Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.787

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 47.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 35. nr.; 2010, 117. nr.; 2013, 96., 246. nr.; 2014, 131. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevumu veidā saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai (turpmāk - aizdevums)."

3. Izteikt 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3. Noteikumu mērķis ir uzlabot saimnieciskās darbības uzsācēju, mikrokomersantu, kā arī mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, lai veicinātu Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstību.

4. Sabiedrība Altum mikrokomersantiem, mazajiem un vidējiem komersantiem sniedz apgrozāmo līdzekļu aizdevumus, investīciju aizdevumus un mikroaizdevumus. Sabiedrība Altum saimnieciskās darbības uzsācējiem sniedz aizdevumu saimnieciskās darbības uzsākšanai."

4. Papildināt 5. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Papildus ir pieejams finansējums 2 000 000 euro apmērā darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitātes "Biznesa inkubatori" Biznesa inkubatorā iekļautajiem saimnieciskās darbības uzsācējiem, ja tie atbilst šo noteikumu III2 nodaļā minētajām prasībām. Šā finansējuma avots ir darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" līdzekļu atmaksas publiskā finansējuma daļa."

5. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ekonomikas ministrija slēdz ar sabiedrību Altum līgumu par šo noteikumu 5. punktā minētā papildus pieejamā finansējuma izlietošanas, uzraudzības un piešķiršanas kārtību."

6. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Aizdevuma līgumu noslēgšanas termiņš ir 2015. gada 31. decembris."

7. Izteikt 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"8. Šo noteikumu II, III un III1 nodaļas ietvaros atbalsta saņēmēju mērķgrupa ir mikrokomersanti, mazie un vidējie komersanti (turpmāk - komersanti). Šo noteikumu III2 nodaļas ietvaros atbalsta saņēmēju mērķgrupa ir fiziskas personas, kas atbilst nosacījumiem šo noteikumu III2 nodaļā minētā atbalsta saņemšanai un vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai pašnodarbinātību, kā arī jaundibināti komersanti (turpmāk - saimnieciskās darbības uzsācēji).

9. Aizdevumus sniedz saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.

10. Komersantam var sniegt atsevišķi apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, investīciju aizdevumu vai mikroaizdevumu vai kopā visus minētos aizdevumus. Atsevišķi sniedz atbalstu aizdevumu veidā saimnieciskās darbības uzsācējiem."

8. Papildināt noteikumus ar 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.2 Nozares, kam netiek sniegts atbalsts saimnieciskās darbības uzsākšanai, ir noteiktas šo noteikumu III2 nodaļā."

9. Izteikt 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Apgrozāmos līdzekļus nepiešķir grūtībās nonākušam komersantam:

16.1 1. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru;

16.1 2. ja tas ir kapitālsabiedrība un tam uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā pamatkapitāla (tas ir, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no pamatkapitāla);

16.1 3. ja vismaz dažiem tā dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām un uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē norādītā kapitāla."

10. Papildināt noteikumus ar 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.2 Komersantu, kas dibināts pirms mazāk nekā trim gadiem, neuzskata par grūtībās nonākušu komersantu, izņemot gadījumu, ja tas atbilst šo noteikumu 16.1 1. apakšpunktā minētajam nosacījumam."

11. Svītrot 19. un 31. punktā vārdus un skaitli "ievērojot šo noteikumu 10. punktā noteikto ierobežojumu".

12. Aizstāt 33.1 punktā vārdus "valsts atbalsta tīmekļa vietnē" ar vārdiem "tīmekļa vietnē www.altum.lv".

13. Izteikt 34.4 punktu šādā redakcijā:

"34.4 Mikroaizdevumus nepiešķir grūtībās nonākušam komersantam:

34.4 1. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru;

34.4 2. ja tas ir kapitālsabiedrība un tam uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā pamatkapitāla (tas ir, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no pamatkapitāla);

34.4 3. ja vismaz dažiem tā dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām un uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē norādītā kapitāla."

14. Papildināt III1 nodaļu ar 34.10 punktu šādā redakcijā:

"34.10 Komersantu, kas dibināts pirms mazāk nekā trim gadiem, neuzskata par grūtībās nonākušu komersantu, izņemot gadījumu, ja tas atbilst šo noteikumu 34.4 1. apakšpunktā minētajam nosacījumam."

15. Papildināt noteikumus ar III2 nodaļu šādā redakcijā:

"III2. Atbalsts saimnieciskās darbības uzsācējiem

34.11 Uz atbalstu var pretendēt fiziska persona, ja tā aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu, vai juridiska persona, ja minētā persona atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

34.11 1. tā neveic un pēdējā gada laikā nav veikusi saimniecisko darbību;

34.11 2. saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, tā ir uzsākusi pēdējā gada laikā, un pēdējā gada laikā tā nav veikusi citu saimniecisko darbību;

34.11 3. saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, tā ir uzsākusi laikposmā no viena līdz trim gadiem pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas, un pēdējā gada laikā tā nav veikusi citu saimniecisko darbību;

34.11 4. tā veic vai pēdējā gada laikā ir veikusi saimniecisko darbību, bet atbalstu vēlas saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanai citā darbības jomā, tai skaitā jauna produkta ražošanai, ar nosacījumu, ka biznesa plāna īstenošanai pēdējā gada laikā ir reģistrēts vai tiks reģistrēts jauns komersants. Jauns produkts šo noteikumu izpratnē ietver preces un pakalpojumus, kuri atbalsta saņēmējam vai, ja atbalsta saņēmējam ir saistītās personas, - saistīto personu grupai ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības).

