Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 380 "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.742

Rīgā 2014.gada 2.decembrī (prot. Nr.66 15.§)
Apsardzes sertifikātu izsniegšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma
14.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā fiziskajai personai izsniedzams apsardzes sertifikāts, tā dublikāts, atkārtots sertifikāts un pagarināms apsardzes sertifikāta derīguma termiņš;

1.2. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma (turpmāk – pārbaudījums) kārtošanu, apsardzes sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.

II. Apsardzes sertifikāta izsniegšana

2. Lai saņemtu apsardzes sertifikātu, persona (izņemot personu, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju) Valsts policijā kārto pārbaudījumu.

3. Lai pieteiktos kārtot pārbaudījumu, persona iesniedz Valsts policijā pieteikumu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai (1. pielikums). Minēto pieteikumu var iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski, noformējot elektroniska dokumenta formā. Informāciju par pieteikšanos pārbaudījuma kārtošanai var nosūtīt arī ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta.

4. Valsts policija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3. punktā minētā pieteikuma saņemšanas atbilstoši pieteikumā norādītajam veidam informē personu par noteikto pārbaudījuma kārtošanas laiku.

5. Valsts policija nosaka pārbaudījuma kārtošanas laiku, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto vēlamo pārbaudījuma kārtošanas laiku, bet ne vēlāku par 25 darbdienām pēc personas norādītā laika.

6. Persona pārbaudījumu kārto Valsts policijas noteiktajā laikā un kārtībā. Ja persona Valsts policijas noteiktajā laikā neierodas kārtot pārbaudījumu, tā var lūgt noteikt citu pārbaudījuma kārtošanas laiku šo noteikumu 3. punktā minētajā kārtībā.

7. Pirms pārbaudījuma persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un apliecību, kas apliecina Apsardzes darbības likumā paredzētās izglītības programmas apguvi.

8. Persona netiek pielaista pie pārbaudījuma kārtošanas, ja:

8.1. netiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments;

8.2. netiek uzrādīta apliecība par Apsardzes darbības likumā paredzētās izglītības programmas apguvi;

8.3. nav saņemts par pārbaudījuma kārtošanu noteiktais valsts nodevas maksājums.

9. Šo noteikumu 8. punktā minētajā gadījumā persona var lūgt noteikt citu pārbaudījuma kārtošanas laiku šo noteikumu 3. punktā minētajā kārtībā.

10. Pārbaudījums sastāv no praktisko iemaņu pārbaudes uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktikā (turpmāk – praktisko iemaņu pārbaude) un teorētisko zināšanu pārbaudes. Persona vispirms kārto praktisko iemaņu pārbaudi. Ja praktisko iemaņu pārbaude netiek nokārtota, persona netiek pielaista pie teorētisko zināšanu pārbaudes.

11. Praktiskās iemaņas uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktikā pretendents demonstrē, izpildot noteiktu paņēmienu vai lietojot speciālo līdzekli un, ja nepieciešams, arī izskaidrojot to mutiski. Praktisko iemaņu pārbaudi ir tiesīgi novērot ar apsardzes nozari saistīto biedrību un nodibinājumu pārstāvji.

12. Teorētisko zināšanu pārbaudi kārto datorizēti, atbildot uz testa jautājumiem.

13. Teorētisko zināšanu pārbaudē pretendents secīgi atbild uz 20 jautājumiem, izvēloties atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 30 minūtes. Teorētisko zināšanu pārbaude ir nokārtota, ja pretendents ir pieļāvis ne vairāk par divām nepareizām atbildēm vai neatbildētiem jautājumiem.

14. Pārbaudījumu pretendents kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības. Personai nav atļauts izmantot normatīvos aktus, mācību grāmatas, pierakstus, citus mācību līdzekļus, elektroniskos sakaru līdzekļus un citus palīglīdzekļus, kā arī sarunāties ar citām personām, kuras kārto pārbaudījumu.

