Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.697

Rīgā 2014.gada 10.novembrī (prot. Nr.61 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
17.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 122. nr.; 2013, 189. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. 60.00.00 "Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana";".

2. Papildināt 14.7. apakšpunktu aiz vārdiem "Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)" ar vārdiem "un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)".

3. Izteikt 14.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.10. 69.00.00 "Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana";".

4. Papildināt noteikumus ar 14.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.12.1 70.22.00 "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošana (2014-2020)";".

5. Papildināt 14.17. apakšpunktu aiz vārdiem "pārējās ārvalstu finanšu palīdzības" ar vārdu "līdzfinansēto".

6. Izteikt 15.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.8. xx.22.00 "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošana (2014-2020)". Apakšprogrammā xx.22.00 plāno finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošanai un tehnisko palīdzību fonda pasākumu ieviešanai;".

7. Papildināt noteikumus ar 15.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.9. no xx.06.00 līdz xx.19.00 un no xx.23.00 līdz xx.49.00 - ministrijas vērtējumā nepieciešamās budžeta apakšprogrammas projektu īstenošanai. Ministrija budžeta apakšprogrammas nosaukumā iekavās norāda, uz kuru plānošanas periodu tā attiecas. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentiem, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu finanšu programmai un Eiropas migrācijas tīklam budžeta apakšprogrammas netiek dalītas pa saistību periodiem."

8. Svītrot 17. punktu.

9. Izteikt 34.4. un 34.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.4. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai, kuriem finansējums ir pārdalīts n gada laikā no atsevišķā resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", jaunas saistības n+1 gadā un tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai plāno atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;

34.5. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem un finansētiem projektiem un pasākumiem, kuriem maksājumu veikšana ir paredzēta, tikai sākot ar n+1 gadu un turpmākajos gados, nepieciešams Ministru kabineta lēmums par tiesībām uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības, izņemot gadījumus, ja šādas tiesības paredzētas normatīvajā aktā vai tiesību aktā par attiecīgā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu."

10. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Valsts budžeta ilgtermiņa saistības Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā (turpmāk - SAP sistēma) var grozīt, iesniedzot budžeta pieprasījumu gadskārtējam valsts budžeta likumprojektam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektam vai iesniedzot priekšlikumus grozījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumā un vidēja termiņa budžeta ietvara likumā."

11. Izteikt 46.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.19. veidlapa Nr. 8 "Jauno politikas iniciatīvu saraksts vidējam termiņam" (19. pielikums);".

12. Svītrot 46.38. apakšpunktu.

13. Papildināt noteikumus ar 46.39. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.39. veidlapa Nr. 27 "Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā esošo valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saraksts" (38.1 pielikums)."

14. Izteikt 52. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Veidlapu Nr.1(pb) "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam" (1. pielikums) ministrija iegūst, izmantojot SAP sistēmas informāciju."

15. Izteikt 64.1.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.1.1.1. Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkli un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments;".

16. Papildināt 64.1.1.7. apakšpunktu aiz vārdiem "Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)" ar vārdiem "un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)".

17. Papildināt 64.1.1.13. apakšpunktu aiz vārdiem "pārējās ārvalstu finanšu palīdzības" ar vārdu "līdzfinansēto".

18. Izteikt 66.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.1. Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa projektiem apakšprogrammas līmenim;".

19. Papildināt 66.7. apakšpunktu aiz vārdiem "Eiropas Zivsaimniecības fondam (EZF)" ar vārdiem "un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF)".

20. Papildināt noteikumus ar 66.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.11.1 Eiropas Atbalsta fondam vistrūcīgākajām personām saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa pasākumiem apakšprogrammas līmenim;".

21. Papildināt 66.13. apakšpunktu aiz vārdiem "pārējās ārvalstu finanšu palīdzības" ar vārdu "līdzfinansēto".

22. Izteikt 73.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.6. šo noteikumu 73.5.2. un 73.5.3. apakšpunktā minētajos gadījumos ministrija iesniedz veidlapu Nr. 24 "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izmaiņām" (38. pielikums). Šo noteikumu 73.5.2. apakšpunktā minētajā gadījumā ministrija iesniedz veidlapu Nr. 24 (38. pielikums) kopā ar pieprasījumu par apropriācijas pārdali."

23. Svītrot 74.7. apakšpunktā vārdus "prioritārajiem pasākumiem un".

24. Papildināt noteikumus ar 74.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.9.1 šo noteikumu 74.9. apakšpunktā minētais skaidrojums programmai (apakšprogrammai) nav jāsniedz, ja attiecīgajā programmā (apakšprogrammā) n+1 gadā un turpmākajos gados resursi un izdevumi netiek plānoti;".

