

8.2.1.4. jaunu pārdoto produktu skaitu, apjomu un/vai vērtību salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

8.2.1.5. zvejas piepūles un/vai kapacitātes dinamiku;

8.2.1.6. izkrāvumu sastāva un/vai nevēlamu nozveju apjoma dinamiku;

8.2.1.7. izkrautās vai iegūtās produkcijas vērtības dinamiku;

8.2.1.8. ražošanas izmaksu uz vienu ražošanas vienību dinamiku;

8.2.1.9. pārdošanas izmaksu uz vienu ražošanas vienību dinamiku;

8.2.1.10. ražotāju vidējo mēneša ienākumu dinamiku;

8.2.1.11. nepārdoto produktu īpatsvara izmaiņas salīdzinājumā ar ex ante stāvokli;

8.2.1.12. to produktu vērtības izmaiņas, kuru realizācija sagādā grūtības, salīdzinājumā ar ex ante stāvokli;

8.2.1.13. negadījumu skaitu (ar traumām un/vai bojāgājušajiem);

8.2.1.14. ražotāju organizācijas noteikumu reģistrēto pārkāpumu skaita izmaiņas;

8.2.2. akvakultūras produktu ražotāju organizācijas rezultatīvie rādītāji, kurus izmantojot, novērtē:

8.2.2.1. iegūto vai tirgū laisto sugu apjomu un/vai vērtību;

8.2.2.2. pārdevumu apjoma pieaugumu (sadalījumā pa sugām un/vai produktiem) salīdzinājumā ar ex-ante stāvokli;

8.2.2.3. jaunu pārdoto produktu skaitu, apjomu un/vai vērtību salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

8.2.2.4. iegūtās produkcijas vērtības dinamiku;

8.2.2.5. tādas audzēšanā izmantotās barības īpatsvara dinamiku, kura iegūta no ilgtspējīgiem vai atjaunojamiem resursiem;

8.2.2.6. piesārņojuma izplūdes dinamiku;

8.2.2.7. ražošanas izmaksu uz vienu ražošanas vienību dinamiku;

8.2.2.8. pārdošanas izmaksu uz vienu ražošanas vienību dinamiku;

8.2.2.9. ražotāju vidējo mēneša ienākumu dinamiku;

8.2.2.10. nepārdoto produktu īpatsvara izmaiņas salīdzinājumā ar ex ante stāvokli;

8.2.2.11. to produktu vērtības izmaiņas, kuru realizācija sagādā grūtības, salīdzinājumā ar ex ante stāvokli;

8.2.2.12. negadījumu skaitu (ar traumām un/vai bojāgājušajiem);

8.2.2.13. ražotāju organizācijas noteikumu reģistrēto pārkāpumu skaita izmaiņas.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
29.04.2016