Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.06.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.791

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 12.§)
Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma
18.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, kas nepieciešamas, uzturoties pierobežas joslā (turpmāk – caurlaide), kā arī caurlaižu paraugus.

2. Lai saņemtu pastāvīgo caurlaidi, persona iesniedz Valsts robežsardzes struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu (1. pielikums).

3. Lai saņemtu terminēto caurlaidi, persona iesniedz Valsts robežsardzes struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu (2. pielikums).

4. Persona var pieteikties caurlaides saņemšanai arī elektroniski, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus un aizpildot speciālu tiešsaistes formu.

5. Valsts robežsardze sagatavo caurlaidi atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4. pielikumā minētajam paraugam.

6. Lēmumu par caurlaides izsniegšanu, atteikumu izsniegt caurlaidi vai caurlaides anulēšanu pieņem Valsts robežsardzes priekšnieka pilnvarota amatpersona triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

6.1 Lēmums par caurlaides izsniegšanu stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

6.2 Valsts robežsardze pēc šo noteikumu 6.1 punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to telefoniski informē personu, kura šo noteikumu 2. vai 3. punktā minētajā iesniegumā norādījusi, ka vēlas caurlaidi saņemt papīra formā.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

7. Lēmumā par atteikumu izsniegt caurlaidi norāda šādu informāciju:

7.1. lēmuma numurs, pieņemšanas vieta un datums;

7.2. Valsts robežsardzes struktūrvienība, kura sagatavoja lēmumu (nosaukums un adrese);

7.3. amatpersonas, kuras pieņēma lēmumu (amats, vārds un uzvārds);

7.4. persona, kura iesniedza iesniegumu (fiziskai personai – vārds, uzvārds un deklarētā dzīvesvieta; juridiskai personai – nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs), iesnieguma saņemšanas datums un caurlaides saņemšanas nepieciešamības iemesls;

7.5. persona, kurai nepieciešama caurlaide (vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu);

7.6. lēmuma pamatojums (fakti, kas pamato lēmumu, kā arī piemēroto tiesību normu uzskaitījums);

7.7. lietā pieņemtais lēmums;

7.8. norāde, kur un kādā termiņā šo lēmumu var apstrīdēt.

8. Ja papīra formā izsniegtā caurlaide ir bojāta vai zudusi un persona vēlas saņemt jaunu caurlaidi, kā arī ja caurlaidē norādītā informācija ir mainījusies, izsniedz jaunu caurlaidi. Lai saņemtu jaunu caurlaidi, persona iesniedz iesniegumu šo noteikumu 2., 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 360)

9. Ja Valsts robežsardzes amatpersona konstatē faktiskos un tiesiskos apstākļus caurlaides anulēšanai, sagatavo lēmumu par caurlaides anulēšanu.

10. Persona, kurai izsniegta pastāvīgā caurlaide un kura atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu pierobežas joslā, nākamajā dienā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņo par to Valsts robežsardzes struktūrvienībai, kura izsniedza caurlaidi.

11. Terminētās caurlaides, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

12. Pastāvīgās caurlaides, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas arī pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumus Nr. 673 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 120. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.791

(Pielikums MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

Valsts robežsardzei

   

(vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums,
reģistrācijas numurs (juridiskai personai))

 
   

(adrese saziņai (novads, pilsēta, pagasts, ciems, iela, māja, dzīvoklis un pasta indekss))

 
   

(tālruņa numurs)

 

Iesniegums pastāvīgās caurlaides saņemšanai

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 791
"Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides,
un speciālo caurlaižu paraugiem" 2. punktu

Lūdzu izsniegt pastāvīgo caurlaidi  
 

(vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))

 
sakarā ar to, ka man pierobežas joslas teritorijā pieder nekustamais īpašums  
 

(nekustamā īpašuma adrese un kadastra numurs vai kadastra apzīmējums)

 
Pilnvaroju caurlaidi saņemt  
 

(persona, kura saņems pastāvīgo caurlaidi, – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads)*)

