Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/17

Rīgā 2014.gada 4.decembrī (prot. Nr.41, 6.p.)
Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem
Izdoti saskaņā ar
Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta ceturto daļu un
Enerģētikas likuma 42.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka, kādu informāciju un cik lielā apjomā elektroenerģijas tirgotājs un dabasgāzes tirgotājs (turpmāk kopā – tirgotājs) ietver elektroenerģijas vai dabasgāzes (turpmāk kopā – enerģija) galalietotājam (turpmāk – galalietotājs) izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos.

2. Galalietotājam, kurš norēķinās par patērēto elektroenerģiju, apmaksājot saņemtos rēķinus, izsniedzamajos rēķinos norāda vismaz:

2.1. norēķinu periodā piegādātās elektroenerģijas apjomu (kilovatstundās);

2.2. maksu par elektroenerģiju (euro) un vidējo elektroenerģijas cenu (euro par kilovatstundu) norēķinu periodā;

2.3. maksu par sistēmas pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm, kā arī kopējo maksu par norēķinu periodu mājsaimniecības lietotājiem un citiem galalietotājiem izsniedzamajos rēķinos, ja elektroenerģijas tirgotājam ir pienākums par minētajiem pakalpojumiem un komponentēm norēķināties ar sistēmas operatoru (euro);

2.4. kur galalietotājs var iepazīties ar šo noteikumu 5., 6., 9. un 10.punktā norādīto informāciju.

3. Galalietotājam, kurš norēķinās par patērēto dabasgāzi, apmaksājot saņemtos rēķinus, izsniedzamajos rēķinos norāda vismaz:

3.1. norēķinu periodā piegādātās dabasgāzes apjomu (normālkubikmetros);

3.2. maksu par dabasgāzi (euro) un vidējo dabasgāzes cenu (euro par tūkstoš normālkubikmetriem ) norēķinu periodā;

3.3. maksu par sistēmas pakalpojumiem norēķinu periodā (euro);

3.4. kur galalietotājs var iepazīties ar šo noteikumu 5., 8., un 10.punktā norādīto informāciju.

4. Ja šo noteikumu 2. un 3.punktā minētajiem galalietotājiem norēķinu periods ir sadalīts daļās, kurās ir noteikta diferencēta enerģijas cena vai diferencēts enerģijas cenas veidošanās mehānisms, izsniedzamajos rēķinos norāda katrā atšķirīgajā norēķinu perioda daļā piegādātās enerģijas apjomu (par elektroenerģiju kilovatstundās, par dabasgāzi normālkubikmetros) un vidējo enerģijas cenu (par elektroenerģiju euro par kilovatstundu, par dabasgāzi euro par tūkstoš normālkubikmetriem).

5. Tirgotājs nodrošina, ka galalietotājam ir pieejama informācija par enerģijas faktisko patēriņu vismaz iepriekšējos 24 mēnešos vai laikā no enerģijas tirdzniecības līguma noslēgšanas dienas, ja tas ir īsāks par 24 mēnešiem:

5.1. par katru norēķinu periodu, ja katrā norēķinu periodā tiek nolasīti enerģijas patēriņa skaitītāju rādījumi, un šā enerģijas faktiskā patēriņa salīdzinājumu ar iepriekšējā gada attiecīgā norēķinu perioda faktisko patēriņu;

5.2. vismaz reizi gadā, ja katrā norēķinu periodā netiek nolasīti enerģijas patēriņa skaitītāju rādījumi, un šā enerģijas faktiskā patēriņa salīdzinājumu ar iepriekšējā gada faktisko patēriņu.

6. Vismaz vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim elektroenerģijas tirgotājs nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā ietver ziņas par iepriekšējā kalendārajā gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi, norādot:

6.1. cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir iepirkti no elektroenerģijas ražotājiem Latvijā;

6.2. cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir iepirkti no citiem tirgotājiem Latvijā;

6.3. cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir iepirkti elektroenerģijas biržā;

6.4. cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir saražoti no katra atjaunojamo energoresursu veida (hidroenerģijas, biogāzes, biomasas, vēja enerģijas, saules enerģijas vai cita atjaunojamo energoresursu veida), ja šādu informāciju elektroenerģijas tirgotājam ir iespējams iegūt;

6.5. cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir saražoti no katra fosilā kurināmā veida (dabasgāzes, oglēm, degakmens vai cita fosilā kurināmā veida), ja šādu informāciju elektroenerģijas tirgotājam ir iespējams iegūt.

7. Informācijai par piegādātās elektroenerģijas izcelsmi no atjaunojamiem energoresursiem ir jābūt pamatotai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8. Vismaz vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim dabasgāzes tirgotājs nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā ietver ziņas par iepriekšējā kalendārajā gadā piegādātās dabasgāzes izcelsmi, norādot:

8.1. galalietotājiem piegādātās dabasgāzes izcelsmes valsti;

8.2. dabasgāzes avotus Latvijā.

9. Vismaz vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim elektroenerģijas tirgotājs nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā norāda, kur ir publiski pieejama informācija par galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi iepriekšējā kalendārajā gadā, vismaz attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijām un radioaktīvajiem atkritumiem, ja šādu informāciju elektroenerģijas tirgotājam ir iespējams iegūt.

10. Tirgotājs nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā ietverta informācija par galalietotāju tiesībām attiecībā uz domstarpību izšķiršanas līdzekļiem.

11. Tirgotājs nodrošina, ka šo noteikumu 6., 9. un 10.punktā minētie informatīvie materiāli par piegādāto elektroenerģiju vai 8. un 10.punktā minētie informatīvie materiāli par piegādāto dabasgāzi ir ievietoti tirgotāja mājaslapā internetā un to drukāti eksemplāri ir brīvi pieejami lietotāju apkalpošanas centrā. Ja lietotāju apkalpošanas centrs nav izveidots, tirgotājs pieeju informatīvajiem materiāliem nodrošina tirgotāja juridiskajā adresē, faktiskajā adresē un filiālē.

12. Galalietotāju iesniegumus par šajos noteikumos tirgotājam noteikto pienākumu izpildi izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – regulators). Pēc galalietotāja iesnieguma saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas regulators izvērtē tirgotāja rīcības atbilstību šiem noteikumiem un lemj par tiesiskām sekām, ja tirgotājs nav izpildījis tam šajos noteikumos noteiktos pienākumus.

13. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 8.februāra lēmumu Nr.1/2 "Noteikumi par informāciju elektroenerģijas galalietotājiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 26.nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
01.01.2015