25. Svītrot 75.7. apakšpunktā vārdus "prioritārajiem pasākumiem un".

26. Izteikt 75.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.11.1. budžeta programmu (apakšprogrammu) darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus pēc iespējas veido attīstības plānošanas dokumentos plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, n gadam plānoto darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukumus nemaina;".

27. Svītrot 75.17. apakšpunktā vārdus "prioritārie pasākumi".

28. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Veidlapā Nr.8 "Jauno politikas iniciatīvu saraksts vidējam termiņam" (19. pielikums) ministrija sniedz informāciju par pamatbudžeta un speciālā budžeta jaunajām politikas iniciatīvām vidējam termiņam. Ministrija veidlapā sniedz informāciju sadalījumā pa apakšprogrammām vai pa programmām, ja apakšprogramma nav izveidota. Iesniedzot veidlapu saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu, ministrija veidlapā norāda tās atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas, kuras atbilstoši Ministru kabineta lēmumam ir ietvertas ministrijas maksimāli pieļaujamā izdevumu apjomā. Iesniedzot veidlapu saskaņā ar šo noteikumu 97.1 punktu, ministrija veidlapā norāda tās atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas, kuras apstiprinātas papildus vai kurās Saeimā otrajā lasījumā veiktas izmaiņas. Ministrija:

76.1. veidlapas 1. un 2. ailē "Programmas (apakšprogrammas) kods" un "Programmas (apakšprogrammas) nosaukums" norāda to programmu (apakšprogrammu) nosaukumus, kuru ietvaros plānots īstenot jauno politikas iniciatīvu;

76.2. veidlapas 3. ailē "pamatojums":

76.2.1. iesniedzot veidlapu saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu, norāda Ministru kabineta sēdes protokollēmuma datumu, numuru, paragrāfu;

76.2.2. iesniedzot veidlapu saskaņā ar šo noteikumu 97.1 punktu, norāda Saeimā otrajā lasījumā izskatītā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta priekšlikuma numuru;

76.3. veidlapas 4. ailē "jaunās politikas iniciatīvas nosaukums" norāda jaunās politikas iniciatīvas nosaukumu;

76.4. veidlapas 5., 6., 7., 8. un 9. ailē "Tautas saimniecības izaugsme", "Cilvēka drošumspēja", "Izaugsmi atbalstošas teritorijas", "Valsts aizsardzības koncepcija" un "pārējie", ar atzīmi "X" aizpilda aili atbilstoši tam, vai jaunā politikas iniciatīva atbilst Nacionālā attīstības plāna prioritātei, Valsts aizsardzības koncepcijai vai ir cits pasākums, tai skaitā administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākums;

76.5. veidlapas 10. ailē "klasifikācijas kods" norāda ekonomiskās klasifikācijas kodus, kurā plānoti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas īstenošanai sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā plānotajiem izdevumu kodiem;

76.6. veidlapas 11., 12. un 13. ailē "n+1", "n+2" un "n+3" norāda finansējumu jaunās politikas iniciatīvas īstenošanai attiecīgajā gadā atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem vai Saeimā otrajā lasījumā izskatītajam gadskārtējā valsts budžeta likumam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumam."

29. Aizstāt 77. punkta ievaddaļā vārdus "Ministrija veidlapā nesniedz informāciju par programmām ar apakšprogrammām" ar vārdiem "Ministrija veidlapā sniedz informāciju sadalījumā pa apakšprogrammām vai pa programmām, ja apakšprogramma nav izveidota".

30. Papildināt 78. un 79. punktu aiz vārdiem "Labklājības ministrija reizi ceturksnī" ar vārdiem un skaitli "bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. novembrim".

31. Aizstāt 89. punktā vārdus "Ministrija veidlapā nesniedz informāciju par programmām ar apakšprogrammām" ar vārdiem "Ministrija veidlapā sniedz informāciju sadalījumā pa apakšprogrammām vai pa programmām, ja apakšprogramma nav izveidota".

32. Svītrot 92.1., 92.3., 93.1. un 93.3. apakšpunktā vārdus "prioritārajiem pasākumiem un".

33. Izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Veidlapā Nr. 24 "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izmaiņām" (38. pielikums) ministrija sniedz skaidrojumu par izmaiņām n gadam plānotajos budžeta programmas (apakšprogrammas) darbības rezultātos un to rezultatīvajos rādītājos:

