Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli"

Izdarīt likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 61.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 19.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašums (kustamā vai nekustamā manta) iegūts turējumā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām, ir tiesības uz tām radušos zaudējumu atbilstošu atlīdzinājumu. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes pieņem lēmumu par īpašuma (kustamās vai nekustamās mantas) iegūšanu turējumā, iegūst turējumā īpašumu (kustamo vai nekustamo mantu) un atdod to atpakaļ;

2) fiziskās un juridiskās personas pieprasa zaudējumu atlīdzību, kas nodarīti saistībā ar īpašuma (kustamās vai nekustamās mantas) atrašanos valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu turējumā;

3) novērtējami un aprēķināmi zaudējumi, kas nodarīti saistībā ar īpašuma (kustamās vai nekustamās mantas) atrašanos valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu turējumā, pieņem lēmumu par šo zaudējumu atlīdzināšanu un izmaksā zaudējumu atlīdzību;

4) fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības apstrīdēt zaudējumu atlīdzības apmēru."

2. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Termiņš, kādā pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu

Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes lēmumu par šā likuma 19.panta septītajā daļā minēto zaudējumu atlīdzināšanu pieņem triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par zaudējumu atlīdzināšanu. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde var to pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam."

3. Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.janvārim izdod šā likuma 19.panta septītajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 23.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 5.novembrī

19.11.2014