15. Praktisko iemaņu pārbaudes rezultātu (nokārtots vai nav nokārtots) mutiski paziņo personai uzreiz pēc tās kārtošanas. Teorētisko zināšanu pārbaudes rezultāts (nokārtots vai nav nokārtots) tiek parādīts datora monitorā, kuru izmantoja persona, atbildot uz testa jautājumiem, uzreiz pēc teorētisko zināšanu pārbaudes izpildes vai tai atvēlētā laika beigām.

16. Persona nav nokārtojusi pārbaudījumu, ja:

16.1. personas praktiskās iemaņas uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktikā nav pietiekamas;

16.2. persona nav nokārtojusi teorētisko zināšanu pārbaudi;

16.3. persona nav ievērojusi šo noteikumu 14. punktā minētos ierobežojumus.

17. Ja persona, kura nav nokārtojusi pārbaudījumu, vēlas to kārtot atkārtoti, tā piesakās pārbaudījuma kārtošanai šo noteikumu 3. punktā minētajā kārtībā.

18. Pārbaudījumu atkārtoti var kārtot vairākas reizes, par katru reizi samaksājot valsts nodevu par pārbaudījuma kārtošanu.

19. Persona, kura nokārtojusi praktisko iemaņu pārbaudi, atkārtotajā pārbaudījumā kārto tikai teorētisko zināšanu pārbaudi.

20. Ja teorētisko zināšanu pārbaude netiek nokārtota, praktisko iemaņu pārbaudes rezultāti ir derīgi 12 mēnešus no praktisko iemaņu pārbaudes nokārtošanas dienas.

21. Ja pārbaudījums ir sekmīgi nokārtots, tā rezultāti ir derīgi 12 mēnešus no pārbaudījuma nokārtošanas dienas.

22. Persona, kura sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu, vai persona, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju, iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai (2. pielikums). Iesniegumam pievieno:

22.1. diploma vai apliecības kopiju, kas apliecina Apsardzes darbības likumā paredzētās izglītības programmas apguvi;

22.2. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju;

22.3. psihiatra un narkologa izsniegta atzinuma kopiju par personas veselības stāvokli. Atzinumam jābūt derīgam vai, ja atzinumā nav norādīts derīguma termiņš, no tā izsniegšanas datuma nedrīkst būt pagājušas vairāk kā 90 dienas (šī prasība neattiecas uz personu, kura ārstniecības iestādē izgājusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);

22.4. vienu fotogrāfiju (2 x 3 cm) papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem (iesniedz, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei).

23. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja iesniedz dokumenta kopiju, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

24. Saņemot šo noteikumu 22. punktā minēto iesniegumu, Valsts policija pārbauda, vai iesniegumā ir norādītas nepieciešamās ziņas un ir pievienoti šo noteikumu 22. punktā minētie dokumenti.

25. Ja šo noteikumu 22. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Valsts policija informē par to personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Minēto termiņu nosaka ne īsāku par piecām darbdienām no informācijas saņemšanas dienas.

26. Valsts policija pirms apsardzes sertifikāta izsniegšanas pārbauda, vai uz personu neattiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie ierobežojumi, kā arī pārliecinās, vai persona (izņemot personu, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju) ir nokārtojusi pārbaudījumu un valsts budžetā ir saņemts valsts nodevas maksājums par apsardzes sertifikāta izsniegšanu.

27. Valsts policija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu atteikt izsniegt apsardzes sertifikātu un to paziņo personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā, ja:

27.1. šo noteikumu 25. punktā minētajā gadījumā persona Valsts policijas noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus;

27.2. uz personu attiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie apsardzes sertifikāta izsniegšanas ierobežojumi;

27.3. persona nav ieguvusi apsardzes sertifikāta saņemšanai nepieciešamo izglītību;

27.4. persona nav nokārtojusi pārbaudījumu (izņemot personu, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju);

27.5. pārbaudījuma rezultāts nav derīgs;

27.6. nav samaksāta valsts nodeva par apsardzes sertifikāta izsniegšanu.