94.1. norāda programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

94.2. aizpilda tabulu "Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izmaiņas", norādot darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus saskaņā ar n gada budžeta paskaidrojumiem un izmaiņām attiecīgajos darbības rezultātos un to rezultatīvajos rādītājos, nemainot n gadam plānoto darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukumus. 1. ailē "saskaņā ar n gada budžeta paskaidrojumiem" ministrija norāda n gadam plānoto darbības rezultātu un tā rezultatīvos rādītājus saskaņā ar n gada budžeta paskaidrojumiem. 2. ailē "saskaņā ar izmaiņām" ministrija norāda n gadam plānoto darbības rezultātu un tā rezultatīvos rādītājus saskaņā ar izmaiņām. 3. ailē "n gada plāns (saskaņā ar n gada budžeta paskaidrojumiem)" ministrija norāda n gadam plānoto rezultatīvā rādītāja vērtību saskaņā ar n gada budžeta paskaidrojumiem. 4. ailē "n gada precizētais plāns (saskaņā ar izmaiņām)" ministrija norāda n gadam plānoto rezultatīvā rādītāja vērtību saskaņā ar izmaiņām. 5. ailē "Izmaiņas (+/-) n gada precizētajā plānā attiecībā pret n gada plānu" ministrija aprēķina rezultatīvā rādītāja vērtības izmaiņas n gadam. 6. ailē "Pieaugums vai samazinājums (+/-) n gada precizētajā plānā attiecībā pret n gada plānu (%)" ministrija aprēķina rezultatīvā rādītāja vērtības pieaugumu vai samazinājumu procentos starp ailes "n gada plāns (saskaņā ar n gada budžeta paskaidrojumiem)" un ailes "n gada precizētais plāns (saskaņā ar izmaiņām)" vērtībām. 7. ailē "n+1 gada tendence" un 8. ailē "n+2 gada tendence" ministrija aprakstoši norāda rezultatīvā rādītāja izmaiņu tendences pret iepriekšējo gadu;

94.3. aiz tabulas "Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izmaiņas" sniedz skaidrojumu par konkrētās budžeta programmas (apakšprogrammas) darbības rezultātu un tā rezultatīvo rādītāju skaita un vērtību izmaiņu iemesliem."

34. Papildināt noteikumus ar 94.1 punktu šādā redakcijā:

"94.1 Veidlapā Nr.27 " Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā esošo valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saraksts" (38.1 pielikums) ministrija norāda n+1 gadam tās padotībā esošo valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un tās padotībā esošo budžeta nefinansēto iestāžu nosaukumus atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21. panta otrās daļas 16. punktam."

35. Aizstāt 97. punktā vārdus un skaitļus "veidlapas Nr. 7(pb) un Nr. 7(sb)" ar vārdiem un skaitļiem "veidlpas Nr. 7(pb), Nr. 7(sb) un Nr. 27".

36. Papildināt VII nodaļu ar 97.1 punktu šādā redakcijā:

"97.1 Ministrijas septiņu darbdienu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā iesniedz Finanšu ministrijā jauno politikas iniciatīvu sarakstu vidējam termiņam par tām jaunajām politikas iniciatīvām, kas apstiprinātas papildus Saeimā otrajā lasījumā, aizpildot šo noteikumu 46.19. apakšpunktā minēto veidlapu. Par jauno politikas iniciatīvu, kas apstiprināta Saeimā otrajā lasījumā, ir uzskatāms pasākums, kuram ir atbalstīts finansējums vismaz n+1, n+2 un n+3 gadam un kurš atbilst Nacionālajam attīstības plānam, Valsts aizsardzības koncepcijai vai citam plānošanas dokumentam, vai ir administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākums."

37. Papildināt noteikumus ar 112.1.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"112.1.7.1 ja ministrijai ir plānotas saistības tādiem projektiem un pasākumiem, par kuru īstenošanu ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un kuriem ir noteikts īstenošanas termiņš, bet kuri nav Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti un pasākumi, tikai SAP sistēmā šo noteikumu 112.1.7. apakšpunktā minētajai veidlapai ministrija aizpilda arī ailes, kas norāda ilgtermiņa saistības no n+4 līdz n+14 gadam un tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai (ja saistības turpinās pēc n+14 gada), kā arī aili "MK lēmums", kurā norāda attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas datumu un numuru;".

38. Papildināt noteikumus ar 112.2.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"112.2.7.1 ja ministrijai ir plānotas saistības tādiem projektiem un pasākumiem, par kuru īstenošanu ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un kuriem ir noteikts īstenošanas termiņš, tikai SAP sistēmā šo noteikumu 112.2.7. apakšpunktā minētajai veidlapai ministrija aizpilda arī ailes, kas norāda ilgtermiņa saistības no n+4 līdz n+14 gadam un tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai (ja saistības turpinās pēc n+14 gada), kā arī aili "MK lēmums", kurā norāda attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas datumu un numuru;".

39. Izteikt 113. punktu šādā redakcijā:

"113. Šo noteikumu 112. punktā minētās veidlapas, izņemot šo noteikumu 112.1.7.1 un 112.2.7.1 apakšpunktā minēto informāciju, ministrija iegūst no SAP sistēmas portāla un atbilstoši šo noteikumu 51. punktam iesniedz Finanšu ministrijā."

