Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.747

Rīgā 2014.gada 2.decembrī (prot. Nr.66 38.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
15.panta trešo un piekto daļu, 22.panta pirmo un otro daļu,
27.panta otro daļu, 28.panta sesto daļu un 29.panta otro daļu un
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 121. nr.; 2010, 33. nr.; 2011, 143. nr.; 2012, 74. nr.; 2014, 195. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"30. Ministru kabineta iekārtas likumā noteiktajos Ministru kabineta un Ministru prezidenta atkāpšanās gadījumos katra ministrija Ministru prezidenta rezolūcijā noteiktajā termiņā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam sagatavo un elektroniski iesniedz Pārresoru koordinācijas centrā informāciju par rīcības plāna izpildi un uzdevumiem, kuri vērsti uz Nacionālā attīstības plāna mērķu sasniegšanu un kuru izpilde ir turpināma. Ja ministrija, sniedzot informāciju par paveiktajiem uzdevumiem un uzdevumiem, kuru izpilde ir turpināma, izvirza jaunus pasākumus, tā aizpilda šo noteikumu 2. pielikuma trešo sadaļu.

31. Triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 30. punktā minētās informācijas saņemšanas Pārresoru koordinācijas centrs iesniedz apkopoto informāciju Ministru prezidentam vai Ministru prezidenta amata kandidātam."

2. Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Rīcības plāns

35. Mēneša laikā pēc tam, kad Saeima nobalsojusi par uzticības izteikšanu jaunajam Ministru kabinetam, katra ministrija sadarbībā ar valdības sociālajiem partneriem, sadarbības partneriem un nozari pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām sagatavo rīcības plāna pasākumu projektu (2. pielikums) un iesniedz to elektroniski Pārresoru koordinācijas centrā.

36. Rīcības plāna projektā norāda ne vairāk kā piecus pasākumus katra deklarācijas uzdevuma īstenošanai.

37. Pārresoru koordinācijas centrs pēc rīcības plāna pasākumu projekta saņemšanas apvieno ministriju iesniegtos pasākumus vienotā rīcības plāna projektā atbilstoši deklarācijā minētajiem uzdevumiem. Ja nepieciešams, Pārresoru koordinācijas centrs lūdz ministrijas precizēt vai svītrot ministriju iesniegtos pasākumus deklarācijas uzdevumu īstenošanai. Rīcības plāna projektu Pārresoru koordinācijas centrs iesniedz Ministru prezidentam.

38. Ja sagatavotajā rīcības plāna projektā nav paredzēti pasākumi kāda deklarācijā ietverta uzdevuma īstenošanai, par šā uzdevuma īstenošanu atbildīgo ministriju nosaka Ministru prezidents. Atbildīgā ministrija piecu darbdienu laikā pēc Ministru prezidenta uzdevuma saņemšanas atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam iesniedz elektroniski Pārresoru koordinācijas centrā informāciju par pasākumiem attiecīgo uzdevumu īstenošanai, norādot to izpildes termiņu.

39. Ja nepieciešams, Ministru prezidents organizē atsevišķas apspriedes par rīcības plāna projektu. Pārresoru koordinācijas centrs nodrošina minēto apspriežu organizēšanu un nepieciešamo izmaiņu veikšanu rīcības plāna projektā.

40. Pēc tam kad no visām ministrijām saņemta informācija par pasākumiem deklarācijas uzdevumu īstenošanai, Pārresoru koordinācijas centrs apkopo rīcības plāna projektu un iesniedz to Ministru prezidentam. Ministru kabinets rīcības plānu apstiprina ar Ministru kabineta rīkojumu. Rīkojumā nosaka rīcības plāna aktualizēšanas un pārskatu sniegšanas kārtību.

41. Ministrijas saskaņā ar šo noteikumu 40. punktā minēto Ministru kabineta rīkojumu sagatavo informāciju par rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanas gaitu. Informāciju norāda, aizpildot attiecīgo rīcības plāna aili, un iesniedz elektroniski Pārresoru koordinācijas centrā.

