Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 14., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 21.nr.; 2008, 3., 5.nr.; 2009, 14., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 91., 178.nr.; 2012, 154.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu" ar vārdiem un skaitļiem "(turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 178/2002)";

papildināt daļu pēc vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku" ar vārdiem un skaitļiem "(turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 853/2004)".

2. 4.pantā:

izslēgt sesto daļu;

izteikt 10.1 daļu šādā redakcijā:

"(101) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) izsniedz un anulē atļauju dabīgā minerālūdens izplatīšanai tirgū;

2) reģistrē uztura bagātinātājus, aptur vai ierobežo to apriti un anulē reģistrāciju;

3) reģistrē diētisko pārtiku, aptur vai ierobežo tās apriti un anulē reģistrāciju.";

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Ministru kabinets nosaka dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas, kā arī klasificētāja kvalifikāciju apliecinoša sertifikāta izsniegšanas un anulēšanas kārtību.";

izteikt piecpadsmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma, garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju maksājama valsts nodeva.";

papildināt pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(17) Ministru kabinets nosaka maksimālo pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos."

3. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus "Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 853/2004".

4. 8.pantā:

izteikt piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pārtikas apritē nodarbinātās personas apmācāmas pārtikas higiēnas jomā, kā arī prasības attiecībā uz apmācības programmu un apliecību.";

papildināt devīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Paralēlo paraugu testē akreditētā laboratorijā ar līdzvērtīgu metodi, ko izmanto kontroles ietvaros noņemtā parauga testēšanai atbilstoši pārtikas apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.";

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Pārtikas uzņēmumam ir pienākums sniegt Pārtikas un veterinārajam dienestam informāciju, kas saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem pārtikas aprites jomā sniedzama Eiropas Savienības institūcijām."

5. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Persona nodrošina, lai pārtika, kuru tā audzē un lieto patēriņam savā uzturā, nodod savas ģimenes locekļiem un personām, ar kurām tā dala saimniecību, kā arī citām personām mājsaimniecības ietvaros, atbilstu nekaitīguma prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem pārtikas aprites jomā."

6. 10.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Piesārņojums, tai skaitā pesticīdu atliekas, pārtikā nedrīkst pārsniegt Eiropas Savienības tieši piemērojamos normatīvajos aktos noteiktās maksimāli pieļaujamās normas. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā noņem un sagatavo paraugus un novērtē izmeklējumu rezultātus pesticīdu atlieku kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pārtikas uzņēmums iesniegumu par jaunas pārtikas piedevas, aromatizētāja vai fermenta ražošanu iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR" vai nosūta Eiropas Komisijai, ievērojot prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra regulas (ES) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem, 3.pantā un Komisijas 2011.gada 10.marta regulā (ES) Nr. 234/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 10.novembra regulas (EK) Nr. 2065/2003 par kūpināšanas aromatizētājiem, ko izmanto vai kas ir paredzēti izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem, 7.pantā."

7. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka prasības:

1) fasētas pārtikas marķējumam;

2) informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku;

3) pārtikas produktu papildu marķējumam."

8.  21.panta otrajā daļā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pēc kompetentas valsts institūcijas pieprasījuma vai tāda pārtikas uzņēmuma pieprasījuma, kas eksportē pārtiku vai dzīvnieku barību, apliecināt atbilstību savas kompetences jomās;";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) noteikt riska pārvaldības pagaidu pasākumus apdraudējuma samazināšanai līdz riska zinātniskai novērtēšanai un riska pārvaldības pasākumu izstrādāšanai, ja ir konstatēts iespējamais apdraudējums cilvēku vai dzīvnieku veselībai un nav veikta riska analīze;";

aizstāt 14.punktā skaitļus un vārdus "4.panta 10.1 daļā minētos" ar vārdiem "uzraudzībā esošo objektu un produktu";

izslēgt 19.punktu.