40. Izteikt 13. un 14. pielikumu šādā redakcijā:

"13.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.523

Veidlapa Nr.4(pb)

Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības

XX. __________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/ apakšprogrammas kods

Klasifikācijas kods

Eiropas Savienības politiku instrumenta/ārvalstu finanšu palīdzības programmas nosaukums, programmas (apakšprogrammas) nosaukums, projekta, pasākuma nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Projekta kods

Iepriekšējo gadu izpilde

n gada plāns

n + 1 gadā

n + 2 gadā

n + 3 gadā

Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai

Kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 5+6+7+8+9+10

   

Kopsavilkums

               
  17000-21700 Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [17000-21700] - [1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
   

tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 64. punktā minētajiem saistību veidiem

               
  17000-21700 Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [17000-21700] - [1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
   

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

               
  17000-21700 Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [17000-21700] - [1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
   

tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 66. punktā minētajiem līmeņiem

               
  17000-21700 Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [17000-21700] - [1000-9000] Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Sagatavotājs  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ________________________

E-pasts _________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

14.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.523

Veidlapa Nr.4(sb)

Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības

XX. __________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods

Klasifikācijas kods

Eiropas Savienības politiku instrumenta/ārvalstu finanšu palīdzības programmas nosaukums, programmas (apakšprogrammas) nosaukums, projekta, pasākuma nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Projekta kods

Iepriekšējo gadu izpilde

n gada plāns

n + 1 gadā

n + 2 gadā

n + 3 gadā

Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai

Kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 5+6+7+8+9+10

   

Kopsavilkums

               
  2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000
Ieņēmumi - kopā                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]-[1000-9000]
Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
   

tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 64. punktā minētajiem saistību veidiem

               
  2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000
Ieņēmumi - kopā                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]-[1000-9000]
Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
   

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

               
  2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000
Ieņēmumi - kopā                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]-[1000-9000]
Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
   

tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 66. punktā minētajiem līmeņiem

               
  2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000
Ieņēmumi - kopā                
                     
                     
  1000-9000 Izdevumi - kopā                
                     
                     
  [2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]-[1000-9000]
Finansiālā bilance                
  F 00 00 00 00 Finansēšana                
                     
                     
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Sagatavotājs  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ________________________

E-pasts _________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

41. Izteikt 17. pielikumu šādā redakcijā:

"17.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.523

Veidlapa Nr.7(pb)

Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Funkcijas:

1) pirmās funkcijas nosaukums:

● pirmās funkcijas pirmā apakšfunkcija, ja tāda ir;

● utt. katrai apakšfunkcijai;

2) otrās funkcijas nosaukums;

3) utt. katrai funkcijai.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n - 3 līdz n + 3 gadam

Euro

Ministrija
(cita centrālā valsts iestāde)

n - 3 gads
(izpilde)

n - 2 gads
(izpilde)

n - 1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n + 1 gada projekts

n + 2 gada prognoze

n + 3 gada prognoze

1

2

3

4

5

6

7

8

Kopējie budžeta izdevumi, t. sk.:              
valsts pamatfunkciju īstenošana              
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana              

Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos

 

n gads

n+1 gads

Pieaugums vai samazinājums (+/-) n + 1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)

plāns,
euro

īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)

projekts,
euro

īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)

1

2

3

4

5

6 = 4/2 × 100 - 100

Kopējie budžeta izdevumi, t. sk.:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana          
xx.xx.xx Programmas nosaukums          
xx.xx.xx utt.          

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

Euro

Finansiālie rādītāji

n gada plāns

n+1 gada projekts

Izmaiņas

Pieaugums vai samazinājums (+/-) n + 1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)

1

2

3

4 = 3 - 2

5 = 3/2 × 100 - 100

Resursi izdevumu segšanai        
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi        
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos        
Transferti        
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem        
Izdevumi - kopā        
Atlīdzība        
t. sk. atalgojums        
Finansiālā bilance    

×

×

Aizņēmumi    

×

×

Aizdevumi    

×

×

Naudas līdzekļi    

×

×

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))    

×

×

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))    

×

×

Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))    

×

×

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā    

×

×

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1        
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)        
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem        
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2        
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)        
Vidējais pedagogu amatu vietu skaits gadā        
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)        
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)        

Piezīmes.

1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

2 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

xxxx. gada (n gada kārtas numurs) budžetā apropriāciju kopējais apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz xxxx. gada xx…. (n gada datums atbilstoši Finanšu ministrijas norādījumiem) ir samazinājies/palielinājies par xxx xxx euro jeb xx %.

xxxx. gada (n gada kārtas numurs) budžetā apropriāciju kopējais apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma grozījumu spēkā stāšanās līdz xxxx. gada xx…. (n gada datums atbilstoši Finanšu ministrijas norādījumiem) ir samazinājies/palielinājies par xxx xxx euro jeb xx %.