42. Pārresoru koordinācijas centrs pēc šo noteikumu 41. punktā minētās informācijas saņemšanas apkopo to un iesniedz Ministru prezidentam, kā arī ievieto to Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā internetā.

43. Izmaiņas rīcības plānā pēc Ministru prezidenta ierosinājuma apstiprina ar Ministru kabineta rīkojumu.

44. Pēc rīcības plāna vai tā izmaiņu apstiprināšanas Pārresoru koordinācijas centrs atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam sagatavo aktualizēto rīcības plānu un ievieto to Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā internetā, kā arī nosūta atbildīgajām ministrijām un Valsts kancelejai ievietošanai Ministru kabineta mājaslapā internetā.

45. Pēc rīcības plāna vai tā izmaiņu apstiprināšanas katra ministrija nodrošina kompetencē esošo rīcības plāna pasākumu sadaļas ievietošanu ministrijas mājaslapā internetā."

3. Svītrot 58. punktā vārdus "vai problēmām kādā atsevišķā jomā".

4. Izteikt 59. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Informatīvo ziņojumu izskata Ministru kabineta sēdē, ja informatīvajā ziņojumā vai tam pievienotajā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā ir paredzēta turpmākā rīcība saistībā ar ziņojumā minēto jautājumu risināšanu vai nozaru politiku ietekmes izvērtēšanu."

5. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Iesniedzēja iesniegtā informatīvā ziņojuma virzību Ministru kabinetā nosaka Ministru prezidents, ja turpmākā rīcība saistībā ar informatīvajā ziņojumā minēto jautājumu nav paredzēta vai ja tas nav saistīts ar nozaru politiku ietekmes izvērtēšanu."

6. Papildināt 63.2. apakšpunktu aiz vārdiem "Valsts kancelejas amatpersonas" ar vārdiem "Pārresoru koordinācijas centra vadītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis".

7. Aizstāt 72. punkta ievaddaļā vārdus "minētos tiesību aktu projektus" ar vārdiem "minētos tiesību aktu projektus, plānošanas dokumentu projektus un informatīvos ziņojumus".

8. Papildināt 73. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "tiesību aktu projektus" ar vārdiem "plānošanas dokumentu projektus un informatīvos ziņojumus".

9. Papildināt noteikumus ar 73.11. un 73.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.11. konceptuālo ziņojumu;

73.12. informatīvo ziņojumu par plānošanas dokumenta īstenošanu."

10. Papildināt 92. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "vērtē arī šo atzinumu" ar vārdiem un skaitli "un iekļauj iebildumu šo noteikumu 96. punktā minētajā izziņā".

11. Svītrot 105. punktā vārdus "kuru paraksta atbildīgās ministrijas amatpersona (arī sanāksmes vadītājs, ja rīkota starpministriju (starpinstitūciju) sanāksme)".

12. Izteikt 111. punktu šādā redakcijā:

"111. Ja citos normatīvajos aktos nav noteikta cita saskaņošanas kārtība, saskaņojumi par šo noteikumu 73. punktā minētajiem tiesību aktu projektiem, plānošanas dokumentu projektiem un informatīvajiem ziņojumiem nepieciešami šādos gadījumos:

111.1. no Finanšu ministrijas - Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta balvas piešķiršanu, par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, personas izdošanu ārvalstij, amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās un par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", Ministru kabineta noteikumu projektam par kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos norādītās Eiropas Savienības fondu aktivitātes, kā arī konceptuālam ziņojumam;

111.2. no Tieslietu ministrijas - Ministru kabineta rīkojuma projektam par amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās, Ministru kabineta noteikumu projektam par kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos norādītās Eiropas Savienības fondu aktivitātes, kā arī konceptuālam ziņojumam;

111.3. no Ārlietu ministrijas - Ministru kabineta rīkojuma projektam par personas izdošanu ārvalstij, par amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās;

111.4. no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja - Ministru kabineta rīkojuma projektam par atļauju savienot amatus;