28. Ja pieņemts lēmums atteikt izsniegt apsardzes sertifikātu šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3. vai 27.6. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, personai, iesniedzot jaunu iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai, nav atkārtoti jākārto pārbaudījums, ja no tā kārtošanas nav pagājuši vairāk kā 12 mēneši.

29. Ja nav konstatēti šo noteikumu 27. punktā minētie atteikuma iemesli, Valsts policija mēneša laikā pēc šo noteikumu 22. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz personai apsardzes sertifikātu (3. pielikums). Par apsardzes sertifikāta izsniegšanu Valsts policija informē personu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā šo noteikumu 22. punktā minētajā iesniegumā personas norādīto vēlamo informēšanas veidu.

30. Apsardzes sertifikāta personalizācijai izmanto Licenču un sertifikātu reģistru, iegūstot no tā nepieciešamos datus (personas vārds, uzvārds un personas kods, apsardzes sertifikāta izdošanas datums, derīguma termiņš un numurs), bet personas sejas attēla atspoguļošanai – Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmu, iegūstot no tās personas sejas attēlu, ja personas sejas attēls ir šajā informācijas sistēmā un persona izteikusi piekrišanu tā izmantošanai, izdarot attiecīgu atzīmi šo noteikumu 22., 32., 37. un 40. punktā minētajā iesniegumā.

31. Ja 12 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apsardzes sertifikāta izsniegšanu persona apsardzes sertifikātu nav saņēmusi, tā apsardzes sertifikātu var saņemt, no jauna iesniedzot šo noteikumu 3. punktā minēto pieteikumu un kārtojot pārbaudījumu.

III. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

32. Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, šajos noteikumos norādītajā kārtībā kārto pārbaudījumu (izņemot personu, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju) un ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai (4. pielikums).

33. Šo noteikumu 32. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

33.1. vienu fotogrāfiju (2 x 3 cm) papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem (iesniedz, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei);

33.2. psihiatra un narkologa izsniegta atzinuma kopiju par personas veselības stāvokli. Atzinumam jābūt derīgam vai, ja atzinumā nav norādīts derīguma termiņš, no tā izsniegšanas datuma nedrīkst būt pagājušas vairāk kā 90 dienas (šī prasība neattiecas uz personu, kura ārstniecības iestādē izgājusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā un Licenču un sertifikātu reģistrā).

34. Valsts policija apsardzes sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņu pagarina vai lēmumu nepagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu pieņem šajos noteikumos norādītajā kārtībā.

35. Ja persona ir nokavējusi šo noteikumu 32. punktā minēto iesnieguma iesniegšanas termiņu, Valsts policija pieņem lēmumu nepagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu un persona apsardzes sertifikātu var saņemt, no jauna iesniedzot šo noteikumu 3. punktā minēto pieteikumu un kārtojot pārbaudījumu.

36. Ja 12 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu persona apsardzes sertifikātu nav saņēmusi, tā apsardzes sertifikātu var saņemt, no jauna iesniedzot šo noteikumu 3. punktā minēto pieteikumu un kārtojot pārbaudījumu.

IV. Apsardzes sertifikāta dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšana

37. Ja apsardzes sertifikāts ir pazaudēts, nolaupīts vai sabojāts, persona iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta dublikāta un atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšanai (5. pielikums). Iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (2 x 3 cm) papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem (iesniedz, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei).

38. Saņemot šo noteikumu 37. punktā minēto iesniegumu, Valsts policija pārliecinās, vai valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā, un piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz apsardzes sertifikāta dublikātu. Ja persona nav samaksājusi valsts nodevu, Valsts policija pieņem lēmumu neizsniegt apsardzes sertifikāta dublikātu.

39. Apsardzes sertifikāta dublikātu noformē šo noteikumu 30. punktā minētajā kārtībā, papildus norādot vārdu "Dublikāts".