Tajā skaitā:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

Euro

Finansiālie rādītāji

n gada plāns

n + 1 gada projekts

Izmaiņas

Pieaugums vai samazinājums (+/-) n + 1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)

1

2

3

4 = 3 - 2

5 = 3/2 × 100 - 100

Resursi izdevumu segšanai        
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi        
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos        
Transferti        
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem        
Izdevumi - kopā        
Atlīdzība        
t. sk. atalgojums        
Finansiālā bilance    

×

×

Aizņēmumi    

×

×

Aizdevumi    

×

×

Naudas līdzekļi    

×

×

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))    

×

×

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))    

×

×

Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))    

×

×

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā    

×

×

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas        
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)        
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem        
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā        
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)        
Vidējais pedagogu amatu vietu skaits gadā        
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)        
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)        

xxxx. gada (n gada kārtas numurs) budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz xxxx. gada xx…. (n gada datums atbilstoši Finanšu ministrijas norādījumiem) ir samazinājies/palielinājies par xxx xxx euro jeb xx %.

xxxx. gada (n gada kārtas numurs) budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma grozījumiem spēkā stāšanās līdz xxxx. gada xx…. (n gada datums atbilstoši Finanšu ministrijas norādījumiem) ir samazinājies/palielinājies par xxx xxx euro jeb xx %.

Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk - Likums) 9. panta 13.1 daļas 1. punktam valsts budžeta izdevumi ir samazinājušies/palielinājušies par xxx xxx euro, tai skaitā:

xxx xxx euro samazināti/palielināti izdevumi … (pasākuma īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.);

xxx xxx euro - utt.

Atbilstoši Likuma 9. panta četrpadsmitajai daļai valsts budžeta izdevumi ir samazinājušies/palielinājušies par xxx xxx euro, tai skaitā:

xxx xxx euro samazināti/palielināti izdevumi … (pasākuma īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.);

xxx xxx euro - utt.

Atbilstoši Likuma 9. panta piecpadsmitajai daļai valsts budžeta izdevumi ir samazinājušies/palielinājušies par xxx xxx euro, tai skaitā:

xxx xxx euro samazināti/palielināti izdevumi … (pasākuma īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.);

xxx xxx euro - utt.

Atbilstoši Likuma 12. panta trešajai daļai valsts budžeta izdevumi ir samazinājušies/palielinājušies par xxx xxx euro, tai skaitā:

xxx xxx euro samazināti/palielināti izdevumi … (pasākuma īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.);

xxx xxx euro - utt.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Euro

Finansiālie rādītāji

n gada plāns

n + 1 gada projekts

Izmaiņas

Pieaugums vai samazinājums (+/-) n + 1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)

1

2

3

4 = 3 - 2

5 = 3/2 × 100 - 100

Resursi izdevumu segšanai        
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi        
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos        
Transferti        
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem        
Izdevumi - kopā        
Atlīdzība        
t. sk. atalgojums        
Finansiālā bilance    

×

×

Aizņēmumi    

×

×

Aizdevumi    

×

×

Naudas līdzekļi    

×

×

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))    

×

×

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))    

×

×

Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))    

×

×

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā    

×

×

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas        
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)        
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem        
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā        
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)        
Vidējais pedagogu amatu vietu skaits gadā        
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)        
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)        

xxxx. gada (n gada kārtas numurs) budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz xxxx. gada xx…. (n gada datums atbilstoši Finanšu ministrijas norādījumiem) ir samazinājies/palielinājies par xxx xxx euro jeb xx %.

xxxx. gada (n gada kārtas numurs) budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma grozījumiem spēkā stāšanās līdz xxxx. gada xx…. (n gada datums atbilstoši Finanšu ministrijas norādījumiem) ir samazinājies/palielinājies par xxx xxx euro jeb xx %.

xxx xxx euro - izdevumu izmaiņas … (Eiropas Savienības politikas instrumenta vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumenta nosaukums) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

n+1 gada budžeta optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas ir xxx xxx euro apmērā, tai skaitā:

Nr.

p. k.

Ministru kabineta lēmums

Pasākums un tā īss apraksts

Programmas/apakšprogrammas (kuras ietvaros pasākums īstenots) kods un nosaukums

Izdevumu samazinājums n + 1 gadā, euro

1.

       

2.

       

utt.

       
 

Kopā

-

-

 

n+1 gada budžeta jaunajām politikas iniciatīvām ir piešķirts papildu finansējums xxx xxx euro apmērā, tai skaitā:

Nr.

p.k.

Ministru kabineta lēmums

Pasākums un tā īss apraksts

Programmas/apakšprogrammas (kuras ietvaros pasākums īstenots) kods un nosaukums

Izdevumu palielinājums n + 1 gadā, euro

1.

       

2.

       

utt.