Caurlaidi vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

papīra formā:
  iestādē  
     

(norāda Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukumu)

  pa pastu  
elektroniskā veidā  
   

(norāda elektroniskā pasta adresi** vai Latvija.lv***)

 
     

(datums****)

 

(personas paraksts****)

Piezīmes.
1. * Aizpilda, ja iesniegums caurlaides saņemšanai Valsts robežsardzes struktūrvienībā iesniegts papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā un caurlaidi saņems nevis caurlaides pieprasītājs, bet cita persona.
2. ** Norāda, ja nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts vai ja persona vēlas, lai saziņa notiek, izmantojot elektroniskā pasta adresi.
3. *** Portālā Latvija.lv caurlaidi var saņemt, ja iesniegums iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" portālā Latvija.lv.
4. **** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.791

(Pielikums MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

Valsts robežsardzei

   

(vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums,
reģistrācijas numurs (juridiskai personai))

 
   

(adrese saziņai (novads, pilsēta, pagasts, ciems, iela, māja, dzīvoklis un pasta indekss))

 
   

(tālruņa numurs)

 

Iesniegums terminētās caurlaides saņemšanai

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr.791
"Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides,
un speciālo caurlaižu paraugiem" 3. punktu

Lūdzu izsniegt terminēto caurlaidi  
 

(vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))

 
sakarā ar  
 

(iemesls, kādēļ personai nepieciešams uzturēties attiecīgajā pierobežas joslas teritorijā)

 

(laikposms, uz kādu nepieciešama terminētā caurlaide)

 
Pilnvaroju caurlaidi saņemt  
 

(persona, kura saņems terminēto caurlaidi, – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads)*)

Caurlaidi vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

papīra formā:
  iestādē  
     

(norāda Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukumu)

  pa pastu  
elektroniskā formā  
   

(norāda elektroniskā pasta adresi** vai Latvija.lv***)

 
     

(datums****)

 

(personas paraksts****)

Piezīmes.
1. * Aizpilda, ja iesniegums caurlaides saņemšanai Valsts robežsardzes struktūrvienībā iesniegts papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā un caurlaidi saņems nevis caurlaides pieprasītājs, bet cita persona.
2. ** Norāda, ja nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts vai ja persona vēlas, lai saziņa notiek, izmantojot elektroniskā pasta adresi.
3. *** Portālā Latvija.lv caurlaidi var saņemt, ja iesniegums iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" portālā Latvija.lv.
4. **** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.791

(Pielikums MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

Pastāvīgās caurlaides paraugs

(Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts ģerbonis)

PIEROBEŽAS JOSLAS
PASTĀVĪGĀ CAURLAIDE
Nr. _____________

Persona, kurai izsniegta pastāvīgā caurlaide:
vārds, uzvārds  
 
personas kods (ja nav personas koda, –
dzimšanas datums, mēnesis, gads)
 

Ziņas par nekustamo īpašumu:

adrese  
 
kadastra numurs vai kadastra apzīmējums  
 
Valsts robežsardzes struktūrvienības tālrunis  

Valsts robežsardzes amatpersona:

amats  
 
vārds, uzvārds  
 
paraksts*  
 
Datums*    

Spiedogs*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "spiedogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.791

(Pielikums MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

Terminētās caurlaides paraugs

(Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts ģerbonis)

PIEROBEŽAS JOSLAS
TERMINĒTĀ CAURLAIDE
Nr. _____________

Persona, kurai izsniegta terminētā caurlaide:
vārds, uzvārds  
 
personas kods (ja nav personas koda, –
dzimšanas datums, mēnesis, gads)
 
 
Novads, novada pagasts vai pilsēta, kur persona uzturēsies  
 
 
Caurlaide derīga no   līdz (ieskaitot)  
 
Valsts robežsardzes struktūrvienības tālrunis  

Valsts robežsardzes amatpersona:

amats  
 
vārds, uzvārds  
 
paraksts*  
 
Datums*    

Spiedogs*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "spiedogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12.06.2021