40. Ja persona ir mainījusi vārdu vai uzvārdu, tā iesniedz Valsts policijā iesniegumu (5. pielikums) un samaksā valsts nodevu par atkārtota apsardzes sertifikāta izsniegšanu. Iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (2 x 3 cm) papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem (iesniedz, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei).

41. Saņemot šo noteikumu 40. punktā minēto iesniegumu, Valsts policija pārliecinās, vai valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā, un piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz atkārtotu apsardzes sertifikātu. Ja persona nav samaksājusi valsts nodevu, Valsts policija pieņem lēmumu neizsniegt atkārtotu apsardzes sertifikātu.

42. Atkārtotu apsardzes sertifikātu noformē šo noteikumu 30. punktā minētajā kārtībā, attiecīgi norādot jauno personas vārdu vai uzvārdu un papildus norādot vārdu "Atkārtots".

V. Kārtība un apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu

43. Par pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

43.1. par pārbaudījuma kārtošanu – 18 euro;

43.2. par apsardzes sertifikāta izsniegšanu – 15 euro;

43.3. par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu – 15 euro;

43.4. par atkārtota apsardzes sertifikāta izsniegšanu – 15 euro;

43.5. par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu – 15 euro.

44. Valsts nodevu par pārbaudījuma kārtošanu persona maksā pirms šo noteikumu 3. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas.

45. Valsts nodevu par apsardzes sertifikāta izsniegšanu, apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, apsardzes sertifikāta dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu persona maksā pirms šo noteikumu 22., 32., 37. un 40. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

46. Ja persona Valsts policijas noteiktajā laikā pārbaudījumu nav kārtojusi un no valsts nodevas maksājuma dienas ir pagājuši vairāk nekā 12 mēneši, valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu maksājama no jauna.

47. Valsts nodevu maksā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VI. Noslēguma jautājumi

48. Teorētisko zināšanu pārbaudi datorizēti, atbildot uz testa jautājumiem, persona kārto no 2015. gada 1. janvāra. Līdz 2014. gada 31. decembrim pārbaudījumu pieņem Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisija, un persona teorētisko zināšanu pārbaudi kārto mutiski, atbildot Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisijai uz trim jautājumiem, kas ir iekļauti biļetē.

49. Apsardzes sertifikātu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajam paraugam izsniedz no 2015. gada 1. marta. Līdz 2015. gada 28. februārim apsardzes sertifikātu izsniedz atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumā norādītajam paraugam.

50. Līdz 2015. gada 28. februārim persona, iesniedzot šo noteikumu 22., 32., 37. un 40. punktā minēto iesniegumu, tam pievieno fotogrāfiju (2 x 3 cm), ne vecāku par sešiem mēnešiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.742
Pieteikuma paraugs
apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai

Valsts policijai

  

(vārds, uzvārds (drukātiem burtiem))

 
  

(personas kods)

 
  

(adrese)

 
  

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

pieteikums
apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai

Lūdzu atļaut kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu un noteikt laiku tā kārtošanai.

 

(vēlamais pārbaudījuma kārtošanas laiks)

 Apliecinu, ka valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu ir samaksāta1

Par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas laiku lūdzu informēt2:

 mutiski (personīgi, pieņemot iesniegumu)

 elektroniski, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi

 rakstiski, nosūtot informāciju pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

 telefoniski, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru

   

(datums)

 

(paraksts3)

Piezīmes.

1. Valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu nav atkārtoti jāmaksā personai, kura iepriekš to ir samaksājusi, bet nav kārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu un kurai noteikts cits apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas laiks, ja no iepriekšējās valsts nodevas maksājuma dienas nav pagājuši vairāk kā 12 mēneši.

2. Izvēloties vēlamo informācijas saņemšanas veidu, norāda tikai vienu variantu.

3. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai tiek nosūtīts ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.742
Iesnieguma paraugs apsardzes sertifikāta saņemšanai

Valsts policijai

  

(vārds, uzvārds (drukātiem burtiem))

 
  

(personas kods)

 
  

(adrese)

 
  

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

iesniegums apsardzes sertifikāta saņemšanai

Lūdzu izsniegt apsardzes sertifikātu.