       
 

Kopā

-

-

 

Vidējais amata vietu skaits no n - 3 līdz n + 3 gadam

 

n - 3 gads
(fakts)

n - 2 gads
(fakts)

n - 1 gads
(fakts)

n gada plāns

n + 1 gada projekts

n + 2 gada prognoze

n + 3 gada prognoze

1

2

3

4

5

6

7

8

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) - kopā              
xx.xx.xx Programmas nosaukums              
xx.xx.xx Apakšprogrammas nosaukums              
xx.xx.xx utt.              

xx.xx.xx Programmas (apakšprogrammas) nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) mērķa formulējums.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) pirmās aktivitātes nosaukums:

● pirmās aktivitātes pirmā apakšaktivitāte, ja tāda ir;

● utt. katrai apakšaktivitātei;

2) otrās aktivitātes nosaukums;

3) utt. katrai galvenajai aktivitātei.

Programmas izpildītājs - ministrijas vai iestādes nosaukums.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) pirmā attīstības plānošanas dokumenta nosaukums;

2) otrā attīstības plānošanas dokumenta nosaukums;

3) utt. par katru attīstības plānošanas dokumentu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n - 3 līdz n + 3 gadam

 

n - 3 gads (izpilde)

n - 2 gads (izpilde)

n - 1 gads (izpilde)

n gada plāns

n + 1 gada projekts

n + 2 gada tendence

n + 3 gada tendence

Pirmā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums              
utt.              

Otrā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums              
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums              
utt.              

utt.

utt.              

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-)
pret iepriekšējo gadu no n - 3 līdz n + 3 gadam

 

n - 3 gads (izpilde)

n - 2 gads (izpilde)

n - 1 gads (izpilde)

n gada plāns

n + 1 gada projekts

n + 2 gada prognoze

n + 3 gada prognoze

1

2

3

4

5

6

7

8

Kopējie izdevumi, euro              
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu x            

Finansiālie rādītāji

Euro

Finansiālie rādītāji

n gada plāns

Izmaiņas

n + 1 gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/-) n + 1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)

samazinājums

palielinājums

kopā

1

2

3

4

5 = (-3) + 4

6

7 = 6/2 × 100 - 100

Resursi izdevumu segšanai            
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi            
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos            
Transferti            
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem            
Izdevumi - kopā            
Atlīdzība            
t. sk. atalgojums            
Finansiālā bilance  

×

×

×

 

×

Aizņēmumi  

×

×

×

 

×

Aizdevumi  

×

×

×

 

×

Naudas līdzekļi  

×

×

×

 

×

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))  

×

×

×

 

×

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))  

×

×

×

 

×

Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))  

×

×

×

 

×

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā  

×

×

×

 

×

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas            
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)            
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem            
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā            
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)            
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā    

×

     
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)            
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)            

Resursi:

Izmaiņas resursos pret n gadu kopā (5. aile): xxx xxx euro

tai skaitā:

Samazinājums resursos: xxx xxx euro

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Transferti: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Palielinājums resursos: xxx xxx euro

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Transferti: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret n gadu kopā (5. aile): xxx xxx euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): xxx xxx euro

Vienreizēji pasākumi: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (pasākuma īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Ilgtermiņa saistības: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Strukturālas izmaiņas: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Optimizācijas pasākumi: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (pasākuma īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Citas izmaiņas: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Palielinājums izdevumos (4. aile): xxx xxx euro

Vienreizēji pasākumi: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (pasākuma īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Ilgtermiņa saistības: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Strukturālas izmaiņas: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Jaunās politikas iniciatīvas: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (pasākuma īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Citas izmaiņas: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts) (xxx xxx euro … (ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums datīvā) utt.).

xxx xxx euro - utt.

Finansēšana

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts).

xxx xxx euro - utt.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: xxx xxx euro

xxx xxx euro - … (izmaiņu īss apraksts).

xxx xxx euro - utt.

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Sagatavotājs  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ________________________

E-pasts _________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

42. 18. pielikumā:

42.1. aizstāt skaitļus un vārdus "9. panta 13.1 daļas otrajam punktam" ar skaitļiem un vārdiem "9. panta 13.1 daļas 1. punktam";

42.2. svītrot vārdus "prioritārajiem pasākumiem un";

42.3. svītrot vārdus "Prioritārie pasākumi un".

43. Izteikt 19. pielikumu šādā redakcijā:

"19.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.523

Veidlapa Nr.8

Jauno politikas iniciatīvu saraksts vidējam termiņam

XX. ________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Valsts pamatbudžets/speciālais budžets (nevajadzīgo svītrot)

Programmas (apakšprogrammas)

kods

Programmas

(apakš-programmas) nosaukums

Apstiprinātās jaunās politikas iniciatīvas

Finansējums, euro

pamatojums1

jaunās politikas iniciatīvas nosaukums

jaunās politikas iniciatīvas atbilstība

klasifikācijas kods3

n + 14

n + 24

n + 34

Nacionālais attīstības plāns

Valsts aizsardzības koncepcija

pārējie2

Tautas saimniecības izaugsme

Cilvēka drošumspēja

Izaugsmi atbalstošas teritorijas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

xx.xx.xx

                       
                 

tajā skaitā dalījumā pa EKK

     

-

-

-

-

                 
                         
                         

utt.
par katru programmu (bez apakšprogrammām) un apakšprogrammu

                       
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts5)

Sagatavotājs  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ________________________

E-pasts _________________________

Piezīmes.