9. 21.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts"" ar vārdiem "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"";

papildināt otro un trešo daļu pēc vārdiem "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta" ar vārdu ""BIOR"";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR":

1) pilda Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes nacionālā kontaktpunkta funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 178/2002;

2) izvērtē Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 178/2002 36.pantā minētās sadarbības institūcijas Latvijā un koordinē to sadarbību ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi;

3) vāc un analizē datus un informāciju, lai novērtētu riska faktorus, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību;

4) veic riska zinātnisko novērtējumu savas kompetences jomās;

5) Eiropas Savienības tieši piemērojamos normatīvajos aktos pārtikas aprites jomā noteiktajos gadījumos izvērtē un nosūta Eiropas Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei no uzņēmumiem saņemtos iesniegumus par jaunām izejvielām un ražošanas procesiem;

6) veic kompetentajai iestādei paredzētos uzdevumus attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulā Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem."

10. 22.pantā:

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) saskaņā ar pārtikas apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem apturēt vai ierobežot pārtikas apriti, atzīt pārtiku par izplatīšanai nederīgu un aizliegt tās apriti, ja radušās pamatotas aizdomas par pārtikas kaitīgumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi vai par patērētāju maldināšanu. Lēmums izpildāms nekavējoties;";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonai saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli ir tiesības izdarīt kontrolpirkumu. Ja pārtikas produkts neatbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, izdevumus, kas saistīti ar kontrolpirkuma veikšanu, sedz pārtikas uzņēmums.";

izslēgt astotajā daļā vārdu "nacionālās".

11. Papildināt 24.panta pirmo daļu ar vārdiem "un gadījumos, ja sniegta maldinoša informācija par pārtikas produktu izcelsmi, sastāvu un lietotas neatbilstošas norādes attiecībā uz veselīgumu".

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"21. Ministru kabinets līdz 2015.gada 30.novembrim izdod šā likuma 4.panta 10.1, trīspadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā, 8.panta piektajā daļā, 10.panta trešajā daļā un 13.panta trešās daļas 3.punktā minētos noteikumus.

22. Līdz šā likuma 4.panta 10.1 un trīspadsmitajā daļā, 8.panta piektajā daļā un 13.panta trešās daļas 3.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 30.novembrim ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumi Nr.118 "Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma prasības un tās marķējuma un izplatīšanas prasības";

2) Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumi Nr.144 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai ar samazinātu enerģētisko vērtību un tās marķējumam";

3) Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.155 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un prasības marķējumam";

4) Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumi Nr.377 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības dažādu veidu cukuriem";

5) Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumi Nr.378 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības augļu džemam, želejai, marmelādei, ievārījumam un saldinātam kastaņu biezenim";

6) Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.522 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības medum";

7) Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumi Nr.661 "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem";

8) Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.323 "Obligātās nekaitīguma prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un papildu prasības tās marķējumam";

9) Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.334 "Noteikumi par pārtikas piesārņojumu un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas pārtikas iepakojumam un marķējumam";

10) Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumi Nr.140 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam";

11) Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumi Nr.381 "Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām dehidrētajiem piena produktiem un kārtību, kādā novērtējama minēto produktu atbilstība šīm prasībām";

12) Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumi Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības";

13) Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.435 "Noteikumi par pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasībām un atbilstības novērtēšanas kārtību";

14) Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumi Nr.488 "Obligātās nekaitīguma, kvalitātes, higiēnas un marķējuma prasības pārtikā lietojamajam sālim un prasības sāls izplatīšanai un izmantošanai pārtikas ražošanā";

15) Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumi Nr.725 "Noteikumi par uztura bagātinātājiem";

16) Ministru kabineta 2006.gada 8.augusta noteikumi Nr.646 "Noteikumi par zvejas produktu marķējumā lietojamiem sugu nosaukumiem";

17) Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.893 "Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības ābolu un bumbieru sidram";

18) Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumi Nr.257 "Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus";

19) Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.613 "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība";

20) Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumi Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām";

21) Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.127 "Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu";

22) Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju";

23) Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1130 "Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas".

23. Ministru kabinets līdz 2014.gada 30.novembrim izdod šā likuma 13.panta trešās daļas 1. un 2.punktā minētos noteikumus.

24. Līdz šā likuma 13.panta trešās daļas 1.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 30.novembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 23.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 12.novembrī

26.11.2014