Pielikumā1:

1) diploma kopija par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikācijas "Drošības speciālists" ieguvi

vai

 apliecības kopija par mācību programmas "Apsardzes darbs" apguvi

2)  apliecības kopija par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

vai

 medicīniskās izglītības dokumenta kopija

3) psihiatra un narkologa atzinuma kopija2

4) fotogrāfija (2 x 3 cm)3

Apliecinu, ka:

 apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums ir nokārtots4

 valsts nodeva par apsardzes sertifikāta izsniegšanu ir samaksāta

Par apsardzes sertifikāta saņemšanas iespēju lūdzu informēt5:

 elektroniski, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi

 rakstiski, nosūtot informāciju pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

 telefoniski, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru

 Piekrītu, ka sejas attēls tiks iegūts no Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas

   

(datums6)

 

(paraksts6)

Piezīmes.

1. Vajadzīgo atzīmē ar krustiņu attiecīgajā kvadrātā.

2. Psihiatra un narkologa atzinuma kopija nav jāiesniedz personai, kura ārstniecības iestādē izgājusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā un Licenču un sertifikātu reģistrā.

3. Fotogrāfiju papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem, pievieno, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei.

4. Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums nav jākārto personai, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju.

5. Izvēloties vēlamo informācijas saņemšanas veidu, norāda tikai vienu variantu.

6. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.742
Apsardzes sertifikāta paraugs

1. Apsardzes sertifikāta vispārīgā struktūra

Sertifikāta formāts atbilst ID-1 formātam

Garums 85,47–85,72 mm

Platums 53,92–54,03 mm

Biezums 0,76 ± 0,08 mm

Stūra noapaļojuma rādiuss 3,18 ± 0,30 mm

Sertifikātam tiek izmantota polivinilhlorīda (PVC) daudzslāņu laminēta karte. Kartes virsma – pulēti gluda, piemērota personalizācijai ar krāsu sublimācijas un krāsu termiskās pārneses printeri.

2. Apsardzes sertifikāta averss (1. attēls)

Vizuāli redzamais teksts sertifikāta aversā:

Uz dzeltenās joslas Pant 123 uzraksts:

"Latvijas Republika

APSARDZES SERTIFIKĀTS"

1. Vārds

2. UZVĀRDS

3. Personas kods

4. Izdošanas datums

5. Derīguma termiņš

6. Izdevējiestāde

7. Sertifikāta numurs (burtu un ciparu kombinācija)

Personas sejas attēls

Nepersonalizēts apsardzes sertifikāts (paraugs)

Personalizēts apsardzes sertifikāts (paraugs)

1. attēls

Pretviltošanas elementi apliecības aversā

Smalku līniju pretkopēšanas un pretviltošanas raksts, ar mazo valsts ģerboni fonā divās Pantone krāsās – Pant CoolGray, Pant 559.

Mikrodrukas līnija ar mikrotekstu "LATVIJAS REPUBLIKA VALSTS POLICIJA".

Fona apdruka integrēta sejas attēlā, izmantojot vektoru līnijas bez rastra.

Caurspīdīga, pēc laminēšanas uzstrādājama aizsargplēve, kura nodrošina sertifikāta personalizācijas datu paaugstinātu mehānisko un pretviltošanas aizsardzību.

3. Apsardzes sertifikāta reverss (2. attēls)

Vizuāli redzamais teksts sertifikāta reversā:

"Republic of Latvia

SECURITY GUARD CERTIFICATE "

1.–7. pozīcijas atšifrējums angļu valodā:

1. Name

2. Surname

3. Personal ID

4. Issue date

5. Validity date

6. Authority

7. Certificate number

2. attēls

Pretviltošanas elementi apliecības reversā

Smalku līniju pretkopēšanas un pretviltošanas raksts ar mazo valsts ģerboni fonā divās Pantone krāsās – Pant CoolGray, Pant 559.