1 Iesniedzot veidlapu saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu, norāda Ministru kabineta sēdes protokollēmuma datumu, numuru un paragrāfu, iesniedzot veidlapu saskaņā ar šo noteikumu 97.1 punktu, norāda gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta priekšlikuma numuru otrajā lasījumā Saeimā.

2 Pārējie, kas neatbilst tabulas 5., 6., 7. un 8. ailē minētajam, tai skaitā administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi.

3 Ekonomiskās klasifikācijas kods sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā plānotajiem izdevumu kodiem.

4 Izdevumus norāda kopā, kā arī sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

5 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

44. Izteikt 33. pielikumu šādā redakcijā:

"33.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.523

Veidlapa Nr.20

Valsts budžeta programmu (apakšprogrammu) atlīdzības pieprasījums n + 1 gadam

XX. ______________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods

Finansiālie rādītāji

n - 1 gada izpilde

n gada plāns

n + 1 gada pieprasījums

I

Kopsavilkums atlīdzības pieprasījumam, kas tiek plānots izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodā 1000 un tā apakškodos      

Ministrija kopā

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
 

Tajā skaitā sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām)

     
  ..... (programmas (apakšprogrammas) kods, nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
  1. Valsts civildienesta ierēdņi      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais specializēto atašeju skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  2. Specializētā valsts civildienesta ierēdņi      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais specializēto atašeju skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  3. Atlīdzība par ārštata darbinieku pakalpojumiem      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
  4. Amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais specializēto atašeju (sakaru virsnieku) skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais pedagogu skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  5. Ārstniecības personas      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
  5.1. Vidējais ārstniecības personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.1. Vidējais ārstu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.2. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.3. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.2. Vidējais ārstniecības personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.1. Vidējais ārstu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.2. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.3. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  6. Pedagogi (bez pedagogiem - amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm)      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1000

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
  6.1. Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā*      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      
  6.2. Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      
  7. Pārējie iepriekš neklasificētie darbinieki      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.1. Tiesneši (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.2. Prokurori (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.3. Intelektuālā darba darbinieki (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.4. Sociālā darba speciālisti (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.5. Amatpersonas (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.6. Fiziskā darba darbinieki (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.7. Militārpersonas (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais specializēto atašeju skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.8. Zemessargi, kuri dienestu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

II. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
 

Tajā skaitā sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām)

     
  ..... (programmas (apakšprogrammas) kods, nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
  1. Valsts civildienesta ierēdņi      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais specializēto atašeju skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  2. Specializētā valsts civildienesta ierēdņi      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais specializēto atašeju skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  3. Atlīdzība par ārštata darbinieku pakalpojumiem      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
  4. Amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais specializēto atašeju (sakaru virsnieku) skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais pedagogu skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  5. Ārstniecības personas      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
  5.1. Vidējais ārstniecības personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.1. Vidējais ārstu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.2. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.3. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.2. Vidējais ārstniecības personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.1. Vidējais ārstu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.2. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.3. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  6. Pedagogi (bez pedagogiem - amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm)      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1000

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      
  6.1. Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā*      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      
  6.2. Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      
  7. Pārējie iepriekš neklasificētie darbinieki      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.1. Tiesneši (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.2. Prokurori (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.3. Intelektuālā darba darbinieki (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.4. Sociālā darba speciālisti (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.5. Amatpersonas (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.6. Fiziskā darba darbinieki (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.7. Militārpersonas (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

X

t. sk. vidējais specializēto atašeju skaits gadā      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      
  7.8. Zemessargi - apsargi (amata statusa nosaukums)      

X

Vidējais amata vietu skaits gadā      

1000

Atlīdzība gadam - kopā      

1100

t. sk. atalgojums gadam - kopā      

1200

t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas gadam - kopā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas uz vienu amata vietu mēnesī      

II

Kopsavilkums atlīdzības pieprasījumam, kas tiek plānots Veselības ministrijas budžetā ārstniecības personām citos izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodos un to apakškodos      

3000

Subsīdijas un dotācijas atlīdzībai gadam - kopā      

3000

Subsīdijas un dotācijas atalgojumam gadam - kopā      

3000

Subsīdijas un dotācijas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām gadam - kopā      
  5.1. Vidējais ārstniecības personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.1. Vidējais ārstu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.2. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.3. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.2. Vidējais ārstniecības personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.1. Vidējais ārstu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.2. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.3. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
 