111.5. no Pārresoru koordinācijas centra un Valsts kancelejas (ja projekts attiecas uz valsts pārvaldes institucionālo uzbūvi un darbības principiem) - konceptuālam ziņojumam un informatīvajam ziņojumam par plānošanas dokumenta īstenošanu;

111.6. no tām ministrijām un citām institūcijām, kuru pārstāvjus paredzēts iekļaut attiecīgajā padomē, komisijā vai darba grupā, - Ministru kabineta rīkojuma projektam par konsultatīvo padomju, komisiju vai darba grupu izveidi;

111.7. no tām ministrijām un citām institūcijām, kurām paredzēts uzdevums vai kuru kompetenci tas skar, - konceptuālam ziņojumam, informatīvajam ziņojumam par plānošanas dokumenta īstenošanu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektam par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi un Ministru kabineta rīkojuma projektam par ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma atzīšanu par spēku zaudējušu vai izpildes termiņa pagarinājumu."

13. Papildināt noteikumus ar 117.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"117.4. Pārresoru koordinācijas centru (attiecībā uz nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām)."

14. Papildināt 119. punktu aiz vārdiem "Ārlietu ministrija (attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem un to projektiem)" ar vārdiem "Pārresoru koordinācijas centrs (attiecībā uz nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām)".

15. Papildināt 128.3. apakšpunktu aiz vārdiem "plānošanas dokumentiem" ar vārdiem "deklarācijai un rīcības plānam".

16. Papildināt noteikumus ar 128.1 punktu šādā redakcijā:

"128.1 Valsts kanceleja šo noteikumu 128.3. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja nepieciešams, nosūta attiecīgo projektu Pārresoru koordinācijas centram, lai izvērtētu projektu attiecībā uz nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstību deklarācijai un rīcības plānam un sniegtu atzinumu Ministru prezidentam."

17. Papildināt 149.8. apakšpunktu aiz vārdiem "Valsts kancelejas direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas" ar vārdiem "Pārresoru koordinācijas centra vadītājs un viņa pilnvarotas personas".

18. Izteikt 178. punktu šādā redakcijā:

"178. Ja iesniedzējs lūdz Ministru kabineta kārtējās sēdes darba kārtībā izņēmuma kārtā papildus iekļaut tiesību akta projektu, plānošanas dokumenta projektu vai informatīvo ziņojumu, to iesniedz Ministru kabinetā ne vēlāk kā divas darbdienas pirms sēdes līdz plkst. 14.00, pievienojot institūciju saskaņojumus atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām."

19. Svītrot 205. punktā vārdu "(kopsavilkumu)".

20. Izteikt 212. punktu šādā redakcijā:

"212. Valsts kanceleja, izmantojot sistēmu DAUKS, nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Ministru kabineta izdoto tiesību aktu, kā arī Ministru kabineta atbalstīto plānošanas dokumentu un to apstiprinošo tiesību aktu vienas darbdienas laikā pēc tā parakstīšanas. Oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs nodrošina publicēšanu parasti divu darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas."

21. Papildināt noteikumus ar 212.1 punktu šādā redakcijā:

"212.1 Valsts kanceleja elektroniski nosūta Pārresoru koordinācijas centram ievietošanai informācijas sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze" Ministru kabineta atbalstīto plānošanas dokumentu un to apstiprinošo tiesību aktu vienas darbdienas laikā pēc to parakstīšanas."

22. Izteikt 214. punktu šādā redakcijā:

"214. Valsts kanceleja nodrošina, ka publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (izmantojot sistēmu DAUKS) nosūtītais tiesību akts, plānošanas dokuments un to apstiprinošais tiesību akts, kā arī ievietošanai informācijas sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze" nosūtītais plānošanas dokuments un to apstiprinošais tiesību akts atbilst oriģinālam. Tiesību akta, plānošanas dokumenta un to apstiprinošā tiesību akta publikācijas un no Valsts kancelejas sistēmā DAUKS saņemtā tiesību akta, plānošanas dokumenta un to apstiprinošā tiesību akta savstarpēju atbilstību nodrošina oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs."

