Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 12.nr.; 2006, 2., 20.nr.; 2007, 14.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 10., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 94., 162.nr.; 2011, 76.nr.; 2012, 104.nr.; 2013, 6.nr.; 2014, 32., 38.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) publiskas personas institūcija:

a) publiskas personas iestāde (tās struktūrvienība),

b) publiskas personas kapitālsabiedrība,

c) kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam,

d) kapitālsabiedrība, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam;

9) publiskas personas institūcijas vadītājs:

a) publiskas personas iestādes vadītājs (ministrijā - valsts sekretārs). Saeima, Saeimas Prezidijs vai Saeimas priekšsēdētājs attiecībā uz Saeimas deputātu nav institūcijas vadītājs, augstāka amatpersona, iestāde vai koleģiāla institūcija,

b) publiskas personas kapitālsabiedrības valde,

c) tādas kapitālsabiedrības valde, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam,

d) tādas kapitālsabiedrības valde, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam."

2. 4.pantā:

aizstāt pirmās daļas 16.punktā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt pirmās daļas 18.punktu šādā redakcijā:

"18) kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv publiskas personas intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam;";

aizstāt pirmās daļas 19.punktā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt pirmās daļas 19.1 punktu šādā redakcijā:

"191) tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, un tāds šādas kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv publiskas personas kapitālsabiedrības intereses;";

aizstāt pirmās daļas 20.punktā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

aizstāt trešajā daļā vārdus "valsts un pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, un tāds šādas kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv publiskas personas kapitālsabiedrības intereses, nav uzskatāms par valsts amatpersonu, ja attiecīgā kapitālsabiedrība reģistrēta ārvalstī. Interešu konflikta novēršanu šo kapitālsabiedrību valdes vai padomes locekļu darbībā normatīvajos aktos un statūtos noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina publiskas personas kapitālsabiedrība, kurai ārvalstī reģistrētajā kapitālsabiedrībā pieder kapitāla daļas."

3. 6.pantā:

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi."

4. 7.pantā:

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(5) Pašvaldību domju priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, publisku personu iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un viņa vietniekiem, Saeimas Kancelejas direktoram un viņa vietniekiem, pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītājiem novadu pašvaldībās ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:";

aizstāt piektās daļas 3.1, 3.2 un 4.punktā vārdus "valsts vai pašvaldība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "publiska persona" (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā:

"(52) Publiskas personas kapitālsabiedrības padomes loceklim un kapitālsabiedrības padomes loceklim, kurš pārstāv publiskas personas intereses kapitālsabiedrībā, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņš ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;

4) citu amatu, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tā publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvja rakstveida atļauja, kurš attiecīgo personu nominējis ievēlēšanai padomes locekļa amatā.

(53) Publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklim, kā arī tādas kapitālsabiedrības valdes loceklim, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņš ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;

4) citu amatu kapitālsabiedrībā, kurā tas ieņem valdes locekļa amatu, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu ir ievēlējusi amatā;

5) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu ir ievēlējusi amatā.";

aizstāt sestās daļas 3. un 4.punktā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

5. Aizstāt 9.panta ceturtās daļas ievaddaļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

6. 10.pantā:

izteikt pirmo un 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministri un īpašu uzdevumu ministri nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieki, akcionāri, biedri vai tādi individuālie komersanti, kas saņem publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, valsts finanšu līdzekļus vai valsts garantētus kredītus. Parlamentārie sekretāri, valsts sekretāri un viņu vietnieki, Latvijas Bankas prezidents un viņa vietnieks, Latvijas Bankas padomes locekļi, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes locekļi, Valsts kontroles revīzijas departamentu sektoru vadītāji, Satversmes aizsardzības biroja direktors un viņa vietnieks, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un viņa vietnieks, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un pārvalžu direktori, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļi nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieki, akcionāri, biedri vai tādi individuālie komersanti, kas saņem publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, valsts finanšu līdzekļus vai valsts garantētus kredītus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.

(11) Šā panta pirmajā daļā neminēto valsts iestāžu vadītāji un viņu vietnieki nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieki, akcionāri, biedri vai tādi individuālie komersanti, kas no attiecīgās valsts iestādes saņem publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu, koncesiju vai finanšu līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Šā panta pirmajā un 1.1 daļā minētais aizliegums piemērojams arī attiecīgo valsts amatpersonu radiniekiem, ja valsts amatpersona īsteno padotību pār institūciju, kura pieņem attiecīgo lēmumu, vai ja publiskais iepirkums, partnerības iepirkums, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkums, koncesija vai finanšu līdzekļi tiek saņemti no institūcijas, kurā nodarbināta valsts amatpersona, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Attiecīgajām valsts amatpersonām un to radiniekiem jāievēro šā panta pirmās, 1.1 un 1.2 daļas noteikumi arī divus gadus pēc tam, kad šīs amatpersonas beigušas pildīt attiecīgā valsts amatpersonas amata pienākumus.