Tajā skaitā sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām)

     
  ……… (programmas (apakšprogrammas) kods, nosaukums)      

3000

Subsīdijas un dotācijas atlīdzībai gadam - kopā      

3000

Subsīdijas un dotācijas atalgojumam gadam - kopā      

3000

Subsīdijas un dotācijas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām gadam - kopā      
  5.1. Vidējais ārstniecības personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.1. Vidējais ārstu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.2. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.1.3. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personu slodžu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu slodzi mēnesī      
  5.2. Vidējais ārstniecības personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.1. Vidējais ārstu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.2. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      
  5.2.3. Vidējais ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personu amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu amata vietu mēnesī      

III

Kopsavilkums atlīdzības pieprasījumam pedagogiem, kas tiek plānots citos izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodos un to apakškodos      
  6. Pedagogi      

7300

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim (atlīdzībai - gadā kopā)      

7310

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim      

7320

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)      

7350

Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim      

7400

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem (atlīdzībai - gadā kopā)      

7460

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām      

7470

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētajām iestādēm      

……

Citos kodos plānotā atlīdzība gadā - kopā      
  6.1. Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā*      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      
  6.2. Vidējais pedagoga amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      
 

Tajā skaitā sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām)

     
  ....... (programmas (apakšprogrammas) nosaukums)      

7300

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim (atlīdzībai - gadā kopā)      

7310

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim      

7320

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)      

7350

Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim      

7400

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem (atlīdzībai - gadā kopā)      

7460

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām      

7470

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētajām iestādēm      

……

Citos kodos plānotā atlīdzība gadā - kopā      
  6.1. Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā*      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga darba slodzi mēnesī      
  6.2. Vidējais pedagoga amata vietu skaits gadā      

x

Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      

x

Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      

x

Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī      
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

Sagatavotājs  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ________________________

E-pasts _________________________

Piezīmes.

1. * Pedagogu darba slodžu skaitu norāda atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

45. 36. un 37. pielikumā:

45.1. svītrot vārdus "prioritārajiem pasākumiem un";

45.2. svītrot vārdus "Prioritārie pasākumi un";

45.3. izteikt tabulu "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji" un tās paskaidrojumu šādā redakcijā:

"Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

n gada plāns

n gada plāna projekts ar grozījumiem**

Izmaiņas

(+/-)

Pieaugums vai samazinājums (+/-) n gada plāna projektā ar grozījumiem attiecībā pret n gada sākotnējo plānu (%)**

n+1 gada tendence

n+2 gada tendence

n gada plāns

n gada plāna projekts ar grozījumiem

1

2

3

4

5 = 3 - 4

6 = 5/3 x 100 - 100

7

8

(darbības rezultāts) (darbības rezultāts)

x

x

x

x

x

x

(rezultatīvais rādītājs) (rezultatīvais rādītājs)            
(rezultatīvais rādītājs) (rezultatīvais rādītājs)            
utt. par katru darbības rezultātu un tā rezultatīvo rādītāju              

Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izmaiņas

Plānotās izmaiņas darbības rezultātā "…" (darbības rezultāta nosaukums) ir saistītas ar …. (skaidrojums par izmaiņu iemesliem).

Plānotās izmaiņas darbības rezultāta "…" (darbības rezultāta nosaukums) rezultatīvajā rādītājā "…" (rezultatīvā rādītāja nosaukums) ir saistītas ar …. (skaidrojums par izmaiņu iemesliem).

Rezultatīvo rādītāju vērtību izmaiņas**

Plānotas izmaiņas rezultatīvajā rādītājā "…" (rezultatīvā rādītāja nosaukums), palielinot/samazinot gadam (n gada kārtas numurs) sākotnēji plānoto vērtību par … (vienību skaits 5. ailē) jeb …% (procentuālās izmaiņas 6. ailē). …. (skaidrojums par izmaiņu iemesliem, kas pamatoti ar izmaiņām finansējumā - izdevumu palielinājums vai samazinājums).

utt. par katrām izmaiņām."

46. Papildināt noteikumus ar 38.1 pielikumu šādā redakcijā:

"38.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.523

Veidlapa Nr.27

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā esošo valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saraksts

XX. ___________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

n + 1 gadā ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā ir šādas valsts budžeta daļēji finansētās atvasinātās publiskās personas:

Nr.
p. k.

Valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas nosaukums

1.

 

2.

 

utt.

 
   

n + 1 gadā ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā ir šādas budžeta nefinansētās iestādes:

Nr.
p. k.

Budžeta nefinansētās iestādes nosaukums

1.

 

2.

 

utt.

 
   
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
   
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Sagatavotājs  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

25.11.2014