34.12 Saimnieciskās darbības uzsācējs pēc sabiedrības Altum lēmuma saņemšanas par aizdevuma piešķiršanu reģistrējas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs (komersants vai pašnodarbināta persona).

34.13 Šo noteikumu izpratnē uzskatāms, ka persona veic saimniecisko darbību, ja tai ir būtiska līdzdalība komersantā vai tā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs (izņemot pašnodarbinātas personas). Par būtisku līdzdalību komersantā uzskata, ja personai pieder 25 % vai vairāk no komersanta balsstiesīgo akciju vai kapitāldaļu skaita.

34.14 Saimnieciskās darbības uzsācējs atbilst šādiem nosacījumiem:

34.14 1. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir pašnodarbināta persona, tas atbilst vismaz vienam no šo noteikumu 34.11 punktā minētajiem nosacījumiem;

34.14 2. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā dalībnieki ir fiziskas personas, kuras atbilst vismaz vienam no šo noteikumu 34.11 punktā minētajiem nosacījumiem, vai, ja saimnieciskās darbības uzsācēja dalībnieki ir juridiskas personas, juridisko personu īpatsvars no kopējā balsstiesīgo akciju vai daļu skaita pieļaujams ne vairāk kā 25 %. Ja komersanta dalībnieki ir fiziskas personas, komersanta valdes locekļi ir tikai komersanta dalībnieki. 

34.15 No aizdevuma līdzekļiem nevar finansēt pamatlīdzekļu iegādi, ja to piegādātājs ir saimnieciskās darbības uzsācēja dalībnieks vai ar saimnieciskās darbības uzsācēju saistītā persona. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

34.16 Atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

34.17 Atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

34.17 1. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktajām darbībām un nozarēm;

34.17 2. apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi;

34.17 3. kravas transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu iznomāšana;

34.17 4. operācijas ar nekustamo īpašumu;

34.17 5. azartspēles un derības;

34.17 6. ieroču, tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

34.18 Atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējam nepiešķir, ja tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru.

34.19 Lai saņemtu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai, pretendents iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu.

34.20 Lēmumu par atbalsta piešķiršanu sabiedrība Altum pieņem, pamatojoties uz pretendenta iesniegto pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības Altum norādītā informācija.

34.21 Aizdevuma maksimālā summa ir 77 000 euro. Aizdevuma piešķiršanas termiņš - līdz astoņiem gadiem. Saimnieciskās darbības uzsācējs vai, ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā daļu īpašnieki var saņemt atbalstu viena biznesa plāna īstenošanai.

34.22 Ja biznesa plānā paredzētā projekta apjoms ir lielāks par 7200 euro, saimnieciskās darbības uzsācējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa plāna īstenošanai vismaz 10 % apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības uzsācējs biznesa plānā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ne ar kādu komercdarbības atbalstu. Saimnieciskās darbības uzsācēja biznesa plānā paredzētā projekta apjoms nepārsniedz 86 000 euro

34.23 Saimnieciskās darbības uzsācējam piešķir procentu likmju subsīdiju:

34.23 1.  80 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā maksājuma apjoma personām, kas atbilst šo noteikumu 34.11 1. un 34.11 2. apakšpunktā minētajām prasībām;

34.23 2.  70 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā maksājuma apjoma personām, kas atbilst šo noteikumu 34.11 3. un 34.11 4. apakšpunktā minētajām prasībām.

34.24 Piešķirot atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai."

16. Izteikt 36.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1. ja komersants pretendē uz apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, mikroaizdevumu vai atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem - informāciju par komersanta iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem;".

17. Papildināt 38.1 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"38.1 Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības uzsācējiem, kas saņēmuši atbalstu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros."

18. Papildināt IV nodaļu ar 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.2 Saimnieciskās darbības uzsācējam, kas tiek finansēts darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitātes "Biznesa inkubatori" ietvaros un atbilst šo noteikumu III2 nodaļas prasībām, atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai sedz no šo noteikumu 5. punktā minētā papildu finansējuma."

19. Papildināt noteikumus ar 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Aizdevumu pieteikumus saimnieciskās darbības uzsākšanai, kas sabiedrībā Altum iesniegti laikposmā no 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu III2 nodaļas spēkā stāšanās dienai, finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saskaņā ar valsts atbalsta nosacījumiem, kas noteikti Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumu Nr. 293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" III nodaļā."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

24.12.2014