Teksts "APSARDZES SERTIFIKĀTS" pa diagonāli UV lakā.

Mikrodrukas līnija ar mikrotekstu "APSARDZES SERTIFIKĀTS".

Optiski mainīgs elements – metalizēta karstspiedes hologramma (3. attēls):

- izmērs: 10 x 10 mm, stūra noapaļojums 2 mm, izgatavota no divkanālu oriģinālās hologrāfiskās drošības matricas;

- 1. kanāls – hologrammas vidū izvietots Valsts policijas logo, fons hologrāfisks, kas pārlejas visās varavīksnes krāsās, bez papildu efektiem;

- 2. kanāls – hologrammas vidū izvietoti lielie burti "LV", kuriem apkārt ierakstīta kontūra atšķirīgās krāsās, kura savukārt ir vairākkārt pavairota no lielākas uz mazāku, tādējādi radot nelielu kustības ilūziju LV burtiem. Katra kontūra ir atšķirīgās krāsās, lai tām būtu lielāka izšķirtspēja. Hologrammas fons – spoža sudraba krāsā bez ieraksta.

3. attēls

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

4.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.742
Iesnieguma paraugs
apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai

Valsts policijai

  

(vārds, uzvārds (drukātiem burtiem))

 
  

(personas kods)

 
  

(adrese)

 
  

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

iesniegums apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai

Lūdzu pagarināt apsardzes sertifikāta Nr. ______________ derīguma termiņu.

Pielikumā1:

 psihiatra un narkologa atzinuma kopija2

 fotogrāfija (2 x 3 cm)3

Apliecinu, ka:

 apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums ir nokārtots

 valsts nodeva par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu ir samaksāta

 Piekrītu, ka sejas attēls tiks iegūts no Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas

Par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas laiku lūdzu informēt4:

 mutiski (klātienē, pieņemot iesniegumu)

 rakstiski, nosūtot informāciju pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

 telefoniski, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru

 elektroniski, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi

   

(datums5)

 

(paraksts5)

Piezīmes.

1. Vajadzīgo atzīmē ar krustiņu attiecīgajā kvadrātā.

2. Psihiatra un narkologa atzinuma kopija nav jāiesniedz personai, kura ārstniecības iestādē izgājusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā un Licenču un sertifikātu reģistrā.

3. Fotogrāfiju papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem, pievieno, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei.

4. Izvēloties vēlamo informācijas saņemšanas veidu, norāda tikai vienu variantu.

5. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

5.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.742
Iesnieguma paraugs apsardzes sertifikāta dublikāta un
atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšanai

Valsts policijai

  

(vārds, uzvārds (drukātiem burtiem))

 
  

(personas kods)

 
  

(adrese)

 
  

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

iesniegums apsardzes sertifikāta dublikāta un
atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšanai

Lūdzu izsniegt1:

 apsardzes sertifikāta dublikātu

 atkārtotu apsardzes sertifikātu sakarā ar: vārda maiņu uzvārda maiņu

Pielikumā:

 fotogrāfija (2 x 3 cm)2

Apliecinu, ka valsts nodeva ir samaksāta:

 par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu

 par atkārtota apsardzes sertifikāta izsniegšanu

 Piekrītu, ka sejas attēls tiks iegūts no Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas

   

(datums3)

 

(paraksts3)

Piezīmes.

1. Vajadzīgo atzīmē ar krustiņu attiecīgajā kvadrātā.

2. Fotogrāfiju papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem, pievieno, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei.

3. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

6.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.742
Apsardzes sertifikāta paraugs

(priekšpuse)

(otra puse

Piezīme. Sertifikāta izmērs – 95 x 75 mm, fons dzeltenā krāsā, ar hologrāfisku uzlīmi. Uzlīmes fonā – uzraksts "security" ar kodinātu logo "apsardzes sertifikāts".

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
12.12.2014