(3) Publiskas personas kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis un tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, kā arī tāds šādas kapitālsabiedrības padomes loceklis, kas pārstāv publiskas personas kapitālsabiedrības intereses, nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieks, akcionārs, biedrs vai tāds individuālais komersants, kas saņem attiecīgās kapitālsabiedrības publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu, koncesiju vai finanšu līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.";

aizstāt ceturtajā un 4.1 daļā vārdus "pasūtījumus par iepirkumiem tās vajadzībām" ar vārdiem "publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmajā, 1.1, 1.2, trešajā un ceturtajā daļā minētie izņēmumi nav pieļaujami, ja valsts amatpersona vada publiskas personas institūciju, kura izziņojusi atklātu konkursu, vai šī amatpersona ir iecēlusi amatā kādu no iepirkuma komisijas vai koncesijas procedūras komisijas locekļiem, vai arī tās tiešā vai netiešā pakļautībā ir kāda no šā likuma 4.panta pirmās daļas 24.punktā minētajām personām.";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Šā panta pirmajā un 1.2 daļā noteiktais izņēmums nav attiecināms uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem un viņu radiniekiem, ja šā panta pirmajā vai 1.2 daļā minēto pasūtījumu veic vai finanšu līdzekļus (valsts budžeta dotācija sabiedriskajam pasūtījumam un citi finanšu līdzekļi) piešķir sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis vai elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kurš īsteno sabiedrisko pasūtījumu.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Valsts amatpersonai divus gadus pēc tam, kad tā pieņēmusi lēmumu vai piedalījusies lēmuma pieņemšanā par publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, par publiskas personas finanšu līdzekļu piešķiršanu vai veikusi uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas, ir aizliegts iegūt tāda komersanta mantu, kā arī kļūt par tādas komercsabiedrības dalībnieku, akcionāru, biedru vai ieņemt amatus komercsabiedrībā, attiecībā uz kuru šī valsts amatpersona, pildot savus pienākumus, pieņēmusi lēmumu vai piedalījusies lēmuma pieņemšanā par publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju par publiskas personas finanšu līdzekļu piešķiršanu vai veikusi uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas."

7. Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā noteiktais administratīvo aktu izdošanas ierobežojums neattiecas uz tām valsts amatpersonām, kuras pirms stāšanās valsts amatpersonas amatā bijušas tādas komercsabiedrības pārraudzības institūcijas, izpildinstitūcijas vai kontroles institūcijas locekļi, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam."

8. Aizstāt 13.panta trešās daļas 4.punktā, 13.1 panta otrās daļas 3. un 4.punktā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, kā arī 14.panta trešajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

9. 15.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā un 1.punktā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts amatpersona nedrīkst būt par publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvi, izņemot gadījumus, kad to paredz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums."

10. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

11. 18.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "valsts vai pašvaldību" ar vārdiem "publiskas personas institūcijas";

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas institūcijas".

12. Aizstāt III nodaļas nosaukumā un 20.pantā vārdus "Valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "Publiskas personas".

13. Izteikt 21.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) par komercsabiedrībām, kuru dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības, kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir šī valsts amatpersona vai tās radinieks, vai par to, ka pati valsts amatpersona vai tās radinieks ir individuālais komersants, kas saņem attiecīgās publiskas personas institūcijas publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, publiskas personas finanšu līdzekļus vai valsts vai pašvaldības garantētus kredītus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā."

14. Aizstāt 26.panta pirmajā un 5.1 daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

15. Aizstāt 28.panta trešās daļas 1. un 2.punktā un ceturtajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

16. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"23. Šā likuma 7.panta 5.3 daļā minētās personas, kas brīdī, kad stājas spēkā grozījumi par 7.panta papildināšanu ar 5.3 daļu, ieņem citu amatu attiecīgajā kapitālsabiedrībā, var arī turpmāk ieņemt attiecīgo amatu, ja ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.aprīlim izpilda šā likuma 7.panta 5.3 daļas 4.punktā minētās prasības.

24. Grozījumi šā likuma 10.pantā, kas paredz komercdarbības ierobežojumus Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem un viņu radiniekiem, nav attiecināmi uz gadījumiem, kad šā panta pirmajā vai 6.1 daļā minētais publiskais iepirkums, partnerības iepirkums, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkums, koncesija vai finanšu līdzekļi no sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa, kurš īsteno sabiedrisko pasūtījumu, saņemti līdz 2015.gada 1.aprīlim."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.novembrī

01.01.2015