23. Svītrot 1. pielikuma 1. un 2. punktu.

24. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.300

Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

Deklarācijas sadaļa un rīcības joma Deklarācijā dotā uzdevuma numurs Deklarācijā dotais uzdevums Rīcības plāna pasākums Darbības rezultāts Nacionālā attīstības plāna (turpmāk - NAP) uzdevuma numurs un NAP rādītājs (ja attiecināms) Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās
institūcijas
Izpildes termiņš (dd. mm. gggg.) Pasākuma īstenošanas gaita Norāde, vai pasākums turpināms
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Ministrijas svarīgākie pasākumi (prioritārā secībā)
Atbilstoši deklarācijai norāda sadaļu vai rīcības jomu   Konkrētais deklarācijā dotais uzdevums Vairākas ministrijas var sagatavot vienu vai vairākus (bet ne vairāk kā piecus) pasākumus viena un tā paša deklarācijas uzdevuma izpildei Norāda ministriju un to padotībā esošo iestāžu normatīvajos aktos noteikto funkciju un plānošanas dokumentos noteikto pasākumu īstenošanas galaproduktu, preces, kuras iestāde rada, un pakalpojumus, kurus iestāde sniedz ārējiem klientiem Norāda NAP uzdevuma numuru bez uzdevuma teksta un NAP rādītāja numuru bez teksta     Norāda galīgo pasākuma izpildes termiņu, kas nepārsniedz attiecīgā Ministru kabineta pilnvaru termiņu Aili aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk - Kārtības rullis) 41. punktu, sniedzot informāciju par pasākuma īstenošanas gaitu pārskata periodā Aili aizpilda saskaņā ar Kārtības ruļļa 30. punktu, sniedzot informāciju par pasākumiem, kuri vērsti uz NAP mērķu sasniegšanu un kuru izpilde ir turpināma nākamās valdības pilnvaru termiņā
II. Citi veicamie pasākumi
Atbilstoši deklarācijai norāda sadaļu vai rīcības jomu   Konkrētais deklarācijā dotais uzdevums Vairākas ministrijas var sagatavot vienu vai vairākus (bet ne vairāk kā piecus) pasākumus viena un tā paša deklarācijas uzdevuma izpildei Norāda ministriju un to padotībā esošo iestāžu normatīvajos aktos noteikto funkciju un plānošanas dokumentos noteikto pasākumu īstenošanas galaproduktu, preces, kuras iestāde rada, un pakalpojumus, kurus iestāde sniedz ārējiem klientiem Norāda NAP uzdevuma numuru bez uzdevuma teksta un NAP rādītāja numuru bez teksta     Norāda galīgo pasākuma izpildes termiņu, kas nepārsniedz attiecīgā Ministru kabineta pilnvaru termiņu Aili aizpilda saskaņā ar Kārtības ruļļa 41. punktu, sniedzot informāciju par pasākuma īstenošanas gaitu pārskata periodā Aili aizpilda saskaņā ar Kārtības ruļļa 30. punktu, sniedzot informāciju par pasākumiem, kuri vērsti uz NAP mērķu sasniegšanu un kuru izpilde ir turpināma nākamās valdības pilnvaru termiņā
III. Jaunie pasākumi (ja nepieciešams, sadaļu aizpilda Ministru kabineta locekļa lietu pārņemšanas ietvaros)
Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms Pasākums Norāda ministriju un to padotībā esošo iestāžu normatīvajos aktos noteikto funkciju un plānošanas dokumentos noteikto pasākumu īstenošanas galaproduktu, preces, kuras iestāde rada, un pakalpojumus, kurus iestāde sniedz ārējiem klientiem Norāda NAP uzdevuma numuru bez uzdevuma teksta un NAP rādītāja numuru bez teksta         "

25. Izteikt 5. pielikuma sadaļas "I. Pavadvēstules paraugs" 12. rindu šādā redakcijā:

"12. Informācija par saskaņojumiem Norāda arī datumu un laiku, kad projekts nosūtīts saskaņošanai Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai, Ārlietu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

15.12.2014